7.6.2023

 

Rakennuskohde:

 

”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksen toteuttamisen edellyttämät yhdyskuntarakentamiskohteet

 

Yhdyskuntarakentamissopimus

 

8.5.2023 luonnos

 

SISÄLLYS

1. YHDYSKUNTARAKENTAMISSOPIMUS JA SEN KOHDE

2. SOPIJAPUOLET JA HANKKEEN OSAPUOLET   

2.1. Sopijapuolet   

a) Turun Ratapihan Kehitys OY (jäljempänä myös Hankkeeseen ryhtyvä tai Kiinteistönomistaja tai Osapuoli)   

b) Turun kaupunki (jäljempänä myös Kaupunki tai Osapuoli)

2.2 Muut hankkeen osapuolet

3. SOPIMUKSEN TAUSTA

4. KÄSITTEISTÖ

5. SOPIMUSASIAKIRJAT

6. SUUNNITTELU

7. HANKKEEN TAVOITTEET

8. HANKKEESEEN RYHTYVÄN VASTUULLE KUULUVAT SUORITTEET JA VELVOITTEET

8.1 Työnaikainen toiminta, vahingot ja haitat

9. SUUNNITTELUN OHJAUS

10. KILPAILUTTAMINEN

11. KAUPUNGIN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

11.1 Yleinen myötävaikutusvelvollisuus

11.1.1 Lupien hankkiminen ja viranomaisasiat

11.1.2 Lähtötietojen toimittaminen

11.1.3 Turun kaupungin teettämät muut työt ja hankinnat

12 LAADUNVARMISTUS      

12.1 Yleistä laadunvarmistuksesta   

12.2 Hankkeeseen ryhtyvän laadunvarmistus

13 HANKKEEN AIKATAULU   

14 VIIVÄSTYS- JA SOPIMUSSAKKO      

15 HANKKEEN TOTEUTUSKUSTANNUKSET JA KAUPUNGIN ETUJEN VALVOMINEN URAKASSA

15.1 Toteutuskustannus ja etujen valvominen

15.2 Ylivoimainen este

15.3 Viranomaismuutokset

15.4 Arvonlisävero

15.5 Hankkeen toteutuskustannuksiin sisältyvät erät

16. VALVONTA

17. VAKUUTUKSET

18. PAKOTTEET

19. VAHINGONKORVAUS

20. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

21. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

22. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

23. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

24. ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS

 

1. YHDYSKUNTARAKENTAMISSOPIMUS JA SEN KOHDE

Rakennuskohde: Turun kaupungin Pohjolan kaupunginosan ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotusalue Elämyskeskushankkeen osalta ja siihen rajoittuvat katualueet risteyksineen.

 

Sopimusalue käsittää seuraavien kiinteistöjen alueita:

a) Turun kaupunki kylän Konepaja 3:10 tila (853-514-3-10)

b) Turun kaupunki kylän Rautatieasema 3:9 tila (853-514-3-9)

c) Turun asema pakkolunastusyksikkö (853-871-5-1)

d) Yleinen alue 71K (853-71-9901-0)

e) Turun kaupungin Pohjolan kaupunginosan korttelin 29 tontti 8 (853-71-29-8)

 

Sopimusalue on osoitettu liitekartassa 1.

 

2. SOPIJAPUOLET JA HANKKEEN OSAPUOLET

 

2.1. Sopijapuolet

 

a) Turun Ratapihan Kehitys Oy (jäljempänä myös Hankkeeseen ryhtyvä tai Kiinteistönomistaja tai Osapuoli)

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Mannerheimintie 105 00280 HELSINKI

Toimivaltaiset edustajat

Sopimusasioissa (”Sopimusyhteyshenkilö”):

Teknisissä asioissa:

b) Turun kaupunki (jäljempänä myös Kaupunki tai Osapuoli)

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Puolalankatu 5, 20100 TURKU

Toimivaltaiset edustajat

Sopimusasioissa (”Sopimusyhteyshenkilö”):

Teknisissä asioissa:

Yhdessä osapuolista voidaan käyttää myös ”Osapuolet”.

 

2.2 Muut hankkeen osapuolet

 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:

Rakennesuunnittelu:

LVIA suunnittelu:

Sähkösuunnittelu:

 

Muut suunnittelijat ja hankkeen osapuolet on listattu urakkaohjelmaan. Muista osapuolista voidaan käyttää jäljempänä yhdessä termiä ”Muut osapuolet”.

 

3. SOPIMUKSEN TAUSTA

 

Hankkeeseen ryhtyvän vastuulle kuuluu koko Sopimusalueen, sisältäen areena- ja elämys-keskusrakennuskohteen ja eteläkiinteistön edellyttämän infran rakennuttaminen laadittavien suunnitelmien mukaan, vähintään tämän sopimuksen liitteenä olevissa alustavissa asiakirjoissa esitetyllä tavalla ja kiinteistökaupan esisopimuksessa sovitussa laajuudessa.

 

Sopimuksen tarkoituksena on sopia menettelystä, jossa Hankkeeseen ryhtyvä rakentaa asemakaavan vaatimat yhdyskuntarakenteet kohdassa 1 yksilöidylle asemakaava-alueelle sekä Sopimusalueen lisäksi toteuttamisen kannalta välttämättömän Sopimusalueen ulkopuolisen yhdyskuntarakentamisen toteuttamiseen yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisesti Hankkeeseen ryhtyvän kustannuksella osana Osapuolten välisen kiinteistön kaupan kauppahintaa. Kaupungin vastuulle kuuluvat, mutta kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella Hankkeeseen ryhtyvän kustannuksellaan toteutettavaksi sovitut yhdyskuntarakenteet luovutetaan Turun kaupungin omistukseen ja hallintaan rakentamisen päätyttyä. Tämä Yhdyskuntarakentamissopimus ja kiinteistökaupan esisopimus ja kiinteistönkauppakirja muodostavat sopimuskokonaisuuden.

 

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa kaikista kiinteistökaupan esisopimuksen, kiinteistönkauppakirjan ja Yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisista vastuista ja velvoitteista Kaupunkiin nähden. Hankkeeseen ryhtyvä vastaa kaikista rakentamiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista suhteessa urakoitsijaan ja suunnittelijoihin. Hankkeeseen ryhtyvä vastaa tämän sopimuskokonaisuuden suunnittelun- ja urakoinnin kustannuksista.

 

4. KÄSITTEISTÖ

 

Muina käsitteinä noudatetaan ensisijaisesti muita julkaistuja ja rakennusalalla yleisesti käytössä olevia käsitteitä esim. Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet (KTI:n julkaisu).

Projektin osapuolien välisiä tehtäviä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi selvennetään seuraavasti:

 

I. Ohjauksella tarkoitetaan tietojen ja ohjeiden antamista toiselle osapuolelle niin, että ne auttavat tätä suorittamaan tehtävänsä sopimuksensa puitteissa.

II. Valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tavoitteiden saavuttamisen vaarantumi-nen havaitaan, kirjataan ja tiedotetaan sekä poikkeamiin puututaan.

III. Koordinoinnilla tarkoitetaan osapuolten toimenpiteiden, tehtävien tai suunnitelmien yhteensovittamista ja niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien havaitsemista ja korjaavista toimenpiteistä huolehtimista.

IV. Huolehtimisella tarkoitetaan tehtävän suorittamista itse tai sen antamista jonkun suo-ritettavaksi ja sen ohjaamista sekä valvomista.

IV. Hankkeella tarkoitetaan Turun kaupungin vastuulle kuuluvien yhdyskuntarakenteiden rakentamista, joiden toteuttaminen on tällä sopimuksella ja kiinteistökaupan esisopi-muksella sovittu Hankkeeseen ryhtyvän vastuulle kuuluvaksi.

V. Elämyskeskushankkeella tarkoitetaan Hankkeeseen ryhtyvän asemakaavan mu-kaista hanketta, johon perustuen Hankkeeseen ryhtyvä toteuttaa myös kaupungin vastuulle kuuluvia yhdyskuntarakenteita osana eteläkiinteistön sekä areena- ja elämyskeskuksen hankekokonaisuutta.

VII. Yhdyskuntarakentamisella tarkoitetaan kunnallisteknisiä töitä kuten infra- ja siltarakentamista sekä niihin liittyviä muita töitä.

 

5. SOPIMUSASIAKIRJAT

 

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraavan luettelon mukainen.

1. Sopimus maa-alueen luovutuksesta ja käytöstä sekä yhdyskuntarakentamisesta liitteineen (Kiinteistökaupan esisopimus)

2. Sopimus Hankkeen yhdyskuntarakentamisesta liitteineen

3. JYSE PALVELUT 2022 (päivitetty huhtikuu 2022)

 

Lisäksi hankkeessa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia ja Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita ja kaikkia Väyläviraston tätä hanketta koskevia ohjeita esim. Väyläviraston radan päälle rakentamisen ohjetta. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa noudatetaan niitä yllä esitetyssä järjestyksessä.

 

6. SUUNNITTELU

 

Hankkeeseen ryhtyvä solmii suunnittelutoimeksiannot nimiinsä. Hankkeeseen ryhtyvä johtaa suunnittelua ja vastaa itseensä sopimussuhteisten suunnittelijoiden suorituksesta, määrittää valmiilta suunnitelmilta edellytettävät toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet ottaen huomioon Kaupungin asettamat laatuvaatimukset.

 

Hankkeeseen ryhtyvä, organisoi, ohjaa ja valvoo suunnittelua tässä sopimuksessa kuvatusti, jotta Kaupungin asettamat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet saavutetaan. Kaupungilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi suunnitteluvaiheen tehtävissä.

 

Kaupungin mahdollinen suunnittelun valvonta ja ohjaus ei vähennä pääsuunnittelijan tai muiden Hankkeeseen ryhtyjän sopimussuhteisten suunnittelijoiden lakisääteisiä vastuita eikä Hankkeeseen ryhtyvän vastuuta suunnittelijoiden suorituksesta. Hankkeeseen ryhtyvän tulee hyväksyttää suunnitelmat kiinteistökaupan esisopimuksen kohdan 27 mukaisesti. Lisäksi yleisten alueiden hallinnolliset suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunkiympäristölautakunnassa ennen toteutusta.

