Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta7328.02.20237

5644-2022 (10 03 01)

Kuraattorinpolun, Kuikkulankadun osan ja Varsinais-Suomen puiston katu- ja puistosuunnitelma koskien pyöräkatua välille Halistentie-Kuikkulankatu

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi esitetään suunnitelmat pyöräkadusta Kuikkulankadulle, jalankulun ja pyöräilyn väylästä Varsinais-Suomen puistoon ja Kuikkulankadulle. Suunnitelmien toteutukseen varataan vuosille 2023-2024 rahoitus liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden hankelistalta.

Kylk § 73

Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola ja kaupunkirakentaminen, suunnitteluinsinööri Anu Kinnari 22.2.2023:

Nykytila ja suunnittelun tavoitteet

Kuraattorinpolku on ylioppilaskylän itäisen asuinalueen pohjoisreunaa rajaava katu, joka on alun perin ollut huolto- ja pelastuskatu tonteille. Kuraattorinpolulla jalankululle on oma korotettu leveä tila ja ajoneuvot käyttävät yhteistä tilaa. Kadun pohjoispuolta rajoittavasta puistosta on lähes koko kadun mittainen kaistale vuokrattu Turun Ylioppilaskyläsäätiölle (TYS). Katu on pysyvästi suljettu siten, ettei autoliikenteellä ole läpiajomahdollisuutta Halistentieltä Kuraattoripolkua käyttäen Kuikkulankadulle.

Kadun pintarakenteet ovat huonokuntoiset ja kuivatus painumien johdosta puutteellinen. TYS:n vuokraama alue erottuu kadusta vain pintamateriaaliltaan. Katu vaatii korjausta ja korjauksen yhteydessä on perusteltua tehdä kadulla uusimpien suunnittelukäytäntöjen mahdollistamia uudistuksia.

Sekä Halisten kasvun että keskustaan johtavien pyöräily-yhteyksien parantumisen myötä Kuraattorinpolusta on muodostunut osa suosittua pyöräilyreittiä. Ylioppilaskylästä länteen johtavien pyöräilyreittien kehittäminen on kaupungissa käynnissä hyvinkin laajalti. Pyöräkatu yliopiston alueelle Vatselankadulle ja Rehtorinpellonkadulle on valmistunut vuonna 2022, jalankulun ja pyöräilyn silta Aurajoen yli Raunistulaan on rakenteilla. Lisäksi Inspehtorinkadulle Kuraattorinpolun jatkeelle on suunnitteilla nk. 2-1 -tie, jossa ajoradan reunoilla on pyöräkaistat ja näiden välissä kaksisuuntainen normaalia kapeampi tila autoliikenteelle.

Suunnitelma

Kuraattorinpolku esitetään katusuunnitelmassa saneerattavaksi ja merkittäväksi liikennemerkein pyöräkaduksi. Saneerauksessa sekä ajoneuvotila että jalkakäytävä saneerataan likimain nykyiseen paikkaansa. Viiden metrin levyinen ajoneuvotila on suunnitelmassa punasävyasfaltilla päällystetty ja molemmin puolin reunakivin rajattu. Jalankululle varattu korotettu käytävä korjataan betonilaattapäällysteisenä. Pyöräkadun jatkeeksi jo nykyisellään jalankulun ja pyöräilyn käytössä oleva puistokäytävä Varsinais-Suomen puistossa korjataan ja levennetään neljään metriin ympäristön ehdoilla. Väylän pintamateriaali noudattaa pyöräkadun vastaavaa. Kuikkulankadulla epävirallisena pyöräilyväylänä oleva pysäkkilaituri saneerataan niin pysäkin, jalankulun kuin pyöräilynkin vaatimiin mittoihin.

Nähtävilläolo

Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä 30.5-13.6.2022 välisen ajan. Suunnitelmasta ovat jättäneet muistutuksen Turun Polkupyöräilijät ry ja Turun Ylioppilaskyläsäätiö.

Muistutusten sisältö tiiviistetysti:

Nähtävillä olleessa katusuunnitelmaehdotuksessa Kuraattorinpolun jalkakäytävän pintamateriaali oli asfaltti ja Kuikkulankadulla pyöräily oli osoitettu samaan tilaan autoliikenteen kansa. Turun Polkupyöräilijät ry:n esittää muistutuksessaan jalkakäytävän pintamateriaaliksi betonilaattaa sekä Kuikkulankadun pysäkkilaiturilla pyöräilyn sallimista erillään autoliikenteestä. Lisäksi Turun Polkupyöräilijät ry:n muistutuksessa esitetään mahdollisimman matalaa reunakiveä kohtiin, jossa kävellen tai pyöräillen liikkuva ylittää reunarakenteen.

