Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta26205.06.20186

8541-2014 (613, 627)

Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus; Vilkkilänmäki, (V) 005 kaupunginosa (os. Stålarminkatu, Tapulikatu, Tervahovinkatu ym.) (14/2015)

Tiivistelmä:

Asemakaavanmuutoksella muodostetaan uusi päiväkotitontti Vilkkilänmäen puistoalueen reunalle ja ajanmukaistetaan ympäröivien kortteleiden ja katualueiden asemakaavoja. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien asuinrakennusten kokonaisuudet osoitetaan suojelukohteiksi. Osoitteessa Tervahovinkatu 7 sijaitsevalla tontilla (tontti 853-5-9-2) mahdollistetaan seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen ja tontin rakennusoikeutta lisätään. Kerrostalon rakennusoikeus on 1800 k-m2 ja asukasmäärä noin 36.

Kylk § 262

Kaupunkiympäristötoimiala, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Satu Tiainen 25.5.2018:

V kaupunginosaan on laadittu 5.2.2018 päivätty ja 25.5.2018 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus. Asemakaavanmuutos laaditaan V kaupunginosan kortteleihin 9, 13 ja 14, Vilkkilänmäen (osa) ja Vilkkilänpuiston puistoalueille sekä Ilkanrinteen (osa), Illenkadun, Tapulikadun (osa), Stålarminkadun (osa) ja Vilhonkadun (osa) katualueille.

Alueen pinta-ala on noin 6,33 ha.

Kaavan tavoitteet ja suunnittelualueen nykytilanne

Asemakaavanmuutos perustuu tontin Tervahovinkatu 7 haltijan ja Turun kaupungin aloitteisiin (7.8.2014 ja 10.9.2013). Alun perin kaavanmuutoksen lähtökohtana oli väistötilojen etsiminen Stålarminkadun päiväkodille. Tällä hetkellä tavoitteena ei ole korvata mitään olemassa olevaa päiväkotia. Sen sijaan kaavanmuutoksella pyritään lisäämään keskusta-alueen päiväkotipaikkamäärää mahdollistamalla uuden päiväkodin rakentaminen. Keskusta-alueella on jatkuvasti pulaa päivähoitopaikoista, ja sivistystoimiala on esittänyt tavoitteen päiväkotipaikkojen lisäämisestä keskustassa kysynnän kasvaessa. Turun kaupunkiympäristötoimiala pitää Vilkkilänmäkeä myös yksityiselle päiväkodille mahdollisena sijaintipaikkana.

Päiväkotitontin muodostamisen lisäksi Turun kaupungin tavoitteena on suunnittelualueella sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojeleminen asemakaavassa. Stålarminkadun, Illenkadun ja Vilhonkadun katualueet on sisällytetty kaavanmuutosalueeseen kaavateknisistä syistä ja niiden kaavamerkinnät säilytetään pääosin voimassa olevan asemakaavan mukaisina.

Yksityinen aloitteentekijä eli tontin Tervahovinkatu 7 haltija toivoo 7.8.2014 saapuneessa aloitteessaan asemakaavan uudistamista siten, että tontille voitaisiin rakentaa kerrostalo. Voimassa oleva asemakaava on vanhentunut eikä siksi anna riittävästi perusteita kerrostalon rakentamiseen, vaikka kaava periaatteessa mahdollistaisi viisikerroksisen asuinrakennuksen toteuttamisen. Tällä hetkellä tontilla sijaitsee puolitoistakerroksinen puutalo, jonka kerrosala on huomattavasti pienempi kuin voimassa olevan kaavan mukainen rakennusoikeus.

Suunnittelualue sijaitsee Stålarminkadun ja Tervahovinkadun risteyksessä osana kerrostalovaltaista asuinaluetta ns. Martin kaupunginosassa. Alueen kadut ja korttelit ovat rakennettuja.