 

7. HANKKEEN TAVOITTEET

 

Osapuolten tarkoitus on, että ennen urakkatarjousten pyytämistä suunnitelmat on viety mahdollisimman pitkälle eikä tarvetta olennaisille suunnitelmien täsmennyksille ja muutoksille ole. Osapuolten tarkoitus on, että suunnitelmat viedään niin pitkälle, että niiden pohjalta voidaan saada realistinen urakkahinta ja/tai kattohinta, jossa on otettu huomioon Kaupungin vaatimukset mm. toiminnallisuudelle ja laadulle. Osapuolet päättävät yhdessä, milloin suunnitelmat ovat siinä tasossa, että urakkatarjouksia voidaan pyytää.

 

Tavoiteasetanta tässä sopimuskohdassa on välittää tiedoksi Osapuolille tärkeät koko projektia ja myös muita projektiosapuolia koskevat yhteiset tavoitteet.

 

Tämän rakennusprojektin yleisenä ja kaikille osapuolille yhteisenä tavoitteena on saavuttaa projektin osapuolten yhteistyönä ensisijaisesti seuraavat tavoitteet:

 

▪ turvalliset, laadukkaat vähintään sopimuksen mukaiset laatuvaatimukset täyttävät ja helposti ylläpidettävät ja huollettavat yhdyskuntarakenteet, joiden käyttöikä on vähintään 100 vuotta

▪ turvallinen ja tapaturmaton toteutus

▪ aikataulun pitävyys

▪ hyvien toimintaedellytysten luominen

▪ käyttäjätyytyväisyys

▪ kestävän kehityksen mukaiset rakenneratkaisut

▪ läpinäkyvä ja avoin vuorovaikutus ja yhteistoiminta ja ”hankkeen parhaaksi” -ajattelutapa sopimussuhteessa ja

▪ asianmukainen riskienhallinta.

 

8. HANKKEESEEN RYHTYVÄN VASTUULLE KUULUVAT SUORITTEET JA VELVOITTEET

 

Hankkeeseen ryhtyvän vastuulle kuuluu projektin ohjaus ja raportointi, suunnittelun ohjaus, hankintatoimen ja rakennushankkeen rakennuttamisen tehtävät ja sen johtaminen. Hankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että tuotettu palvelu ja urakkasuoritukset ovat tämän sopimuksen mukaisia ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää työtapaa ja laatutasoa noudattaen. Hankkeeseen ryhtyvä korjaa viipymättä palvelussa tai sen lopputuloksessa esiintyvät, sen vastuulla olevat virheet, viiveet, häiriöt ja haitat.

 

Hankkeeseen ryhtyvä velvollisuuksiin ja kustannuksiin sisältyvät kaikki aine-, materiaali- ja urakka- ja palveluhankinnat yms., joita valmiin työntuloksen aikaansaaminen edellyttää. Hankkeeseen ryhtyvä tuottaa sopimuksen mukaiset tehtävät turvallisesti käyttämällä ammattitaitoista työvoimaa, turvallisia työmenetelmiä ja käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Hankkeeseen ryhtyvä noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä ja vastaa alalla tavanomaisten vakuutusten voimassa pitämisestä. Hankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että yhdyskuntarakenteet, erityisesti silta vastaavat laadultaan ja ominaisuuksiltaan niille asetettuja laatutavoitteita ja sopivat käyttötarkoitukseensa. Hankkeeseen ryhtyjän tulee mitoittaa rakenteiden kantavuudet huomioiden niiden käyttö, sijainti ja rakenteen päällinen käyttö ja rakentaminen. Hankkeeseen ryhtyvän tulee myös sopimusaikana hankkia kaikki tarvitsemansa tiedot ja tutkia sellaiset seikat, joilla on merkitystä hänen velvollisuuksiensa kannalta. Edellinen koskee myös Hankkeeseen ryhtyvän tärkeimpiä suunnittelijoita.

 

Hankkeeseen ryhtyvän ja kohteen rakennustöistä vastaavien urakoitsijoiden urakkasopimukset perustuvat vähintään yleisen markkinakäytännön mukaisiin urakkasopimusehtoihin ja Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 1998 (”YSE98”).

 

Luovutettaville rakenteille ja laitteille sovelletaan YSE:n mukaista kahden vuoden mittaista ta-kuuaikaa.

 

Sillan ja muiden taitorakenteiden eristystöiden ja teräsrakenteiden pintakäsittelyiden takuuaika on viisi (5) vuotta.

 

Hankkeeseen ryhtyvä koordinoi osapuolten yhteistyötä ja huolehtii siitä, että suunnittelijat, alihankkijat ja muut sopimuksessa yksilöidyt tai Hankkeeseen ryhtyvän erikseen sopimat erillis-toimittajat ja muut osapuolet ovat tietoisia projektin tavoitteesta, etenemisestä ja suorituksensa muista projektiin liittyvistä toimintavelvoitteista.

 

Hankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on pitää Kaupunki ja muut edellä tarkoitetut osapuolet tietoisena projektin etenemisestä ja informoida Kaupunkia kaikista projektille merkityksellisistä seikoista. Hankkeeseen ryhtyvän on ilman aiheetonta viivytystä ongelman merkitys ja kiireellisyys huomioiden tiedotettava havaitsemistaan ongelmista Kaupungille ja esitettävä niiden ratkaisuehdotukset.

 

Yhdyskuntarakenteet/kunnallistekniset työt on tarkoitus rakentaa Sopimusalueen kiinteistön kauppakirjan, tämän sopimuksen ja sen liitteissä kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti siten, että suunnitelmia täsmennetään suunnittelun kuluessa yhdessä Kaupungin kanssa ja, että rakenteet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset. Hankkeeseen ryhtyvän tulee noudattaa rakentamisessa rakennusluvan myöntämisvaiheessa voimassa olevia Euroopan unionin suoraan velvoittavia säädöksiä, Suomen rakentamismääräyksiä ja -asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia esim. InfraRYL.

 

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että yhdyskuntarakenteet vastaavat laatu- ja muita määräyksiä ja, että ne soveltuvat siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on aiottu.

 

8.1. Työnaikainen toiminta, vahingot ja haitat

 

Kiinteistönomistaja toimii hankkeissa päätoteuttajana vastaten kaikista päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista kuten esimerkiksi työturvallisuudesta. Päätoteuttajan vastuu on mahdollista siirtää urakkavaiheessa rakennusurakoitsijalle, mutta viime kädessä Kiinteistönomistaja vastaa hankkeesta suhteessa Kaupunkiin.

 

Rautatiealueella tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat hankkeet on toteutettava rautatieliikenteen ja radanpidon ehdoilla siten, ettei rautatieliikenteen turvallisuus eikä liikennöinti vaarannu eikä niille aiheudu haittaa tai vahinkoa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on aina ennen hankkeen aloittamista sovittava Väyläviraston kanssa hankkeen toteuttamisesta ja toteuttajalle kuuluvista vastuista mm. työ- junaturvallisuuden sekä työaikaisen kunnossapidon osalta.

 

Rautatiealueella, sen läheisyydessä sekä ala- tai yläpuolella rakennettaessa Kiinteistönomistaja vastaa kaikista alueen toteutuksen edellyttämistä kustannuksista, jotka aiheutuvat mm.

ratarakenteisiin ja muuhun rautatiejärjestelmään tehtävistä muutoksista,

työnaikaisista liikennejärjestelyistä,

työstä johtuvista liikennehäiriöistä tai korvaavan liikenteen järjestelyistä,

rakentamisesta aiheutuvista vahingoista,

työnaikaisesta radan kunnossapidosta,

rautatiejärjestelmän turvallisuuteen liittyvistä lupa-, valvonta- ja tarkastusmaksuista,

muista turvallisuusvaatimuksista, mukaan lukien riskienarviointi ja turvallisuussuunnittelu sekä

mahdollisista rautatieliikenteen keskeytyksistä.

Luettelo ei ole tyhjentävä. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainitulla vastuunjaolla ei ole tarkoitus muuttaa miltään osin Väyläviraston, Kaupungin ja VR-Yhtymän välistä vastuunjakoa, josta on sovittu KUTU-hankkeen toteutussopimuksissa.

 

Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus Kaupungille kadulla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki 14 a §). Ilmoituksen tekemisellä tarkoitetaan tässä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin haet-tavia lupia. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennen töiden aloittamista ajoradalla ja kevyenliikenteenväylällä tehtävästä kaivutyöstä, katujen sulkemisista sekä muista liikenteelle haittaa aiheuttavista töistä Turun kaupunkiseudun liikennekeskukselle.

 

Kiinteistönomistajan on vaadittaessa toimitettava aliurakoitsijoista tilaajavastuulain mukaiset ja muut tämän sopimuksen edellyttävät selvitykset. Alihankintaketjun pituus saa olla korkeintaan pääurakoitsija + aliurakoitsija + aliurakoitsijan aliurakoitsija). Alihankkijoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman Kaupungin hyväksymää pätevää syytä.

 

9. SUUNNITTELUN OHJAUS

 

Hankkeeseen ryhtyvä ohjaa suunnittelua rakennuttamisen asiantuntijana. Hankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on tarkastaa suunnitelmien aika-, kustannus- ja laatutavoitteidenmukaisuus sekä rakennettavuus ja sopivuus hankintaan ja tehdä ennakoivasti projektin tavoitteisiin yhtyviä ammattimaisia ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi. Hankkeeseen ryhtyvä järjestää suunnittelukokoukset, joissa käsitellään suunnitelmien tekniset asiat. Suunnitelmien hyväksyttämiseksi järjestetään tarvittaessa erillisiä suunnitelmakatselmuksia, joihin osallistuvat Kaupunki, Hankkeeseen ryhtyvä sekä suunnittelijat.

 

Suunnittelussa hyödynnetään tietomallintamista.

 

Suunnittelukokous tuo kiinteistökaupan esisopimuksessa sovitulle projektiryhmälle laatimansa suunnitelmat hyväksyttäväksi. Projektiryhmällä ja Kaupungilla on oikeus antaa suunnittelua ohjaavia laatuvaatimuksia, jotka Hankkeen ryhtyvän on huomioitava suunnittelussa, ellei Hankkeeseen ryhtyvä osoita, ettei Kaupungin vaatimus ole teknisesti toteutettavissa tai että se saattaa vaarantaa rakennustyön sopimuksenmukaisen täyttämisen.

 

Hankkeeseen ryhtyvä laatii ja toimittaa Kaupungille tavoitekustannusarvion yhdessä sovittavan aikataulun mukaisesti.

