Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta3419.04.20225

775-2022 (02 05 01)

Harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen periaatteiden ja määrärahan päivittäminen

Tiivistelmä: -

Liiklk § 34

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Tausta

Turun kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseuroja subventoiduin liikuntatilahinnoin. Alle 20-vuotiaiden liikuntavuorot ovat pääasiallisesti käyttäjille maksuttomia ja yli 20-vuotiaiden vuorot ovat taloudellisesti kaupungin tukemia. Suhteutettuna liikuntatilojen käyttötuntihintalaskelmat vuorojen määrään saadaan teoreettisiksi euromääräisiksi tilasubventioiksi noin 5 miljoonaa euroa vuodessa alle 20-vuotiaiden ja 1,4 miljoonaa euroa vuodessa yli 20-vuotiaiden liikuntaan (vuosi 2019). Kaupunki ei kuitenkaan pysty tarjoamaan kunnallisesta liikuntapaikkaverkosta tarvittavia lajiharjoitteluolosuhteita kaikille käyttäjille. Tästä johtuen liikunta- ja urheiluseurat hyödyntävät toiminnassaan yksityis- tai yhdistysomisteisia harjoitustiloja.

Liikuntalautakunnan myöntämällä avustuksella harjoitustilavuokrien korvaamiseen tuetaan turkulaisia liikunta- ja urheiluseuroja, jotka käyttävät toiminnassaan yksityisen ja kolmannen sektorin omistamia liikuntatiloja alle 20-vuotiaiden toimintaan sekä turkulaisia yhdistyksiä, jotka järjestävät erityisvesiliikuntaa ja -uintiryhmiä yksityisomisteisissa allastiloissa. Avustuksella pyritään siihen, että liikuntatiloista aiheutuvat maksut eivät nostaisi liikkumisen hintaa lajeissa, joille ei ole tarjota kunnallista liikuntatilaa tai joissa kunnallisia liikuntatiloja ei ole riittävästi.

Liikuntalautakunta on päättänyt (28.9.2021 § 76) harjoitustilavuokrien korvaamiseen tarkoitetun avustuksen jakoperiaatteista. Viimeisimmässä avustusten jaossa (liiklk 14.12.2021 § 119) on käytetty liikuntalautakunnan päätöksen 11.12.2018 § 126 lajeihin perustuvaa jakoa avustuskategorioiden I ja II välillä. Kategorian I lajeille ei ole tarjolla kunnallisia lajiharjoitteluolosuhdekriteerit täyttäviä liikuntatiloja tai niitä on riittämättömästi. Tavoitetasona on 55–60 % avustus hyväksytyistä kustannuksista. Kategoriassa II ovat lajit, joille on tarjolla kunnallisia harjoitteluolosuhteita, mutta jotka hyödyntävät harjoittelussaan myös muita, kunnallisia tiloja vastaavia lajiharjoitteluolosuhteita. Tavoitetasona on 5–10 % avustus hyväksytyistä kustannuksista. Vuosittaiset avustusprosentit määrittyvät anojien hyväksyttävien kustannusten määrän suhteessa jaettavaan määrärahaan. Vuonna 2021 avustus oli 52,05 % kategoriassa I ja 5 % kategoriassa II.

Osana Turun kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaa (kv 11.11.2019 § 161) sekä osana liikuntapaikkaverkon kehittämisen linjauksia (kv 11.4.2022 § 67) on nostettu esille liikunnan avustusjärjestelmän uudistaminen vuosien 2022–2024 aikana. Johtoajatuksena avustusjärjestelmän uudistamisessa on liikuntapaikkojen käyttäjien aiempaa tasavertaisempi tukeminen sekä turkulaisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjausten mukaan harjoitustilavuokrien korvaamisen avustusmuodon määrärahaa kasvatetaan ja periaatteita päivitetään aiempaa tasavertaisemman tuen toteutumiseksi, jotta kaikkia hakijoita pystyttäisi tukemaan tasapuolisemmin alle 20-vuotiaiden toiminnan osalta.

Avustusmuodon periaatteiden päivittäminen ja määrärahan huomiointi

Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyen harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen periaatteita päivitetään niin, että erilliset kategoriat poistetaan. 1.1.2023 alkaen kaikkia hakijoita avustetaan saman osuuden mukaisesti alle 20-vuotiaiden toiminnan osalta. Erityisvesiliikuntaan liittyviä harjoitustilakuluja avustetaan kaikenikäisten osalta. Tavoitteena on n. 50 % avustus seuran maksamista toteutuneista lajiharjoittelun tilakuluista. Lopullinen avustusprosentti määräytyy anojien hyväksyttävien kustannusten määrän suhteessa jaettavaan määrärahaan. Alle 20-vuotias määritellään harrastajan syntymävuoden mukaan: esimerkiksi vuonna 2023 alle 20-vuotiaiksi luetaan kaikki 2004 ja sen jälkeen syntyneet harrastajat. Muilta osin harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen myöntämisessä käytetään päätettyjä (liiklk 28.9.2021 § 76) periaatteita. Avustusmuodon periaatteisiin saattaa tulla muutoksia tulevina vuosina, kun liikuntaan liittyvän avustusjärjestelmän kokonaisuudistus toteutuu.

Edellä kuvattu n. 50 % tavoiteavustuksen myöntäminen kaikille hakijoille edellyttää, että avustusmuodon määrärahoja korotetaan. Vuoden 2021 harjoitustilavuokrien korvaamisavustushakemuksissa ilmoitetuista kuluista laskettaessa lisämäärärahatarve olisi n. 400 000 euroa, jos kaikkia hakijoita avustettaisi 50 % mukaan (liite 1). Arviolaskelma on tehty käyttäen vuoden 2021 hyväksyttyjä hakijoiden ilmoittamia harjoitustilakuluja. Aiempien vuosien avustusjakoja tarkastellessa on syytä olettaa, että harjoitustilakulut nousevat vuosittain. Siksi määrärahojen pyöristys on tehty ylöspäin.

Määrärahojen korotus tulee huomioida liikuntapalvelujen vuoden 2023 talousarviossa lisämäärärahana. Harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen kategoriamuutosta ei ole mahdollista toteuttaa ilman tarvittavaa lisämäärärahaa. Vuodesta 2024 eteenpäin kyseisen avustusmuodon periaatteet ja määräraha päätetään osana liikunnan avustusjärjestelmän uudistusta.

Liite 1Arviolaskelma vuoden 2021 avustusjaosta 50 % avustuksen mukaan

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen periaatteiden päivittämisen edellä esitetyn mukaisesti. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että liikuntapalvelujen avustusmuotoon kohdistettuja määrärahoja korotetaan vuodelle 2023.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvAhtiainen Annakaisa
tpvHalonen Esko
tpvNummi Oskari


Liitteet:

Liiklk § 34
Liite 1:Arviolaskelma vuoden 2021 avustusjaosta 50 % avustuksen mukaan