Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta19107.05.201912
Kaupunkiympäristölautakunta20521.05.20198
Kaupunkiympäristölautakunta23028.05.20197

7303-2018 (10 03 00)

Pyyntö asian käsittelemisestä uudelleen, poikkeamispäätös; Asuinrakennus ja talousrakennuksen laajennus, os. Raumanpääntie 73, Satava (P 2018-839)

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.4.2019 § 140 myöntänyt ehdollisen poikkeamispäätöksen Satavan Raumanpääntiellä sijaitsevalle tilalle. Hakija on pyytänyt, että lautakunta käsittelisi asian uudelleen. Lautakunnalle esitetään, että päätöstä 9.4.2019 § 140 ei muuteta.

Kylk § 191

Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristölakimies Nina Mattila 30.4.2019:

Rakennuspaikka ja sen sijainti

Sampaan kylän (506), Varpula-niminen tila, rek. nro. 1:88, pinta-ala 4800 m2.

Osoite: Raumanpääntie 73

Hakija

XXXXX

Rakennushanke

- Asuinrakennus II krs, 243 k-m2.

- Talousrakennuksen laajennus 38 k-m2 (olemassa oleva talousrakennus 47 m2).

- Tilalla sijaitsee myös sauna, joka säilytetään.

- Samalla puretaan tilalla sijaitseva vanha asuinrakennus.

Kuvaus asiasta

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.4.2019 § 140 myöntänyt ehdollisen poikkeamispäätöksen Satavan Raumanpääntiellä sijaitsevalle tilalle. Hakemusta on puollettu seuraavilla ehdoilla: asuinrakennuksen käyttötarkoituksen tulee olla loma-asunto, asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 200 m2 ja talousrakennuksen kokonaiskerrosala saa olla laajennuksen jälkeen enintään 72 m2. Talousrakennuksella ei saa olla itsenäisen vapaa-ajanasunnon tunnusmerkkejä.

Hakija on toimittanut 29.3.2019 kaupunkiympäristötoimialalle pyynnön poikkeamispäätöstä koskevan asian käsittelemiseksi uudelleen. Hakijalle on kerrottu, että poikkeamispäätöksen julkipanopäivä on ollut 17.4.2019, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon ja että päätökseen haetaan muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hakijalta on kysytty, haluaako hän, että Kaupunkiympäristötoimiala siirtää hänen lähettämänsä asiakirjan Turun hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi poikkeamispäätöstä koskevana valituksena. Hakija on ilmoittanut, että hän ei halua viedä asiaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, vaan toivoo, että lautakunta ottaisi asian vielä käsittelyyn itseoikaisuna.

Hakijan mukaan päätöksen ehto, jonka mukaan asuinrakennus saa olla kerrosalaltaan vain 200 m2 tarkoittaa koko suunnitteluprosessin aloittamista alusta. Hakija toivoo, että hänelle myönnettäisiin pitkään suunniteltu kooltaan 243 k-m2:n kokoinen talo. Asuinrakennuksen kerrosalan suhde tilan pinta-alaan nähden on hakijan mukaan hyvin malitillinen.

Hallintolain 50.1 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu 1) selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, 2) ilmeisen väärään lain soveltamiseen, 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Hallintolain 50.2 §:n mukaan päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi kohtien 1-3 mukaisissa tilanteissa. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää kuitenkin asianosaisen suostumusta päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Jos kyse on kohdan neljä mukaisesta tilanteesta (asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen), päätös voidaan korjata ainoastaan asianosaisen eduksi.

Valmistellussa osayleiskaavaehdotuksessa, jota ei ole vielä hyväksytty, loma-asuntoalueella yli 5000 m2:n rakennuspaikoilla asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 200 k-m2. Tilan koko on 4800 m2. Hakija on ilmoittanut, että hänellä on mahdollisuus liittää naapuritilasta tarvittaessa 200 m2:ä rakennuspaikkaan. Näin ollen rakennuspaikan kooksi tulisi 5000 m2. Hakemusta on ehdotettu puollettavaksi ehdolla, että asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintään 200 m2.

Asiassa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä eikä se perustu johonkin selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Asiaan ei ole tullut myöskään sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Asiassa ei ole osoitettu tapahtuneen hallintolain 50 §:ssä tarkoitettua virhettä, joka viranomaisen olisi syytä korjata.

Oheismateriaali 1Oikaisuvaatimus liitteineen 29.4.2019

Oheismateriaali 2Poikkeamispäätös Kylk 9.4.2019 § 140

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusEdellä esitetyillä perusteilla kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä asiavirheen korjaamista koskevan vaatimuksen eikä ota asiaa käsiteltäväksi uudelleen.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (hallintolaki 53.3 §).

PäätösAsia pantiin pöydälle Ilvessalon Mannin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kylk § 205

Pöydältä 7.5.2019 § 191.

PäätösAsia pantiin pöydälle Mannin Lintusen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Asian esitteli maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi.

Kylk § 230

Pöydältä 21.5.2019 § 205.

PäätösAsia pantiin pöydälle Peltosen Lintusen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.