Suunnittelualueen asuinrakennusryhmillä on kulttuuriarvoa eri vuosikymmenien asuntorakentamista edustavina malliesimerkkeinä. Suurin osa rakennuksista on kerrostaloja, mutta alueen koillisosassa on myös matalampia puurakenteisia asuintaloja. Rakennusten maantasokerroksiin on toteutettu muutamia pieniä liike- ja palvelutiloja, muun muassa pizzeria ja pienpäiväkoteja.

Korkean mäen laella sijaitseva Vilkkilänmäen puisto toimii lähialueen asukkaiden virkistysalueena. Puistoon on rakennettu Muumi-teemainen leikkipuisto, josta on tullut hyvin suosittu kohde jopa ulkopaikkakuntalaisille. Puiston reunalla Tapulikadun varrella on pienempi leikkipaikka ja vanha, alimittainen pelikenttä, jota alueen lapset käyttävät pallotteluun. Uuden palvelurakennuksen rakennuspaikka osoitetaan kaavaehdotuksessa pelikentän kohdalle.

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavanmuutos on suurimmalta osin alueen nykytilannetta vastaava. Uutta maankäyttöä ovat palvelurakennustontin muodostaminen, osoitteessa Tervahovinkatu 7 sijaitsevan pienen tontin asemakaavan ajanmukaistaminen nykyaikaista kerrostalorakentamista varten ja muuntamoalueen osoittaminen Vilkkilänmäen puiston laidalle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien asuinrakennusten kokonaisuudet osoitetaan suojelukohteiksi tonteilla Stålarminkatu 27, Stålarminkatu 33,Tervahovinkatu 5 ja Tervahovinkatu 9.

Kaava-alueella suojellaan 13 rakennusta. Uutta rakennusoikeutta osoitetaan palvelurakennustontille (P-1) 1 200 k-m2, muuntamotontille (ET-1) 25 k-m2 ja osoitteessa Tervahovinkatu 7 sijaitsevalle asuintontille (AK-1) 260 k-m2. Käytännössä asuintalotontin kerrosalamäärä kuitenkin kasvaa enemmän. Tontilla sijaitsee nykyisin puolitoistakerroksinen asuintalo, jonka kerrosala on 210 k-m2. Sen tilalle kaavoitetaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo, jonka rakennusoikeus on 1800 k-m2 ja asukasmäärä noin 36.

Kaavanmuutoksen yhteydessä tehdään sitovia tonttijakoja ja tonttijaon muutoksia. Vilkkilänmäen puistoalueen laidalle muodostetaan tontit palvelurakennusta ja muuntamoa varten. Stålarminkadun varrella sijaitseviin asuinkerrostalotontteihin (Stålarminkatu 27, Stålarminkatu 33) liitetään noin 5 metriä leveät kaistaleet Vilkkilänpuistosta. Tarkoituksena on, että puistoon rakennetut asukkaiden kulkureitit tulisivat osaksi tontteja.

Suunnittelualueen kaavamääräyksiä ajanmukaistetaan muun muassa osoittamalla määräyksiä huleveden viivyttämisestä sekä Stålarminkadun varrella sijaitsevien kerrostalojen ääneneristävyydestä. Alueelle merkitään Vilkkilänmäen kalliohakkauksia koskeva suojelumääräys ja aluevaraukset olemassa oleville kaukolämpöjohdoille.

Palvelurakennusten korttelialue (P-1)

Vilkkilänmäen puiston kaakkoisnurkkaan osoitetaan uusi rakennuspaikka päiväkodille tai muulle vastaavalle palvelurakennukselle, joka saa olla enintään kaksi kerrosta korkea ja 1 200 k-m2:n laajuinen. Tuolloin rakennus olisi mitoitettu viidelle päivähoitoryhmälle eli noin 80–90 lapselle. Jos rakennus toteutetaan viisiryhmäisenä päiväkotina, sitä ei voi rakentaa kokonaan yksikerroksiseksi, koska muutoin piha-alue jäisi liian pieneksi.

