Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta17119.05.20208
Kaupunkiympäristölautakunta18426.05.20204

2731-2020 (02 02 02)

Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2020 talouden 1. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kylk § 171

Talous ja rahoitus, vs. kiinteistötalouspäällikkö Salla Lindström 14.5.2020:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan normaalisti raportointijaksolta 1.1.–31.3.2020. Koronavirustilanteen takia ensimmäinen raportti laaditaan poikkeuksellisesti 1.1.–30.4.2020 tilanteesta. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Lisäksi raportoidaan investointiohjelmien toteutuminen kohdekohtaisesti.

Raportointi

Kaupunginhallitus on 19.12.2019 § 504 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Kaupunkiympäristötoimialan tulee raportoida kuukausittain lautakunnalle toiminnan ja talouden kehittymisestä. Kuukausiraportointi pitää sisällään talousarvion seurantaraportin (toteutuma), olennaiset toiminnalliset ja talouden muutokset, selvityksen talousarvion toteutumisesta, työvoiman käytön mittarit sekä investointien ennusteen.

Kuukausiraporttien lisäksi lautakunnan kautta viedään eteenpäin osavuosikatsaukset. Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 19.12.2019 § 504) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talous ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Ensimmäisen ja kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan keskeiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset sekä arvio niiden euromääräisistä vaikutuksista toimintakatteeseen (verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen), selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä sekä mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta sekä toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa toiminnan ja talouden seurantaraportilla. Toinen osavuosikatsaus laaditaan samassa yhteydessä kuin kesäkuun lopun toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti. Neljäs raportti eli tilikauden 1.1. - 31.12.2020 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman toimenpiteet, joiden avulla pyritään tasapainottamaan taloudellista asemaa taloussuunnitelmakauden aikana. Toimenpiteillä haetaan 6,2 milj. euron sopeuttamista vuosina 2020-2023. Toimialan sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen etenee pääosin suunnitellusti. Toimenpiteiden tilanteesta raportoidaan toisen osasvuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Käyttötalouden ennuste

Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan ylittämään sille asetetun suunnitteluluvun 7,1 milj. eurolla ennusteen ollessa -34,5 milj. euroa (TAM -27,5). Suomessa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi 18.3. aloitetut toimenpiteet ja koronan seuravaikutuksettulevat heijastumaan toimialan talouteen. Kaupunkiympäristötoimiala on ottanut häiriötilan vaikutukset talouteen huomioon ennusteessaan.

Nyt käsiteltävänä olevassa vuoden 2020 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

Kaupunkiympäristötoimialan toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 8,7 milj. eurolla ennusteen ollessa 70,4 milj. euroa (TA 79,1).

- Seudullinen joukkoliikenne, poikkeama 8 milj. euroa: Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Huhtikuun matkamäärä oli noin 72 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Pudotus alkoi maaliskuun puolivälissä, ja huhtikuun jälkeen Turun lipputulot alittuivat 2,85 miljoonaa euroa budjetoidusta. Joukkoliikenteen hiljeneminen häiriötilan aikana vaikuttaa siten, että toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetin 8,0 milj. eurolla ennusteen ollessa 30,5 milj. euroa (TA 38,5 milj. euroa). Tuloarvio perustuu siihen, että tammi-huhtikuun lipputulovaje oli 3,6 milj. euroa, odotettavissa oleva toukokuun lipputulovaje 1,8 milj. euroa ja loppuvuodelle on arvioitu yhteensä 2,6 miljoonan euron lipputulovaje.

- Luvat ja valvonta, poikkeama 0,7 milj. euroa: Koronaviruksen aiheuttaman häiriötilan vuoksi pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen sekä rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan vähenevän seuraavasti: pysäköintimaksutulojen vähentyminen 0,48 milj. euroa (TA 4,2 milj. euroa ENN 3,72 milj. euroa), rakennusvalvontamaksujen vähentyminen 0,05 milj. euroa (TA 4 milj. euroa ENN 3,95 milj. euroa) pysäköintivirhemaksujen vähentyminen 0,17 milj. euroa (TA 2,2 milj. euroa ENN 2,03 milj. euroa). Edellisten poikkeamien vaikutus 0,7 milj. euroa toimintatuottoja vähentävä.

- Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: poikkeama 0,036 milj. euroa:

Terassien ja ravintolalaivojen vuokrahelpotusten (kh 14.4.2020 § 152) vuoksi vuokratuottoja ajalta 1.4.-31.5.2020 jää saamatta 0,036 milj. euroa. Kokoontumisrajoitusten vuoksi tapahtumia on peruttu, minkä seurauksena tuloja jää saamatta. Näiden osalta poikkeama tarkentuu myöhemmin.

