Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta36927.10.20206
Kaupunkiympäristölautakunta38103.11.20203

13278-2012 (611, 065)

Yleiskaava 2029 ehdotus (1/2009)

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että hyväksytyn yleiskaavaluonnoksen sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta valmisteltu kaupungin kestävää kasvua edistävä Yleiskaava 2029 -ehdotus hyväksytään ja asetetaan nähtäville.

Kylk § 369

Kaupunkiympäristötoimiala, va. yleiskaavainsinööri Andrei Panschin 21.10.2020:

Kaupunkiympäristötoimialan kaavoitusyksikkö on laatinut 30.6.2020 päivätyn yleiskaavaehdotuksen, jota on muutettu 22.10.2020 (lausunnot).

Yleiskaava 2029 on laadittu Turun alueelle kaupungin rakennetta ja alueidenkäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Yleiskaavan tavoitteet

Kaupunginhallitus asetti yleiskaavalle tavoitteet 30.9.2013 § 399. Tavoitteet on jaoteltu yleistavoitteisiin ja yksityiskohtaisiin tavoitteisiin. Merkittävin yleistavoite on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Muut yleistavoitteet koskevat kestävää kehitystä, eheytyvää kaupunkirakennetta, eriarvoisuuden torjumista, ekologisia verkostoja ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, matkailua ja virkistystä, esteettömyyttä, logistiikkaa ja saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla.

Yleistavoitteisiin kuuluvat myös asukas- ja työpaikkatavoitteet. Niitä tarkistettiin tasapainoisen kasvun ja positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi. Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 22.5.2017 § 219 uusiksi tavoitteiksi 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.

Yksityiskohtaiset tavoitteet on jaoteltu neljään teemaan:

Yleiskaavaehdotus

Yleiskaavaehdotus koostuu kahdeksasta kartasta ja kaavaselostuksesta. Kaikki kartat hyväksytään oikeusvaikutteisina. Kaavakartat esitetään sekä digitaalisina että pdf-muotoisina karttoina. Digitaaliset kartat löytyvät Turun seudun karttapalvelun osoitteesta https://opaskartta.turku.fi/ims/, jossa jokainen kaavakartta sekä taustakartta esitetään omana tasonaan Kaavoitus-välilehdeltä. Jokaisella pdf-kartalla kaupungin keskusta-alue esitetään tarkemmalla tasolla, mittakaavassa 1:10 000. Muuten karttojen mittakaava on 1:40 000.

Yleiskaava 2029 korvaa voimaan tullessaan Yleiskaava 2020:n sekä Skanssin ja Piispanristin, Linnakaupungin ja Yli-Maaria–Koskennurmen osayleiskaavat. Ratapiha-alueen ja Ruissalon osayleiskaavat jäävät voimaan lukuun ottamatta osaa Ratapiha-alueen rautatieliikenteen merkinnästä (LR).

Yleiskaava 2029:ssä osoitetaan joitakin muutoksia ja täydennyksiä osayleiskaavojen alueille. Ohjaavia merkintöjä ovat Cy-merkintä, hulevesitulvavaara-alue ja hulevesien hallinnan toimenpidealue Ratapiha-alueen osayleiskaava-alueella, meritulvavaara-alueet, suojavyöhyke sv-1, kansallinen kaupunkipuisto ja arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet Ruissalon osayleiskaava-alueella, Aurajokivarren arvokas maisema-alue Hirvensalon osayleiskaava-alueella sekä kokoojakatu Maaria-Ilmaristen osayleiskaava-alueella. Lisäksi useat informatiiviset merkinnät ulottuvat osayleiskaavojen alueille.

Yleiskaava 2029 ei korvaa vireillä olevia osayleiskaavoja (Hirvensalon osayleiskaava, Satava-Kakskerran osayleiskaava, Maaria-Ilmaristen osayleiskaava 2035 sekä Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava).

Yleiskaavan sisältö on jaoteltu kartoille aihepiirin mukaan:

Kartta 1: Yhdyskuntarakenne

Kartta 2: Asuminen

Kartta 3: Palvelut ja elinkeinot

Kartta 4: Liikenne

Kartta 5: Kestävä vesien hallinta

Kartta 6: Yhdyskuntatekniikka

Kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset

Kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Selvitykset ja vaikutusten arviointi

Yleiskaavan valmistelua varten on tehty selvityksiä mm. liikenteestä, elinkeinoelämästä, kulttuuriympäristöstä, kaupunkikuvasta, täydennysrakentamisesta, viherympäristöstä ja hulevesien hallinnasta.

