Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta6703.03.20203

11383-2017 (613, 627)

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus; Topinojan kiertotalouspuisto, Haagan, Metsämäen ja Orikedon kaupunginosiin (os. Pitkäsaarenkatu, Silakatu, Topjoenkatu ja Turun kehätie) (8/2018)

Tiivistelmä:

Kaavahanke mahdollistaa alueella jätehuolto- ja kiertotaloustoiminnan jatkamisen sekä erityisesti sen kehittämisen. Siten kaavahanke omaa suurta yhteiskunnallista merkitystä Varsinais-Suomen alueella. Suunnittelualueen kokonaisrakennusoikeus on noin 185000 k-m². Rakennusoikeus ja toiminnan luonne huomioiden alueelle voisi tulla n. 400 - 500 uutta työpaikkaa. Kaavan toteuttamisesta aiheutuviksi infrakustannuksiksi on arvioitu 1.900.000 e (alv 0%). Kustannusarvio esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.

Kylk § 67

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 25.2.2020:

Kaavoituksessa on laadittu 25.9.2019 päivätty ja 6.2.2020 lausuntojen perusteella muutettu asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus. Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sijoittuu kahden kunnan alueelle.

Nykytilannetta ja suunnittelutilannetta kuvataan kaavaselostuksen kappaleessa 3 Lähtökohdat.

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen kuvaus

Kun jätehuolto on muuttunut jätteiden loppusijoituksesta kiertotalouteen painottuvaksi, on Topinojan jätekeskuksen alueen asemakaava osittain vanhentunut. Alueen asemakaava päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita ja samalla kaavoitetaan tulevaisuuden tarpeisiin uusia alueita kiertotaloudelle. Muutoksilla tavoitellaan kokonaisuutta, jolle on annettu nimeksi Topinpuisto.

Kaavaratkaisussa melkein koko kaava-alue osoitetaan jätehuollon ja kiertotalouden käyttöön. Usealta sivulta näitä jätehuoltoon ja kiertotalouteen varattuja alueita kiertää maisemointia hoitavat kapeahkot suojaviher- ja virkistysaluekaistat. Voimajohtoalue säilyy nykyisellä paikallaan ja samalla se jakaa jätehuollon ja kiertotalouden alueet kahteen eri vyöhykkeeseen.

Erilaisia korttelialueita on yhteensä noin 99 ha, erilaisia liikennealueita on n. 9 ha ja suojaviher- ja virkistysalueita on n. 20 ha. Uutta korttelialuetta syntyy n. 29,5 ha. Kortteleiden kokonaisrakennusoikeus on n. 185000 k-m² ja uutta rakennusoikeutta syntyy 32400 k-m². Kun alueen käytetty rakennusoikeus on vain hieman yli 10000 k-m², niin melkein koko rakennusoikeus tulee kuitenkin olemaan käytännössä uutta rakennusoikeutta. Rakennusoikeus ja toiminnan luonne huomioiden alueelle voisi tulla n. 400 - 500 uutta työpaikkaa.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaava ja asemakaavanmuutos laaditaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n aloitteesta.

Turussa kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi hankkeen tavoitteet sekä merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 29.5.2018 § 240.

Kaarinassa kaupunkikehityslautakunta hyväksyi hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 30.5.2018 § 82.

Ilmoitus asemakaavahankkeen vireille tulosta on toimitettu kirjeitse sekä Turun että Kaarinan osallisille 8.6.2018 (sis. 17.5.2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman). Lisäksi kaavan vireille tulosta on tiedotettu Turun osalta vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa sekä Kaarinan puolella vireille tulosta on ollut kuulutus 13.6.2018.

Alkuvaiheen kuulemisen yhteydessä tuli yksi mielipide sekä kaksi ennakkolausuntoa sähköyhtiöiltä.

Turussa kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen 11.6.2019 § 264.

Kaarinassa kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen 21.8.2019 § 102.

Kaarinan kaupunginhallitus antoi Turulle puoltavan lausunnon kuntarajan siirrosta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan 26.8.2019 § 266.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausuntoja loppuvuodesta 2019. Lausuntojen johdosta ehdotusta on vähäisessä määrin muutettu. Lausunnot vastineineen on esitetty selostuksen kohdassa 4.4.9.

Kuntarajan siirtoon liittyvän tilusvaihdon toimitus on suoritettu 23.1.2020.

Arviot kaavan vaikutuksista on esitetty selostuksen kohdassa 5.5.

Infrakustannukset ja kaavatalous

Yleisten alueiden kustannukset ovat hankeosalaskennan perusteella saatuja ja ne tarkentuvat myöhemmin rakennussuunnittelun yhteydessä. Tällä hetkellä asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvio on 1.900.000 euroa (alv 0 %). Arvio kattaa kaava-alueen katujen, huleveden hallintaratkaisujen ja hulevesiviemärin rakentamisen. Arvio sisältää rakentamisen, suunnittelun ja muut tilaajan kustannukset sekä infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaisen hankevarauksen 15 %. Kustannuslaskelma on tehty hintatasossa 10/2019.

Kustannuksia syntyy myös Linnavuoren louhinnasta, mutta tätä ei ole sisällytetty kustannusarvioon, koska louhinnan toteutustapa vaikuttaa suuresti kustannuksiin ja vastaavasti louhitun kiven myynnillä saadaan huomattavia tuloja, joita ei tässä yhteydessä pystytä arvioimaan.

Tulopuolen osalta on arvioitu, että Turku saa tontinmyyntituloja uusista korttelialueista n. 4.000.000 euroa. Lisäksi molemmat kunnat tulevat saamaan aikanaan yritysten maksamia yhteisöveroja, kun uusia yrityksiä sijoittuu alueelle.

Maankäyttösopimuksen tarve

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä Turun ja Kaarinan kaupunkien välille.

Seuraava vaihe

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville Turussa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymässä muodossa ja Kaarinassa Kaarinan kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa. Mikäli kaavaehdotuksesta tehdään muistutuksia, kaavaehdotus palautuu vielä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ennen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyä.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Kartta Topinojan kiertotalouspuisto

Oheismateriaali 1Selostus Topinojan kiertotalouspuisto

Oheismateriaali 2Tilastolomake Topinojan kiertotalouspuisto

Oheismateriaali 3OAS-vaiheen mielipiteet ja ennakkolausunnot

Oheismateriaali 4Kaarinan lausunto kunnanrajan siirtämisestä 26.8.2019

Oheismateriaali 5Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Laaditut selvitykset ja raportit, www.turku.fi/kaavahaku (Arkeologinen inventointi, luontoselvitys, hulevesiselvitys)

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 25.9.2019 päivätty ja 6.2.2020 lausuntojen perusteella muutettu asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus Topinojan kiertotalouspuisto esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy osaltaan Topinojan kiertotalouspuisto asemakaava-alueen yleisten alueiden infrakustannusarvioksi 1.900.000 euroa (alv 0 %) ja lähettää kustannusarvion edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi Topinojan kiertotalouspuisto asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen käsittelyn yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Muurinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

Jakelu

esiKaupunginhallitus


Liitteet:

Kylk § 67
Liite 1:Kartta Topinojan kiertotalouspuisto