Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala 
Toimialajohtaja10419.11.2020 

9076-2020 (10 03 00)

Poikkeamispäätös: Asuinkerrostalo ja autohalli, Läntinen Pitkäkatu 10b, VI kaupunginosa (P 2020-828)

Ympäristölakimies Nina Mattila 13.11.2020

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Kaupunginosa 6, korttelin 18, tontti 10, pinta-ala 1 741 m2

Osoite: Läntinen Pitkäkatu 10b

Hakija

Asunto-osakeyhtiö Puolala

Rakennushanke

Asuinkerrostalo, 2322 k-m2 (250 mm), 5 ¼ kerrosta, asuntoja 43

Autohalli, jonne toteutetaan autopaikkoja 21 kpl

Kaavoitustilanne

ASEMAKAAVA

Alueella on voimassa 1.6.1999 vahvistettu asemakaava, jossa rakennuspaikkaa koskee seuraavat kaavamääräykset:

AK-1: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla saa kahteen alimpaan kerrokseen sijoittaa liike- ja toimistotiloja kuitenkin enintään neljänneksen sallitusta rakennusoikeudesta.

IV ¼: Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

ma-2: Piha-alueen osa, jolle saadaan sijoittaa autojen säilytystilaa maan alle kahteen tasoon.

Autopaikat: Korttelialueita varten on järjestettävä autopaikkoja vähintään yksi kutakin kerrosalan 150 m2 kohti. Autopaikat saadaan osittain tai kokonaan sijoittaa pysäköintilaitokseen Puolalanmäen alle

Poikkeukset (MRL 58 §)

Kaavanmukaisen rakennusalan rajan ylitys parvekevyöhykkeen verran pihan puolella.

Rakennusalan rajan ylittäminen maanalaisen pysäköintihallin osalta.

Kerrosluvun ylitys (suunniteltu 5 ¼, kaavassa 4 ¼ )

Koko tontin käyttämätön rakennusoikeus on yhdistetty rakentamattomalle rakennusalalle.

Tontin kokonaisrakennusoikeuden ylittäminen 100 k-m2.

Naapureiden ja asianosaisten kuuleminen

Hakija on toimittanut naapurien puoltavat kannat hakemuksensa liitteeksi.

Naapuri Asunto-osakeyhtiö Kauppiaskatu 20 on jättänyt ehdollisen kannanoton hakemukseen. Naapurin ehdollisen kannanoton mukana on toimitettu neuvottelumuistio, jonka mukaan rakennusliikkeen tulee muun muassa vastata kustannuksellaan rakentamishankkeen edellyttämistä muutoksista Asunto-osakeyhtiö Kauppiaskatu 20:n vesikattoon, joilla estetään lumen kinostuminen katolle. Lisäksi muistiossa on muun muassa ehtoja koskien naapurin rakennuksen ränniveden vedenpoiston järjestämistä ja raja-aitojen sekä muurien kunnostamista. Muistion mukaan ehtojen täyttämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa poikkeamispäätöksen perusteella hankkeeseen ryhtyvä osapuoli. Naapuriyhtiön kannanotossa esille tuomien rakennusteknisten asioiden ratkaiseminen kuuluu rakennuslupavaiheeseen. Kustannusten jakamisesta osapuolet sopivat keskenään. Naapureita kuullaan uudelleen rakennuslupavaiheessa.

Asianosaisten laajempi kuuleminen ei ole tarpeen (MRL 173 § ja MRA 86 §).

Päätöksen perustelut

Kyseessä on asuinkerrostalon rakentaminen rakentamatta olevalle asemakaavan mukaiselle rakennusalalle. Lisäksi tontille rakennetaan autohalli. Tontilla sijaitsee ennestään asemakaavalla suojeltu rakennus, jonka rakennusalalle on osoitettu erikseen rakennusoikeus kerrosneliömetreinä. Tontille on myönnetty poikkeamispäätös vuonna 2013, mutta kyseinen päätös ei ole enää voimassa.

