Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta44108.12.20205

13680-2020 (08 01 03)

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottamisen ja myöntämisen periaatteet

Tiivistelmä:

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Samalla astuivat voimaan lakiin lisätyt pykälät kotihoidon pysäköintitunnuksista. Pysäköintitunnusten avulla pyritään parantamaan kotihoidon ja muiden vastaavien kotiin tuotavien palveluiden työntekijöiden pysäköintimahdollisuuksia kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla pysäköintiin osoitetulla alueella. Kotihoidon pysäköintitunnus esitetään otettavaksi käyttöön koko kaupungin alueella viimeistään 1.3.2021. Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi pysäköintitunnuksen käyttöönoton säännöt ja rajaukset, jotka koskevat yhtäläisesti sekä julkisia palveluntarjoajia, että yksityisiä toimijoita.

Kylk § 441

Kaupunkiympäristötoimiala, valvontapäällikkö Roy Sjöblom ja liikenneinsinööri Jaana Mäkinen sekä hyvinvointitoimiala, avopalvelujen johtaja Anne Vuorinen, 3.12.2020:

Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä helpottavat säännökset astuivat voimaan 1.6.2020 lailla tieliikennelain muuttamisesta (HE 109/2019). Lain voimaan astumisen jälkeen on kunkin kunnan päätöksen varassa ollut, ottaako se kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöön ja missä laajuudessa.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisen tavoitteena on helpottaa ja tehostaa asiakkaan kotiin tuotavia tieliikennelain 190 a §:ssä mainittuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoamalla työntekijöille parempia pysäköintimahdollisuuksia kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella estämättä muiden kadunkäyttäjien toimintaa.

Kyseisen tieliikennelain 190a §:n mukaan kunta voi päättää ottaa käyttöön pysäköintitunnuksen ja -luvan seuraavien kotiin tuotavien palvelujen osalta:

- sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitettu kotipalvelun, 20 §:ssä tarkoitettu

kotihoidon ja 21 §:ssä tarkoitettu asumispalvelun tehtävät

- terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetut kotisairaanhoidon tehtävät

- vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

annetussa laissa tarkoitetut tehtävät

- kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitetut tehtävät.

Nykytila

Turussa hyvinvointitoimialalla kotihoitoa tuotetaan ikäihmisille, pitkäaikaissairaille ja vaikeavammaisille. Kotihoito on organisoitu 22 lähipalvelualueeseen. Lisäksi kotihoidon palvelua antaa kotiutustiimi, jonka asiakkaat ovat sairaalasta kotiutuvia ja kotihoidon tarpeessa olevia. Turussa lapsiperheiden kotipalvelua tuottaa perhe- ja sosiaalipalveluiden kokonaisuuteen kuuluva lapsiperheiden kotipalvelu. Turussa kotisairaala on osa terveyspalveluita. Kotihoito tekee Turussa kotikäyntejä jalan, polkupyörällä, julkisen liikenteen välineillä tai autolla. Turun kotihoidolla on käytössään 49 joko omaa tai leasingautoa. Lisäksi oman auton käyttöoikeus työtehtävissä on myönnetty noin 320:lle kotihoidossa työskentelevälle työntekijälle. Kokonaisuudessaan kotihoidon kotikäyntejä tekevän henkilöstön määrä 1.1.2020 oli 666 työntekijää. Kotihoidon asiakkaita Turussa on tällä hetkellä noin 2650. Kotihoidossa tehdään vuodessa noin 1,3 miljoonaa asiakaskäyntiä, joista karkeasti noin puolet autolla.

Kokemukset pysäköintipaikkatilanteesta vaihtelevat. Ongelmatonta ei ole missään. Erityisesti keskustan alueella pysäköinti on vaikeaa pääsääntöisesti kaikkina vuorokauden aikoina, koska pysäköintipaikkoja koetaan olevan liian vähän. Monilla esikaupunkialueilla taas pysäköintijärjestelmä perustuu siihen, että tontit hoitavat itse pysäköintipaikkavelvoitteensa. Esikaupunkialueiden kadut kuuluvatkin usein pysäköintikieltoalueeseen, jossa aikarajoitettu vieras-/ asiointipysäköinti on sallittu vain erikseen merkityillä paikoilla. Kotiin tuotavien palveluiden tarve lisääntyy väestön ikääntyessä ja pysäköintiongelmien odotetaan lisääntyvän tämän myötä.

