Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta18626.05.20206

4778-2018 (10 02 03)

Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus; Loimaankatu 4, Moisio (os. Loimaankatu 4) (16/2019)

Tiivistelmä:

Rivitalotontti esitetään muutettavaksi kolmeksi erillispientalotontiksi. Alueen rakennusoikeus säilyy nykyisellään.

Kylk § 186

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 15.5.2020:

Kaavoituksessa on laadittu 26.3.2020 päivätty ja 14.5.2020 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus.

Nykytilanne

Suunnittelualueena oleva rivitalotontti on yksityisomistuksessa ja se on rakentamaton. Alue on vaihtanut omistajaa kaksi vuotta sitten. Nykyinen omistaja uskoo, että alueen saisi paremmin rakentumaan omakotitonteilla ja sen myötä hän on hakenut kohteeseen asemakaavanmuutosta.

Lisää nyky- ja suunnittelutilanteesta voi lukea kaavaselostuksen kappaleessa 3 Lähtökohdat.

Asemakaavanmuutoksen kuvaus

Rivitalotontti osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi ja se jaetaan tonttijaolla kaavan yhteydessä kolmeksi tontiksi. Tonttien yhteispinta-ala on sama kuin rivitalotontilla oli eli 4371 m². Myös rakennusoikeus säilyy ennallaan 874 kem² ja se osoitetaan tehokkuusluvulla e = 0,20.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavanmuutos perustuu 19.4.2018 päivättyyn asemakaavanmuutosaloitteeseen.

Kaavoitus on laatinut kohteesta esiselvityksen ja todennut, että hanke kannattaa toteuttaa. Toimialajohtaja on hyväksynyt esiselvityksen päätöspöytäkirjalla 10.12.2019. Kaavanlaatimissopimus on tehty 16.12.2019.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 14.1.2020 § 4.

Ilmoitus vireilletulosta sekä 7.1.2020 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin siinä mainituille osallisille kirjeitse 23.1.2020. Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 25.1.2020. Osallisilta pyydettiin alkuvaiheen mielipiteitä 17.2.2020 mennessä. Yhtään mielipidettä ei jätetty.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.4.-13.5.2020. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydettiin lausunnot. Ehdotuksesta ei tullut yhtään muistutusta.

Lausuntovaiheen perusteella kaavaan tehtiin pieniä tarkistuksia. Aluepelastuslaitoksen esityksestä ajoyhteyteen (ajo-1) lisättiin vaatimus toteuttaa ajoyhteys pelastuslaitoksen raskaalle ajoneuvokalustolle sopivana. Lisäksi kaavamuutoksen hakijan toiveesta tonttien aitaamistapaa monipuolistettiin. Muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Infrakustannukset ja kaavatalous

Kaavan toteuttaminen ei vaadi investointeja kaupungilta. Kaupungin kehittymisen näkökulmasta olisi hyvä, jos nyt tehtävä kaavamuutos saisi suunnittelualueen vihdoin rakentumaan.

Koska kaavamuutoksella ei olennaisesti muuteta käyttötarkoitusta eikä rakennusoikeutta lisätä, niin hankkeessa ei tule tehtäväksi maankäyttösopimusta.

Seuraava vaihe

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä kaavanmuutoksen, se voidaan muutoksenhakuajan jälkeen kuuluttaa voimaan.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Kartta Loimaankatu 4

Oheismateriaali 1Selostus Loimaankatu 4

Oheismateriaali 2Tilastolomake Loimaankatu 4

Oheismateriaali 3Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä 26.3.2020 päivätyn ja 14.5.2020 lausuntojen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Loimaankatu 4. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot/tonttijaonmuutokset: Moisio 39.-14-16.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus
tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus


Liitteet:

Kylk § 186
Liite 1:Kartta Loimaankatu 4