Yleiskaavaehdotuksesta tehdyssä vaikutusten arvioinnissa on arvioitu miten yleiskaava toteuttaa erilaisia sitä ohjaavia tavoitteita.

Kaavan kokonaistalouden kannalta merkittävimmät positiiviset vaikutukset syntyvät kehittämällä kaupunkikeskustan laajenemisalueita Itäharjua ja Linnakaupunkia. Myös Skanssin kehittäminen on kokonaistaloudellisesti kannattavaa.

Asuntotarjonta painottuu tavoitteiden mukaisesti urbaaniin kaupunkiasumiseen. Tiivistyvien kehityskäytävien välillä säilyy laajoja viheralueita. Keskustaa täydentävä ja laajentava rakentaminen vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta. Autoilun roolin vähentäminen mahdollistaa keskustan kävely- ja pyöräily-ympäristön parantamisen ja viihtyisyyden lisäämisen.

Teolliset toiminnot painottuvat kehätien ympäristöön sekä Pansio–Pernoon. Pernon innovaatio- ja osaamiskeskittymä -merkinnällä turvataan meriteollisuuden tarpeet. Itäharjun Tiedepuiston asumis- ja työpaikkakeskittymän on mahdollista kehittyä tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisella asuntotarjonnalla turvataan työvoiman saatavuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Asukas- ja työpaikkamäärien kasvu lisää liikennettä. Erityisesti keskustassa liikenteen käytössä oleva tila ei kuitenkaan kasva, ja pelkästään liikenneverkkoa parantamalla on vaikea turvata autoliikenteen sujuvuus. Autoliikennettä pyritään ohjaamaan keskustan ulkopuolelle.

Merkittävimmät vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin muodostuvat yhdyskuntarakenteen ja liikenteen ratkaisuista. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen lisää sen todennäköisyyttä, että kasvihuonekaasuja muodostuu vähemmän. Kestävien kulkutapojen edellytyksiä parannetaan kehittämällä joukkoliikenteen laatukäytäviä, pyöräilyn pääverkostoa ja keskustan kävelyalueita.

Uusi asuinrakentaminen tukeutuu melko hyvin olemassa oleviin palveluihin. Joukkoliikennekäytävien varsia tiivistävä kaavaratkaisu luo edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämiselle ja eri väestöryhmien pääsylle palvelujen äärelle. Investointeja lähipalveluihin tarvitaan etenkin uusilla asuinalueilla.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä kaupunkitulvat todennäköisesti lisääntyvät. Useat toiminnot, kuten Turun satama ja Meyerin telakka, sijaitsevat hulevesi- ja meritulvien riskialueilla. Yleiskaavamerkinnöillä tulvia pyritään hallitsemaan, mutta tarkempi suunnittelu ratkaisee, kuinka hyvin siinä onnistutaan.

Yleiskaavamerkinnöin on osoitettu alueiden käyttöä rajoittavat lentoliikenteen esterajoituspinnat ja lentomelualueet, Puolustusvoimien suojavyöhykealueet ja kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet. Yleiskaava mahdollistaa VAK-järjestelyratapihan siirtämisen kauemmas keskustasta. Autoliikenteen melulle altistuvien alueiden määrä ei olennaisesti lisäänny.

Viheraluemerkinnät muodostavat pääosin kattavan verkoston. Virkistyskäytön kannalta tärkeimmät alueet säilyvät. Kaavaratkaisu turvaa valtaosan viherympäristön arvoista. Vaikutukset viherympäristöön keskittyvät asuinrakentamisen osalta keskustaan ja joukkoliikennekäytävien varsille sekä työpaikkarakentamisen osalta Pansio–Pernoon ja Paimalaan.

Kulttuuriympäristö ja kaupunkikuva muuttuvat keskustassa ja sen reunamilla sekä joukkoliikenneakseleilla. Muutokset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, usein sekä että. Yleiskaava osoittaa säilytettävät rakennusperintökohteet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat viherympäristöt. Uudisrakentamisen ja olemassa olevien arvojen yhdistämisen tapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa.

Yleiskaavan vaiheet ja vuorovaikutus

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 26.1.2010. Perusselvitysvaiheen jälkeen, vuonna 2012 yleiskaavan valmistelua jatkettiin Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n pohjalta. Myös yleiskaavan tavoitevuodeksi asetettiin 2035.

Yleiskaavan alustavia tavoitteita työstettiin sidosryhmille suunnatussa työpajassa toukokuussa 2012 ja esiteltiin yleisölle kesäkuussa 2012. Samaan aikaan pidettiin viranomaisneuvottelu. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta esitti 16.4.2013 kaupunginhallitukselle yleiskaavan tavoitteiden hyväksymistä ja kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan tavoitteet syyskuun lopulla 2013.

