Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus 
Kaupungingeodeetti627.02.2020 

484-2020 (10 01 00)

Tonttijaon muutos (Moikoinen) 853-51-51-32

Toimitusinsinööri Jouni Ruotsi 27.2.2020

 

Toimitusinsinööri on laatinut 30.1.2020 päivätyn tonttijakosehdotuksen

maanomistajan pyynnöstä (tj-tunnus 51:115, os. Kirjamäenkuja 9 ja 11).

 

Tonttijaon muutosehdostus perustuu 12.12.2016 hyväksyttyyn asemakaavaan.

 

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2. – 20.2.2020.

 

Tonttijaon kohteena olevan kiinteistön 51-51-32 naapuri on tehnyt muistuksen tonttijakoehdotuksesta. Hän esittää muistutuksessaan, että korttelialueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskokonaisuus. Kuten muistutuksessakin todetaan, on tämä huomioitu asemakaavassa, eikä tonttijaolla voida muuttaa asemakaavamääräyksiä. Muistutuksessa on myös esitetty ettei tontille 33 ole osoitettu ajoväylää tontin 33 alueella. Tonttijaossa tulee osoittaa jokaiselle tontille ajokelpoinen yhteys (MRA 37§), mutta tontin sisäisiin ratkaisuhin ei tonttijaossa oteta kantaa. Ajoyhteys on osoitettu tonttijaossa sellaiseen paikkaan, johon se maaston muodot huomioiden on tarkoituksenmukaista sijoittaa. Tonttijaossa ei oteta kantaa ajoyhteyksien rakentamistapaan vaan ne tulee huomioida siinä vaiheessa kun ajoyhteys rakennetaan.

 

Liite 1                                  kartta

 

Kaupungingeodeetti Laura Suurjärvi:

 

Päätös          Päätin hyväksyä 27.2.2020 päivätyn Moikoisten kaupunginosan korttelin 51 tontin 32 tonttijaon muutoksen, jossa muodostetaan uudet tontit 33 ja 34.

 

Tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 6.4.2020, ellei oikaisuvaatimusta sitä ennen tehdä.

 

 

 

Laura Suurjärvi

kaupungingeodeetti

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoAsianosaiset
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvXXXXX


Liitteet:

Kytopakm § 6
Liite 1:Kartta