Vastine muistutukseen:

Nähtävillä olon jälkeen muutetussa ja lautakunnalle hyväksyttäväksi esitettävässä suunnitelmassa Kuraattorinpolun jalkakäytävän pintamateriaalina on betonilaatta ja Kuikkulankadulla pyöräily sallitaan vallitsevaa käyttäytymistä noudattaen. Nämä toteuttavat Turun Polkupyöräilijät ry:n muistutuksessa ehdottamia muutoksia. Muistuttajan esitys mahdollisimman esteettömistä reunakivistä on huomioitu siten, että ratkaisut pyöräkatujen ja pyöräteiden välillä ovat kynnyksettömät. Tonttiliittymien kohdissa jalkakäytävän ja ajoneuvotilan liitoskohdan korkeutta säätelee tietyissä rajoin ohjeet jalkakäytävän kaltevuuksista. Tonttiliittymän kohdilla reunakiven näkyvä osuus madalletaan kahdeksasta sentistä neljään senttimetriin, jolloin jalkakäytävän sivukaltevuutta kyetään hallitsemaan ilman suuria pituussuuntaisia korkeusmuutoksia.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö esittää muistutuksessaan huomioimaan, ettei katusuunnitelmalla vaikuteta Kuraattorinpolun varressa pysäköintikäytössä olevan vuokra-alueeseen ja, että suunnitelmassa huomioidaan kulku Kuraattoripolun itäpäässä olevan huoltorakennuksen Halistentien puoleiselle piha-alueelle.

Vastine muistutukseen:

Katusuunnitelmalla ei vaikuteta TYS:n vuokraamaan maa-alueen käyttöön. Liikenteenohjaussuunnitelmaan on tehty liikennemerkkiasetteluun muutos, joka mahdollistaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla pääsyn huoltorakennuksen itäpuoliselle piha-alueelle.

Kustannukset

Kuraattorinpolun rakentamisen rakennusosatasoinen kustannusarvio on 850.500 euroa (alv 0 %), joka sisältää suunnittelun ja rakennuttamisen. Kustannusarviossa käytetty maanrakennuskustannusindeksin pisteluku on 128,1 (2015=100, elokuu 2022). Kustannusarvio sisältää infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti 15 % hankevarauksen. Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti yksittäisenä perusinvestointina hankkeen kustannukset jäävät kaupunkiympäristöjohtajan hyväksyttäväksi. Kuluvalle vuodelle 2023 on investoinnille varattuna 200.000 euron rahoitus liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden hankelistalta. Loppurahoitus on tarkoitus ohjelmoida vuoden 2024 liikenneverkon toimivuutta ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden hankelistalta.

Kuraattorinpolun pyöräkatuinvestointi täyttää ne vaatimukset, joiden nojalla kaupunki voi hakea sille Traficomilta kävelyn ja pyöräilyn investointitukea käynnistyvällä hakemuskaudella. Investointituki erääntyy lokakuussa 2025, johon mennessä Kuraattorinpolun pyöräkatu on toteutettavissa ilman riskejä.

Liite 1​Kuikkulankadun osan ja Kuraattorinpolun katusuunnitelma sekä Varsinais-Suomen puiston osan puistosuunnitelma K 7964 008 8.2.2023

Liite 2​Kuikkulankadun osan ja Kuraattorinpolun sekä Varsinais-Suomen puiston osan liikenteenohjaussuunnitelma L 7964 009 13.2.2023

Oheismateriaali 1​Muistutus Turun Polkupyöräilijät ry

Oheismateriaali 2​Muistutus Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

Ehdotus​Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteissä 1 ja 2 esitetyt Kuikkulankadun osan ja Kuraattorinpolun ja katu- ja liikenteenohjaussuunnitelmat sekä Varsinais-Suomen puiston osan puisto- ja liikenteenohjaussuunnitelmat.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTurun Polkupyöräilijät ry
tiedTurun Ylioppilaskyläsäätiö - Studentbystiftelsen i Åbo
tiedKaupunkiympäristö, kaupunkirakentaminen
tiedKaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön aluerakennuttaminen
tiedKaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön rakennuttaminen
tpvKaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
tpvKaupunkiympäristö, liikennesuunnittelu


Liitteet:

Kylk § 73
Liite 1:Kuikkulankadun osan ja Kuraattorinpolun katusuunnitelma sekä Varsinais-Suomen puiston osan puistosuunnitelma K 7964 008 8.2.2023
Liite 2:Kuikkulankadun osan ja Kuraattorinpolun sekä Varsinais-Suomen puiston osan liikenteenohjaussuunnitelma L 7964 009 13.2.2023