Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta20821.05.201911
Kaupunkiympäristölautakunta23128.05.20198

3280-2017 (613, 627)

Asemakaavanmuutosluonnos; Oskarinkuja, Raunistula (os. Tampereentie, Oikotie, Oskarinkuja, Kansakoulunkujanne) (14/2017)

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksella muutetaan alueen vanhojen asemakaavojen sisältö n. IV - V kerroksisen kerrostaloasumisen käyttöön. Suunnittelualueen tuleva kokonaisrakennusoikeus on 28400 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan n. 550 asukasta.

Kylk § 208

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski 8.5.2019:

Kaupunkiympäristötoimialan kaavoitus on laatinut 2.5.2019 päivätyn asemakaavanmuutosluonnoksen Raunistulan kaupunginosaan.

Nykytilanne

Asemakaavanmuutos laaditaan Raunistulan kaupunginosaan kortteleihin 7 ja 8 sekä näiden viereisille katualueiden osille. Suunnittelualueen pinta-ala on 3,12 ha ja sillä sijaitsee asumisen lisäksi mm. Maarian VPK, yksityinen päiväkoti sekä huoltamotontti, jolta varsinainen huoltamorakennus on purettu jo useita vuosia sitten.

Maarian VPK sekä yksityinen päiväkoti sijaitsevat korttelissa 7 samoin kuin kaikki vielä asuinkäytössä olevat kiinteistöt. Kortteli 8 on polttoaineen jakelupistettä lukuun ottamatta avointa hiekka- ja asvalttikenttää. Kortteleiden välistä kulkee Oskarinkuja, joka toimii osittain pysäköintialueena.

Kaupunki omistaa suunnittelualueen korttelialueista n. 8100 m² ja yksityinen maanomistaja n. 5500 m². Katualuetta on yli 1,7 ha eli katualuetta kuuluu suunnittelualueeseen enemmän kuin tonttimaata. Kaikki katualueet ovat kaupungin omistuksessa.

Suunnittelualueella on tällä hetkellä n. 10 asuntoa ja niissä yhteensä n. 20 asukasta.

Suunnittelutilanne

Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A), eli merkittävä asumisen ja muiden taajamatoimintojen alue.

Turun Yleiskaava 2020:ssa suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK).

Turun yleiskaava 2029:n yleiskaavaluonnoksessa suunnittelualue lähiympäristöineen on merkitty täydentyväksi asuinalueeksi.

Suunnittelualueella on voimassa lukuisia eri asemakaavoja, mutta niistä suurin osa koskee katualueita. Kortteleita 7 ja 8 koskee vain kaksi asemakaavaa; korttelia 7 koskee 10.12.1988 voimaan tullut asemakaava ja korttelia 8 koskee 19.12.1957 voimaan tullut asemakaava. Näissä asemakaavoissa korttelialueet on osoitettu autohuoltorakennuksille (AH), liike- ja toimistorakennuksille (K) sekä yleisille rakennuksille (Y).

Vuoden 1988 asemakaavassa on ajateltu, että korttelin 7 asuinkiinteistöt korvautuvat tehokkaammalla liike- ja toimistorakentamisella, mutta tämä on jäänyt toteutumatta.

Rakennusoikeutta on asemakaavoissa osoitettu alueelle yhteensä n. 11000 k-m2. Tästä autohuoltorakennuksille on osoitettu 4576 k-m², liike- ja toimistorakennuksille 3952 k-m² ja yleisille rakennuksille 2449 k-m². Käytetty rakennusoikeus on tällä hetkellä n. 2100 k-m². Asemakaavojen enimmäiskerroslukuna on II.

Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen

Asemakaavanmuutos laaditaan sekä kaupungin että yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaupunki on tehnyt yksityisen maanomistajan kanssa kaavanlaatimisesta yhteistyösopimuksen, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.1.2017 § 17.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 28.11.2017 § 360. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu vuosien 2017 - 2019 kaavoituskatsauksissa.

