Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta6303.03.20205

2392-2020 (00.03, 00 01 04)

Kaupunkiympäristötoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2019

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristölautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko.

Kylk § 63

Hallintojohtaja Harri Lehtinen 24.2.2020:

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen koskee kaikkia Turun kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvia toimielimiä ja tilivelvollista johtoa. Sisäinen valvonta on osa kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmää sekä kaupungin johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskienhallinnan tuloksellisuutta. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Kaupunginvaltuusto on 16.6.2014 § 99 hyväksynyt Turun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäistä valvontaa koordinoi konsernihallinnon sisäinen tarkastus. Riskienhallintaa ja sen järjestämistä koordinoi riskienhallintapäällikkö. Konsernihallinnon sisäisen tarkastuksen tehtävänä on valvoa hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä ja niiden tuloksellisuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ovat kiinteä osa kaupunkikonsernin ja sen toimintayksikköjen tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan säännösten ja ohjeiden noudattamista sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja omaisuuden turvaamista uhkaavia tekijöitä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia.

Toimialojen johtavien viranhaltijoiden tulee toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Lautakunnan tulee valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa omalla vastuualueellaan. Kukin lautakunta vastaa oman vastuualueensa osalta riittävien ja toimivien menettelytapojen hyväksymisestä ja niiden toimeenpanon valvonnasta ja varmentamisesta.

Toimialat ja konserniin kuuluvat yhteisöt laativat riskienhallintasuunnitelmat, joissa määritellään keskeiset riskit ja riskienhallintakeinot. Lautakunnat ja yhteisöjen hallitukset hyväksyvät omilta vastuualueiltaan vastaavan selonteon ja riskiarvion. Toimintayksikköjen selonteko ja riskiarvio pohjautuvat dokumentoituun itsearviointiin ja se tulee käsitellä toimielimessä.

Sisäisen valvonnan tilaa ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Arvioinnissa on käytetty COSO-ERM arviointitaulukkoa.

Oheismateriaali 1COSO-ERM Turku 2019, kaupunkiympäristötoimiala (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)

Oheismateriaali 2Selonteko, kaupunkiympäristötoimiala (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)

Oheismateriaali 3Selonteko, kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)

Oheismateriaali 4Selonteko, kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)

Oheismateriaali 5Selonteko, kaupunkiympäristötoimiala, luvat ja valvonta (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)

Oheismateriaali 6Selonteko, kaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)

Oheismateriaali 7Selonteko, kaupunkiympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne (salassa pidettävä, salauksen peruste JulkL 24 §:n kohta 8)

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, turvallisuus ja riskienhallinta