Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta45308.12.20201
Kaupunkiympäristölautakunta45715.12.20203

10477-2019 (10 03 01, 10 03 02)

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto Suikkilan päiväkoti ja koulu -hankkeen tarveselvityksen päätösesityksen muuttamisesta

Tiivistelmä:

Tilapalvelut on 29.10.2020 pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausuntoa Suikkilan päiväkoti ja koulu -hankkeen tarveselvityksen päätösesityksen muuttamisesta. Uuden esityksen mukaan säilytettäväksi suunniteltu liikuntasali puretaan myös kuntotutkimuslausuntojen perusteella.

Kylk § 453

Kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari, toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 4.12.2020:

Tilapalvelut on 29.10.2020 pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausuntoa Suikkilan päiväkoti ja koulu -hankkeen tarveselvityksen päätösesityksen muuttamisesta.

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että muutetaan tarveselvityksessä hyväksyttyä suunnitelmaa peruskorjata liikuntarakennus ja sen siipirakennus. Toteutusmalliksi ehdotetaan uudisrakennuksen toteutusta niin, että liikuntahalli toteutetaan 748m2 kokoisena ja kädentaidontilojen opetus toteutetaan Teräsrautelan yksikössä.

Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö toimielin osaltaan laaditun muutosesityksen.

Taustaa

Suikkilan päiväkoti ja koulu -hankkeen uudisrakennuksesta ja peruskorjauksesta on käynnissä hankesuunnittelu. Kohteen tarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoksessa 25.11.2019 § 89.

Vuonna 2019 laaditun tarveselvityksen mukaan päiväkotirakennus ja Suikkilan kouluyksikön vanhempi rakennus ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Rakennukset ovat lisäksi kooltaan liian pieniä alueen kasvaneeseen lapsimäärään verrattuna.

Tarveselvityksessä päädyttiin esittämään päiväkotirakennuksen sekä koulun vanhemman rakennuksen korvaamista uudisrakennuksella ja liikuntasalia sekä sen siipirakennusta peruskorjattaviksi. Liikuntatilat määritettiin tarveselvityksen tilaohjelmaan 450m2 kokoiseksi.

Koulun mitoitusta päätettiin muuttaa tilahankkeen yhteydessä siten, että lisätään yksi luokkasarja nykyisen kahden asemesta. Nykytilanteessa toinen sarja 1-6 luokat sijaitsee Teräsrautelassa ja toinen sarja luokat 1-6 Suikkilassa. Hankkeen myötä Suikkilan yksikköön sijoitetaan esiopetus ja vuosiluokat 1-3 ja Teräsrautelan yksikköön sijoitetaan vuosiluokat 4-6.

Koko hanke uudisrakennuksena

Osana hankesuunnittelua on teetetty kuntotutkimus Suikkilan koulun rakennuksiin. Kuntotutkimusten valmistuttua ja hankesuunnittelun edetessä on todettu, että on perusteltua esittää purettavaksi myös liikuntasali ja sen siipirakennus.

Siipirakennuksessa kuntotutkimusraportin mukaan korjaustyöt olisivat mittavat: ulkoseinät, ikkunat, vesikate olisi uusittava, vain kantava betonirunko voitaisiin mahdollisesti jättää. Liikuntasalin osalla on korjattava mm. sulkutilan muottilaudoitusten purkaminen ja tilan alipaineistaminen, hule- ja sadevesijärjestelmien uusiminen, tiivistyskorjaukset läpivientien osalla sekä todetuissa ilmavuotokohdissa. Lisäksi liikuntasalin ja sulkutilan välisen seinän mikrobivaurioituneiden materiaalien poistaminen ja rakenteen korjaaminen. Ehdotetun kaltaiset korjaustyöt edellyttävät onnistumisen seurantaa (alipaineisuuden pysyminen). Tiivistyskorjaukset taas edellyttävät laadunvalvontaa sekä säännöllistä toimivuuden seurantaa merkkiainekokeilla. Tiivistyskorjauksille on myös hankala antaa käyttöikäarviota.

Tilaohjelmaan esitetyt muutokset

Liikuntatilojen koko tarveselvityksessä oli 450 m2. Koska liikuntahallirakennus ehdotetaan purettavaksi ja tehtäväksi uudisrakennuksena, ehdotetaan samalla, että liikuntasali toteutetaan 748 m2 kokoisena. Liikuntatoimi pitää salin koon kasvattamista tarpeellisena alueella. Tilat tulevat tältä osin liikuntapalveluiden hallintaan.

Tarveselvityksen tilaohjelman huoneneliöt ovat yhteensä noin 5 700m2.

Uudisrakennuksen huoneneliöt ovat 5 300 m2, mikäli kädentaidontilat lasketaan mukaan ja salin koko olisi alkuperäinen 450m2. Uudisrakennuksen huoneneliöt ovat noin 5 650 m2, mikäli toteutetaan iso sali 748m2 eikä kädentaidon tiloja. Hanke isolla salilla ja kädentaidon tiloilla olisi noin 5 800m2.

Tarveselvityksessä esitetty kustannusarviohaarukka koko hankkeelle on 13.470.000 - 15.600.000 euroa.

Lausunto

Vuoden 2019 tarveselvityksen mukainen liikuntasalin säilyttäminen johti tarpeeseen sijoittaa tontin sisäisiä kulkuväyliä puiston puolelle, mikä ei ole mahdollista. Muutoinkaan jalankulun ja autoilun liikennevirtoja ei saatu ratkaistua turvallisesti. Kun liikuntasalirakennus puretaan, tontin toiminnot ja liikennevirrat on mahdollista saada järjestettyä loogisesti ja turvallisesti tontin kapeudesta huolimatta.

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa hankesuunnitteluryhmän esitystä muuttaa tarveselvityksessä hyväksyttyä suunnitelmaa peruskorjata liikuntarakennus ja sen siipirakennus.

Oheismateriaali 1Tilapalveluiden lausuntopyyntö 29.10.2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää antaa konsernihallinnon tilapalveluille esityksen mukaisen lausunnon Suikkilan päiväkoti ja koulu -hankkeen tarveselvityksen päätösesityksen muuttamisesta.

PäätösAsia pantiin pöydälle Mannin Lintusen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kylk § 457

Pöydältä 8.12.2020 § 453

PäätösEhdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

"Lisäksi lautakunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi selvittää hankesuunnittelun yhteydessä suuremman noin 1056 m2 liikuntahallin toteuttamiskustannukset sekä samalla oheistilojen karsimisen käyttötarkoituksen mukaiselle tasolle."

Lintusen Hellstenin kannattamana tekemä muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lintusen muutosehdotuksen perustelut:

"Turun kaupungilla ei ole tarjota isokokoisia sisäharjoitustiloja, joiden elinkaari on vuosikymmeniä. On tarkoituksenmukaista lisäksi selvittää hankesuunnittelun yhteydessä suuremman noin tuhannen neliön kokoisen liikuntahallin rakentamisen kustannukset Suikkilan koulun yhteyteen."

Jakelu

lausKonsernihallinto, tilapalvelut