Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, tonttipalvelut 
Tonttipäällikkö30202.11.2020 

11821-2020 (02 08 00, 00 04 02)

Topinojan jätekeskuksen hulevesien laadun parantamisen suunnittelutyön kustannusjako, os. Silakatu 16

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, tonttipalvelut, maankäyttöinsinööri Heikki Häkli 22.10.2020:

Topinojan jätekeskuksen alueen hulevesissä on huomattu vuoden 2019 aikana kohonneita haitta-aine ja bakteeripitoisuuksia. Gasum Oy:n biokaasulaitoksen laajennustöiden seurauksena merkittävä osa laitoksen piha-alueen hulevesistä johdetaan nykyisin hulevesiviemäriin. Hulevesien johtaminen suoraan jätevesiviemäriin ei ole mahdollista viemärikapasiteetin takia.

Topinojan jätekeskus itsessään on padottu kauttaaltaan tehokkaasti, mutta Gasumin laitos sijaitsee padotun alueen sisäpuolella. Kaatopaikka-alueen maaperä on pilaantunut, joten myös kaatopaikka-alueelta valuvat suotovedet ovat pilaantuneita. Vesien kulkeutumista padotun alueen sisällä on vaikeaa rajoittaa.

Asiaa on käsitelty Gasum Oy:n ja Turun kaupungin välisissä palavereissa. Aiemmin palavereihin ovat osallistuneet myös Turun Vesihuolto Oy ja LSJH Oy. Gasum Oy ja Turun kaupunki sopivat keskenään maksavansa tämän Topinojan jätekeskuksen hulevesien laadun parantamisen suunnittelun puoliksi, kuitenkin siten että kaupungin maksimi maksuosuus on 30 000 euroa suunnittelukustannuksista. Suunnittelun toteuttaa FCG Oy. Toteuttavat toimenpiteet ja niiden kustannusjako sovitaan erikseen suunnitelman valmistumisen jälkeen.

Tonttipäällikkö Timo Laiho:

PäätösPäätin, että:

- Turun kaupunki osallistuu Topinojan jätekeskuksen hulevesien laadun parantamisen suunnittelukustannuksiin 50 % osuudella kuitenkin siten että kaupungin maksuosuus suunnittelukustannuksista on enintään 30 000 euroa.

Timo Laiho

tonttipäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Jakelu

aoFCG Oy
aoGasum Oy
tiedKaupunkiympäristölautakunta