 

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa projektin ammattimaisesta ja ennakoivasta kustannusohjauksesta ja -seurannasta sekä raportoi Kaupungille toteutuneet kustannukset ja ennusteen toteutuvasta kustannuksesta sekä sen erotuksesta tavoitearvioon kahden kuukauden välein.

 

10. KILPAILUTTAMINEN

 

Hankkeeseen ryhtyvä valmistelee huolellisesti kaikki hankkeen valmistumisen jälkeen Kaupungille luovutettavien osien suunnittelun- ja urakan kilpailutusmateriaalit siten, että ne täyttävät julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) vaatimukset ja velvoitteet. Hankkeeseen ryhtyjä vastaa oikean ja ajantasaisen kilpailutusmateriaalin laadinnasta ja kilpailutusprosessista kokonaisuudessaan (mm. kysymyksiin vastaaminen, mahdolliset valitukset jne.) huolehtien myös hankintailmoituksen julkaisusta julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Kaupungin lukuun. Hankkeeseen ryhtyjä vastaa mahdolliseen valitusprosessiin liittyvien kirjelmien laadinnasta Kaupungin edustajana. Hankkeeseen ryhtyjä vastaa myös mahdollisista oikeudenkäyntikustannuksista ja oikeusprosessista mahdollisesti seuraavista muista kustannuksista. Urakka-asiakirjat julkaistaan Osapuolien yhteisellä hankintailmoituksella, mutta sopimukset tehdään Hankkeeseen ryhtyjän nimiin. Osapuolet sopivat yhdessä erikseen hankkeen hankintalain mukaisen toteutustavan.

 

Kiinteistönomistajan tulee teettää alueen kunnallistekniset työt ja urakat urakoitsijoilla, joilla on kokemusta esim. vastaavista radan päälle rakentamishankkeista (silta) ja vastaavista kunnallistekniikan rakentamiskohteista, jotka vastaavat laajuudeltaan hanketta. Laaduntuottokyvystä tulee olla luotettavan tahon antama todistus esim. Rakentamisen Laatu Rala:n myöntämä tähän työhän soveltuva pätevyystodistus tai muu vastaava näyttö. Lisäksi urakoitsijalla, työnjohtajalla ja projektipäälliköllä tulee olla kokemusta vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavan kohteen toteuttamisesta (referenssit). Vastaavat vaatimukset tulee asettaa myös hankkeeseen valittaville suunnittelijoille.

 

Kiinteistönomistajan tulee huolehtia, että pääurakoitsijalla ja muilla urakoitsijoilla on riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua urakasta ja vaatia urakoitsijalta riittävät vakuudet urakan loppuunsaattamiseksi urakkasopimuksen mukaisesti. Urakoitsijan liikevaihdon tulee olla vähintään urakan arvoon nähden 1,5 kertainen viimeiseltä kolmelta tilikaudelta ja urakoitsijan luottoluokituksen (Alfa rating) tulee olla vähintään luokkaa A.

 

Suunnittelijat, pääurakoitsija sekä tärkeimmät aliurakoitsijat tulee hyväksyttää kaupunkiympäristön rakennuttamisella, jolla ei ilman perusteltua syytä ole oikeutta hylätä valittua suunnittelijaa, pääurakoitsijaa ja tärkeimpiä aliurakoitsijoita. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi ennalta todettu tai uhkaava urakoitsijan todennäköinen maksukyvyttömyys tai konkurssi tai puutteellinen kokemus vastaavien hankkeiden toteuttamisesta (erityispainoarvo rakentamisesta sähköradan välittömässä läheisyydessä) tai, että palveluntuottajaa rasittaa jokin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) 80 §:n tai 81§:n mukainen poissulkemisperuste.

 

Kaupunki nimeää kustannuksellaan rakentamishankkeille yhteyshenkilön ja työmaavalvojan, joilla on oikeus olla läsnä yhdyskuntarakentamiskohteita koskevissa kokouksissa.

 

11. KAUPUNGIN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

 

11.1 Yleinen myötävaikutusvelvollisuus

 

Kaupunki tekee rakennusprojektin edellyttämät Kaupungin vastuulle kuuluvat päätökset siten, että hankkeen häiriötön eteneminen on mahdollista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kaupungilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta Turun kaupunkia viranomaisena (esim. kaavoitus- tai rakennuslupaviranomainen) vaan sopimuksen Osapuolena.

 

Hankkeeseen ryhtyvä informoi oma-aloitteisesti Kaupunkia tietoonsa tulleista, projektille merkityksellisistä seikoista. Jos tietoon tulee Kaupungin tämän sopimuksen Osapuolena myötä-vaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluva hankkeen häiriöttömän etenemisen uhka, Hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa siitä viipymättä kirjallisesti Kaupungin sopimusyhteyshenkilölle.

 

11.1.1 Lupien hankkiminen ja viranomaisasiat

 

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa kustannuksellaan rakennusluvan hakemisesta ja muista viran-omaisluvista.

 

11.1.2 Lähtötietojen toimittaminen

 

Kaupunki on toimittanut lähtötiedot ja siihen liittyvät laatuasiakirjat Hankkeeseen ryhtyvälle. Nämä asiakirjat toimivat suunnittelun alustavana lähtökohtana. Hankkeeseen ryhtyvä vastaa muiden tarvittavien lähtötietojen antamisesta urakoitsijalle ja suunnittelijoille.

 

11.1.3 Turun kaupungin teettämät muut työt ja hankinnat

 

Kaupungilla ei ole omia hankintoja eikä töitä.

 

12. LAADUNVARMISTUS

 

12.1 Yleistä laadunvarmistuksesta

 

Kaupunki on oikeutettu niin halutessaan osallistumaan kaikkiin hanketta koskeviin kokouksiin.

 

12.2 Hankkeeseen ryhtyvän laadunvarmistus

 

Hankkeeseen ryhtyvä varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein, että Hankkeeseen ryhtyvän lakisääteiset velvoitteet sekä myötävaikutusvelvollisuusvelvollisuudet täyttyvät.

 

Kaupungin kanssa pidetään erillisiä suunnittelukokouksia, joihin Hankkeeseen ryhtyvä ja Kaupunki osallistuvat. Lisäksi osapuolilla on kiinteistökaupan esisopimuksessa nimetty erillinen projektiryhmä, jossa käsitellään hankkeen asioita.

 

Kaikki rakentamisen laatuasiakirjat sisältäen mm. poikkeamaraportit sekä muutos- ja korjaussuunnitelmat luovutetaan Kaupungille tarkastettavaksi ennen urakan vastaanottoa. Luovutettavat asiakirjat määritetään Osapuolten kesken projektisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

 

Hankkeeseen ryhtyvä nimeää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin.

 

Hankkeessa noudatetaan Green Deal -sopimuksen ehtoja (liite 2).

 

13. HANKKEEN AIKATAULU

 

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa koko hankkeen aikataulusta. Kaupunki ei vastaa mahdollisesta Elämyskeskushankkeen tai Hankkeen viivästymisen aiheuttamista ylimääräisistä kuluista Hankkeeseen ryhtyvälle.

 

Hankkeen aikataulu on seuraava:

 

Hankkeeseen ryhtyvä toteuttaa kustannuksellaan kiinteistökauppakirjassa kohdissa 20-25 esitetyt yhdyskuntarakentamiskohteet asemakaavanmuutosalueen toteutumisen edellyttämässä aikataulussa, kuitenkin niin, että kaikki yhdyskuntarakentamiskohteet on toteutettu kokonaisuudessaan seitsemän (7) vuoden kuluessa siitä, kun asemakaavanmuutos on saanut lainvoiman.

 

Katu- ja muiden yleisten alueiden suunnittelu on tehtävä siten, että katu- ja muiden yleisten alueiden suunnitelmat esitetään tarkistettavaksi viimeistään puolentoista (1 ½) vuoden kuluessa siitä, kun asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja em. alueiden rakennussuunnitelmat viimeistään puolentoista (1 ½) vuoden kuluessa vastaavasta ajankohdasta.

 

Mikäli Hankkeeseen ryhtyvä ei ole toteuttanut yhdyskuntarakentamiskohteita seitsemän (7) vuoden kuluessa siitä, kun asemakaavanmuutos on saanut lainvoiman, on Kaupungilla oikeus toteuttaa yhdyskuntarakentamiskohteet ja periä kustannukset kuluineen ja korkoineen (mukaan lukien perintäkustannukset) Hankkeeseen ryhtyvältä. Lisäksi Kaupungilla on oikeus saada korvaus Kiinteistönomistajalta niistä välittömistä ja välillisistä kustannuksista, jotka yhdyskuntarakentamiskohteiden viivästyminen on Kaupungille aiheuttanut.

 

Urakkatöiden tulee olla valmiit ja luovutettavissa Kaupungille viimeistään seitsemän (7) vuoden kuluttu siitä, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

Hankkeeseen ryhtyvä laatii kuuden (6) kuukauden sisällä kaavan voimaan tulosta projektisuunnitelman, projektiaikataulun ja luovutusdokumentaation määrittelyn, joka käsitellään yhdessä Osapuolten kesken. Aikataulussa esitetään oleellisimman hankkeen aikatauluun liittyvät työvaiheet ja suoritukset sekä oleelliset Kaupungilta vaadittavat suunnitelmien hyväksyntöjen aikataulut.

 

Mikäli KUTU-hankkeen jotakin osaa ei saada luovutettua Hankkeeseen ryhtyvän käyttöön suunnitellussa aikataulussa ja tämä aiheuttaa rakentamisvelvollisuuden toteuttamisaikataulun viivästymisen verrattuna asemakaavan lainvoimaistumishetkeen, on Hankkeeseen ryhtyvällä oikeus saada vastaava pidennys toteutusaikataulun määräaikaan. Pidennystä myönnetään niiltä osin kuin sopimusalueelle korttelialueittain ei päästä rakentamaan, huomioiden myös KUTU-hankkeen mahdolliset häiriöt sopimusalueella. Toisin sanoen Hankkeeseen ryhtyvälle myönnetään pidennystä em. määräaikoihin aina vähintään sen verran, että Hankkeen toteutukselle jää asuinrakentamisvelvoitteen osalta 9 vuotta ja muun asemakaavan mukaisen rakentamisvelvoitteen osalta 7 vuotta.

