Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta44408.12.20207

11476-2018 (10 02 03)

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnos; Arkeologinkatu, Jäkärlä (os. Arkeologinkatu, Asematie ja Merovinkikatu) (17/2018)

Tiivistelmä:

Kaava mahdollistaa Maarian vanhan kuntakeskuksen alueella olevien toimintojen ja rakennusten joustavamman kehittämisen.

Kylk § 444

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 24.11.2020:

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus palvelualueen kaavoitus on laatinut 23.11.2020 päivätyn asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnoksen Jäkärlän kaupunginosaan.

Nykytilanne ja suunnittelutilannetta kuvataan kaavaselostuksen kappaleessa 3 Lähtökohdat.

Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen

Asemakaavan laadinta perustuu kaupungin omaan aloitteeseen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 11.6.2019 § 265. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksissa vuodesta 2016 eteenpäin. Ilmoitus kaavan vireille tulosta sekä 20.5.2019 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille kirjeitse 20.6.2019.

Osallisilta pyydettiin alkuvaiheen mielipiteitä 30.8.2019 mennessä. Asukasmielipiteitä ei jätetty, mutta Turku Energialta saatiin mielipide (ennakkolausunto) koskien heidän puistomuuntamonsa huomiointia Jäkärlän puistokadun varrella.

Ennen varsinaisen kaavaluonnoksen valmistelua kaavoitus järjesti jäkärläläisille Maptionnaire-kyselyn keväällä 2020. Kyselyllä haluttiin kartoittaa mitä jäkärläläiset haluaisivat eniten kehittää asuinalueellaan ja missä. Kyselyn järjestämisestä voi lukea lisää selostuksen kappaleessa 4.4.4 ja kyselyn kooste on selostuksen liitteenä.

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tarkoitus

Kaikki suunnittelualueen rakentamiseen osoitetut alueet on osoitettu nykyisessä asemakaavassa yleisille rakennuksille. Tulevaisuudessa yleiseen käyttöön ei tarvita enää näin paljon alueita ja tämän vuoksi osalle aluetta tutkitaan myös asumisen mahdollistamista. Uudelle päiväkodille tutkitaan sopivaa paikkaa. Urheilupuiston on käytännössä tarkoitus pysyä ennallaan, mutta sen kaavallisia aluerajauksia on tarkoitus tarkistaa. Kaavan yhteydessä tutkitaan lisäksi alueen suojelukysymyksiä. Suojelukysymysten sekä alueella säilyvien rakennusten ja toimintojen vuoksi kaava-alueen täydennysrakentaminen tulee kokonaisuutena olemaan kohtalaisen vähäistä.

Kaupunkiympäristölautakunta täydensi tavoitteita osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä sillä, että hankkeessa pitää selvittää alueen toimijoita ja asukkaita palvelevan toiminnallisen virkistysalueen sijoittamista kaava-alueelle. Lautakunta toivoi, että virkistysaluetta suunniteltaisiin yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnos

Arkeologinkadun ja Jäkärlän puistokadun välisestä rakentamisalueesta muodostetaan kokonaisuudessaan yleisten rakennusten aluetta ja ensisijaisesti kaupungin omiin tarpeisiin. Arkeologinkadun länsipuolinen osa taas muutetaan myös asumisen mahdollistavaksi alueeksi. Seurakuntatalon kohta säilyy julkisluonteisessa rakentamisessa ja sinne mahdollistetaan myös muiden palvelurakennusten, kuten päiväkodin toteuttaminen. Kaava mahdollistaa kahden uuden omakotitalotontin toteuttamisen. Nykyisillä virkistys- ja katualueilla ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Rakennusoikeus kasvaa 11520 k-m²:stä 16415 k-m²:iin. Asemakaavoitetun alueen pinta-ala kasvaa hieman yli 4200 m²:llä.

Suoritetun Maptionnaire-kyselyn perusteella saatiin hyvä käsitys jäkärläläisten toiveista asuinalueensa kehittämiseksi. Toiveista osa on haluttaessa kohdennettavissa suunnittelualueelle, mutta osa selvästi sen ulkopuolelle. Suunnittelualueelle voisivat sijoittua esimerkiksi ulkokuntoilulaitteet ja skeittipaikka. Nämä ovat sijoitettavissa alueelle niin nykykaavan kuin kaavamuutoksenkin perusteella. Toisaalta joku voisi kaivata niiden sijoittamista maantieteellisesti keskeisemmin Jäkärlässä, mihin Jäkärlän nykykaava tarjoaa siihenkin hyvät mahdollisuudet. Koska vaihtoehtoja Jäkärlän kehittämiseksi on paljon ja myös niiden maantieteellinen sijainti vaihtelee, ei nyt tehtävän kaavamuutoksen puitteissa pysty eikä kannata määrätä sitovasti kehittämistoimien toteuttamisesta. Kehittämistoimia kannattaisi tutkia erillisenä projektina, jossa kaupunki ensin määrittelee mitä se on valmis alueelle investoimaan ja sitten tutkia jäkärläläisten kanssa tarkemmin niiden toteuttamista.

Maankäyttösopimuksen tarve

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen hyväksyminen ei edellytä maankäyttösopimusta.

Arviot kaavan vaikutuksista on esitetty kaavaselostuksen kappaleessa 5.5. Kaavan vaikutukset

Liite 1Luonnoskartta Arkeologinkatu pvm 23.11.2020

Oheismateriaali 1Luonnosvaiheen selostus Arkeologinkatu

Oheismateriaali 2Turku Energia Sähköverkot Oy:n mielipide 6.8.2019

Laaditut selvitykset ja raportit, www.turku.fi/kaavahaku

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä 23.11.2020 päivätyn luonnoksen laadittavan asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen Arkeologinkatu pohjaksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin äänin 7-5, 1 poissa.

Ennen päätöksentekoa äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Sandelinin Lähteenmäen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

"Asemakaava- ja asemakaavanmuutosluonnos hyväksytään sillä huomiolla, että jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota suojeluarvojen toteutumiseen."

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hellsten, Lintunen, Anttila, Wirén, Euro, Mustonen ja Manni.

Sandelinin Lähteenmäen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Laukkanen, van Ooik ja Ilvessalo.

Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi äänin 7-5, 1 poissa.

Muurinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus


Liitteet:

Kylk § 444
Liite 1:Luonnoskartta Arkeologinkatu pvm 23.11.2020