Kaupunginvaltuusto on 16.11.2020 §190 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hallintosäännön muutoksen, jolla kaupunkiympäristötoimialan toimialajohtajalle on delegoitu tieliikennelaissa kunnan tehtäväksi määritellyt asiat 1.12.2020 lukien. Päätöslauselmassaan kaupunginvaltuusto edellytti, että kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisen periaatteet tuodaan vielä kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.           

Pysäköintitunnuksen myöntämisen keskeisimmät ehdot

Kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintitunnukset sosiaalihuoltolain 20 § ja terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisesti järjestetyn kotihoidon työntekijöille, jotka ovat kotihoidon palveluja tuottavan yksityisen tai julkisen toimijan palveluksessa. Lupa on voimassa koko kaupungin alueella. Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottamista Turussa on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointitoimialan ja kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Kokemuksia tunnusten toimivuudesta kerätään kahden ensimmäisen vuoden aikana. Samalla arvioidaan mahdollisuutta laajentaa pysäköintitunnuksiin oikeutettujen piiriä.

Turun kaupungissa kotihoidon organisaatio toteuttaa palvelua kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistelmänä. Tämä tarkoittaa, että kotihoidon työntekijät tekevät käynneillään sekä kotipalveluun että kotisairaanhoitoon liittyviä tehtäviä. Näin ollen sosiaalihuoltolain 19 § ja 21 § mukaiset tehtävät eivät Turussa kuuluisi kotihoidon pysäköintiluvan piiriin. Turun hyvinvointitoimialalla ei myöskään ole katsottu olevan tarvetta laissa mainitun vammaisuudenperusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien tai kehitysvammaisuudenerityishuollosta annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien osalta pysäköintilupiin. Turun hyvinvointitoimialalla ei myöskään ole katsottu olevan tarvetta pysäköintilupiin niitä tehtäviä varten, jotka perustuvat vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annettuun lakiin tai kehitysvammaisuuden erityishuollosta annettuun lakiin. Sama linjaus koskisi myös yksityisiä palveluntuottajia. Pysäköintiluvan saisi näin ollen ainoastaan kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa toteuttava palveluntuottaja. Tämä selkeyttää lupien myöntämisen perusteiden ja käytön valvontaa ja yhdenmukaistaa käyttöä julkisen ja yksityisten palvelutuottajien välillä, kun hyvinvointitoimiala rajaa omaa käyttötarvettaan ja samalla rajaa ulkoisten palvelutuottajien ottamista tähän kaksivuotisen tarkkailujakson piiriin. Mikäli tarvetta tämän tarkkailujakson aikana ilmenee, voidaan mahdollista lupaan oikeuttavaa piiriä laajentaa.

Tunnus voidaan myöntää sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Tunnuksen myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii kunnan kilpailutettuna palveluntuottajana tai palvelusetelipalveluntuottajana.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntää kaupunkiympäristötoimiala hyvinvointitoimialan hakemuksesta sellaisten asiakkaan kotiin tuotavien palveluiden tuottamiseen, jotka ovat kunnan järjestämisvastuun piirissä.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on tieto palveluksessaan olevista työntekijöistä sekä niistä yrityksistä, jotka tuottavat heille asiakkaan kotiin tarjottavia palveluita. Tämän johdosta on tarkoituksenmukaista, että kaikki tunnukset myönnetään hyvinvointitoimialan hakemuksesta, jolloin varmistetaan, että lupaa haetaan lain tarkoittamien ja tämän päätöksen mukaisten palveluiden tuottamiseen. Samalla tulee varmistettua, että palveluntuottajat ovat huolehtineet yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Tunnus myönnetään digitaalisena enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan koko kaupungin alueelle. Digitaalisen luvan lisäksi on ajoneuvossa oltava hyvinvointitoimialan myöntämä pysäköintilupa, josta ilmenee luvan laatu, asiaan liittyvä lakiviite sekä tunnuksen myöntänyt taho viranomaistunnuksineen. Näkyvä pysäköintilupa vähentää virheellisesti pysäköidyn auton mahdollisesti herättämää närkästystä esimerkiksi muiden autoilijoiden piirissä. Tunnuksessa saa olla käytössä vain yksi rekisterinumero kerrallaan, joka lähtökohtaisesti pyritään varmistamaan lupajärjestelmän avulla.

