Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta44608.12.20209

9707-2020 (02 02 00)

Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus vuosille 2021-2024 ja kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus vuodelle 2021

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2020 § 188 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaupunginhallituksen ja toimialan välisen kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen 2021-2024 omalta osaltaan sekä lautakunnan ja toimialan välisen kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen 2021.

Kylk § 446

Kaupunkiympäristötoimiala, toimialajohtaja Christina Hovi ja vs. kiinteistötalouspäällikkö Salla Lindström 3.12.2020:

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja toimialan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus). Strateginen sopimus sisältää toimialan merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Operatiiviset sopimukset laaditaan lautakunnittain ja ne tarkentavat strategisen sopimuksen tavoitteet palvelualue- ja tulosyksikkötasolle.

Koronatilanteen vuoksi talousarvion valmistelu on poikennut tänä vuonna vakiintuneesta käytännöstä, jossa valmistelutyö on tehty kaupunginvaltuuston vahvistamaan suunnitteluraamiin. Suunnittelun pohjaksi toimialat ohjeistettiin valmistelemaan talousarvionsa voimassa olevan taloussuunnitelman vuoden 2021 tasoon. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020.

Kaupunkiympäristölautakunnan esitykseen 29.9.2020 § 330 kaupunkiympäristötoimialan strategisesta sopimuksesta vuosille 2021-2024 ja kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisesta sopimuksesta vuodelle 2021 on tehty seuraavat muutokset ja lausekkeet:

Kaupunginvaltuusto 16.11.2020 § 188:

Määrärahamuutokset:

Kaupunkiympäristölautakunta:

- hulevesimaksun siirtäminen osaksi kiinteistöveroa ja kiinteistöveroprosenttien tarkistaminen (vähentää toimintatuottoja) -3 000 000 euroa,

- digitalisaation kautta kustannustehokkuuden parantaminen (vähentää toimintamenoja) -137 029 euroa,

- henkilöstömenoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite (mm. sijaisten käyttö, matkakustannukset, erilliskorvaukset, talkoovapaat) (vähentää toimintamenoja) -445 343 euroa, ja

- palvelujen ja tavaroiden hankintoihin kohdistuva kaupunkitasoinen säästötavoite (vähentää toimintamenoja) -836 586 euroa.

TKS joukkoliikennelautakunta:

- liikennöintibudjettiin kohdistuva säästötavoite: etsitään säästöt olemassa olevien liikennöintisopimusten sisältä huomioiden talousarviokäsittelyn jälkeen saadut kilpailutussäästöt painottaen sitä, ettei liikenteen karsiminen heikennä työmatkaliikennettä. (vähentää toimintamenoja) -300 000 euroa.

Investointeja koskevat muutokset:

- Turun ratapihat ja Kupittaan-kaksoisraide investointihankkeen rahoituksen yksityiskohdat ovat selkeytyneet ja hanke lisätään infran investointiohjelmaan. Hanke lisää investointimenoja 2,5 milj. euroa vuonna 2021, 10,25 milj. euroa vuonna 2022, 10,5 milj. euroa vuonna 2023 ja 10,5 milj. euroa vuonna 2024.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat lausekkeet:   

Kaupunkiympäristölautakunta:

- säilytetään kävely- ja pyöräväylien tehostettu hoito (harjahiekoitus) talviaikana,

- säilytetään harjasuolareitin hoito (12 km) talviaikana,

- säilytetään Aurajoen maisemavalaistus (puut ja laiturit),

- vuonna 2021 rakennusvalvonnassa toteutetaan toimintamallin muutos, digitalisointiprojekti sekä selkeämpi tavoitteidenasetanta,

- kilpailutetaan kaupunkipyöräjärjestelmä uudestaan siten, että kausi alkaa keväällä 2022. Kilpailutus tehdään riittävän pitkälle ajalle ja riittävän suurella summalla, jotta järjestelmä on kaupungille tuottava ja käytettävyys paranee. Neuvotellaan kesän yli jatkokautta nykyjärjestelmän kanssa,

