Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta6719.05.201512

12200-2014 (112)

Oikaisuvaatimus järjestöliikuntapäällikön viran täyttämistä ja otto-oikeuden käyttämistä koskevista päätöksistä

Tiivistelmä:

Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan johtaja on päätöspöytäkirjallaan 16.2.2015 § 17 päättänyt järjestöliikuntapäällikön viran täyttämisestä. Virkaa hakenut Eeva Sunnari on tehnyt liikuntalautakunnalle oikaisuvaatimuksen koskien virkaan valintapäätöstä ja liikuntalautakunnan kyseisen päätöksen otto-oikeuden käyttämistä koskevaa päätöstä. Liikuntalautakunnalle esitetään oi-kaisuvaatimuksen hylkäämistä, sillä valintapäätös ei ole lainvastainen, ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä toimivaltaa ole ylitetty eikä päätöksen muuttamiseen ole muutakaan syytä. Otto-oikeuden käyttämistä koskeva päätös ei sisällä asiaratkaisua, johon voisi hakea muutosta, joten se tulee jättää tutkimatta.

Liiklk § 67

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 13.5.2015:

Asian tausta

Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan johtaja on päätöspöytäkirjallaan 16.2.2015 § 17 päättänyt Turun kaupungin järjestöliikuntapäällikön viran (vak. nro 403926) täyttämisestä. Päätöspöytäkirja on mennyt liikuntalautakunnalle kuntalain 51 § mukaisen otto-oikeuden käyttämistä varten 17.2.2015 § 18. Lautakunta päätti Mäenpään ehdotuksesta Anderssonin kannattamana panna asian pöydälle. Tässä yhteydessä lautakunta ei päättänyt käyttää otto-oikeutta.

Asia on otettu pöydältä liikuntalautakunnan seuraavassa kokouksessa 24.3.2015 § 34 kohdalla. Tällöin liikuntalautakunta on todennut, että ”otto-oikeus toimialajohtajan päätöspöytäkirjan § 17 Järjestöliikuntapäällikön viran täyttämiseen on mennyt ja päätti näin olla käyttämättä otto-oikeutta.”

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Eeva Sunnari on 1.4.2015 päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut vapaa-aikatoimialan johtajan päätöstä 16.2.2015 § 17 ja liikuntalautakunnan päätöstä 24.3.2015 § 34 kumottavaksi.

Sunnari esittää oikaisuvaatimuksessaan, että hän katsoo itse olevansa pätevin järjestöliikuntapäällikön virkaan soveltuvamman koulutuksensa, syvemmän perehtyneisyytensä sekä monipuolisemman kokemuksensa perusteella, ja että näitä seikkoja ei ole riittävällä tavalla huomioitu päätöksessä.

Lisäksi Sunnari esittää oikaisuvaatimuksessaan, että päätöksenteossa on tapahtunut muotovirhe ja että päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä. Vapaa-aikatoimialajohtaja on tehnyt päätöksensä 16.2.2015. Oikaisuvaatimuksen mukaan liikuntalautakunta otti päätöksen itselleen 17.2.2015 panemalla asian pöydälle. Hallintosäännön mukainen 14 päivän otto-oikeus on siis Sunnarin mukaan jo käytetty 17.2.2015 kokouksessa, jonka jälkeen ei ala uutta ottoaikarajaa. Sunnarin mukaan asian paneminen pöydälle 17.2.2015 tarkoittaa, että liikuntalautakunta otti 17.2.2015 asian itselleen päätettäväksi. Kuitenkin liikuntalautakunta totesi 24.3.2015, että otto-oikeus päätöspöytäkirjaan on mennyt ja päätti näin ollen olla käyttämättä otto-oikeutta. Sunnarin oikaisuvaatimuksessa esittämä näkemys on, että liikuntalautakunnalle on siis annettu otto-oikeuden käytön osalta virheellistä tietoa ja päätöksenteko on tapahtunut virheellisessä järjestyksessä.