Osallisilta pyydettiin alkuvaiheen mielipiteitä 26.2.2018 mennessä. Näitä saatiin yhdeksän kappaletta.

Tiivistelmät mielipiteistä ja vastineet mielipiteisiin on esitetty luonnoksen selostuksessa sivulta 13 alkaen kohdassa 4.5. Alkuvaiheen kuuleminen.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2018 § 220 Tommilankadun päiväkodin hankesuunnitelman, jossa varaudutaan toteuttamaan Tommilankadulle uusi päiväkoti ja samalla kaupunki luopuu Niitunniskantien päiväkodista. 

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto on hyväksynyt 15.4.2019 § 25 Maarian VPK:n nykyisen vuokratontin myymisen Maarian VPK:lle sekä esisopimuksen tekemisen Maarian VPK:n kanssa Niitunniskantien kiinteistöstä, jossa tällä hetkellä vielä sijaitsee päiväkoti. Vuokratontin myymisellä ja Niitunniskantien kiinteistöä koskevalla esisopimuksella on tarkoituksena mahdollistaa VPK:n toiminnan siirtyminen 2020-luvun alkupuolella Niitunniskantielle rakennettavaan uuteen paloasemarakennukseen.

Asemakaavanmuutoksen tarkoitus

Asemakaavanmuutoksella on tavoitteena muuttaa tyhjien ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen sekä osin huonokuntoisten pientalokiinteistöjen alue asuinkerrostalovaltaiseksi alueeksi. Yhteistyösopimuksen mukaan Maarian VPK:n ja sen tiloissa toimivan yksityisen päiväkodin toimintaedellytykset alueella turvataan. Rinnan kaavatyön kanssa tutkitaan kuitenkin mahdollisuutta tarjota VPK:lle korvaavia tiloja jostain muulta. Lisäksi tutkitaan päivittäistavarakaupan sijoittumismahdollisuutta suunnittelualueelle sekä pyritään parantamaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta suunnittelualueen kohdalla.

Asemakaavanmuutosluonnos

Kaavan perusratkaisu muodostuu kolmesta suunnilleen samankokoisesta asuinkerrostalorakentamiseen varatusta yksiköstä ja joita erottaa toisistaan pysäköintiin varattu korttelialue sekä pieni puisto. Reunoille jää olemassa olevat Tampereentien, Oikotien ja Kansakoulunkujanteen katualueet.

Kaavallinen rakennusoikeus nousee nykyisestä n. 11000 k-m² usean eri käyttötarkoituksen rakennusoikeudesta pääosin vain asuinkerrostaloille varattavaan 28400 k-m² rakennusoikeuteen. Kyseinen rakennusoikeuden määrä voisi tarkoittaa n. 550 uutta asukasta.

Suunnittelualueen nykyistä rakennuskantaa ei esitetä säästettäväksi eikä suojeltavaksi. VPK:n toiminta on siirtymässä Niitunniskantielle rakennettavaan uudisrakennukseen. VPK:n tiloissa toimivan yksityisen päiväkodin on halutessaan mahdollista neuvotella päivähoitotilojen toteuttamisesta johonkin suunnittelualueen uudisrakennuksista.

Arviot kaavan vaikutuksista on esitetty luonnoksen selostuksessa sivulta 25 alkaen kohdassa 5.2 Kaavan vaikutukset.

Maankäyttösopimuksen tarve

Asemakaavanmuutoksen hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta.

Liite 1Luonnoskartta Oskarinkuja pvm 2.5.2019

Oheismateriaali 1Luonnosvaiheen selostus Oskarinkuja

Oheismateriaali 2Luonnosvaiheen tilastolomake Oskarinkuja

Oheismateriaali 3OAS-vaiheen mielipiteet

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä 2.5.2019 päivätyn luonnoksen laadittavan asemakaavanmuutosehdotuksen Oskarinkuja pohjaksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Lähteenmäen Sandelinin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Asian esitteli maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi.