-kulkutapaosuusjakauman tavoitteiden osalta todetaan, että koronan takia tavoitteita ei lyhyellä tähtäimellä saavuteta. Jotta voidaan toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi pitkällä aikavälillä, talousarviota ja -seurantaa kehitetään siten läpinäkyväksi, että investointien jakautuminen kestävään liikenteeseen ja muihin hankkeisiin näkyy selvästi,

- kumppanuuksien ohjausprosessista laaditaan selkeä malli ja laajennussuunnitelma. Lisäksi tulee selvittää, onko yksityisen maan kaavoittamisessa käytettyjä puitesopimuskonsultteja riittävästi, vai pitääkö sopimuskumppaneiden määrää lisätä, jotta kaavoitusta saadaan tehostettua,

- täydennysrakentamisohjelman toteuttamisessa varmistetaan merkittävien virkistys- ja luontoarvojen säilyminen, ja

- uuden konserttitalon hankesuunnittelusta sisältäen kaavaprosessin etenemisen ja päätöksenteon vaiheistuksen on laadittava selkeä suunnitelma ja riskianalyysi, joilla minimoidaan mahdollisten valitusten ja muiden tekijöiden vaikutukset hankkeen viivästymiseen ja kustannustennousuun.

TKS Joukkoliikennelautakunta:

- huomioidaan joukkoliikenteen säästötavoitteiden toteuttamisessa valtion mahdolliset kompensaatiotuen ehdot siten, että tukea.

Kaupunginhallitus: (kaupunkiympäristötoimialan valmistelu- ja toimeenpanovastuulla olevat lausekkeet)

- käynnistetään kiinteistökehitys Turun ulkopuolella olevien ja tarpeettoman maaomaisuuden osalta,

- nopeutetaan tuottavia investointeja ja pienennetään korjausvelkaa,

- otetaan käyttöön pysyvä käytäntö parkkipaikkojen vuokraamiseksi kesäaikana, ja

- Tuomiokirkon yhteisterassitoimintaa jatketaan.

Kaupunkiympäristötoimiala on huomioinut edellä mainitut muutokset kaupunkiympäristötoimialan määrärahajaossa sekä valmistellut kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen vuosille 2021–2024 (liite 1) ja kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen vuodelle 2021 (liite 2)  vastaamaan kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 188 päätöstä edellä mainitut muutokset huomioiden. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 11.12.2020. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 17.12.2020. Vuoden 2021 toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle neljä kertaa vuodessa, osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Samalla raportoidaan myös lausekkeiden ja sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumisesta.

Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus

Muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin

Kiinteistöomaisuuden kehittämiskohteet on esitetty sopimuksen osiossa 2.2. Turku Energian kaavoitus käynnistetään uudelleen tavoitteena kaavan hyväksyminen 2021 ja tonttien luovutus 2022-2024. Lisäksi aikataulumuutoksia on tehty kohteisiin Blue Industry Park (tonttien luovutus 2022), Halisten vesilaitos (suunnittelukilpailu 2021, kaavan hyväksyminen 2023 ja tonttien luovutus 2024), Ruusukortteli (kaavan hyväksyminen 2021, tonttien luovutus 2022) ja Uittamon täydennys (kaava hyväksytty 2021, tonttien luovutus 2023-2024). Lisäksi Skanssin kohteiden infran aikaistetun toteutuksen myötä myös tonttien luovutusta on aikaistettu.

