Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta35820.10.20204

2110-2018 (10 02 03)

Asemakaavanmuutosehdotus; Pirttivuorenkuja 7, Lauttaranta (os. Pirttivuorenkuja 7) (12/2019)

Tiivistelmä:

Kaavanmuutoksella päivitetään asemakaava vastaamaan poikkeusluvan ja rakennusluvan mukaista tilannetta. Kaavalla tontin käyttötarkoitus ja rakennus muutetaan vastamaan hoivakotikäyttöä.

Kylk § 358

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, suunnitteluavustaja Reeta Ahlqvist 7.10.2020:

Asemakaavanmuutos laaditaan Lauttarannan kaupunginosan, kortteliin 23, tontille 4.

Alueen pinta-ala on n. 0,73 ha.

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavamuutos laaditaan 5.6.2017 § 74 myönnetyn poikkeamisluvan mukaisesti.

Kaavanmuutosalueelle on toteutettu hoivakoti. Se on toteutettu poikkeusluvalla, koska rakennus sijaitsee kaava-alueella, joka on voimassa olevassa kaavassa merkittynä yhdistetyksi asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Kaavanmuutoksella on tarkoitus päivittää asemakaava vastaamaan poikkeusluvan ja rakennusluvan mukaista tilannetta. Kaavalla tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus muutetaan vastaamaan hoivakotikäyttöä ja samalla poistetaan toteutumaton rakennusala.

Asemakaavanmuutoksessa suunnittelualue osoitetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P-1), jo toteutetun toiminnan mukaan. Toiminnan tarvitsemat autopaikat tulee sijoittaa korttelialueelle.

Tontin pinta-ala ja rakennusoikeus vastaavat suunnittelualueen lähtötilannetta, eli tontin pinta-ala säilyy 7308 m2:ssä ja rakennusoikeus 2700 k-m2:ssä.

Tontille sallitaan korkeintaan kaksikerroksinen rakennus sekä tarvittavat talousrakennukset ja jätekatokset. Rakennusten pääasiallisena rakennusmateriaalina tulee käyttää tiiltä. Tontinosat, joita ei käytetä rakentamiseen, ajoon ja pysäköintiin, tulee istuttaa.

Kaava-alueen eteläreunan halki kulkee johtorasite.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 8.10.2019 § 386.

Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 12.10.2019. Ilmoitus vireilletulosta sekä 26.9.2019 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin siinä mainituille osallisille kirjeitse 10.10.2019.

Osallisilta pyydettiin alkuvaiheen mielipiteitä 8.11.2019 mennessä. Mielipiteitä ei jätetty.

4.6.2020 päivätystä kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Turku Energia Oy:ltä, Turun Vesihuolto Oy:ltä ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.

Turku Energia Oy ei antanut lausuntoa.

Turun Vesihuolto Oy ilmoitti, ettei heillä ole lausuttavaa asemakaavanmuutoksen johdosta.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastusviranomainen toteaa lausunnossaan:

Pelastusyksiköllä operointi tulee olla mahdollista kaava-alueen kiinteistöillä.

V-S pelastuslaitoksen kaluston mitoitus on esitetty tarkemmin toimintaohjeessa 22.4.2015, pelastustiet (http://www.vspelastus.fi/lomakkeet). Kaavoituksen pohjalta suoritettavassa kunnallistekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava pelastuslain edellyttämät sammutusvesitarpeet. Sammutusvesitarpeesta on laadittu sammutusvesisuunnitelma yhteistyössä alueen kuntien ja vesihuollon kanssa.

Virallisten lausuntopyyntöjen lisäksi kaavaehdotuksesta pyydettiin kannanottoja Kaupunkiympäristötoimialan sisältä.

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 15.6 – 5.8.2020 väliseksi ajaksi.

Nähtävillä oloaikana ei saapunut yhtään muistutusta.

Seuraava vaihe

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä kaavanmuutoksen se voidaan muutoksenhakuajan jälkeen kuuluttaa voimaan.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Kartta Pirttivuorenkuja 7

Oheismateriaali 1Selostus Pirttivuorenkuja 7

Oheismateriaali 2Tilastolomake Pirttivuorenkuja 7

Oheismateriaali 3Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä 4.6.2020 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen Pirttivuorenkuja 7.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoHartela Länsi-Suomi Oy
tiedTurun Vesihuolto Oy
tiedVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus
tpvKaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos


Liitteet:

Kylk § 358
Liite 1:Kartta Pirttivuorenkuja 7