Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta15905.05.20205

2219-2017 (613)

Asemakaavanmuutosehdotus; Wibeliuksentie 1, Ispoinen (os. Wibeliuksentie 1) (6/2019)

Tiivistelmä:

Kaavanmuutoksella luodaan edellytykset omakotitontin muuttamisesta asuinpientalotontiksi. Tontille saa rakentaa kaksi kaksikerroksista asuinrakennusta. Rakennusoikeus lisääntyy 250 kerrosneliömetrillä. Lautakunnalle esitetään kaavanmuutoksen hyväksymistä.

Kylk § 159

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho 29.4.2020:

Kaavoituksessa on laadittu 23.1.2020 päivätty ja 24.4.2020 neuvottelujen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus.

Alueen pinta-ala on 0,19 ha.

Nykytilannetta ja kaavatilannetta kuvataan kaavaselostuksen kohdassa 3. Lähtökohdat

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavanmuutoksessa korttelialue osoitetaan kokonaisuudessaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP).

Korttelialueelle saa rakentaa enintään kaksi kaksikerroksista asuinrakennusta.

Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 100 k-m2 lähialueen asuinrakennusten luonteen mukaisesti.

Asuinrakennuksen etäisyys rajaan tulee olla vähintään kaksi metriä. Idän puolen naapurirajaan kuitenkin vähintään kolme metriä.

Jokaista asuntoa kohden saa rakentaa 20 m2 autokatosta.

Rakennuksissa on käytettävä harja- tai pulpettikattoa.

Tontin rakennusoikeus on 750 k-m2.

Muutosalueen nykyinen rakennusoikeus on enintään 500 k-m2.

Rakennusoikeuden lisäys muutosalueella on 250 k-m2.

Tontin rajalle on istutettava pensasaita.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavanmuutos perustuu 10.2.2017 päivättyyn asemakaavanmuutosaloitteeseen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 11.6.2019 § 266.

Ilmoitus asemakaavanmuutoksen vireilletulosta on lähetetty 12.6.2019 kirjeitse osallisille (sis. 29.5.2019 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma).

Osallisilta pyydettiin alkuvaiheen mielipiteitä 5.8.2019 mennessä. Näitä saatiin kahdeksan kappaletta. Ne on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa 4.4.3. Alkuvaiheen kuuleminen.

23.1.2020 päivätystä kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot 19.2.2020 seuraavasti: Turku Energia Sähköverkot Oy, Turku Energia Lämpö Oy, Telia Finland Oyj, Turun Vesihuolto Oy, Vapaa-aikatoimialan Museopalvelut (Turun Museokeskus) ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos/riskienhallinnan palvelualue. Kaavaehdotuksesta saatiin kolme lausuntoa. Ne on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa 4.4.4. Lausunnot.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 2.3. – 31.3.2020 välisen ajan. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Neuvottelujen perusteella tehtyjen vähäisten muutosten johdosta ei ole tarpeen asettaa kaavaehdotusta uudelleen nähtäville.

Maankäyttösopimusta ei tarvita. Asemakaavanmuutoksesta ei aiheudu maanomistajalle merkittävää hyötyä. Maankäyttösopimusta ei tehdä, mikäli kaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja lisärakennusoikeus ei ylitä 500 k-m² eikä käyttötarkoituksen muutoksesta aiheudu arvonnousua.

Seuraava vaihe

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä kaavanmuutoksen se voidaan muutoksenhakuajan jälkeen kuuluttaa voimaan.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Kartta Wibeliuksentie 1

Oheismateriaali 1Selostus Wibeliuksentie 1

Oheismateriaali 2Tilastolomake Wibeliuksentie 1

Oheismateriaali 3OAS-vaiheen mielipiteet

Oheismateriaali 4Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä 23.1.2020 päivätyn ja 24.4.2020 muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Wibeliuksentie 1.

PäätösAsia pantiin pöydälle Sandelinin Laukkasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kylk § 159
Liite 1:Kartta Wibeliuksentie 1