Turun kaupunki

Muutoksenhaku

Liite

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

5.5.2020 §:t 154-163

 

 

 

 

Muutoksenhakukiellot

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

 

Pykälät: 154-163

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Pykälät:

 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Hankintalain 146 §:n 1 momentin perusteella hankintaoikaisun johdosta annettua päätöstä ei saa saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos alkuperäinen hankintapäätös jää voimaan. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n 3 momentin mukaisesti.

 

Pykälät:

 

Oikaisuvaatimusohjeet

 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista oikaisuvaatimusviranomaiselle. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Pykälät:

 

Oikaisuvaatimusviranomainen:

 

Turun kaupunkiympäristölautakunta

Osoite: PL 355, Puolalankatu 5, 20101 Turku

Sähköposti: kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi

 

Ohje hankintaoikaisusta

 

Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voi vaatia muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla. Oikaisua koskeva vaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista oikaisuvaatimusviranomaiselle. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Pykälät:

 

Oikaisuvaatimusviranomainen:

 

Turun kaupunkiympäristölautakunta

Osoite: PL 355, Puolalankatu 5, 20101 Turku

Sähköposti: kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi

 


Valitusosoitus hallinto-oikeuteen

 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Kunnallisvalitus, pykälät:

 

Hallintovalitus, pykälät:

 

Valitusviranomainen:

 

Turun hallinto-oikeus

Osoite: PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Sähköinen asiointi: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Oikeudenkäyntimaksu:

 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä mainituissa asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija. Maksu on valituskirjelmäkohtainen.

 

Valitusosoitus markkinaoikeuteen

 

Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 14 tai 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Pykälät: xx (valitusaika 14 päivää)

Pykälät: xx (valitusaika 30 päivää)

 

Valitusviranomainen:

 

Markkinaoikeus

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Sähköinen asiointi: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 

Oikeudenkäyntimaksu:

 

Markkinaoikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 2050 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, maksu on 4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6140 euroa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 510 euroa. Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. Julkisia hankintoja koskevassa muutoksenhakuasiassa peritään edellä mainittujen maksujen sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää silleensä. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. Maksu on valituskirjelmäkohtainen.