Kaupunkiympäristötoimialan toimenpiteet kärkihankkeiden toteuttamiseksi on esitettu sopimuksen osiossa 2.3. Keskustan kehittämisen osioon on lisätty kävelyn ja oleilun kehittämisohjelmaluonnos ja pilottikokeilut vuonna 2021. Kupittaan kannen kilpailun käynnistyminen on viivästynyt, jonka vuoksi asemakaavaluonnos valmistuu vasta kilpailun ratkettua vuonna 2022. Kiinamyllynkadun kohdetta on aikaistettu ja Kupittaan kannen kaavaluonnos valmistuu vuonna 2022.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimialan määrärahat ja investoinnit on esitetty strategisen sopimuksen osiossa 3.1. Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 188 päättämät talousarviomuutokset laskevat toimialan toimintatuottoja 3 milj. euroa ja toimintamenoja 1,719 milj. euroa kaupunkiympäristölautakunnan 29.9. § 330 esittämään nähden (TAE 21 toimintatuotot 75,482 TAE 21 toimintamenot 108,656). Kaupunkiympäristötoimialan käyttötalouden yhteenlaskettu sitova toimintakate (netto) vuodelle 2021 on -32,845 milj. euroa (TAE -31,564 TA2020 -28,025 milj. euroa). Toimintakatetta heikentää hulevesimaksutulon poistuminen kaupunkiympäristötoimialalta maksun siirtyessä osaksi kiinteistöveroa 1.1.2021 alkaen. Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 188 päättämistä menoleikkauksista 1,419 milj. euroa kohdistuu kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin toimintoihin ja 0,3 milj. euroa Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisiin toimintoihin. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisiin toimintoihin kohdistuva menoleikkaus 1,419 milj. euroa on kohdistettu seuraavasti:

- palvelu- ja tavarahankinnat 0,974 milj. euroa: Kaupunkirakentamisen palvelualueen kunnossapitorahoista on vähennetty 0,944 milj. euroa. Säästöä haetaan mm. viher- ja katualueiden kunnossapitotöistä ja katuvalaistuksesta. Luvat- ja valvonta palvelualueen asiantuntijapalveluiden määrärahoista on vähennetty 0,03 milj. euroa sopimusmuutoksesta saavutettavaan säästöön perustuen,

- henkilöstömenot 0,315 milj. euroa: Määrärahasäästö muodostuu sijaisten käytön vähentämisen, talkoovapaiden ennakoinnin sekä viivästettyjen rekrytointien kautta. Henkilöstömenojen karsiminen heijastuu työvoiman käyttöön siten, että vuodelle 2021 suunniteltu työvoiman käyttö laskee 2 henkilötyövuotta kaupunkiympäristölautakunnan 29.9. § 330 esitykseen nähden (TAE21 329 htv TA21 327 htv). Kaupunkiympäristötoimialan työvoiman käyttö on esitetty strategisen sopimuksen osiossa 4.1), ja

- muut henkilöstömenot 0,13 milj. euroa: koulutus- ja matkakuluihin varatuista määrärahoista on vähennetty rakennusvalvonnan yksikköä lukuunottamatta 50 %.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan kohdistettu 0,3 milj. euroa katetaan liikennöintibudjettia leikkaamalla.

Kaupunkiympäristötoimialan lautakuntien sitovat toimintakatteet (nettoluvut) vuodelle 2021 ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -11,557 milj. euroa (TA 2020 -9,899 milj. euroa),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA 2020 -0,1 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -21,188 (TA2020 -18,011 milj. euroa), ja

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0,0 milj. euroa (TA2020 0,0 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan nettolukutavoitteisiin ei tullut muutoksia kylk 29.9.2020 § 330 käsittelyn jälkeen.

Investoinnit

Kaupunkiympäristötoimialan omat investoinnit (osio 3.6) vuonna 2021 ovat yhteensä 1,020 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan investoinnit ovat yhteensä 0,520 milj. euroa, josta 0,5 milj. euroa varataan ohjelmistojen kehittämiseen ja 0,02 milj. euroa ympäristöterveyden autohankintaan. Joukkoliikennelautakunnan investoinnit 0,5 milj. euroa kohdennetaan maksu- ja informaatiojärjestelmän kehittämiseen.

Kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen sisältyy kaupunginhal-lituksen palvelutilaus toimialalle, mikä pitää sisällään talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköltä (51000 KH/maaomaisuus, 51001 KH/infraomaisuus, 51002 KH/tilaomaisuus) kaupunkiympäristötoimialalle. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.

Kaupunginhallituksen palvelutilauksiin sisältyvät investointimäärärahat jakautuvat infrainvestointiohjelman, tilainvestointiohjelman sekä kiinteän omaisuuden hankintoihin yhteensä 81,2 milj. euroa vuodelle 2021.

