Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta35920.10.20205

7695-2020 (10 03 00)

Poikkeamispäätös; Asuinkerrostalon rakentaminen (os. Malin Trällin kuja 1) Satama (P 2020-624)

Tiivistelmä:

Rakennuksen osan toteuttaminen viisikerroksisena (kerrosluku V) asemakaavan kerrosluvusta IV poiketen, rakennusoikeutta ylittämättä. Naapuritalon asukas on tehnyt muistutuksen. Hakemusta ehdotetaan hyväksyttäväksi.

Kylk § 359

Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristölakimies Ville Erkkola 14.10.2020: 

Rakennuspaikka ja sen sijainti

61 kaupunginosa, kortteli 16, tontti 4.

Osoite: Malin Trällin kuja 1

Hakija

Asunto Oy Turun Herttuankulman Fagotti, 3139574-6

Rakennushanke

- V-VI kerroksinen, 75 asuntoinen asuinkerrostalo, 3561 k-m2.

Kaavoitustilanne

ASEMAKAAVA

Alueella on voimassa asemakaava, joka on tullut voimaan 7.7.2018. Rakennuspaikkaa koskevat seuraavat kaavamääräykset:

AK-1 Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuntoja ei saa sijoittaa maantasokerrokseen siten, että ne avautuvat pelkästään kadulle. Suurimman sallitun rakennusoikeuden ylittäen saa rakentaa porrashuoneet yli 15 kerrosalaneliömetrin ylittävältä osalta kussakin porrashuoneessa kussakin kerroksessa edellyttäen, että tämä lisää porrashuoneiden viihtyisyyttä ja valoisuutta. Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap kutakin 120 kerrosalaneliömetriä kohti ja 1 ap kutakin palveluasuntojen 150 kerrosalaneliömetriä kohti. Vieraspaikkoja on rakennettava 1 ap/10 asuntoa.

(ap 50 %) Asemakaavamääräyksissä vaadituista autopaikoista tulee kortteliin sijoittaa vähintään suluissa olevan prosenttiluvun osoittama osuus. Muut autopaikat pitää sijoittaa LPA- tai KM-korttelialueelle enintään 300 metrin etäisyydelle korttelin rajasta.

Poikkeukset

- Rakennuksen osan toteuttaminen viisikerroksisena (kerrosluku V) asemakaavan kerrosluvusta IV.

Naapureiden ja asianosaisten kuuleminen

Hakemuksesta on tiedotettu kirjeitse naapureille. Naapureille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Vastapäisen kiinteistön asukas on tehnyt muistutuksen. Hakija on antanut vastineen muistutukseen.

Asianosaisten laajempi kuuleminen ei ole tarpeen (MRL 173 § ja MRA 86 §).

Päätöksen perustelut

Rakennuspaikka sijaitsee Malin Trällin kujalla Sataman kaupunginosassa. Kyseessä on 75 asuntoisen asuinrakennuksen rakentaminen. Kerrosluku muutetaan rakennuksen osan kaavanmukaisesta IV kerroksisesta V kerroksiseen. Hakijan mukaan sallittua rakennusoikeutta ei ole mahdollista toteuttaa ylittämättä asemakaavan mukaisia rakennusalueen rajoja ja kerroslukuja. Rakennusoikeutta ei ylitetä. Asuntojen ja autopaikkojen määrä ei kasva asemakaavan mukaiseen rakentamiseen verrattuna. Korttelin itärajalta jää rakentamatta n. 9,3 metriä pitkä rakennuksen osa, joka avartaa korttelin pihanäkymiä ja lisää ilta-auringon pääsyä korttelin sisäpihalle. Piha-aluetta jää enemmän suhteessa kaavan rakennusaloihin, jotta mahdollistetaan pelastusajoneuvon ajaminen korttelin sisälle. Hakija on luopunut poikkeuksen hakemisesta vierasautopaikoitukselle.

Edellä esitetyn perusteella hakemuksen mukaiseen poikkeamiseen on erityinen syy eikä poikkeaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteitten saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteitten saavuttamista (MRL 171 §).

Liite 1Asemapiirros 15.5.2020

Oheismateriaali 1Sijaintikartta

Oheismateriaali 2Muistutus 6.9.2020

Oheismateriaali 3Hakijan vastine 12.10.2020

Karttalinkki

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää myöntää 12.6.2020 päivätyn hakemuksen ja liitteenä olleen 15.5.2020 päivätyn asemapiirroksen mukaiset poikkeukset.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää, että hakijalta peritään poikkeamispäätöksen johdosta rakennusvalvontataksan 7.1 §:n mukaisesti 950 euroa sekä naapurien kuulemisen johdosta 70 euroa/kuultava kiinteistö (5 kpl), yhteensä 1300 euroa.

Päätöksen voimassaolo

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. Vastaavaa rakennuslupaa tulee hakea tämän ajan kuluessa.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

PäätösAsia pantiin pöydälle Sandelinin Lähteenmäen kannattamana yksimielisesti.


Liitteet:

Kylk § 359
Liite 1:Asemapiirros 15.5.2020