Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta16819.05.20205
Kaupunkiympäristölautakunta18326.05.20203

1131-2020 (10 03 00)

Poikkeamispäätös; Rakennusten purkaminen (os. Paattistentie 1013) Paattinen (P 2020-5)

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään, että voimassa olevassa yleiskaavassa suojeltuun kokonaisuuteen kuuluva asuinrakennus talousrakennuksineen voitaisiin purkaa. Kohde sijaitsee Paattisilla risteysalueella, jossa on sattunut useita vakavia liikenneonnettomuuksia.

Kylk § 168

Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristölakimies Nina Mattila 6.5.2020: 

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Auranmaa-niminen tila, 853-572-3-10, pinta-ala 1254 m2

Osoite: Paattistentie 1013

Hakija

XXXXX

Rakennushanke

Tilan kaikkien rakennusten purkaminen.

Tilalla sijaitsee asuinrakennus 103414624L ja kaksi rakennustunnuksetonta talousrakennusta.

Kaavoitustilanne

YLEISKAAVA/OSAYLEISKAAVA

Turun yleiskaava 2020 (Kv 18.6.2001) AP: pientalovaltainen asuntoalue

Asuinrakennus talousrakennuksineen sijaitsee alueella, joka on merkitty yleiskaavassa rakennussuojelukohteeksi nro 9/13 (Tyypillinen vuosisadan vaihteen kyläkeskus, jossa kauppa, voimeijeri ja VPK).

Poikkeukset

- Yleiskaavassa suojeltavaksi osoitetun rakennuksen purkaminen (MRL 43 §).

Naapureiden ja asianosaisten kuuleminen

Hakija on toimittanut hakemuksensa liitteeksi naapurien puoltavat kannat. Hakemuksesta on tiedotettu kirjeitse kahdelle naapurille. Naapureille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei tehty.

Asianosaisten laajempi kuuleminen ei ole tarpeen (MRL 173 § ja MRA 86 §).

Viranomaisluvat ja lausunnot

Museokeskus: kielteinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri: puoltava kannanotto

Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueidenkäytön yksikölle varattiin mahdollisuus lausua hakemuksesta, mutta yksikkö ei antanut asiassa lausuntoa.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on Paattisilla Nousiainen-Lieto maantien nro 2010 ja Paattisten maantien nro 12264 risteysalueella sijaitsevan asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten purkaminen. Rakennuslautakunta on 11.6.2015 § 257 tekemällään päätöksellä hylännyt asuinrakennusta koskevan purkamislupahakemuksen. Hakija on valittanut päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, joka on pysyttänyt rakennuslautakunnan päätöksen. Hallinto-oikeus on todennut, että yleiskaavassa oleva rakennuksen suojelua koskeva määräys estää rakennuksen purkamisen ja että rakennussuojelukohteeksi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa merkityllä risteysalueella sijaitsevalla asuinrakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa osana Paattisten vanhaa keskustaa.

Turun museokeskukselta on pyydetty lausuntoa poikkeamishakemusta koskien. Museokeskus on toimittanut vuonna 2014 purkamisluvan yhteydessä antamansa lausunnon ja todennut, ettei sen kanta ole asiassa muuttunut. Lausunnon mukaan Auranmaan asuinrakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa osana Paattisten vanhaa keskustaa eikä rakennusta sen vuoksi tule purkaa. Museokeskus ei em. seikkojen vuoksi omalta toimialaltaan puolla Auranmaan asuinrakennuksen purkamista.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue on antanut asiassa kannanoton, jossa todetaan, että maanteiden tiealueiden rajat noudattavat kyseisen kiinteistön asuinrakennuksen seinälinjoja, maanteiden ajoratojen asfalttipintojen ollessa arviolta vain 1-2 metrin etäisyydellä seinistä. Näin liittymänäkemät ovat erittäin puutteelliset ja risteysalueen talvihoito hankalaa. Huolimatta siitä, että liittymän sivusuunnilla on STOP-merkit, onnettomuusrekisterin mukaan liittymässä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ainakin kahdeksan onnettomuutta, joista puolet on johtanut henkilövahinkoihin. Viimeisin henkilövahinkoihin johtanut onnettomuus tapahtui joulukuussa 2018. Liikenneturvallisuutta heikentävä lisätekijä on Levauksentien tasausviiva, joka nousee Paattistenjoen ylittävältä sillalta liittymää lähestyttäessä. Sillan suunnasta saapuva raskas liikenne ei pysty liukkaalla kelillä kunnolla pysähtymään STOP-merkin osoittamaan kohtaan, koska siitä ei liukkaalla kelillä pääse enää liikkeelle.

ELY-keskuksen tieinsinööriltä on vielä kysytty erikseen mahdollisuudesta ratkaista asia laittamalla risteykseen liikennevalot. Liikennevaloliittymässäkin tarvittaisiin näkemäalue. Idän suunnasta tuleva maantie (Levauksentie) on väistämisvelvollinen ja nousee jokisillalta eikä liittymässä ole odotustasannetta. Näin erityisesti raskas liikenne ei pääse talviliukkailla liikkeelle, jolloin ajoneuvot joutuvat peruuttamaan sillan paikkeille. Rakennuksen olemassaolo estää odotustasanteen toteuttamisen.

Vireillä olevassa koko kaupungin yleiskaava 2029:n yhteydessä harkitaan suojeltavaksi esitetyt kokonaisuudet uudelleen. Yleiskaavatyössä on tunnistettu risteysalueella sijaitsevien rakennusten aiheuttamat liikenteelliset riskit ja yleiskaavoitus puoltaa voimassa olevan yleiskaavan suojelumääräyksestä poikkeamista. Liikenneturvallisuuden parantamista vaaralliseksi todetussa risteyksessä voidaan pitää erityisenä maankäyttöön liittyvänä syynä poiketa voimassa olevan yleiskaavan suojelumääräyksestä.

Edellä esitetyn perusteella hakemuksen mukaiseen poikkeamiseen on erityinen syy eikä poikkeaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Rakentaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteitten saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteitten saavuttamista (MRL 171 §).

Liite 1Karttaote

Oheismateriaali 1Sijaintikartta

Oheismateriaali 2Museokeskuksen lausunto 27.3.2020 (17.12.2014)

Oheismateriaali 3Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen kannanotto 25.3.2020 (9.10.2019)

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää myöntää hakemuksen mukaiset poikkeukset.

Samalla päätetään, että hakijalta peritään poikkeamispäätöksen johdosta rakennusvalvontataksan 7.1 §:n mukaisesti 950 euroa sekä naapurien kuulemisen johdosta 70 euroa/kuultava kiinteistö (2 kpl), yhteensä 1090 euroa.

Päätöksen voimassaolo

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta lukien. Vastaavaa purkamislupaa tulee hakea tämän ajan kuluessa.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

PäätösAsia pantiin pöydälle Ilvessalon Lähteenmäen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kylk § 183

Pöydältä 19.5.2020 § 168

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedVapaa-aikatoimiala, museopalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Kylk § 168
Liite 1:Karttaote

Kylk § 183
Liite 1:Karttaote