 

Hankkeeseen ryhtyvä vahvistaa valmistumisajankohdan Kaupungille kahdeksan (8) kuukautta ennen arvioitua valmistumisajankohtaa.

 

14. VIIVÄSTYS- JA SOPIMUSSAKKO

 

Viivästys- ja sopimussakko Sopimusalueen kiinteistön kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

 

15. HANKKEEN TOTEUTUSKUSTANNUKSET JA KAUPUNGIN ETUJEN VALVOMINEN URAKASSA

 

15.1 Toteutuskustannus ja etujen valvominen

 

Hankkeeseen ryhtyvä rakennuttaa Sopimusalueen kiinteistönkauppakirjassa määritellyt kohteet ja niihin välittömästi liittyvät rakenteet ja vastaa kaikista toteutuskustannuksista osana kiinteistön kauppahintaa.

 

Osapuolet sopivat Kaupungin yhdyskuntarakentamishankkeen hinnan ennen urakoiden kilpailutusta ja rakentamisvaiheen aloitusta perustuen sen hetkisiin suunnitelmiin. Osapuolet täsmentävät urakka- ja/tai tavoite/kattohintaa perustuen urakkakilpailussa saatuihin tarjouksiin.

 

Hankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on huolehtia oikea-aikaisesta reklamoinnista sekä Kaupungin etujen valvomisesta urakoissa, hankinnoissa ja suunnittelussa. Hankkeeseen ryhtyvä sitoutuu valvomaan Kaupungin etuja hankkeessa kuin omiaan.

 

Osapuolet vahvistavat toteutuneet urakka/suunnittelu/hankintakustannukset kohteen hallinnanluovutuksen jälkeen pidettävässä taloudellisessa loppuselvityksessä, kun hanketta koske-van urakkasopimuksen mukainen taloudellinen loppuselvitys on pidetty.

 

Hankkeeseen ryhtyvä toimii kustannuksellaan Kaupungin asiantuntijana mahdollisiin takuuajan ongelmiin liittyvien kysymysten ratkaisuissa sekä on yhteydessä urakoitsijoihin/suunnittelijoihin mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi ja mahdollisten vaatimusten esittämiseksi. Hankkeeseen ryhtyvä sitoutuu valvomaan Kaupungin etuja kuin omiaan rakentamiseen liittyvissä vastuissa myös takuuajan umpeutumisen jälkeen aina YSE 1998 ehtojen mukaisen kymmenen (10) vuoden vastuun päättymiseen saakka.

 

Kaupungilla on oikeus nimetä asianajaja mahdolliseen prosessiin ja Hankkeeseen ryhtyvä ajaa kustannuksellaan kaupungin niin vaatiessa oikeusprosessia Kaupungin puolesta Kaupungin etujen valvomiseksi. Kaikissa toimenpiteissä tulee kuulla Kaupunkia ja saada niihin Kaupungin etukäteinen hyväksyntä ennen mahdollisista vaatimuksista luopumista/sovintoa.

 

15.2 Ylivoimainen este

 

Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota Osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on Osapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

 

Ylivoimaisen esteen ilmaantuessa Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan ylivoimaisen esteen vaikutuksista hankkeelle ja pyrkivät käytössään olevilla keinoilla minimoimaan ylivoimaisen esteen vaikutukset hankkeelle.

 

Hankkeeseen ryhtyvän alihankkijan viivästys katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi vain siinä tapauksessa, että viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä eikä viivästynyttä tai estynyttä osaa hankkeen toteutuksesta voida ilman kohtuutonta ajanhukkaa tai kustannuksia suorittaa muualta.

 

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 

Osapuolten on havaittuaan ylivoimaisen esteen viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen Osapuolten on viimeistään sovittava sen vaikutuksista hankkeelle.

 

15.3 Viranomaismuutokset

 

Viranomaismääräysten muutokset tai uudet määräykset, jotka vaikuttavat kustannuksiin ja nostavat hankkeen kustannuksia (esim. poistumistiemääräyksen muuttuminen ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä), kuuluvat Hankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin.

 

15.4 Arvonlisävero

 

Yleisten alueiden vastaanottojen yhteydessä Kiinteistönomistaja toimittaa Kaupungille selvityksen/kuitit rakentamiskustannuksista, joissa arvonlisäveron osuus on eritelty ja yksilöity arvonlisäverolaissa edelletyllä tavalla.

 

Kaupunki palauttaa Kiinteistönomistajalle rakentamiskustannusten arvonlisäosuuden vasta sitten, kun se on itse vastaanottanut Verohallinnolta kyseisen arvonlisäveromäärää vastaavan palautuksen.

 

Kiinteistönomistaja vastaa tarvittavan ennakkolausunnon hakemisesta Verohallinnolta alv-käsittelyn osalta. Mikäli Kaupunki ei saa Verohallinnolta arvonlisäveron palautusta verotuksessa, jää arvonlisäveronpalautuksen arvo Kiinteistönomistajan tappioksi. Kaupunki palauttaa siten Kiinteistönomistajalle rakentamiskustannusten arvonlisäosuuden vasta sitten, kun se on itse vastaanottanut Verohallinnolta kyseisen arvonlisäveromäärää vastaavan palautuksen.

 

15.5 Hankkeen toteutuskustannuksiin sisältyvät erät

 

Hankkeen toteutuskustannuksiin kuuluvat kaikki valmiin työntuloksen edellyttämät tehtävät.

 

16. VALVONTA

 

Hankkeeseen ryhtyvä vastaa kohteen valvonnasta. Kaupunki voi asettaa kohteelle oman valvojansa. Kaupungin suorittama valvonta ei missään tapauksessa vähennä Hankkeeseen ryhtyvän vastuuta asianmukaisen valvonnan suorittamisesta.

 

17. VAKUUTUKSET

 

Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii kohteen rakentamisaikaisesta vakuuttamisesta. Kohteen ura-koitsijalta edellytetään rakennus- ja asennustyövakuutus sekä toiminnan vastuuvakuutus ottaen huomioon urakkasuorituksen arvo. Louhintatöitä suorittavalla urakoitsijalla tulee olla kohteeseen riittävä räjäytys- ja louhintatöiden vastuuvakuutus.

 

18. PAKOTTEET

 

Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ovat asettaneet ja saattavat tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä.

Hankkeeseen ryhtyvä vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu

a) Kiinteistönomistajalle, sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille

b) Kiinteistönomistajan välittömille tai välillisille omistajille eikä sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen tai

c) kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille.

 

Kiinteistönomistaja sitoutuu siihen, että tämän sopimuksen mukainen toiminta ja Kiinteistön-omistajan ja sen alihankkijoiden tuottamien tuotteiden ja palvelujen käyttö ei riko edellä mainittuja pakotteita.

 

Lisäksi Kiinteistönomistajan tulee välittömästi ilmoittaa Kaupungille, jos pakotteita asetetaan yhdellekään kohdissa a-c tarkoitetuille taholle.

 

Kiinteistönomistajan tulee pyynnöstä antaa viipymättä Kaupungille tiedot välittömistä tai välillisistä omistajistaan, alihankkijoistaan ja muista edunsaajistaan. Lisäksi Kiinteistönomistaja sitoutuu ilmoittamaan viipymättä Kaupungille, jos hankintaan liittyvät maksusuoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle.

 

Kaupunki voi purkaa tämän sopimuksen päättymään välittömästi joko kokonaan tai niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, joihin pakotteet liittyvät, jos

 

1) Euroopan unioni tai Yhdistyneet kansakunnat asettavat Kiinteistönomistajalle tai yllä a-c kohdissa tarkoitetuille tahoille pakotteita tai

2) hankintaan liittyvät maksusuoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä taholle, jolle on asetettu tässä luvussa tarkoitettuja pakotteita.

 

Jos tämän Pakotteet-kohdan mukaisia vakuutuksia ja/tai ehtoja on rikottu, Kiinteistönomistaja on velvollinen korvaamaan Kaupungille tämän sopimuksen 22. kohdassa määritellyn maan-käyttökorvauksen sekä lisäksi kaikki Kaupungille aiheutuneet vahingot ilman vastuunrajoituksia.

 

19. VAHINGONKORVAUS

 

Kiinteistönomistaja vastaa täysimääräisesti kaikista välillisistä ja välittömistä vahingoista mukaan lukien ympäristövahingot, sekä haitoista, joita rakennustyöstä tai mistä tarhansa Kiinteistönomistajan toiminnasta tai laiminlyönnistä Kaupungille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuu.

 

20. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Tätä sopimusta koskeva muutokset on tehtävä kirjallisesti ja ne on molempien Osapuolet toimivaltaisten edustajien hyväksyttävä. Sopimusyhteyshenkilön vaihtuminen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle Osapuolelle viipymättä. Muut kuin edellä mainitut sopimusmuutokset ovat pätemättömiä.

 

21. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

 

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ja sen oikeuksia ja velvollisuuksia ilman toisen Osapuolen toimivaltaisen edustajan kirjallista suostumusta.

 

Osapuolet sitoutuvat siihen, että siirron yhteydessä se Osapuoli, joka siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle, ottaa sopimuksen siirron yhteydessä luovutussopimukseen ehdon, jossa luovutuksen saaja sitoutuu noudattamaan kaikkia tämän sopimuksen ehtoja sekä Hankkeeseen ryhtyjän siirtäessä sopimus kolmannelle, asettamaan kiinteistökaupan esisopimuksessa edellytetyn vakuuden. Tämän sopimuksen siirto on pätevä vasta, kun Kaupunki on hyväksynyt annetun vakuuden.

 

22. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

 

Tämä sopimus tulee voimaan yhtäaikaisesti Osapuolten välillä allekirjoitetun kiinteistökaupan esisopimuksen kanssa.

Tämä sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes tässä sopimuksessa tarkoitettujen urakkasopimusten kohteena olevat yhdyskuntarakenteiden urakat on hyväksyttävästi vastaan-otettu ja urakoista on pidetty taloudellinen loppuselvitys ja urakoiden vastuuaika (10 vuotta) on kulunut loppuun ja takuuajan vakuus on palautettu urakoisijalle. Tämä sopimus jatkuu niin kauan, kun urakoiden vastuuajat ovat vielä voimassa.

