Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Vapaa-aikajohtaja519.01.2022 

5660-2021 (12 05 02, 00 01 05)

Harrastesetelin kokeilun laajentaminen Hannu -tutkimuksen verrokkiryhmälle

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen ja kehittämispäällikkö Heini Parkkunen:

Tammikuussa 2019 alkanut, viisivuotinen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Style -hanke pitää sisällään neljä paikallisesti toteutettavaa kaupunki-interventiota. Turussa toteutettava kaupunki-interventio on nimeltään Hannu -tutkimus ja sen tarkoituksena on tutkia harrastesetelin vaikutusta lasten ja nuorten liikunta- ja liikkumisaktiivisuuteen, paikallaanoloon ja uneen sekä hyvinvointiin internet-pohjaisen kyselylomakkeen sekä liikemittareiden avulla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään haastatteluiden avulla tunteiden ja motiivien merkitystä lasten osallistamisessa.

Hannu -tutkimus toteutetaan turkulaisten interventio- ja verrokkikoulujen viidesluokkaisilla oppilailla lukuvuoden 2021-2022 aikana. Tutkimuksen interventiokouluja ovat Ilpoisten ja Hepokullan koulut sekä Nummenpakan koulun Nummen yksikkö. Verrokkikouluja ovat puolestaan Hannunniitun ja Haarlan koulut. Kaikille em. interventio- ja verrokkikoulujen 5.luokan oppilaille tarjottiin mahdollisuutta osallistua tutkimukseen koulujen lukuvuoden alkaessa elokuussa 2021. Tutkimukseen osallistuminen edellytti vanhempien suostumusta.

Tutkimuksen interventiokoulujen viidesluokkaiset oppilaat, joiden vanhemmat antoivat suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen ja luvan oppilastietojen siirtämisen Nuorisopassi -palveluun, saivat käyttöönsä 200 euron arvoisen harrastesetelin. Harrastesetelin käyttö mahdollistettiin Otium Innovations Oy:n Nuorisopassi -palvelun Etulompakko -ominaisuuden avulla, jonka kautta oppilas pystyi hakeutumaan erikseen neuvoteltujen liikunta-/urheiluseurojen harrastustoiminnan piiriin. Palvelu otettiin kokeilukäyttöön 6.9.-6.12.2021 väliselle ajalle ja päätöksen kokeilusta teki Turun kaupungin Palveluiden ohjaus ja digitaaliset palvelut –ohjausryhmä (2.12.2020).

Suostumuksen antaneita interventiokoulujen viidesluokkalaisia oppilaita oli tutkimuksen alkaessa yhteensä 72. Tämä kattaa 42 % interventiokoulujen viidesluokkalaisten kokonaismäärästä (Turun perusopetuksen oppilasmäärät 2021-2022 oppilastietoihin verraten). Nuorisopassi -palvelun kokeilujakson aikana harrasteseteleitä käytettiin joko kokonaan tai osittain yhteensä 37 kpl liikunta-/urheiluseurojen tarjoamaan harrastetoimintaan, joka tarkoittaa sitä, että liikuntapalveluiden harrastesetelien rahoittamiseen varatusta 35.000 eurosta käytettiin 6.319 euroa.

Hannu -tutkimuksen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että verrokkikoulujen viidesluokkalaiset oppilaat pysyvät tutkimuksessa loppuun asti mukana. Harrastesetelin kokeilun laajentaminen verrokkiryhmäläisille siten, että tutkimuksessa loppuun asti mukana pysyvät verrokkiryhmäläiset saisivat 200 euron harrastesetelin käyttöönsä syksyllä 2022 (tarkemmat päivät määritellään), kannustaisi verrokkiryhmäläisiä pysymään tutkimuksessa paremmin mukana sekä näin ollen ehkäisisi tutkimuksesta poispudonneiden määrää verrokkiryhmän osalta. Lisäksi harrastesetelin kokeilun laajentaminen varmistaisi tutkimusryhmien tasapuolisen kohtelun.

Suostumuksen antaneita verrokkikoulujen viidesluokkalaisia oppilaita oli tutkimuksen alkaessa yhteensä 58. Harrastesetelin laajentaminen verrokkiryhmäläisille vaatii maksimissaan 11.600 euron rahoituksen, joka kyetään kattamaan harrasteseteliin rahoittamiseen varatulla 35.000 euron kokonaisrahoituksella. Harrastesetelin kokeilun laajentaminen maksetaan liikuntapalveluiden kustannuspaikalta 21000.

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

PäätösPäätin harrastesetelin kokeilun laajentamisen toteuttamisesta yllä kuvatulla tavalla. Harrastesetelin laajentamisen kustannukset, korkeintaan 11.600 euroa maksetaan kustannuspaikalta 21000.

 

Minna Sartes

vapaa-aikajohtaja

Jakelu

tiedLiikuntalautakunta
tiedVapaa-aika, nuorisopalvelut
tiedChevtchenko Jelena
tpvHalonen Esko
tiedMäki-Salminen Miia
tiedParkkunen Heini
tiedSaarinen Jaakko
tiedSotnik Kristiina