Esteellisyys

Esteellisyydestä Sunnari kertoo oikaisuvaatimuksessaan, että ”edes asianosaiset (Sunnari, Viljamaa) eivät osanneet jäävätä itseään ennen asian käsittelyn alkamista, koska eivät tienneet heitä koskettavan asian olevan kokouksen asialistalla. Havahduimme toteamaan itsemme esteellisiksi vasta käsittelyn alettua.”

Sunnari ei oikaisuvaatimuksessaan ole tehnyt tarkempaa väitettä siitä, onko edellä mainittu johtanut hänen näkemyksensä mukaan siihen, että asia olisi käsitelty väärässä järjestyksessä. Liikuntalautakunnan 24.3 pidetystä kokouksesta laaditusta pöytäkirjasta käy kuitenkin ilmi, että Tuomas Viljamaa ja Eeva Sunnari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Näin ollen vaikka he olisivat olleet paikalla, kun pykälän käsittely on aloitettu, he ovat tämän jälkeen ilmoittaneet esteellisyydestään ja poistuneet asian käsittelystä. Näin ollen voitaneen katsoa, että esteellisyyttä koskevia säännöksiä ei ole rikottu asian käsittelyssä.

Oikaisuvaatimus otto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä

Liikuntalautakunta on 17.2.2015 päättänyt jättää otto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen pöydälle. Seuraavassa kokouksessaan lautakunta oli todennut, että otto-oikeus päätöspöytäkirjaan on mennyt, ja päätti näin ollen olla käyttämättä otto-oikeutta. Näin ollen liikuntalautakunta ei ole käyttänyt vapaa-aikatoimialan johtajan päätöspöytäkirjaan 16.2.2015 § 17 otto-oikeutta ja päätöspöytäkirjan mukainen päätös on jäänyt voimaan. Toimialajohtajan päätöksestä voi asianosainen tai kunnan jäsen tehdä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen perusteita arvioidaan siitä näkökulmasta, miten voimassa oleva päätös on tehty.

Oikaisuvaatimusta ei kuitenkaan kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Korkeimman hallinto-oikeuden KHO 20.9.2007/2346 antamassa ratkaisussa on todettu, ettei otto-oikeuden käyttämistä koskeva päätös sisällä sellaista asiaratkaisua, johon voisi tehdä oikaisuvaatimuksen. Jos oikaisuvaatimus tai valitus tehdään valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä, se jätetään tutkimatta. Näin ollen liikuntalautakunnan 24.3.2015 § 34 tekemästä päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. Sunnarin oikaisuvaatimuksessaan esittämä vaatimus, jonka mukaan liikuntalautakunnan päätös 24.3.2015 § 34 tulisi kumota, tulisi tällä perusteella jättää tutkimatta.

Ansiovertailu/asian selvittäminen

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 12.5.2015:

Järjestöliikuntapäällikön viran täyttäminen on ollut Turun kaupungissa julkisesti haettavana sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin seuraavat kahdeksan ansiokkaimmaksi katsottua hakijaa: LitM, KTM Mirja Ajanko, VTM Terhi Anttila, LitM Kerkko Huhtanen, FM Heidi Kukkola, KK Olli Orvasto, liikunnanohjaaja AMK Pekka Petäkoski, LitM Eeva Sunnari, ja VTK Tuomas Viljamaa. Haastattelut pidettiin 9. ja 12.1.2015. Hakijoita haastattelivat toimialajohtaja Minna Sartes, liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen ja liikuntapaikkapäällikkö Marjaana Risku. Haastattelujen perusteella soveltuvuustesteihin kutsuttiin Terhi Anttila, Heidi Kukkola, Eeva Sunnari ja Tuomas Viljamaa. Hakemusten, käytyjen haastattelujen sekä soveltuvuustestien perusteella viran menestykselliseen hoitamiseen osoittautui parhaaksi ja virkaan valittiin VTM Terhi Anttila.

Sunnari on oikaisuvaatimuksensa perusteeksi lausunut mm. seuraavaa. ”Em. päätöspöytäkirjassa todetaan järjestöliikuntapäällikön tehtävät, viran kelpoisuusvaatimukset sekä tehtävässä eduksi luettavat seikat. Katson itse olevani pätevin järjestöliikuntapäällikön virkaan soveltuvamman koulutukseni, syvemmän perehtyneisyyteni sekä monipuolisemman kokemukseni perusteella. Näitä ei ole riittävällä tavalla huomioitu päätöksessä.”