 

Kaupungilla on oikeus päättää tämä sopimus kokonaan tai osittain välittömästi seuraamuksetta, mikäli asiassa toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin lainvoimaisella päätöksellään katsoisi Kaupungin rikkoneen tällä sopimuksella lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ja edellyttäisi sopimuksen päättämistä joko kokonaan tai osittain.

 

Hankkeeseen ryhtyvällä ei tällöin ole mitään vahingonkorvaus- tai muita taloudellisia vaati-muksia Kaupunkia kohtaan. Tällöin kumpikin Osapuoli vastaa kaikista omista kustannuksistaan ja kuluistaan, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen päättämisestä ja tähän sopimukseen liittyvien muiden sopimusneuvotteluiden ja valmistelun yhteydessä syntyneistä kustannuksista pois lukien mahdolliset tuomioistuimen määräämät sanktioluonteiset maksut, joista Hankkeeseen ryhtyvä vastaa 100%:sesti ja Hankkeeseen ryhtyvän Kaupungille suoritettava vahingonkorvaus. Hankkeeseen ryhtyvän tulee korvata Kaupungille laskennallinen osuus täyttämättä jääneestä kiinteistökaupan mukaisesta yhdyskuntarakenteen rakentamisvelvoitteesta huolimatta tämän sopimuksen päättymisestä sekä Kaupungille aiheutuneet mahdolliset vahingot, mikäli niiden määrä ylittää kiinteistökauppakirjanmukaisen korvauksen.

 

23. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

 

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli ne eivät johda sopimukseen, jätetään riitaisuudet Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 

24. ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS

 

Turussa x. päivänä __kuuta 202

 

 

Turun kaupunki      Turun Ratapihan Kehitys Oy

 

 

___________________      __________________

 

 

 

___________________      __________________

 

 

LIITTEET:

Liite 1: Sopimusaluekartta

Liite 2: Green Deal-sopimusehdot

Liite 3: JYSE PALVELUT 2022 (päivitetty huhtikuu 2022)

7.6.2023

 

Byggnadsobjekt:

 

”Åbo Bangård" 2/2018 2/2018 objekt för samhällsbyggande som krävs för att förslaget till detaljplan ska kunna genomföras

 

Avtal om samhällsbyggande

 

8.5.2023 utkast

 

INNEHÅLL

1. AVTAL OM SAMHÄLLSBYGGANDE MED OBJEKT

2. AVTALSPARTER OCH PROJEKTETS PARTER   

2.1 Avtalsparter   

a) Turun Ratapihan Kehitys Oy (nedan även Den som inleder projektet eller Fastighetsägare eller Part)   

b) Åbo stad (nedan också Staden eller Part)

2.2 ÖVRIGA PROJEKTPARTER

3. BAKGRUNDEN TILL AVTALET

4. BEGREPP

5. AVTALSHANDLINGAR

6. PLANERING

7. MÅLEN FÖR PROJEKTET

8. PRESTATIONER OCH SKYLDIGHETER SOM LIGGER HOS DEN SOM INLEDER PROJEKTET

8.1 Verksamhet, skador och olägenheter under arbetet

9. STYRNING AV PLANERINGEN

10. KONKURRENSUTSÄTTNING

11. STADENS SKYLDIGHET ATT MEDVERKA

11.1 Allmän skyldighet att medverka

11.1.1 Skaffning av tillstånd och myndighetsärenden

11.1.2 Lämnande av utgångsuppgifter

11.1.3 Övriga arbeten och anskaffningar som Åbo stad låtit göras

12 KVALITETSSÄKRING      

12.1 Allmänt om kvalitetssäkring   

12.2 Kvalitetssäkring som görs av den som inleder projektet

13 TIDSPLAN FÖR PROJEKTET   

14 FÖRSENINGS- OCH AVTALSVITE      

15 GENOMFÖRANDEKOSTNADER FÖR PROJEKTET OCH ÖVERVAKNINGEN AV STADENS INTRESSEN I ENTREPRENADEN

15.1 Genomförandekostnader och intresseövervakning

15.2. Force majeure

15.3 Ändringar i myndighetsbestämmelser

15.4 Mervärdesskatt

15.5 Poster som ingår i projektets genomförandekostnader

16. ÖVERVAKNING

17. FÖRSÄKRINGAR

18. SANKTIONER

19. SKADEERSÄTTNING

20. ÄNDRING AV AVTALET

21. ÖVERFÖRING AV AVTALET

22. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

23. AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER

24. UNDERSKRIFTER OCH DATUM

 

1. AVTAL OM SAMHÄLLSBYGGANDE MED OBJEKT

Byggnadsobjekt: ”Åbo Bangård” 2/2018 i stadsdelen Norrstan i Åbo stad område för förslag till detaljplan för Upplevelsecentrumprojektets del och de gatuområden som avgränsar till området med korsningar.

 

Avtalsområdet omfattar områdena för följande fastigheter:

a) Åbo stads by Konepaja gård 3:10 (853-514-3-10)

b) Åbo stads by Järnvägsstationen gård 3:9 (853-514-3-9)

c) Åbo station enhet för tvångsinlösen (853-871-5-1)

d) Allmänt område 71 K (853-71-9901-0)

e) Åbo stads stadsdel Norrstan kvarterets 29 tomt 8 (853-71-29-8)

 

Avtalsområdet anvisas i kartbilaga 1.

 

2. AVTALSPARTER OCH PROJEKTETS PARTER

 

2.1 Avtalsparter

 

a) Turun Ratapihan Kehitys Oy (nedan även Den som inleder projektet eller Fastighetsägare eller Part)

FO-nummer: 0204819-8

Adress: Mannerheimvägen 105 00280 HELSINGFORS

De behöriga representanterna

I avtalsärenden (”Kontaktperson i avtalsärenden”):

I tekniska ärenden:

b) Åbo stad (nedan också Staden eller Part)

FO-nummer: 0204819-8

Adress: Puolalagatan 5, 20100 ÅBO

De behöriga representanterna

I avtalsärenden (”Kontaktperson i avtalsärenden”):

I tekniska ärenden:

Tillsammans kan parterna också kallas ”Parter”.

 

2.2 Övriga projektparter

 

Huvud- och arkitektplanering:

Byggnadsplanering:

VVSA-planering:

Elplanering:

 

Övriga planerare och parter i projektet har listats i entreprenadprogrammet. Om de övriga parterna används nedan begreppet ”Övriga parter”.

 

3. BAKGRUNDEN TILL AVTALET

 

Den som inleder projektet ansvarar för hela Avtalsområdet, inklusive byggandet av den infrastruktur som arena- och upplevelsecentrumet och den södra fastigheten kräver, minst på det sätt som man kommit överens om i föravtalet om fastighetsköp och som föreslås i de preliminära handlingar som bifogas avtalet.

 

Avtalets syfte är att komma överens om ett förfarande i vilket Den som inleder projektet bygger de konstruktioner för samhällsbyggande som detaljplanen kräver på det detaljplaneområde som specificeras i punkt 1. Därtill ska man komma överens om ett förfarande som utöver genomförandet av Avtalsområdet är nödvändigt för genomförandet av samhällsbyggande utanför Avtalsområdet enligt avtalet om samhällsbyggande på bekostnad av den som inleder Projektet som en del av köpepriset för fastighetsköpet mellan parterna. De samhällskonstruktioner som ligger på stadens ansvar men som Den som inleder projektet enligt föravtalet om fastighetsköp på egen bekostnad ska genomföra, överlåts i Åbo stads ägo och besittning efter att byggandet färdigställts. Avtalshelheten utgörs av Detta Avtal om samhällsbyggande, föravtalet om fastighetsköp och köpebrevet för fastighetsköp.

 

Den som inleder projektet ansvarar för ansvar och skyldigheter enligt föravtalet om fastighetsköp, köpebrevet för fastighetsköp och Avtalet om samhällsbyggande. Enligt detta avtal svarar Den som inleder projektet för det ansvar och de skyldigheter som gäller byggandet i förhållande till entreprenören och planerarna. Den som inleder projektet ansvarar för kostnaderna för planeringen och entreprenaden för denna avtalshelhet.

 

4. BEGREPP

 

Som övriga begrepp används i första hand övriga publicerade begrepp och begrepp som är i allmänt bruk inom byggbranschen t.ex. Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet (KTI:s publikation).

För att uppnå målen för projektet förtydligas uppgiftsfördelningen mellan projektparterna enligt följande:

 

I. Styrning innebär att man ger information och instruktioner till den andra parten så att de hjälper den att utföra sitt uppdrag inom ramen för avtalet.

II. Övervakning innebär åtgärder varmed man upptäcker risken för att målen inte uppnås, antecknar den och informerar om den samt ingriper i avvikelser.

III. Koordinering innebär att parternas åtgärder, uppgifter eller planer sammanjämkas och att motstridigheterna i dem upptäcks och att korrigerande åtgärder vidtas.

IV. Ombesörjande innebär att man utför uppdraget själv eller ger det någon annan för att utföras och att man styr och övervakar det.

IV. Med projektet avses byggandet av de samhällskonstruktioner som hör till Åbo stads ansvar, vars genomförande bestäms ligga på ansvaret för Den som inleder projektet enligt detta avtal och föravtalet för fastighetsköpet.

V. Med Upplevelsecentrumprojektet menas projektet enligt detaljplanen som Den som inleder projektet åtagit sig, utifrån vilket Den som inleder projektet också genomför samhällskonstruktioner som ligger på Åbo stads ansvar som en del av projekthelheten för den södra fastigheten och Upplevelsecentrumet.

VII. Med samhällsbyggande menas kommuntekniska arbeten såsom byggande av infrastruktur och broar och arbeten i anknytning till dessa.

 

5. AVTALSHANDLINGAR

 

Handlingarnas inbördes giltighetsordning är följande.

1. Avtal om överlåtande och användning av markområde samt avtal om samhällsbyggande med bilagor (Föravtal om fastighetsköp)

2. Avtal om projekt för samhällsbyggande med bilagor

3. JYSE PALVELUT 2022 (uppdaterad april 2022)

 

I projektet iakttas också allmänna standarder, arbetsinstruktioner, arbetsbeskrivningar och Finlands och Europeiska unionens lagstiftning samt myndigheternas anvisningar och alla Trafikledsverkets anvisningar som gäller detta projekt, t.ex. anvisningen om byggande på Trafikledsverkets bana. Om avtalhandlingarna är sinsemellan motstridiga så iakttas dem enligt den ordning som föreslagits ovan.

