Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta36020.10.20206

2731-2020 (02 02 02)

Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2020 talouden 3. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kylk § 360

Talous ja rahoitus, vs. kiinteistötalouspäällikkö Salla Lindström 14.10.2020:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2020. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan investointiohjelmien toteutuminen kohdekohtaisesti. Strategisten sopimusten (toiminnallisten tavoitteiden) noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 19.12.2019 § 504) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisen.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan ylittämään sille asetetun suunnitteluluvun 7,1 milj. eurolla ennusteen ollessa -35,1 milj. euroa (TAM -28,0). Suomessa vallinneet valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi 18.3. aloitetut toimenpiteet ja koronan seurannaisvaikutukset ovat heijastuneet toimialan talouteen. Kaupunkiympäristötoimiala on ottanut häiriötilan vaikutukset talouteen huomioon ennusteessaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päätöksessään 30.9.2020 myöntänyt Turun kaupungille koronatilanteesta johtuvaa tukea liikenteen lipputulomenetyksiin. Rahoitusosuus vastaa noin 47 % arvioiduista lipputulomenetyksistä. Lisäksi Traficom on päättänyt 14.10.2020 maksaa sähköbussitukea sekä perusrahoitusta. Tuet ovat yhteensä noin seitsemän miljoonaa euroa Turun osalta ja ne muuttavat merkittävästi kaupunkiympäristötoimialan talouden toteumaennustetta. Luvut saattavat vielä jonkin verran muuttua Traficomilta tulevan ohjeistuksen seurauksena.

Nyt käsiteltävänä olevassa vuoden 2020 kolmannessa osavuosikatsauksessa talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

Kaupunkiympäristötoimialan toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 9,7 milj. eurolla ennusteen ollessa 69,4 milj. euroa (TAM 79,1).

- Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: Vuokratuottojen lisäys n. 0,5 milj. euroa (TA 22,47 milj. euroa): Asuntomarkkinoiden epävarmuudesta johtuen uudistonttien luovutus on painottunut oletettua enemmän vuokraamiseen myyntien sijasta.

- Paikkatieto ja kaupunkimittaus: Myyntituottojen vähennys 0,05 milj. euroa: Turku Energia on irtisanonut kaukolämmön mittaussopimuksen, mikä vähentää tuloja.

- Luvat ja valvonta: toimintatuottojen vähennys 1,15 milj. euroa: Korona vaikuttaa erityisesti pysäköinninvalvonnan tuloihin. Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,6 milj. euroa (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,3 milj. euroa) ja pysäköintivirhemaksujen vähentyminen 0,4 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ENN 1,8 milj. euroa). Lisäksi ennustetaan terveydenhuoltomaksujen vähenevän erityisesti koronatilanteen vuoksi 0,1 milj. euroa (TA 0,4 milj. euroa ENN. 0,3 milj. euroa).

- Seudullinen joukkoliikenne: Toimintatuottojen vähennys 9 milj. euroa. Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vaikuttaa siten, että toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetin 9,0 milj. eurolla ennusteen ollessa 29,5 milj. euroa (TA 38,5 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimialan toimintakulujen tason ennustetaan alittavan talousarvion 2,6 milj. eurolla ennusteen ollessa 106,1 milj. euroa (TAM 108,7 milj. euroa)

- Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, palvelujen ostojen lisäys 1,5 milj. euroa: Pansion öljyvahinko aiheuttaa n. 1,5 milj. euron ennakoimattomat lisäkustannukset

- Kaupunkirakentaminen: Palvelujen ostojen säästö 0,7 milj. euroa, kaupunkiympäristön kunnossapidon kustannuksista (TA 24,0 milj. euroa) ennustetaan saavutettavan säästöä.

- Seudullinen joukkoliikenne: Toimintamenojen säästö 2 milj. euroa (TA 56,5 milj. euroa). Menoarvio perustuu jo tehtyihin ja vielä tulossa oleviin liikenteen karsintoihin.