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Hakemukset järjestöliikuntapäällikön virkaan on jätetty sähköisessä Kuntarekry-järjestelmässä. Kuntarekryssä jokaisella hakijalla on samanlainen mahdollisuus kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksestaan jne. haluamansa asiat. Hakija voi halutessaan kirjoittaa järjestelmään ansioluettelosta, työtodistuksista, lausunnoista yms. ilmenevät tiedot. Sähköisestä hakemuksesta on siten mahdollista saada tarpeelliset tiedot valintaa varten.

Järjestöliikuntapäällikön valintaprosessin aikana sekä asian valmistelijoiden ja päättäjän käytettävissä on ollut Kuntarekry-järjestelmän yhteenveto hakijoista. Yhteenveto on tehty kaikkien hakijoiden osalta samanlaisin perustein. Yhteenveto on sisältänyt mm. hakijoiden antamat tiedot itsestään, kielitaidostaan, työkokemuksestaan ja tutkinnostaan, joten sitä on pidettävä ansiovertailuna. Toimialajohtajan päätöspöytäkirjassa valituksi tulleen henkilön on todettu osoittautuneen viran menestykselliseen hoitamiseen parhaaksi käytyjen haastattelujen sekä soveltuvuustestien perusteella. Sunnari on ollut sekä haastattelussa että soveltuvuustesteissä. Sunnari ei ole väittänytkään, ettei valittu henkilö täytä viran kelpoisuusvaatimuksia.

Johtopäätös

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 13.5.2015:

Oikaisuvaatimus on mahdollista tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Edellä selvitetyillä perusteilla vapaa-aikatoimialan johtajan järjestöliikuntapäällikön viran täyttämistä koskeva päätös 16.2.2015 § 17 ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Toimialajohtaja ei päätöstä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätös ei ole muutenkaan lainvastainen. Päätös ei myöskään ole epätarkoituksenmukainen.

Edellä selvitetyin perustein liikuntalautakunnan päätöksestä 24.3.2015 § 34 ei kuntalain 91 §:n mukaisesti voi tehdä oikaisuvaatimusta. Sunnarin oikaisuvaatimus on siis jätettävä tältä osin tutkimatta.

Näin ollen Sunnarin oikaisuvaatimus tulisi hylätä aiheettomana.

Liite 1Oikaisuvaatimus järjestöliikuntapäällikön viran täyttämistä ja otto-oikeuden käyttämistä koskevista päätöksistä (salainen) ja toimialajohtajan päätös § 17  Järjestöliikuntapäällikön viran (vak.nro 403926) täyttäminen

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää edellä esitetyin perustein jättää Eeva Sunnarin oikaisuvaatimuksen tutkimatta siltä osin, kun oikaisuvaatimusta ei kuntalain mukaan voi tehdä ja päättää muutoin hylätä oikaisuvaatimuksen.

 

PäätösLiikuntalautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Lisäksi liikuntalautakunta päätti valita Anderssonin, Kallion, Lintusen ja Norontauksen tutustumaan haastatteluun ja soveltuvuustesteihin valittujen henkilöiden soveltuvuuden arviointiin ja muihin hakemusasiakirjoihin.

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 6-4.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä päätökseksi tulleen Lintusen Kallion kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Johansen, Koskinen, Mäenpää ja Vehviläinen.

Käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Andersson, Meltovaara, Norontaus ja Rautee.

Kokouksesta poissa olivat Lähteenmäki, Palmunen ja Taulu.

Anttila ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Liitteet:

Liiklk § 67
Liite 1:Oikaisuvaatimus järjestöliikuntapäällikön viran täyttämistä ja otto-oikeuden käyttämistä koskevista päätöksistä
Liite 1:Toimialajohtajan päätös § 17 Järjestöliikuntapäällikön viran (vak.nro 403926) täyttämisestä