Kaupunkiympäristötoimialan toimintakulujen tason ennustetaan alittavan talousarvion 1,65 milj. eurolla ennusteen ollessa 106,5 milj. euroa (TAM 108,1 milj. euroa)

- Seudullinen joukkoliikenne, poikkeama 2 milj. euroa: Toimintamenojen rahankäytön ennustetaan alittavan talousarvion 2 milj. eurolla ennusteen ollessa 54,5 milj. euroa (TA 56,5 milj. euroa). Menoarvio perustuu 24.3.-31.5. tehtyihin liikenteen karsintoihin sekä ruuhkaliikenteen vähennyksiin kesän ja mahdollisesti syksyn aikana.

- Kaupunkisuunnittelu- ja maaomaisuus, poikkeama 0,35 milj. euroa: Runosmäen monitoimitalon toteutusmuoto muuttui oma omisteisesta hankkeesta kiinteistöyhtiön toteuttamaksi. Nunnavuoren koulutalon purkumenoihin ei ollut varauduttu vuoden 2020 talousarviossa. Vaikutus 0,35 milj. euroa palvelujen ostoja lisäävä, ennusteen ollessa 3,3 milj. euroa (TA 2,9 milj. euroa).

Toimialan henkilöstökulujen on ennustettu 1. osavuosikatsauksessa toteutuvan talousarvion mukaisesti (TAM 18,9 milj. euroa). Henkilöstökulujen ennuste tarkentuu 2. osavuosikatsauksessa. Kaupunkiympäristötoimialan htv-tavoiteluku vuodelle 2020 on 325. Toteumaennuste vuodelle 2020 on tällä hetkellä 327,5 henkilötyövuotta. Ennuste sisältää sopeutusohjelman toimenpiteisiin sisältyvät htv-lisäykset, mutta ei esim. täyttämättömien vakanssien vaikutuksia. Myös htv-ennustetta tarkennetaan 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.

Lautakuntakohtaisten suunnittelukujen toteumaennusteet ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -10,5 milj. euroa (TAM -9,4 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -24,0 milj. euroa (TA -18 milj. euroa),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA -0,1 milj. euroa),

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa (TAM 0 milj. euroa).

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty oheismateriaalissa 1. Osavuosikatsaus 1 kaupunkiympäristötoimiala talousdiat.

Talousarviomuutosesitykset

Henkilöstömenoihin esitetään vuodelle 2020 yhteensä 111 994 euron (palkkakulut 92 557 euroa + sivukulut) lisärahoitusta perustuen kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeutusohjelman toimenpiteiden mukaisiin vakanssilisäyksiin:

- Pysäköinnin muutokset: 2 pysäköinnintarkastajan virkaa, rahoitustarve 2020 32 982 euroa, josta palkkojen osuus 27 258 euroa. Kustannuspaikka 49223

- Pima-maiden kustannustehokkaampi käsittely: massakoordinaattori, rahoitustarve 2020 32 933, josta palkkojen osuus 27 217 euroa. Kustannuspaikka 49204

- toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen - joukkoliikenteen rahastusjärjestelmä takaisin omaksi toiminnaksi: rahoituslaiteasiantuntija, rahoitustarve 2020 46 079 euroa, josta palkkojen osuus 38 082 euroa. Kustannuspaikka 41401. Järjestelystä aiheutuva palvelujen ostojen vähennys on jo huomioitu talousarviossa.

Palvelujen ostoihin esitetään vuodelle 2020 seuraavia muutoksia:

- kaupunkisuunnittelu- ja maaomaisuus: Runosmäen monitoimitalon toteutusmuoto muuttui oma omisteisesta hankkeesta kiinteistöyhtiön toteuttamaksi. Nunnavuoren koulutalon purkumenoihin ei ollut varauduttu vuoden 2020 talousarviossa. Rahoitustarve vuodelle 2020 0,35 milj. euroa menoja lisäävä kustannuspaikalle 49200.                 

Kaupunkiympäristötoimialan käyttötalouden talousarviomuutosesitykset ovat yhteensä noin 0,46 milj. euroa.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan ylittävän talousarvioon vuodelle 2020 varatun rahoituksen 0,44 milj. eurolla (TA 1,7 milj. euroa). Vuoden 2019 talousarviossa pysäköintimittareiden uusimiseen oli varattu 0,5 milj. euroa rahoitusta, joka jäi käyttämättä, koska kilpailutus jouduttiin keskeyttämään ja aloittamaan uusi, jossa pyydettiin toimittajakandidaateilta kokonaishintaa sen sijaan, että hinta olisi jaettu materiaaliin ja käyttökustannuksiin, joista kokonaishinta muodostuu. Säästyneet rahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2020. 