Palvelurakennus ja sen piha-alueet tulee toteuttaa siten, että Tapulikadulta Vilkkilänmäelle johtava yleinen kävely-yhteys säilytetään. Reitin saa kuitenkin tarvittaessa siirtää tontin länsiosaan, jotta se ei jakaisi palvelurakennuksen pihaa kahtia. Kulkuyhteyttä ei saa sulkea portilla eikä sillä kulkua saa estää.

Palvelurakennuksen toteuttaminen edellyttää Vilkkilänmäen pallokentällä ja sen vieressä kulkevien kaukolämpöjohtojen sekä kentän laidalla sijaitsevan muuntamon siirtämistä.

Tapulikatua levennetään palvelurakennuksen korttelialueen kohdalla noin 5 metriä, jotta molemmille puolille katua pystyttäisiin toteuttamaan kadunvarsipysäköintipaikkoja ja 3 metriä leveät jalkakäytävät.

Tervahovinkatu 7: asuinkerrostalojen korttelialue (AK-1)

Tontilla Tervahovinkatu 7 mahdollistetaan seitsemänkerroksisen ja 1 800 k-m2:n laajuisen asuinkerrostalon toteuttaminen. Kerrostalon maantasokerrokseen saa rakentaa liiketilaa. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja maanalaista pysäköintitilaa saa jatkaa tontin Tervahovinkatu 9 puolelle. Kaavamääräyksillä pyritään varmistamaan, että uudisrakennus sopii yhteen ympäröivien rakennusten kanssa.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan laadinta perustuu tontin 853-5-9-2 (Tervahovinkatu 7) vuokraoikeuden haltijan aloitteeseen (7.8.2014) ja Turun kaupungin tarpeeseen muodostaa päiväkotitontti (aloite 10.9.2013). Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 12.1.2016 (§ 8). Kaava kuulutettiin vireille vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa nimellä Tapulikatu. 2.2.2016 lähetettiin vireilletuloilmoitus, jossa oli kutsu asukastilaisuuteen.

Alustavaa luonnosta esiteltiin asukastilaisuudessa 29.2.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asukastilaisuuden perusteella alustavista suunnitelmista saatiin 15.3.2016 mennessä 16 mielipidettä.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta hyväksyi 14.6.2016 asemakaavaluonnoksen, joka oli päivätty 26.5.2016. Luonnoksen hyväksymisen jälkeen lähetettiin seitsemän mielipidettä ja hieman ennen luonnoksen hyväksymistä kaksi mielipidettä.

Luonnoksen pohjalta valmisteltiin asemakaavaehdotus, josta pyydettiin viranomaislausunnot helmikuussa 2018. Kaavaehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa ja kolme mielipidettä. Lausunnon ovat antaneet Sivistystoimiala, Tilapalvelukeskus, vapaa-aikatoimialan museopalvelut, Turun Vesihuolto Oy sekä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Kaavaehdotusta on muokattu lausuntojen perusteella.

Lausunnot ja mielipiteet vastineineen on kuvattu tarkemmin vuorovaikutusraportissa. Niiden perusteella on tehty vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Seuraava vaihe

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymässä muodossa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee mahdolliset muistutukset.

Kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Kartta Vilkkilänmäki

Oheismateriaali 1Selostus Vilkkilänmäki

Oheismateriaali 2Tilastolomake Vilkkilänmäki

Oheismateriaali 3Vuorovaikutusraportti 5.2.2018, muutettu 25.5.2018

Oheismateriaali 4OAS- ja luonnosvaiheen mielipiteet

Oheismateriaali 5Lausuntovaiheen aikana tulleet mielipiteet

Oheismateriaali 6Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 5.2.2018 päivätty ja 25.5.2018 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus Vilkkilänmäki esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat tonttijaot ja tonttijaonmuutokset: V-9.-6 ja 7, 13.-2, 14.-5.

PäätösAsia pantiin pöydälle van Ooikin Lähteenmäen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Samalla lautakunta päätti pitää katselmuksen ennen seuraavaa kokousta.


Liitteet:

Kylk § 262
Liite 1:Kartta Vilkkilänmäki