Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta15605.05.20206

3088-2019 (02 08 00, 00 01 05)

Skanssin keskuspuiston CO2-päästölaskenta, massataseen arviointi ja hyötykäytön suunnittelu

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristölautakunnalle tuodaan tiedoksi Skanssin keskuspuiston CO2-päästölaskenta, massataseen arviointi ja hyötykäytön suunnittelua koskevat laskennat ja selvitykset.

Kylk § 156

Kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää, kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen ja controller Johanna Korpikoski 29.4.2020:

Turun kaupungin ilmastosuunnitelma linjaa kaupunkialueen hiilineutraaliuden tavoitevuodeksi 2029. Yksi ilmastotavoitteen osatavoite, on saavuttaa kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja -kehitys.

Kaupunkistrategiassa alleviivataan painottamaan investointien ja hankintojen ilmasto-, ympäristö- ja elinkaarivaikutuksia.

Skanssin alueelliset tavoitteet kytkeytyvät ilmastosuunnitelmaan muun muassa seuraavien tavoitteiden osalta: hiilijalanjäljen minimointi kaikessa toiminnassa sekä elinkaariajattelu mukana kaikessa kustannustarkastelussa. Skanssin keskuspuisto on suunniteltu rakennettavaksi resurssiviisaasti huomioiden alueellinen massatasapaino ja minimoimalla päästöintensiiviset rakenteet.

Skanssin alueella tehdyt aiemmat ympäristön kuormitusta vähentävät selvitykset koskivat infrarakentamisen päästövähennyspotentiaalia. Skanssinkadun ja Vallikadun suunnitelmista laadittiin CO2-päästölaskennat ja selvitykset. Päästövähennyspotentiaalia haettiin etsimällä vaihtoehtoisia materiaaleja ja työtekniikoita. Osana 6Aika-rahoitteista Skanssin uuden kaupunginosan kehittämishanketta julkaistiin Ramboll Finland Oy:n loppuraportti 26.6.2018 www.turku.fi/skanssi.

Skanssin Keskuspuisto rakentuu osaksi Skanssin kaupunginosaa toimien monipuolisena harraste- ja kohtaamispaikkana. Alueelle on suunnitteilla mm. palstaviljelyalue sekä erityyppisiä puistoja lapsille ja urheilutoiminnalle.

Kestävän kehityksen ratkaisujen tueksi osana Smart and Wise Turku -kärkihanketta laadittiin Skanssin keskuspuiston CO2- päästölaskentaa, massataseen arviointia ja hyötykäytön suunnittelua koskevat laskennat ja selvitykset. Projektissa hankeosapuolia olivat Turun kaupunki, FCG Oy, Ramboll Finland Oy, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen liitto. Ramboll Finland Oy:n loppuraportti valmistui 11.11.2019.

Skanssin Keskuspuiston rakennussuunnitelmia on optimoitu huomioimalla ekologinen kestävyys ja ympäristövastuu. Puiston rakennusosille on tehty päästölaskenta, jonka avulla on tunnistettu päästöintensiivisiä rakenteita ja puiston osia. Hankkeen arvioidut kokonaispäästöt ovat 1 796 000 kg CO2 ekv. Merkittävimmät päästölähteet ovat pilaristabilointi sekä betoniset ja teräksiset rakenteet.

Laskennasta saatujen tulosten perusteella on kehitetty resurssiviisaita vaihtoehtoja suunnitelluille rakenteille. Potentiaalisesti toimenpiteillä saavutettava ilmastohyöty riippuu toteutettavien ratkaisuiden laajuudesta ja määrästä. Tarkasteltuja toimenpiteitä olivat mm. massatalouden ja logistiikan optimointi, betonisen tukimuurin korvaaminen vähäpäästöisellä ratkaisulla, pilaristabiloinnin ja teräspaalutukset vähäpäästöiset ratkaisut sekä betonimurskeen hyödyntäminen väylien rakennekerroksissa. Resurssiviisaita vaihtoehtoja ovat mm. heikkolaatuisten kaivumassojen hyödyntäminen alueella, uusiomateriaalien käyttö kenttärakenteissa ja jätepohjaisten sideaineiden hyödyntäminen pilaristabiloinnissa.

Usein resurssiviisaat ratkaisut ovat ystävällisiä myös projektin budjetille. Saavutettava kustannussäästö riippuu sovellettavasta rakenneosasta tai toimenpiteestä. Joltain osin resurssiviisaat ratkaisut ovat kalliimpia kuin ns. perinteinen rakentaminen: jossain tapauksissa työvaiheet, asentaminen ja esimerkiksi rakenteen epätyypillisyys nostavat rakenneosan hintaa. Selvityksessä esitettyjen pohja- ja maarakentamisen resurssiviisaiden ratkaisujen avulla on mahdollista saavuttaa jopa 222 500 kg CO2ekv. päästövähennys ja noin 0,1 milj. euron kustannussäästö. 

Skanssin Keskuspuiston puistosuunnitelma kustannusarvioineen tuodaan erikseen päätettäväksi.

Liite 1Turun Skanssin Keskuspuiston CO2-päästölaskenta, massataseen arviointi ja hyötykäytön suunnittelu. Loppuraportti Ramboll Finland Oy 11.11.2019

Oheismateriaali 1Turun Skanssin Keskuspuisto, CO2-päästölaskenta

Oheismateriaali 2CO2-päästölaskennan tulosten yhteenvetoraportti

Oheismateriaali 3Stabiloinnin sideainekehitys, Circvol 6aika

Oheismateriaali 4Tukimuurin kustannustehokkaat ja resurssiviisaat vaihtoehdot

Oheismateriaali 5Skanssin keskuspuiston PIMA-selvitys

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta merkitsee liitteenä olevan Ramboll Finland Oy:n loppuraportin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kylk § 156
Liite 1:Turun Skanssin Keskuspuiston CO2-päästölaskenta, massataseen arviointi ja hyötykäytön suunnittelu. Loppuraportti Ramboll Finland Oy 11.11.2019