 

6. PLANERING

 

Den som inleder projektet ingår uppdragsavtal i sitt eget namn. Den som inleder projektet leder planeringen och svarar för de kontraktsanställda planerarnas prestationer, fastställer de verksamhetsmässiga och kvalitativa mål som ställs på en färdig plan med beaktande av de kvalitativa krav som Staden ställts upp.

 

Den som inleder projektet organiserar, styr och övervakar planeringen på det sätt som beskrivs i detta avtal för att Stadens verksamhetsmässiga och kvalitativa mål ska kunna uppnås. Staden har rätt att delta i och bli hörd i planeringsskedets uppgifter.

 

Att staden eventuellt övervakar och styr planeringen minskar inte huvudplanerarens eller den projektinledande Partens lagstadgade ansvar eller ansvaren hos de planerare som är kontraktsanställda i förhållande till den som inleder projektet och inte heller dennas ansvar för planerarnas prestationer. Den som inleder projektet ska låta godkänna planerna enligt punkt 27 i föravtalet om fastighetsköp. Därtill ska de administrativa planerna för de allmänna områdena godkännas av stadsmiljönämnden innan de kan genomföras.

 

7. MÅLEN FÖR PROJEKTET

 

Hyresvärden har som mål att, innan entreprenadanbud begärs, planerna har framskridit så långt som möjligt och att det inte finns behov för stora preciseringar eller ändringar i planerna. Parternas syfte är att planerna ska föras så långt att man utifrån dem kan utarbeta ett realistiskt entreprenadpris och/eller takpris där Stadens krav på bl.a. funktion och kvalitet beaktats. Parterna bestämmer tillsammans när planerna är i sådant skick att man kan be om entreprenadanbud.

 

Målsättningen i denna avtalspunkt är att meddela Parterna de viktiga gemensamma målen som gäller hela projektet och även övriga projektparter.

 

Det allmänna målet och alla parters gemensamma mål för detta byggprojekt är att i samarbete med projektparterna uppnå i första hand följande mål:

 

▪ trygga, högklassiga samhällsstrukturer, som möter avtalets kvalitetskrav, är lätta att upprätthålla och underhålla med en användningstid på 100 år

▪ ett tryggt genomförande utan olyckor

▪ en tidsplan som håller

▪ skapande av goda verksamhetsförutsättningar

▪ användarnöjdhet

▪ konstruktionslösningar enligt hållbar utveckling

▪ genomskinlig och öppen kommunikation och samverkan och tankesättet ”för projektets bästa” i avtalsförhållandet och

▪ adekvat riskhantering.

 

8. PRESTATIONER OCH SKYLDIGHETER SOM LIGGER HOS DEN SOM INLEDER PROJEKTET

 

Den som inleder projektet ansvarar för styrning och rapportering av projektet, styrning av planeringen, upphandlingsväsendet och byggherreverksamheten och för ledningen av byggnadsobjektet. Den som inleder projektet svarar för att den producerande tjänsten och entreprenadprestationerna motsvarar avtalet och att arbetet görs med sådan yrkesskicklighet som uppgiften kräver, enligt god praxis och kvalitet. Den som inleder projektet reparerar utan dröjsmål de fel, fördröjningar, störningar och skador som syns i tjänsten eller dess slutresultat.

 

I kostnaderna och skyldigheterna för den som inleder projektet ingår alla de ämnes-, entreprenads- och serviceanskaffningar och dylikt som krävs för att åstadkomma ett färdigt resultat. Den som inleder projektet ska producera avtalsenliga uppgifter på ett säkert sätt genom att använda sig av yrkesskicklig arbetskraft, säkra arbetsmetoder och maskiner och apparatur som lämpar sig för användningsändamålet. Den som inleder projektet ska i sin verksamhet följa de vid respektive tidpunkt gällande lagarna, förordningarna och myndighetsbestämmelserna och svarar för att de för branschen typiska försäkringarna gäller. Den som inleder projektet ansvarar för att konstruktionerna, särskilt bron till sin kvalitet och sina egenskaper möter de uppställda kvalitetskraven och lämpar sig för sitt bruksändamål. Den som inleder projektet ska mäta konstruktionernas bärkraft med beaktande av deras användning, placering och bruk och byggande som sker ovanpå konstruktionen och belastar den. Den som inleder projektet ska också under avtalsperioden skaffa alla uppgifter som behövs och undersöka sådant som kan påverka hens skyldigheter. Ovannämnda gäller även de viktigaste planerarna för Den som inleder projektet.

 

Entreprenadavtalen mellan den som inleder projektet och entreprenörerna som ansvarar för byggandet av objektet grundar sig åtminstone på villkoren för entreprenadavtalen enligt allmän marknadspraxis och Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader 1998 (”YSE98”).

 

På de konstruktioner och apparater som ska överlåtas tillämpas en garantitid på två år enligt YSE.

 

Garantitiden för ytbehandling av stålkonstruktioner och isoleringsarbeten och bron och andra bärande konstruktioner är fem (5) år.

 

Den som inleder projektet koordinerar samarbetet mellan parterna och ser till att planerare, underleverantörer eller övriga i avtalet specificerade separata leverantörer eller separata leverantörer som Den som inleder projektet och andra avtalsparter har avtalat om är medvetna om syftet med projektet, projektets framskridande och övriga verksamhetsskyldigheter med anknytning till projektet.

 

Den som inleder projektet är skyldig att hålla Staden och andra ovannämnda parter medvetna om projektets framskridande och informera Staden om allt som har betydelse för projektet. Den som inleder projektet ska utan onödigt dröjsmål, med beaktande av hur betydande och brådskande problemet är informera Staden om problem som upptäckts och föreslå en lösning.

 

Konstruktionerna för samhällsbyggande/de kommunaltekniska arbetena ska byggas enligt de kvalitetskrav som bestäms i köpebrevet för fastighetsköpet, detta avtal och dess bilagor som gäller Avtalsområdet så att planerna preciseras i och med att planeringen framskrider tillsammans med Staden och så att konstruktionerna möter alla de krav som ställts på dem. Den som inleder projektet ska följa de direkt förpliktande bestämmelser av Europeiska unionen, Finlands byggbestämmelser och förordningar samt de bestämmelser och rekommendationer som myndigheter utfärdat (t.ex. InfraRYL), som gäller vid den tidpunkt då bygglovet beviljats.

 

Den som inleder projektet ansvarar för att samhällsstrukturen motsvarar bestämmelserna för kvalitet och övrigt och att de lämpar sig för det avsedda bruksändamålet.

 

8.1 8.1 Verksamhet, skador och olägenheter under arbetet

 

Fastighetsägaren fungerar som huvudsaklig genomförare i projekten och ansvarar för alla skyldigheter som hör till den rollen, t.ex. arbetssäkerhet. Den huvudsakliga genomförarens ansvar kan i entreprenadfasen överföras till byggentreprenören men i sista hand är det Fastighetsägaren som bär ansvaret för projektet i förhållande till Staden.

 

Projekt som genomförs på järnvägsområdet eller i dess omedelbara närhet ska genomföras på järnvägstrafikens och järnvägsunderhållets villkor så att de inte äventyrar järnvägstrafikens säkerhet eller trafikering och inte heller orsakar olägenhet eller skada. Den som åtar sig byggprojektet ska alltid innan projektet inleds med Trafikledsverket komma överens om genomförandet av projektet och det ansvar som ligger hos genomföraren gällande bl.a. arbets- och tågsäkerhet samt underhåll under arbetsskedena.

 

Då byggande genomförs på järnvägsområdet, i dess närhet eller ovanför eller under området, är det Fastighetsägaren som ansvarar för alla kostnader som krävs för genomförandet av området, som orsakas av bl.a.

ändringar i banstrukturen eller övriga ändringar i järnvägssystemet,

trafikarrangemang under byggandet,

trafikstörningar som uppstår på grund av arbetet eller ersättande trafikarrangemang,

skador som byggandet orsakar,

underhåll av banan under byggandet,

avgifter för tillstånd, tillsyn och granskningar i anknytning till järnvägssystemets säkerhet,

övriga säkerhetskrav, inklusive riskbedömning och säkerhetsplanering samt

eventuella avbrott i järnvägstrafiken.

Förteckningen är inte uttömmande. För tydlighetens skull konstateras att den ovan beskrivna ansvarsfördelningen inte på något sätt har för syfte att ändra den fördelning av ansvar mellan Trafikledsverket, Staden och VR-Group som bestäms i genomförandeavtalen för KUTU-projektet.

 

Den som ansvarar för arbetet ska göra en anmälan till Staden om arbete som genomförs på gatan eller annat allmänt område (Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, 14 a §). Med att göra en anmälan avses ansökan om lov för arbeten som görs på gator eller andra allmänna områden. Entreprenören är skyldig att innan arbetet inleds att till Åbo stadsregions trafikcentral meddela om grävningsarbeten, stängningar av gator samt andra arbeten på körbanan eller gång- och cykelleder som stör trafiken.

 

Fastighetsägaren ska om så krävs tillhandahålla de utredningar som krävs enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft samt övriga utredningar som detta avtal kräver. Underleverantörskedjan får bestå av högst huvudentreprenören + underentreprenören + underentreprenörens underentreprenör. En längre kedja av underleverantörer är inte tillåten utan en godtagbar orsak som Staden godkänner.

 

9. STYRNING AV PLANERINGEN

 

Den som inleder projektet styr planeringen som sakkunnig inom byggherreverksamheten. Den som inleder projektet har skyldighet att granska hur tidtabells-, kostnads- och kvalitetsmålen för planerna uppfylls samt byggbarhet och lämplighet i fråga om upphandlingen och att proaktivt göra professionella förslag med anknytning till målen i projektet för att utveckla planerna. Den som inleder projektet ordnar planeringsmöten där man behandlar tekniska frågor som anknyter till planerna. För godkännande av planerna ordnas vid behov separata syneförrättningar där Staden, Den som inleder projektet samt planerarna deltar.

 

Vid planeringen utnyttjas datamodellering.

 

Planeringsmötet tar upp de planer som den uppgjort för godkännande till den projektgrupp som man kommit överens om i föravtalet om fastighetsköp. Projektgruppen och Staden har rätt att ställa upp kvalitetskrav som styr planeringen, vilka måste beaktas i planeringen av projektet, ifall inte Den som inleder projektet kan påvisa att Stadens krav inte går att tekniskt genomföra eller att det kan äventyra genomförandet av byggarbetet på det sätt som bestäms i avtalet.