Yrityksen, yhdistyksen ja julkisyhteisön on ilmoitettava tunnuksenhaltija, jonka on oltava hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Kullakin henkilöllä voi olla käytössään ainoastaan yksi tunnus.

Pysäköintitunnuksen käyttö

Kotihoidon pysäköintitunnuksella työntekijä saa pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta sekä alueelle, jossa pysäköinti on Pysäköinti kielletty -liikennemerkein kielletty (Liikennemerkit C38 ja C39). Tunnuksella on mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnus mahdollistaa myös pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla. Samoin Huoltoajo sallittu -lisäkilven vaikutusalueelle on mahdollista ajaa ja siellä pysäköidä kotihoidon pysäköintitunnuksella. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ja kotihoidon pysäköintitunnuksella saisi siis pysäköidä samoin ehdoin.

Tunnus oikeuttaa kuitenkin pysäköimään vain katualueella sekä muulla kunnan hallinnoimalla alueella, joka on liikennemerkein osoitettu yleiseksi pysäköintialueeksi, mutta ei siis yksityisten kiinteistöjen pihoilla. Väärinkäytön vähentämiseksi tunnuksen haltijan on pyydettäessä osoittava pysäköinninvalvonnalle tai poliisille, että tunnusta on käytetty tieliikennelaissa lueteltujen tehtävien hoitoon. Edellä mainituilla toimenpiteillä halutaan varmistaa, että lain alkuperäinen tarkoitus toteutuisi mahdollisimman hyvin.

Pysäköintitunnuksen hinta

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisestä peritään kertamaksu. Kotihoidon tunnusten hallinnoimiseen tarvitaan sekä henkilöresursseja että järjestelmä, joka mahdollistaa lupatietojen saatavuuden ja valvonnan niin hallinnollisessa taustajärjestelmässä kuin kadulla muun muassa pysäköinnintarkastajien työvälineillä. Järjestelmä tulee olemaan osa kaupungin digitaalisten ja älykkäiden palveluiden järjestelmää, ja tästä tulee kaupungille perustamis-, kehittämis- ja ylläpitokustannuksia. Perittävällä maksulla pyritään kattamaan nämä kustannukset.

Yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi maksu peritään kaikilta ja se on kaikille saman suuruinen. Kaupunkiympäristölautakuntaa vahvistaa taksan suuruuden ja luvan voimassaoloajan. Kertamaksusta ei suoriteta palautuksia, vaikka tunnuksen käytön edellytykset päättäisivät kesken maksukauden. Tekniset muutokset, kuten rekisterinumeron vaihto, sisältyvät hintaan.

Vaikutukset

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntäminen parantaa kotihoidon ja eräiden kotiin tarjottavien palveluiden pysäköintimahdollisuuksia kadulla. Kotihoidon työntekijöille jää enemmän aikaa varsinaiseen työhönsä asiakkaiden eduksi.

Kotihoidon pysäköintitunnuksia on arvioitu hankittavan julkisille toimijoille noin 300 kappaletta. Yksityisten toimijoiden tunnusmäärästä ei ole tarkkaa arviota. Tunnusmäärän oletetaan olevan vähäisempi, koska palvelusetelituottajien osuus on noin 10 % tuotetuista palveluista.

Kotihoidon pysäköintitunnuksella tapahtuvien pysäköintitapahtumien määrää on vaikea arvioida, koska eri asiakkaiden luona käyntien määrät vaihtelevat suuresti. Karkean arvion mukaan kotihoidon käyntejä tehdään yhteensä noin 1,3 miljoonaa käyntiä vuodessa. Noin puolet käynneistä tehdään autoilla. Muiden toimijoiden pysäköintitapahtumien määrät ovat pieniä verrattuna kunnalliseen kotihoitoon. Pysäköintitunnuksen käyttömahdollisuus lisännee vain vähäisessä määrin auton käytön houkuttelevuutta työtehtävissä. Kotihoidon pysäköintitunnuksella pysäköinti tapahtuu osin samassa tilassa, jota jakelu- ja saattoliikenne käyttävät. Jakelu- ja saattoliikenteen osalta tilanne todennäköisesti jonkin verran heikkenee.