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen (TAM 89,8 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 4,8 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 59,5 milj. euroa (TAM 60,2 milj. euroa), toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste 22,0milj. euroa (TAM 26,1 milj. euroa) ja kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Liitteissä 1 ja 2 on esitetty kaupunginhallitukseen nähden sitovien investointiohjelman tasojen poikkeamat vuositason rahoituksessa, kustannusarvioissa ja aikatauluissa. Lisäksi raportoidaan hankelisäykset. Liitteet sisältävät aikavälillä 1-4/2020 todetut poikkeamat.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen osalta raportoitavat poikkeamat ovat hankelisäykset ”Blue indstry parkin infrastruktuuri” sekä ”Funikulaari”. Toimitilojen rakennuttamisen osalta ilmenneet suurimmat poikkeamat vuositason rahoituksessa ilmenivät aikataulumuutossyistä hankkeilla ”Puolalan koulu peruskorjaus” ennuste 2,9 milj. euroa (TA 1,7 milj. €), ”Tommilan pk uudisrakennus ent. Niitunniska” ennuste 2,1 milj. euroa (TA 3,0 milj. euroa). Hankkeen ”Konserttitalon uudisrakentaminen” ennuste on 0,5 milj. euroa (TA 1,5 milj. euroa). Konserttitalo odottaa sijoituspäätöstä ja hankkeen aloituslupaa. Konserttitalon sijaintipaikasta tehty päätös kh 6.4.2020, mutta hankesuunnitelmaa ei ole vielä laadittu. ”Energiatehokkuusinvestoinnit, kh” – hankkeen ennuste on 0,2 milj. € (TA 1,0 milj. euroa), koska toteutuskelpoisia suunnitelmia ei ole vielä vuodelle 2020.

Oheismateriaaleissa 2 ja 3 on raportoitu kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen hankkeiden huhtikuun lopun tilanne kohdekohtaisesti.

Vuoden 2020 maan myyntitulojen ennuste on tällä hetkellä 19,7 milj. euroa (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 16 milj. euroa (TA 19,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimustulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 5,0 milj. euroa).

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta noin 7,1 milj. euroa ilman esitettyjä talousarviomuutoksia. Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 1,1 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 6 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Maan myyntitulot ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan 4 milj. euroa alle talousarvion ja myyntivoitot 3,2 milj. euroa alle talousarvion.

Maankäyttösopimustulot toteutuvat talousarvion mukaisesti 5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan toteutuvan 4,8 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Kaupunkiympäristötoimialan omien investointien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,44 milj. eurolla ilman esitettyjä talousarviomuutoksia.

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2020

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2020

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 1 kaupunkiympäristötoimiala talousdiat

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 04 2020

Oheismateriaali 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 04 2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2020 menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen 1.1. - 31.12.2020,

- esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaiset kustannusarvio-, aikataulu-, hanke- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset,

- esittää edelleen kaupunginhallitukselle vuodelta 2019 käyttämättä jääneen pysäköintimittareiden uusimiseen varatun 0,5 milj. euron investointimäärärahan lisäystä kaupunkiympäristötoimialan investointimäärärahoihin vuodelle 2020 (TA 1,7 milj. euroa)

- esittää edelleen kaupunginhallitukselle 0,35 milj. euron rahoituksen lisäystä Nunnavuoren koulutalon purkumenoihin kaupunkiympäristötoimialan kustannuspaikalle 49200

- esittää edelleen kaupunginhallitukselle vuodelle 2020 lisärahoitusta henkilöstömenoihin yhteensä 111 994 euroa (palkkakulut 92 557 euroa + sivukulut) perustuen kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeutusohjelman toimenpiteiden mukaisiin vakanssilisäyksiin:

Pysäköinnin muutokset: 2 pysäköinnintarkastajan virkaa, rahoitustarve 2020 32 982 euroa, josta palkkojen osuus 27 258 euroa. Kustannuspaikka 49223,

Pima-maiden kustannustehokkaampi käsittely: massakoordinaattori, rahoitustarve 2020 32 933, josta palkkojen osuus 27 217 euroa. Kustannuspaikka 49204,

toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen - joukkoliikenteen rahastusjärjestelmä takaisin omaksi toiminnaksi: rahoituslaiteasiantuntija, rahoitustarve 2020 46 079 euroa, josta palkkojen osuus 38 082 euroa. Kustannuspaikka 41401

- lähettää osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Lähteenmäen Sandelinin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kylk § 184

Pöydältä 19.5.2020 § 171

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus


Liitteet:

Kylk § 171
Liite 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2020
Liite 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2020

Kylk § 184
Liite 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2020
Liite 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2020