 

Den som inleder projektet utarbetar en kostnadsberäkning och skickar den till Staden i enlighet med den gemensamt överenskomna tidtabellen.

 

Den som inleder projektet svarar för en professionell och proaktiv kostnadsstyrning och kostnadsuppföljning av projektet samt rapporterar till Staden om de verkliga kostnaderna och ger en prognos över en kostnad som ska realiseras samt dess skillnad i förhållande till den målsatta beräkningen med två månaders mellanrum.

 

10. KONKURRENSUTSÄTTNING

 

Den som inleder projektet för sin del förbereder omsorgsfullt allt konkurrensutsättningsmaterial gällande planeringen och entreprenaden så att de uppfyller de krav och skyldigheter som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), dessa ska överlämnas till Staden efter projektets färdigställande. Den som inleder projektet svarar för utarbetandet av rätt och uppdaterat konkurrensutsättningsmaterial och övriga uppgifter under upphandlingsprocessen (bl.a. besvarande av frågor, behandling av eventuella besvär osv.) och sköter därtill för Stadens del om publiceringen upphandlingsannonsen i anmälningskanalen för offentliga upphandlingar. Den som inleder projektet svarar för utarbetandet av skrivelser i samband med en eventuell besvärsprocess som representant för Staden. Den som inleder projektet svarar också för eventuella rättegångskostnader och övriga kostnader som eventuellt följer av rättsprocessen. Entreprenadshandlingarna publiceras genom Parternas gemensamma upphandlingsannons men avtalen tecknas av Den som inleder projektet. Parterna gör en separat överenskommelse om genomförandesätt för projektet enligt upphandlingslagen.

 

Fastighetsägaren ska låta göra de kommunaltekniska arbeten och entreprenader hos sina entreprenörer, som har erfarenhet av motsvarande byggprojekt där byggandet sker på en bana (bro) och motsvarande byggobjekt för kommunalteknik, som till sin omfattning motsvarar projektet. Entreprenörens förmåga att producera högklassiga produkter ska styrkas av ett kompetensbetyg eller annat motsvarande intyg, t.ex. av Rakentamisen Laatu Rala. Därtill ska entreprenören, arbetsledaren och projektchefen ha erfarenhet av genomförandet av ett objekt som motsvarar det ifrågavarande projektet då det gäller omfattning och svårighetsgrad. Motsvarande krav ska ställas också på de planerare som väljs för projektet.

 

Fastighetsägaren ska se efter att huvudentreprenören och de andra entreprenörerna har tillräckliga ekonomiska förutsättningar att klara av entreprenaden och kräva tillräckliga garantier av entreprenörerna för slutförandet av entreprenaden enligt entreprenadavtalet. Entreprenörens omsättning i förhållande till entreprenadens värde ska vara minst 1,5 under de tre senaste räkenskapsperioderna och entreprenörens kreditvärdering (Alfa rating) ska vara minst A.

 

Planerarna, huvudentreprenören och de viktigaste underentreprenörerna ska godkännas av stadsmiljöns byggherreverksamhet, som inte har rätt att utan en skälig orsak neka valet av planerare, huvudentreprenör och de viktigaste underentreprenörerna. En grundad orsak kan vara t.ex. på förhand konstaterad eller överhängande risk för entreprenörens betalningsoförmåga eller konkurs eller bristfällig erfarenhet av genomförandet av motsvarande produkter (särskild betoning på byggande i omedelbar närhet av en elektrifierad järnväg), eller att serviceproducenten belastas av någon av de obligatoriska uteslutningsgrunder som bestäms i 80 § och 8§ i lagen om offentlig upphandling och koncession (29.12.2016/1397).

 

Staden utser på egen bekostnad en kontaktperson för byggprojektet och en byggnadsplatsövervakare som har rätt att närvara vid möten som gäller byggandet av objekten för samhällsbyggande.

 

11. STADENS SKYLDIGHET ATT MEDVERKA

 

11.1 Allmän skyldighet att medverka

 

Staden fattar de beslut som byggnadsprojektet förutsätter som ligger på Stadens ansvar, så att projektets störningsfria framskridande möjliggörs. För tydlighetens skull konstateras att med Staden i denna kontext inte menas Åbo stad som myndighet (t.ex. planläggnings- och bygglovsmyndighet) utan som en Part i avtalet.

 

Den som inleder projektet informerar på eget initiativ Staden om omständigheter som hen fått kännedom om och som är viktiga med tanke på projektet. Om Staden som Part i detta avtal får kännedom om ett hot mot projektets störningsfria framskridande som omfattas av Stadens skyldighet att medverka, ska Den som inleder projektet utan dröjsmål meddela detta skriftligen till Stadens kontaktperson för avtalet.

 

11.1.1 Skaffning av tillstånd och myndighetsärenden

 

Den som inleder projektet svarar på egen bekostnad för ansökan om bygglov och övriga myndighetslov.

 

11.1.2 Lämnande av utgångsuppgifter

 

Staden har överlämnat utgångsuppgifter och handlingar gällande kvaliteten till Den som inleder projektet. Dessa handlingar ligger till grund för planeringen. Den som inleder projektet svarar för lämnande av andra nödvändiga utgångsuppgifter till entreprenören och planerarna.

 

11.1.3 Övriga arbeten och anskaffningar som Åbo stad låtit göras

 

Staden har inga egna anskaffningar eller arbete.

 

12. KVALITETSSÄKRING

 

12.1 Allmänt om kvalitetssäkring

 

Staden är berättigad att delta i alla möten som gäller projektet om hen så vill.

 

12.2 Kvalitetssäkring som görs av den som inleder projektet

 

Den som inleder projektet säkerställer med sina egna kvalitetssäkringsåtgärder att lagstadgade skyldigheter samt skyldigheterna att medverka uppfylls för Den som inleder projektet.

 

Tillsammans med staden ordnas olika planeringsmöten, i vilka både Den som inleder projektet och Staden deltar. Därtill har parterna en separat projektgrupp som utsetts i föravtalet om fastighetsköp som behandlar projektärenden.

 

Alla kvalitetsdokument för byggande inklusive bl.a. avvikelserapporter samt ändrings- och reparationsplaner överlåts till Staden för granskning innan entreprenaden mottas. De handlingar som överlåts bestäms mellan Parterna i samband med utarbetandet av projektplanen.

 

Den som inleder projektet ska utse en säkerhetskoordinator för projektet.

 

I projektet följs villkoren för avtalet Green Deal (bilaga 2).

 

13. TIDSPLAN FÖR PROJEKTET

 

Den som inleder projektet ansvarar för projektets tidsplan. Staden svarar inte för de eventuella extrakostnader som orsakas Den som inleder projektet av en försening av Upplevelsecentrumet eller projektet.

 

Tidsplanen för projektet är följande:

 

Den som inleder projektet ska på egen bekostnad genomföra objekten för samhällsbyggande som listas i punkt 20–25 i köpebrevet för fastighetsköpet enligt den tidsplan som området för detaljplaneändring kräver, dock så att alla objekt för samhällsbyggande har hunnit genomföras i sin helhet inom sju (7) år från att ändringen av detaljplanen har vunnit laga kraft.

 

Planeringen av gatuområden och andra allmänna områden ska göras så att planerna för dessa granskas senast ett och ett halvt år (1 ½) från att ändringen av detaljplanen vunnit laga kraft och byggplanerna för de ovannämnda områden senast inom ett och ett halvt (1 ½) år från motsvarande tidpunkt.

 

Ifall Den som inleder projektet inte genomfört objekten för samhällsbyggande inom sju (7) år från det att detaljplanen vunnit laga kraft, har Staden rätt att genomföra objekten för samhällsbyggande och bära upp kostnader med ränta (inklusive indrivningskostnader) av Den som inleder projektet. Därtill har Staden rätt att få ersättning av Fastighetsägaren för de direkta och indirekta kostnader som en fördröjning av byggandet objekten för samhällsbyggande orsakar Staden.

 

Entreprenaderna ska vara färdiga och kunna överlåtas till Staden senast sju (7) år från att detaljplanen vunnit laga kraft.

Den som inleder projektet uppgör inom sex (6) månader från att planen trätt i kraft en projektplan, tidsplan för projektet samt bestämmande av dokumentationen för överlåtande, som behandlas tillsammans Parterna emellan. Av tidsplanen framgår skeden och prestationer som anknyter till tidsplanen för det viktigaste projektet samt de viktigaste tidsplanerna för godkännande av planerna som krävs av Staden.

 

Ifall någon del av KUTU-projektet inte kan överlåtas till projektet för användning inom den bestämda tidsplanen och detta orsakar en försening av genomförandet av byggplikten i förhållande till den tidpunkt då detaljplanen träder i kraft, har Den som inleder projektet rätt till en förlängning av byggtiden som motsvarar förseningen. Förlängningen beviljas för de delar där byggandet kvartersområdesvis inte kan inledas, med beaktande av eventuella störningar på grund av KUTU-projektet på avtalsområdet. Med andra ord beviljas Den som genomför projektet en förlängning av ovan nämnda tidsfrister så att projektet tidsfristen i fråga om kravet på bostadsbyggande alltid är minst 9 år och tidsfristen i fråga om annat byggnadskrav enligt detaljplanen är 7 år.

 

Den som inleder projektet bekräftar tidpunkten för färdigställande till Staden åtta (8) månader innan den uppskattade tidpunkten då objektet blir färdigt.

 

14. FÖRSENINGS- OCH AVTALSVITE

 

Försenings- och avtalsvite enligt villkoren i köpebrevet för fastighetsköpet som gäller Avtalsområdet.

 

15. GENOMFÖRANDEKOSTNADER FÖR PROJEKTET OCH ÖVERVAKNINGEN AV STADENS INTRESSEN I ENTREPRENADEN

 

15.1 Genomförandekostnader och intresseövervakning

 

Den som inleder projektet låter bygga de objekt som bestäms i köpebrevet för fastighetsköpet som gäller Avtalsområdet och låter därtill bygga de konstruktioner som omedelbart anknyter till dessa och svarar för alla genomförandekostnader som en del av köppriset.