- henkilöstömenot: Kaupunkiympäristötoimialan henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 milj. eurolla (TAM 19,1 milj. euroa). Henkilötyövoimankäytön ennustettu toteuma vuodelle 2020 on 320 htv (TA 325).

- projektit ja hankkeet: Käyttötalouden määrärahavarauksesta projekteihin ja hankkeisiin jää käyttämättä noin 0,7 milj. euroa (TA 1,15 milj. euroa)

Lautakuntakohtaisten suunnittelulukujen toteumaennusteet ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -10,0 milj. euroa (TAM -9,9 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -25,0 milj. euroa (TAM -18,0 milj. euroa),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA -0,1 milj. euroa),

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa (TAM 0 milj. euroa).

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 09 2020.

Esitettävät talousarviomuutokset:

Joukkoliikenteen palvelutoimiston henkilökunnan piti siirtyä konsernihallinnon alaiseen monitoriin huhtikuussa 2020. Siirto kuitenkin toteutui vasta 1.9.2020 ja joukkoliikenne maksoi palkat huhti-elokuussa, vaikka määrärahavaraus kyseisten palkkamenojen osalta ei täysimääräisesti sisältynyt kaupunkiympäristötoimialan talousarvioon. Kyseisten palkkamäärärahojen osalta esitetään yhteensä 12 718,60 euron suuruista määrärahojen siirtoa konsernihallinnosta kustannuspaikalta 11206 kaupunkiympäristötoimialalle joukkoliikenteen kustannuspaikalle 41401. Summa sisältää palkkakuluja 10 511,24 euroa ja sivukuluja 2 207,36 euroa.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan alittavan talousarvioon vuodelle 2020 varatun rahoituksen 0,6 milj. eurolla (TAM 2,2 milj. euroa). Pysäköintimittareiden hankinnasta ennustetaan säästyvän 0,2 milj. euroa (TA 1,1 milj. euroa, ennuste 0,9 milj. euroa). Muiden mm. ohjelmistoihin kohdistuvien investointimäärärahojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 milj. eurolla (TA 0,6 milj. euroa, ennuste 0,2 milj. euroa). Joukkoliikenteen investointien ennustetaan toteutuvan liki talousarvion mukaisesti (TA 0,5 milj. euroa).   

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen (TAM 89,2 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 23,9 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 41,0 milj. euroa (TAM 60,2 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste on 20,7 milj. euroa (TAM 25,5 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Liitteissä 2 ja 3 on raportoitu kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmien syyskuun lopun tilanne kohdekohtaisesti.

Tarvittavat hankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Oheismateriaaleissa 1 ja 2 on esitetty 2. osavuosikatsauksen jälkeen todetut kaupunginhallitukseen nähden sitovien investointiohjelman tasojen poikkeamat vuositason rahoituksessa, kustannusarvioissa ja aikatauluissa.

Toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan alittavan talousarvion 4,8 milj. eurolla (TAM 25,5 milj. euroa). Merkittävimmät alitukset tulevat olemaan nimetyissä hankkeissa mm. Juhana herttuan koulutalon peruskorjaus (ennuste 0, TAM 0,25 milj. euroa), Mars-korttelin päiväkoti (ennuste 0, TAM 0,5 milj. euroa), Skanssin monitoimitalo (ennuste 0 TAM 0,5 milj. euroa), Lausteen koulu (ennuste 0, TAM 0,7 milj. euroa), Tommilan pk (ennuste 1,7 TAM 3,0 milj. euroa) ja Konserttitalo (ennuste 0,2 TAM 1,5 milj. euroa). Osasta kohteita puuttuu vielä olennaisia päätöksiä (mm. hankesuunnitelman hyväksyminen). Rahankäyttö tulee alittamaan budjetoidun, koska hankkeita ei voida aloittaa ennen tarvittavia päätöksiä. Osassa hankkeita aloitus on siirtynyt tai peruuntunut kokonaan rakennusten laajempien sisäilmaongelmien aiheuttamien tilojen sulkemisten vuoksi.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien ennustetaan alittavan talousarvion 19,1 milj. eurolla (TAM 60,2 milj. euroa). Poikkeaman arvioinnissa on hyvä huomioida, että Kiinteistö Oy Turun Toripaviljongit liittyvää talousarviomuutosta ei ole vielä toteutettu vaan muutos käsitellään erillisenä esityksenä 3. osavuosikatsauksen yhteydessä. Kauppatori-hankkeen ennusteesta toripaviljonkien osuus (6 milj. euroa) on kuitenkin jo poistettu. Edellä mainittu huomioiden kaupunkiympäristön rakennuttamisen vuosittaisen rahankäytön alitus on 13,1 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien merkittävimmät alitukset ovat hankkeissa Kauppatori (ennuste 5,0 TAM 14,0 (ennen määrärahasiirtoa toripalviljonkien osalta)), Kirstinpuisto, jossa suunnitelmien viimeistely on kesken (ennuste 0,1 TAM 1,8 milj. euroa), Itä-Skanssi (ennuste 0,05 TAM 1,4 milj. euroa), Illoistenjärvi Pohjoinen ajoitusmuutoksen vuoksi (ennuste 0,9 TAM 1,7 milj. euroa), Uudenmaantie mt 110 /  pyöräilyn laatukäytävän rakentamisurakka (ennuste 1,0 TAM 1,8 milj. euroa), jonka urakkahinta alitti kustannusarvion sekä Karhunahde, jossa kaava-alueen toteuttaminen siirtyy ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi (ennuste 0,1 TAM 0,9 milj. euroa). Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt alittuu 1,1 milj. euroa, koska hankkeen toteutus siirtyy suunniteltua enemmän tuleville vuosille runkolinjaston aikataulumuutoksen vuoksi (ennuste 0,3 TAM 1,4 milj. euroa). Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen -kohdasta jää käyttämättä 1,6 milj. euroa (ennuste 2,0 TAM 3,6 milj. euroa), koska Itäisen rantakadun toteuttaminen tulee aikataulullisesti osittain siirtymään. Pyörätielinjaukseen tuli merkittäviä muutoksia, jotka aiheuttivat yleissuunnitelmatason uudelleen tarkastelua. Itäisen rantakadun toteuttamisesta laaditaan hankesuunnitelma, joka on tarkoitus tuoda toimivaltaiseen toimielimeen käsiteltäväksi kuluvana vuonna.

Vuoden 2020 maan myyntitulojen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän niinikään talousarvion mukaisesti (TA 19,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimustuloja ennustetaan kertyvän 7,6 milj. euroa (TA 5,0 milj. euroa).

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta 7,1 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 0,1 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 7 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut. Traficomin 4,56 milj. euron tukea joukkoliikenteelle ei ole vielä huomioitu talouden ennusteluvuissa.

Maan myyntitulojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän niinikään talousarvion mukaisesti (TA 19,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimustuloja ennustetaan toteutuvan 2,6 milj. euroa talousarviota enemmän (TA 5,0 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan toteutuvan 23,9 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Kaupunkiympäristötoimialan omien investointien ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla (TAM 2,2 milj. euroa).

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 09 2020

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 09 2020

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 09 2020

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09 2020

Oheismateriaali 2Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09 2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2020 kolmannen osavuosikatsauksen,

- esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi oheismateriaalien 1 ja 2 mukaiset kustannusarvio-, aikataulu-, hanke- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset, ja

- esittää kaupunginhallitukselle, että Joukkoliikenteen palvelutoimiston henkilökunnan viivästyneestä siirrosta Kauppatorin Monitoriin siirretään kustannuspaikalta 11206 Asiakkuudet ja osallisuus palkkamäärärahoja yhteensä 12 718,60 euroa (palkat 10 511,24 € ja sivukulut 2 207,36 €) joukkoliikenteen kustannuspaikalle 41401.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous
tpvKonsernihallinto, talousohjaus


Liitteet:

Kylk § 360
Liite 1:Kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 09 2020
Liite 2:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 09 2020
Liite 3:Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 09 2020