Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta37427.10.20209
Kaupunkiympäristölautakunta38203.11.20204

10829-2020 (10 03 02)

Lausunto Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankkeen hankesuunnitelmasta (Ks)

Tiivistelmä:

Tilapalvelut pyytää kaupunkiympäristölautakunnalta lausuntoa Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan päiväkodin uudisvuokrahankkeen hankesuunnitelmasta, joka perustuu Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 22.10.2018 § 96 hyväksymään tarveselvitykseen. Hankesuunnitelmassa esitetään vuokrahankkeena toteutettavaksi kuusi-ryhmäinen päiväkoti 126 lapselle, jonka myötä muodostuu noin 50 uutta paikkaa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. Hankkeen päämäärä on toteuttaa korvaavat ja nykyistä varhaiskasvatustoimintaa ja kasvavaa tarvetta paremmin vastaavat tilat. Hyväksymällä hankesuunnitelman toimiala sitoutuu siitä aiheutuviin kustannuksiin.

Kylk § 374

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin, toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 19.10.2020:

Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankeen hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut konsernihallinnon tilapalvelukeskus, sivistystoimiala sekä kaupunkiympäristötoimialan toimitilojen rakennuttamisen talotekniikka-asiantuntijat. Lausuntoa hankesuunnitelmasta pyydetään 26.10.2020 mennessä.

Uudisrakennuksen mitoitusperuste ja kulut

Tarveselvityksen mukaan uusien tilojen mitoituksena mitoitusperuste on 21 lasta/ryhmä esitetään hankesuunnitelmassa toteutettavaksi kuusi ryhmäinen päiväkoti 126 lapselle. Uudisrakennuksen hyötyala on 1200 m², huoneistoala n. 1490 m² ja bruttoala on n. 1800-1900 bm². Hanke on tarkoitus toteuttaa vuokrahankkeena, jossa rahoitus, suunnittelu ja toteutus kilpailutetaan. Hankkeen toteutuskustannukseksi on arvioitu 5.125.000 € (alv 0%, hintataso 97,0/3.2020, sisältää hankevarausta 494.000 €) Lopullinen kustannus tarkentuu kilpailutusprosessissa. Toimialalle syntyvä vuosivuokra on tämän toteutuskustannusarvion mukaan 417.346.63 €/vuosi. Vuokrakustannuksen lisäksi tulee toimialalle maksettavaksi sähkö, vesi ja jätevesi.

Väistötilat

Hankkeen rakennusajaksi tarvitaan väistötilat päiväkodille, jotka esitetään ensisijaisesti osaa Kärsämäen AKK:n rakennuksesta. Väistötilojen kustannus on arviolta 6000 €/kuukausi, pohjautuen laskelmaan 55 lasta * 8,75 m²/lapsi * 12 €/m² = 5775 €/kk sekä oletukseen, että vuokrattavat tilat voivat käytännössä olla tarvetta tilavammat (johtuen tilajaosta ja vuokratiloista). Pinta-alamitoituksen lähtökohtana 7 m²/lapsi + 25 % käytävistä yms.

Uudisrakennuksen toteutusaikataulu

Kilpailutus, suunnittelu ja toteutus vie arviolta noin 2,5 vuotta. Aikaisintaan kohde voidaan ottaa käyttöön vuonna 2023. Toteutusaikataulu on myös riippuvainen alueen asemakaavan valmistumisaikataulusta, jonka on arvioitu olevan lainvoimainen keväällä 2021.

Lausuntoehdotus

Ylioppilaskylän alueella on vireillä kaavanmuutos Kylänkulma 23/2018, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden opiskelija-asuinrakennuksen rakentaminen alueelle sekä osoittaa Halistentien varrelta uusi kunnallisen päivähoidon tontti poistuvalle Kuraattorinpolun päiväkodille.

Kylänkulman asemakaavanmuutoksen suunnittelussa on osoitettu tontti uudelle päiväkodille (P-1). Kaavan valmistelu on ehdotusvaiheessa ja siinä tontin pinta-ala on 10259 m2, rakennusoikeuden määrä on 4000 k-m ja rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II. Hankesuunnitelmassa esitetyn uuden päiväkodin valmistumisen aikataulu ja arvio kaavan lainvoimaisuuden ajankohdasta ovat yhteensopivat.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy osaltaan laaditun hankesuunnitelman.

Oheismateriaali 1Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin uudisrakennusvuokrahankeen hankesuunnitelma liitteineen, 21.9.2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon konsernihallinnon tilapalveluille.

PäätösAsia pantiin pöydälle Sandelinin Lähteenmäen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kylk § 382

Pöydältä 27.10.2020 § 374

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKonsernihallinto, tilapalvelut