Yleiskaavan viranomaisneuvottelu pidettiin alustavia tavoitteita laadittaessa 4.6.2012.

Helmikuussa 2014 yleiskaavan tavoitevuodeksi vaihdettiin 2029, joka vastaa Turun kaupunkistrategian tavoitevuotta. Samalla yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta muutettiin vastaamaan lyhempää aikajännettä: vuonna 2029 Turussa asuu 200 000 asukasta ja kaupungissa on 105 000 työpaikkaa.

Toimialojen yhteistyönä laadittiin yleiskaavan pohjaksi kolme kehityskuvavaihtoehtoa, joissa kaupungin kasvua painotettiin eri tavoin.

Kehityskuvista laadittiin toimialojen yhteistyönä asiantuntijatyönä laaja vaikutusten arviointi.

Yleiskaavan kehityskuvaluonnoksia esiteltiin vuoden 2014 aikana yleisötilaisuuksissa. Lisäksi kehityskuvista järjestettiin asukaskysely sekä yrityskysely. Vuonna 2015 järjestettiin paneelikeskustelu Turun tulevaisuudesta yleiskaavan vaikutusten arvioinnin teemoihin liittyen.

Yleiskaavan kehityskuvista pyydettiin lausunnot 24.8.2015. Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2015 § 494 yleiskaavatyön jatkovalmistelun pohjaksi Kasvukäytävät-kehityskuvan.

Kaavaluonnos valmisteltiin valitun Kasvukäytävät-kehityskuvan pohjalta. Luonnosvaiheessa tavoiteltavan kasvun eli positiivisen rakennemuutoksen mahdollistamiseksi väestö- ja työpaikkatavoitteita tarkennettiin, koska kaupungin kasvu oli ollut nopeampaa kuin yleiskaavan tavoitteiden asettamisen aikaan. Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan tarkistetut tavoitteet 22.5.2017.

Luonnosvaiheessa järjestettiin asukkaille Tulevaisuuden Turku 2029 -nettikysely, jossa kartoitettiin mielipiteitä asumisen paikoista, palveluista, viher- ja virkistysalueista sekä liikkumisesta. Lisäksi 2016–2017 järjestettiin keskustan kehittämiseen ja Turun Tiedepuiston kärkihankkeisiin liittyviä Turku Future Forum työpajoja, joissa käsiteltiin myös yleiskaavaa. Yhden työpajan aiheena oli keskustan liikennejärjestelmän skenaariot. Mielipiteitä vaihtoehdoista kerättiin myös internetkyselyllä.

Yleiskaavaluonnosta esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 28.8.2018. Lisäksi kaavaluonnosta on esitelty valtuustoryhmissä ja valtuustoryhmien puheenjohtajistolle 27.8.2018.

Yleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 25.9.2018 (§ 387). Lautakunnan päätöksen mukaisesti Kupittaanpuiston itäosaa koskevaa VU/C-merkintä (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue / keskustatoimintojen alue) poistettiin ja korvattiin merkinnällä VU (urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi liikuntakeskuksia varten).

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.8.2018 päivätyn, lautakunnan päätöksen mukaisesti 25.9.2018 muutetun yleiskaavaluonnoksen laadittavan yleiskaavaehdotuksen pohjaksi (5.11.2018 § 420). Yleiskaavaluonnos sisältää 28.8.2018 päivätyn, 17.9.2018 päivitetyn keskustan liikennesuunnitelmaluonnoksen.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2029 liikennesuunnitelman valmistelua ja yleiskaavan valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että yksityisautoilu Tuomiokirkkosillalla ja Aninkaistenkadulla sallitaan ja että lopulliset ratkaisut Auransillan liikenteen osalta tehdään saatujen kokemusten perusteella.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että:

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.11.–31.12.2018. Lausunnoista, mielipiteistä sekä niihin kirjoitetuista vastineista kootussa raportissa on kerrottu kannanottojen perusteella tehdyt muutokset.

Luonnoksen nähtävilläoloaikana marraskuussa 2019 järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, joista toisen teemana oli keskusta ja toisen koko yleiskaava. Samaan aikaan yleisötilaisuuksien kanssa avattiin Turku 2029 -nettikysely. Kyselyssä selvitettiin asukkaiden mielipiteitä viherympäristöstä, palveluista sekä keskusta-alueen liikenteestä.