Kaupunkiympäristön infrainvestointeihin (osio 3.4) on osoitettu yhteensä 52,080 milj. euroa vuonna 2021. Kylk 29.9.2020 § 330 käsittelyn jälkeen kaupunginhallitus lisäsi 9.11.2020 § 474 investointiohjelmaan hankkeen Turun ratapihat ja Kupittaan-kaksoisraide. Hanke lisää investointimenoja 2,5 milj. euroa vuonna 2021, 10,25 milj. euroa vuonna 2022, 10,5 milj. euroa vuonna 2023 ja 10,5 milj. euroa vuonna 2024. Lisäys on huomioitu kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointiohjelmassa.

Toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmaan (osio 3.5) on osoitettu yhteensä 25,624 milj. euroa vuonna 2021. Kiinteän omaisuuden hankintoihin (kh palvelutilaus, osio 3.6) on varattu 3,5 milj. euroa vuonna 2021. Edelliset määrärahavaraukset eivät muuttuneet kylk 29.9.2020 § 330 käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallituksen palvelutilauksen myyntituloja (osio 3.3) koskevat tavoitteet ovat muuttuneet kaupunkiympäristölautakunnan 29.9.2020 § 330 käsittelyn jälkeen. Investointiosan myyntitulotavoitteeseen on lisätty 9 milj. euroa TVT:lle myytäviin tontteihin perustuen. Myyntitulotavoite vuodelle 2021 on 32,7 milj.euroa, josta myyntivoittotavoite on 28,2 milj. euroa. Maankäyttösopimuskorvauksiin on tehty 2 milj. euron korotus vuodelle 2021 liittyen valmiiden rakennuspaikkojen myyntiin ei strategisissa kohteissa. Esitetty maankäyttösopimuskorvaustulojen talousarvioluku vuodelle 2021 on 6,0 milj. euroa. Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannuksiin (kh palvelutilaus) varataan vuodelle 2021 yhteensä 7,9 milj. euroa. Määrärahavaraus edelliseen ei muuttunut kaupunkiympäristölautakunnan 29.9.2020 § 330 käsittelyn jälkeen. Uutena kaupunginhallituksen kaupunkiympäristötoimialalle kohdentamana palvelutilauksena on virkistysalueiden kehittäminen, johon liittyen on tehty 0,5 milj. euron määrärahavaraus taloussuunnitelmavuodelle 2023 ja 1,0 milj. euron määrärahavaraus taloussuunnitelmavuodelle 2024.

Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus vuodelle 2021

Kaupunkiympäristötoimiala on päivittänyt lautakuntakohtaisten operatiivisten sopimusten taloudelliset tavoitteet (osio 2.1) ja työvoiman käytön (osio 3.1) tavoitteet vastaamaan kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 188 päätöstä. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen seuraavia kohtia on tarkistettu:

- 2.2. kaupunkiympäristön investointiohjelma, hankelisäys Turun ratapihat ja Kupittaan-kaksoisraide,

- 4.3. asemakaavoitusohjelma: uusia kohteita Aninkaistenkatu 8, Dentalia, Herttuankulman kaarihalli, Nosturinkatu, Nuorisotalonkuja (Jyrkkälä) ja Turku Energian kortteli, poistetut Lumikonkatu ja Tiemestari, lisäksi aikataulumuutoksia,

- 4.5 infran suunnitteluohjelma, muutokset: Itäinen Rantakadun pyörätiet, suunnitteluohjelman 3.9.2020 virheellinen hankeosien järjestys korjattu. Lisätty hankkeet Turku ratapiha, Halisten vesilaitos, Kulhonvalkama, Tammikankareentie, ja

- 4.6. kaupunkiympäristön kunnossapidon määrärahat.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus 2021-2024

Liite 2Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus 2021

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen 2021–2024 ja kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen 2021 sekä päättää lähettää strategisen sopimuksen edelleen kaupunginhallitukselle. Liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen lautakunta hyväksyy vain omalta osaltaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kylk § 446
Liite 1:Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus 2021-2024
Liite 2:Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus 2021