Hyvinvointitoimialalle pysäköinti aiheuttaa nykyisin kustannuksia, kun henkilöstölle maksetaan aiheutuneet pysäköintimaksut kilometrikorvausten yhteydessä takaisin. Toimialan omien ja leasingautojen, sekä oman auton käyttöoikeudella ajavien työntekijöiden tunnusten kustannusvaikutus tulee arvion mukaan olemaan noin 15.000 euroa vuodessa (alv 0%). Tämä arvio pohjautuu Helsingin ja Tampereen vastaavaan kustannusarvioon, eli 100 euroon/lupa, sekä työryhmän tekemään selvitykseen lupapysäköintijärjestelmän hankkimisesta aiheutuviin hankinta- ja ylläpitokustannuksiin. Hyvinvointitoimialalle aiheutuu lisäksi kustannuksia tunnusten hakuprosessista ja hallinnosta.

Kaupungin pysäköintimaksutuloihin kotihoidon vapauttaminen maksuista maksullisilla paikoilla on vaikea arvioida. Tulonmenetys lienee kuitenkin melko vähäinen, koska kotihoidon pysäköintitunnuksella pysäköinti oikeuttaa pysäköimään moneen muuhun muilta kiellettyyn paikkaan, kuten aluepysäköintikieltoalueelle. Keskustan alueella on maksullisia paikkoja rajoitetusti ja ne ovat usein varattuja, joten kotihoidon tunnuksen haltijat joutuvat kilpailemaan näistä paikoista.

Pysäköintitunnus antaa paljon oikeuksia, mutta samalla oikeus tuo uusia velvollisuuksia. Useimmat kadun varren pysäköintikieltomerkit on asennettu liikenteellisin perustein. Näitä ovat mm. näkemäolosuhteiden parantaminen jalankululle ja pyöräilylle suotuisemmaksi, turvalliset kohtaamismahdollisuudet ajoneuvoliikenteelle, joukkoliikenteen ja pelastuslaitoksen toimintaedellytysten turvaaminen sekä saatto- ja jakeluliikenteen mahdollistaminen.

Tieliikennelain pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat säännöt lähtevät siitä, että ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Pysäköintitunnus ei anna oikeutta poiketa tästä. Tämän hahmottaminen vilkkaassa liikenneympäristössä on toisinaan haastavaa ja saattaa vaarantaa turvallisuutta tai haitata muuta liikennettä. Pysäköinti- ja pysäyttämiskieltojen asettamisperiaatteisiin saattaa olla tarvetta tehdä jatkossa täsmennyksiä erityisesti silloin, jos kotihoidon pysäköintitunnuksen käytöstä aiheutuu ongelmia.

Kotihoidon pysäköintitunnusta saatetaan käyttää myös lainvastaisesti muihin tarkoituksiin kuin laissa esitetyn kotiin tuotavien palveluiden suorittamista varten. Väärinkäytön valvominen ja siihen puuttuminen on pysäköinninvalvonnalle tai poliisille uusi haaste.

Jatkotoimenpiteet

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönoton valmistelu jatkuu taksapäätöksen valmistelulla kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi ja käytännön työnjaon määrittelyllä hyvinvointitoimialan ja kaupunkiympäristötoimialan välillä. Kotihoidon pysäköintitunnus otetaan osaksi kehitettävää tuotekokonaisuutta eli Turun kaupungissa käyttöön otettavaa sähköistä lupapysäköintijärjestelmää. Pysäköintitunnus on otettavissa käyttöön vuoden 2021 alkupuolella kun sähköinen pysäköintilupajärjestelmä saadaan käyttöön. Uuden lupapysäköintijärjestelmän ominaisuudet ja hankinta ohjaavat aikataulun lisäksi myös tulevia työtapoja.

Työnantajan on järjestettävä kotihoidon pysäköintitunnuksen haltijoille koulutusta ja jaettava kirjallinen ohje tunnuksen tuomista oikeuksista ja velvollisuuksista.

Pysäköintitunnusten käytön todellisia vaikutuksia seurataan kahden vuoden ajan palvelun tuottajien näkökulmasta sekä liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta.              

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Turun kaupungissa otetaan käyttöön tieliikennelain 39a § ja 190a § mukainen kotihoidon pysäköintilupa koko kaupungin alueella sosiaalihuoltolain 20 § ja terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisesti järjestetyn kotihoidon työntekijöille edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti vuoden 2021 alkupuolella heti kun se on teknisesti mahdollista, kuitenkin viimeistään 1.3.2021.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä esittelemässä valvontapäällikkö Roy Sjöblom.

Jakelu

esiKaupunginhallitus