Osana yleiskaavan valmistelua Turun kaupunki selvitti keväällä 2020 kaupunkilaisten mielipiteitä keskustan liikenteestä ja sen kehittämisestä Turku keskustelee -hankkeessa. Kyselyn lisäksi vastaajille tarjottiin mahdollisuus osallistua Turku keskustelee -nimiseen kansalaispaneeliin.

Luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä kyselyn vastausten perusteella valmisteltiin yleiskaavaehdotus. Muutosten perusteella valmisteltu, 30.6.2020 päivätty yleiskaavaehdotus oli lausuttavana 30.6.–15.9.2020. Lausuntoja saatiin 42 kpl. Lausunnoista ja niihin kirjoitetuista vastineista kootussa raportissa on kerrottu kannanottojen perusteella tehdyt muutokset.

Seuraavana on kuvattu merkittävimmät kaavamerkintöjen ja -määräysten muutokset, jotka on tehty yleiskaavaluonnoksesta saatujen kannanottojen, yleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen tai muun valmistelun perusteella.

Koko yleiskaava-alue:

Keskusta:

Linnakaupunki ja satama:

Kupittaa ja Itäharju:

Keskustan liikenne:

Keskustan rakennussuojelu:

Määräykset:

Skanssi–Uittamo:

Varissuo–Lauste:

Nummi–Halinen:

Runosmäki–Raunistula:

Länsikeskus:

Pansio–Jyrkkälä: 

Maaria–Paattinen:

Seuraava vaihe 

Yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa. Tässä yhteydessä ehdotus esitellään myös kaupunkilaisille, joilla on mahdollisuus antaa kaavasta muistutus.

Liite 1Yleiskaavaehdotus, kartta 1: Yhdyskuntarakenne

Liite 2Yleiskaavaehdotus, kartta 2: Asuminen

Liite 3Yleiskaavaehdotus, kartta 3: Palvelut ja elinkeinot

Liite 4Yleiskaavaehdotus, kartta 4: Liikenne

Liite 5Yleiskaavaehdotus, kartta 5: Kestävä vesien hallinta

Liite 6Yleiskaavaehdotus, kartta 6: Yhdyskuntatekniikka

Liite 7Yleiskaavaehdotus, kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset

Liite 8Yleiskaavaehdotus, kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Oheismateriaali 1Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet

Oheismateriaali 2Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin

Oheismateriaali 330.6.-15.9.2020 lausunnoilla olleesta kaavaehdotuksesta saadut lausunnot

Oheismateriaali 4Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin

Oheismateriaali 5Yleiskaavaehdotus, selostus

Oheismateriaali 6Yleiskaavaehdotus, vaikutusten arviointi

Laaditut selvitykset ja raportit (linkki Yleiskaava 2029:n selvitykset ja vuorovaikutus -sivulle)

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että yleiskaavaehdotus, pvm 30.6.2020, muutettu 22.10.2020 (lausunnot) hyväksytään ja että yleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville muistutusten esittämistä varten. 

PäätösAsia pantiin pöydälle Ilvessalon Lintusen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kylk § 381

Pöydältä 27.10.2020 § 369

PäätösAsia pantiin pöydälle Mannin Lintusen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kylk § 369
Liite 1:Yleiskaavaehdotus, kartta 1: Yhdyskuntarakenne
Liite 2:Yleiskaavaehdotus, kartta 2: Asuminen
Liite 3:Yleiskaavaehdotus, kartta 3: Palvelut ja elinkeinot
Liite 4:Yleiskaavaehdotus, kartta 4: Liikenne
Liite 5:Yleiskaavaehdotus, kartta 5: Kestävä vesien hallinta
Liite 6:Yleiskaavaehdotus, kartta 6: Yhdyskuntatekniikka
Liite 7:Yleiskaavaehdotus, kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset
Liite 8:Yleiskaavaehdotus, kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet

Kylk § 381
Liite 1:Yleiskaavaehdotus, kartta 1: Yhdyskuntarakenne
Liite 2:Yleiskaavaehdotus, kartta 2: Asuminen
Liite 3:Yleiskaavaehdotus, kartta 3: Palvelut ja elinkeinot
Liite 4:Yleiskaavaehdotus, kartta 4: Liikenne
Liite 5:Yleiskaavaehdotus, kartta 5: Kestävä vesien hallinta
Liite 6:Yleiskaavaehdotus, kartta 6: Yhdyskuntatekniikka
Liite 7:Yleiskaavaehdotus, kartta 7: Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset
Liite 8:Yleiskaavaehdotus, kartta 8: Arvokkaat rakennetun ympäristön kohteet