Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala 
Loppupvm 1.6.2021, Toimialajohtaja/sarja 106023.04.2021 

5017-2021 (02 08 00)

Katujen päällystysohjelman hankelista 2021

Kaupunkiympäristötoimiala, vastaava rakennuttaja Juhani Tirkkonen 20.4.2021:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.9.2019 Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen sekä siihen liittyvät pykäläkohtaiset hallintosääntömuutokset. Hallintosääntömuutosten 52§:n 24 kohdan mukaisesti kaupunkiympäristötoimialajohtajan erityiseen toimivaltaan kuuluu oikeus hyväksyä alle miljoonan euron infrahankkeiden hankekortit ja infrahankkeiden hankelistat, joissa yksittäisen hankkeen kustannusarvio on alle miljoona euroa.

Korjausvelkaa alentavat katujen päällystykset kuuluvat em. ohjeen mukaan jatkuviin perusinvestointeihin, joista tehdään hankelista. Hankelistassa esitetään talousarvion laadinnan yhteydessä tunnistetut osahankkeet tärkeysjärjestyksessä ja toteutukseen esitettävistä hankkeista tarkennetut kustannusarviot. Kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtaja hyväksyy päätöspöytäkirjalla hankelistan, jossa yksittäisen hankkeen kustannusarvio on enintään miljoona euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa katujen päällystyksille on varattu määrärahaa 2.700.000 €.

Summa koostuu isoista ja pienistä töistä, jakautuen seuraavasti: isot työt 2.200.00 € ja pienet työt 500.000 €.

Hankelista koostuu huonokuntoisten päällysteiden korjauksista. Hankelistassa on lueteltu kohteet kustannusarvioineen tärkeysjärjestyksessä ja niitä toteutetaan listan mukaan vuodelle 2021 varatun määrärahan puitteissa.

Kohteiden tärkeysjärjestys saattaa muuttua päällystyskauden aikana esimerkiksi toteutuneiden kohteiden korjauskustannusten tai muissa toteutettavissa kohteissa ilmenneiden lisäkorjaustarpeiden vuoksi.

Hankelistassa esitettyjen katuosuuksien päällysteiden kunto on heikko ja näiden kohteiden uudelleenpäällystäminen turvallisuussyistä sekä kadun rakenteiden vaurioitumisen ehkäisemiseksi on tarpeellista. Uudelleenpäällystys toteutetaan Turun kaupungin päällysteiden valintaohjeiden sekä asfalttinormit 2017 vaatimusten mukaan.

Osa päällystyskohteista pyritään toteuttamaan ympäristöystävällisemmällä matalalämpötekniikalla.Matalalämpöasfaltin valmistuslämpötila on 20-30 celsiusastetta alhaisempi kuin perinteisen asfaltin. Matalalämpöasfaltti ei eroa ominaisuuksiltaan perinteisestä päällysteestä, mutta ympäristöhyöty on merkittävä, koska lämpötilan laskulla voidaan vähentää asfaltin tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Hankelistassa luetellut kohteet ovat määräytyneet kunnossapitoyksikön rakennuttajien silmämääräisten arvioiden sekä saatujen asiakaspalautteiden perusteella.

Huonokuntoisten katujen uudelleenpäällystämisen yhteydessä korjataan tarvittaessa koko kadun poikkileikkaus, sisältäen reunakiven uusimisen ja olemassa olevien jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien pintamateriaalien korjaamisen sekä katujen laitteiden ja varusteiden uusimisen. 

Päällystysurakan palveluntuottajana toimii YIT Suomi Oy. ( Peab Industri Oy, Peab Asfalt)

Liite 1Hankelista päällystettävistä kaduista 2021

Liite 2Karttaliite päällystettävistä kaduista 2021

Toimialajohtaja Christina Hovi:

PäätösPäätin hyväksyä 20.4.2021. päivätyn Katujen päällystysohjelman hankelistan.

Listan kohteita toteutetaan vuodelle 2021 varatun määrärahan (2.700.000 €) puitteissa.

 

Christina Hovi

toimialajohtaja

Jakelu

tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kyto § 60
Liite 1:Hankelista päällystettävistä kaduista 2021
Liite 2:Karttaliite päällystettävistä kaduista 2021