Hakijan mukaan Tontin kokonaisrakennusoikeutta on käyttämättä yhteensä 2 200 k-m2:ä. Hakija on hakenut poikkeusta 2322 k-m2:n asuinkerrostalon rakentamiseksi. Hakija ei ole esittänyt erityistä syytä, miksi tontin kokonaisrakennusoikeuden ylittäminen yli 100 kerrosneliömetrillä tulisi sallia. Hakemusta puolletaan ehdolla, että tontin kokonaisrakennusoikeutta ei saa ylittää. Ulkoseinän paksuudesta johtuva ylitys voidaan kuitenkin sallia.

Hakemuksen mukainen rakentaminen poikkeaa asemakaavasta kerrosluvun osalta. Uudisrakennuksen harjakorkeus, Läntisen Pitkäkadun puoleinen räystäslinja ja kattomuoto noudattavat viereisen rakennuksen linjoja, jolloin lopputulos tällä suunnitteluratkaisulla on asemakaavan mukaista parempi. Kerrosluvun ylitystä voidaan puoltaa kaupunkikuvallisista syistä.

Etenkin liikenneturvallisuuden näkökulmasta hankkeen toteuttaminen on haasteellista. Varsinkin riittävien näkymien järjestäminen kohteessa vaatii suunnittelua. Tästä syystä kohteen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenteellisiin näkökohtiin. Hakemusta puolletaan ehdollisena ja hakijaa on ohjeistettu ottamaan yhteyttä liikennesuunnittelijaan jo ennen rakennusluvan hakemista.

Kohteessa on aiemmin tehty maaperätutkimuksia, joissa on todettu maaperässä olevan haitta-aineita. Hakemusta puolletaan ehdollisena. Kiinteistön omistajan tulee tehdä ympäristönsuojelulle ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Pilaantuneeksi todettu maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Edellä esitetyn perusteella hakemuksen mukaiseen poikkeamiseen on erityinen syy eikä poikkeaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteitten saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteitten saavuttamista (MRL 171 §).

LiiteAsemapiirros 8.7.2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

PäätösPäätin seuraavilla ehdoilla myöntää hakemuksen ja 8.7.2020 päivätyn asemapiirroksen mukaiset poikkeukset:

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää liikkumiseen liittyvä kulkukaavio, josta käyvät ilmi jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, moottoriajoneuvojen, jäteauton ja pelastusajoneuvon reitit.

Rakennusluvan yhteydessä suunnitelmissa tulee esittää:

1. jätehuoneen sijainti, jätehuoneen toimintaperiaatteet ja jäteauton tilantarve tontilla.

2. tonttiliittymien eli sisäänmenoaukkojen näkemäalueet kadulle ja jos pysäköinti on kellarissa tai kannella, liittymään tarvittavat tasaiset odotusalueet tontilla.

3. suunnitelma polkupyörien pysäköintiä ja/tai säilytystä varten.

Tontin kokonaisrakennusoikeus (4800 k-m2) ei saa ylittyä.

Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä pihasuunnitelma ja tontille on istutettava puita maasto ja rakenteet huomioiden.

Kiinteistön omistajan tulee tehdä ympäristönsuojelulle ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Pilaantuneeksi todettu maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Samalla päätän, että hakijalta peritään poikkeamispäätöksen johdosta rakennusvalvontataksan 7.1 §:n mukaisesti 950 euroa.

Päätöksen voimassaolo

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. Vastaavaa rakennuslupaa tulee hakea tämän ajan kuluessa.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on 25.11.2020.

 

Christina Hovi

Toimialajohtaja

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Jakelu

tiedAsunto-Osakeyhtiö Kauppiaskatu 20
aoAsunto-osakeyhtiö Puolala
tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kyto § 104
Liite 1:Asemapiirros 8.7.2020