Kylk § 231

Pöydältä 21.5.2019 § 208.

Oheismateriaali 4Kansakoulunkujanteen asukkaan mielipide 27.5.2019

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 11-2.

Päätös asiassa tehtiin kolmen äänestyksen jälkeen.

1. äänestys

Ensin äänestettiin asian käsittelyn jatkamisen ja Sandelinin Lähteenmäen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen välillä:

”Asemakaavanmuutosluonnos; Oskarinkuja, Raunistula (os. Tampereentie, Oikotie, Oskarinkuja, Kansakoulunkujanne) (14/2017) palautetaan valmisteluun siten, että lautakunnalle valmistellaan erilaisia vaihtoehtoja asemakaavanmuutoksen valmistelun pohjaksi. Vaihtoehdoissa rakentamisen voluumi ja sen ominaispiirteet on suunniteltava ympärillä oleva Raunistulan vanha pientaloihin perustuva rakennuskanta huomioiden. Lautakunnalle tuodaan ainakin yksi vaihtoehto, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas Maarian VPK:n talo suojellaan. Kansakoulunkujanteen puoleisella alueella rakentamista kevennetään huomattavasti (nyk. tontti 7) ja alueelle osoitetaan enemmän puisto- ja viheraluetta ja olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään. Mahdollinen raskaampi rakentaminen rajataan puretun huoltamorakennuksen tontille (nyk. tontti 8).”

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Peltonen, Lintunen, Mattila, Muurinen, Laukkanen, van Ooik, Lindell, Rantanen, Palmunen, Manni ja Ilvessalo.

Sandelinin palautusehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Lähteenmäki.

Asian käsittely jatkui äänin 11-2.

2. äänestys

Toisessa äänestyksessä äänestettiin asian käsittelyn jatkamisen ja Lähteenmäen Sandelinin kannattamana tekemän pöydällepanoehdotuksen välillä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Peltonen, Lintunen, Mattila, Muurinen, van Ooik, Lindell, Rantanen, Palmunen, Manni ja Ilvessalo.

Lähteenmäen pöydällepanoehdotuksen puolesta äänestivät hänen lisäkseen häntä kannattanut Sandelin sekä Laukkanen.

Asian käsittely jatkui äänin 10-3.

3. äänestys

Kolmannessa äänestyksessä äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Sandelinin Lähteenmäen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen välillä:

”Lautakunta hyväksyy asemakaavamuutoksen siten muutettuna, että jatkovalmistelussa rakentamisen massaa pienennetään ja rakentamisen ominaispiirteet on suunniteltava ympärillä oleva Raunistulan vanha pientaloihin perustuva rakennuskanta huomioiden. Kansakoulunkujanteen puoleisella alueella rakentamista kevennetään huomattavasti (nyk. tontti 7) ja alueelle osoitetaan enemmän puisto- ja viheraluetta ja olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään. Raskaampi rakentaminen rajataan huoltamorakennuksen tontille (nyk. tontti 8). ”

Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Peltonen, Lintunen, Mattila, Muurinen, Laukkanen, van Ooik, Lindell, Rantanen, Palmunen, Manni ja Ilvessalo.

Sandelinin muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Lähteenmäki.

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 11-2.

Sandelinin palautusehdotuksen perustelut:

"Esitetty asemakaavanmuutosluonnos ei toteuta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia sisältövaatimuksia eikä huomioi rakentamisen sopivuutta ympäristöönsä. 28400 kerrosalaneliömetrin rakennusoikeus on ympäristöön nähden täysin kohtuuton ja toteuttaa yksipuolista, ahdasta ja kaupunkikuvallisesti ja asumisviihtyvyyden näkökulmasta huonoa ympäristöä."

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus


Liitteet:

Kylk § 208
Liite 1:Luonnoskartta Oskarinkuja pvm 2.5.2019

Kylk § 231
Liite 1:Luonnoskartta Oskarinkuja pvm 2.5.2019