 

Parterna kommer överens om priset för Stadens projekt om samhällsbyggande innan entreprenaderna upphandlas och byggfasen inleds utifrån de vid den stunden gällande planerna. Parterna preciserar målpriset/takpriset för entreprenaden utifrån de erbjudanden som lämnats in i anbudsförfarandet.

 

Den som inleder projektet är skyldig att sköta om att reklamationer sker i rätt tid och övervakar Stadens intressen i entreprenader, upphandlingar och planering. Den som inleder projektet förbinder sig till att utöver sina egna intressen övervaka Stadens intressen i projektet.

 

Parterna fastställer de verkliga kostnaderna för entreprenaden/planeringen/upphandlingen i den ekonomiska slutredovisningen som genomförs efter överlåtelsen av besittningen, då den ekonomiska slutredovisningen enligt entreprenadavtalet har genomförts.

 

Den som inleder projektet verkar för sin del som sakkunnig för Staden i lösandet av eventuella problem i anknytning till garantitiden samt är i kontakt med entreprenörerna/planerarna för att lösa problem och ställa upp eventuella krav. Den som inleder projektet förbinder sig till att övervaka Stadens intressen som sina egna i ansvar som gäller byggande också efter att garantitiden löpt ut ända tills den ansvarstid på tio (10) år som bestäms i villkoren för YSE 1998 löpt ut.

 

Staden har rätt att utse en advokat för en eventuell rättsprocess och Den som inleder projektet ska på egen bekostnad vid behov då Staden så kräver föra process på Stadens vägnar för att övervaka att Stadens intressen. I alla åtgärder ska Staden höras och Staden ska på förhand godkänna dem på förhand innan man lägger ned kraven eller ingår en förlikning.

 

15.2. Force majeure

 

Som oöverstigligt hinder (force majeure) anses en sådan ovanlig händelse som påverkar den ifrågavarande situationen och är en händelse som har skett efter att avtalet ingåtts och hindrar genomförandet av avtalet. Händelsen är en sådan händelse som Parterna inte haft orsak att beakta vid inledandet av avtalet och är beroende av Parterna, och dess hindrande verkningar kan inte avlägsnas utan orimliga tilläggskostnader eller orimlig tidsanvändning. En sådan händelse kan vara t.ex. krig, uppror, inre oroligheter i landet, kvarstad eller tvångsbeslagtagning genomförd av myndigheter för offentligt bruk, förbud mot import eller export, naturkatastrofer, avbrott i den allmänna trafiken eller energidistributionen, arbetstvist eller brand eller annan till sin verkan lika betydande och ovanlig orsak som inte beror på avtalsparterna.

 

Vid ett oöverstigligt hinder förbinder sig Parterna att förhandla om effekterna av ett oöverstigligt hinder på projektet och försöker med medel som står till förfogande minimera effekterna av ett oöverstigligt hinder på projektet.

 

En underleverantörs dröjsmål betraktas som ett oöverstigligt hinder endast i det fallet att dröjsmålet beror på ett oöverstigligt hinder och att den del av projektet som försenats eller förhindrats inte kan genomföras av en annan underleverantör utan oskälig tidsförlust eller kostnader.

 

Om genomförandet av avtalsplikten fördröjs på grund av force majeure, förlängs tiden för att genomföra avtalsplikten så länge som anses vara skäligt med beaktande av de förhållanden som har en inverkan på fallet.

 

Avtalsparten ska genast efter att ha upptäckt ett oöverstigligt hinder underrätta den andra Parten om detta och på samma om upphörandet av ett oöverstigligt hinder varefter Parterna senast ska komma överens om dess effekter på projektet.

 

15.3 Ändringar i myndighetsbestämmelser

 

För ändrade myndighetsbestämmelser eller nya bestämmelser som har inverkan på kostnaderna eller ökar kostnaderna för projektet (t.ex. ändring av bestämmelsen om utrymningsvägar innan bygglovet har lämnats in), svarar Den som inleder projektet.

 

15.4. Mervärdesskatt

 

I samband med mottagandet av de allmänna områdena tillhandahåller Fastighetsägare Staden utredningar/kvitton för byggkostnaderna, där andelen mervärdesskatt är specificerad på det sätt som krävs i mervärdesskattelagen.

 

Staden återbär Fastighetsägaren mervärdesskatteandelen för byggkostnaderna först efter att den själv mottagit en återbäring av Skatteförvaltningen som motsvarar mervärdesskattsumman.

 

Fastighetsägaren svarar för ansökan om det nödvändiga förhandsutlåtandet av Skatteförvaltningen då det gäller behandlingen av mervärdesskatten. Ifall Staden inte får återbäring av mervärdesskatt i beskattningen, blir värdet av mervärdesskatteåterbäringen Fastighetsägarens förlust. Staden återbär således Fastighetsägaren mervärdesskatteandelen för byggkostnaderna först efter att den själv mottagit en återbäring av Skatteförvaltningen som motsvarar mervärdesskattsumman.

 

15.5 Poster som ingår i projektets genomförandekostnader

 

Till projektets genomförandekostnader hör alla uppgifter som ett färdigt arbetsresultat kräver.

 

16. ÖVERVAKNING

 

Den som inleder projektet ansvarar för övervakningen av objektet. Staden kan utse en egen övervakare till objektet. Att Staden övervakar objektet minskar ingalunda ansvaret för en ändamålsenlig övervakning av objektet som ligger hos Den som inleder projektet.

 

17. FÖRSÄKRINGAR

 

Den som inleder projektet ansvarar för försäkring av objektet under byggtiden. Objektets entreprenör ska ha en försäkring för installations- och byggarbeten samt en ansvarsförsäkring för verksamhet med beaktande av värdet på entreprenaden. Den entreprenör som utför sprängningsarbeten ska ha en ansvarsförsäkring som är tillräckligt täckande för objektet.

 

18. SANKTIONER

 

Europeiska unionen och Förenta nationerna har ställt och ställer kanske sanktioner i framtiden genom lagstiftning och/eller genom beslut av sina respektive organ.

Den som inleder projektet försäkrar att ovan avsedda sanktioner inte har ställts mot:

a) Fastighetsägaren, dess förvaltnings-, lednings- eller övervakningsorgan eller personer som utövar representations-, besluts- eller övervakningsmakt

b) direkta eller indirekta ägare till Fastighetsägaren som använder bestämmanderätt och sådana underleverantörer som deltar i leveransen av produkter och tjänster enligt detta avtal,

c) medlemmar i de ifrågavarande underleverantörernas förvaltnings-, lednings- eller övervakningsorgan eller personer som utövar representations-, besluts- eller övervakningsmakt och inte heller mot direkta eller indirekta ägare till de ifrågavarande underleverantörerna.

 

Fastighetsägaren förbinder sig till att verksamheten i enlighet med detta avtal och användningen av produkter och tjänster som producerats av Fastighetsägaren och dess underleverantörer inte står i strid med ovan nämnda sanktioner.

 

Därtill ska Fastighetsägaren omedelbart meddela Staden ifall sanktioner ställs mot någon av aktörer i punkterna a-c.

 

Fastighetsägaren ska på begäran utan dröjsmål till Staden överlåta uppgifter om sina direkta eller indirekta ägare, underleverantörer och andra förmånstagare. Dessutom förbinder sig Fastighetsägaren att utan dröjsmål meddela till Staden att betalningar som anknyter till upphandlingen direkt eller indirekt kan övergå till en instans som är föremål för sanktionerna.

 

Staden kan häva detta avtal så att det upphör att gälla omedelbart antingen helt och hållet eller i fråga om de produkter och tjänster som sanktionerna riktar sig mot, om

 

1) Europeiska unionen eller Förenta Nationerna ställer sanktioner mot Fastighetsägaren eller instanser som avsetts i punkterna a-c eller

2) om betalningar som gäller upphandlingen direkt eller indirekt övergår till instanser mot vilka sanktionerna som avsetts i detta kapitel ställts.

 

Ifall försäkringar och/eller villkor enligt punkten Sanktioner har brutits, är Fastighetsägaren skyldig att ersätta Staden med en sådan ersättning för markanvändning som bestäms i punkt 22 i detta avtal samt därtill ersätta Staden alla skador som orsakats utan ansvarsbegränsningar.

 

19. SKADEERSÄTTNING

 

Fastighetsägaren svarar till fullt belopp för alla direkta och indirekta skador inklusive miljöskador, samt skador som orsakas Staden eller en tredje part av byggarbetet eller vilken som helst verksamhet eller försummelse av Fastighetsägaren.

 

20. ÄNDRING AV AVTALET

 

Ändringar som gäller detta avtal ska göras skriftligen och de ska godkännas av båda Parternas representanter. Om kontaktpersonerna för Avtalet ändras ska detta utan dröjsmål meddelas till den andra Parten. Andra än ovannämnda avtalsändringar är ogiltiga.

 

21. ÖVERFÖRING AV AVTALET

 

Parterna har inte rätt att överföra detta avtal och dess rättigheter och skyldigheter utan skriftligt samtycke av den andra Partens behöriga representant.

 

Parterna förbinder sig till att den Part som överför avtalet till en tredje part, i samband med överföringen av avtalet, inkluderar ett villkor i avtalet om överföring, i vilket bestäms att den som tar emot avtalet förbinder sig till att följa alla de villkor som bestäms i detta avtal och att i de fall då Den som inleder projektet överför avtalet till en tredje part, förbinder sig till att ställa den garanti som bestäms i föravtalet om fastighetsköp. Överföringen av avtalet är giltig först då Staden godkänt den givna garantin.

 

22. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

 

Detta avtal träder i kraft samtidigt som det föravtal om fastighetsköp som Parterna undertecknat.

Detta avtal är giltigt tills de entreprenader för samhällsbyggande som är objekt för entreprenadavtalen i detta avtal, har godkänts och mottagits, en ekonomisk slutredovisning hållits och ansvarstiden för entreprenader (10 år) löpt ut och garantin för garantitiden returnerats till entreprenören. Detta avtal pågår så länge entreprenörernas ansvarstider gäller.

 

Staden har rätt att säga upp detta avtal helt eller till vissa delar, utan påföljder om en behörig myndighet eller domstol genom ett lagakraftvunnet beslut anser att Åbo stad genom detta avtal har brutit mot lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och skulle kräva att avtalet hävs antingen helt eller till vissa delar.

 

I detta fall har Den som inleder projektet inga krav på skadeersättning eller andra ekonomiska krav gentemot Staden. I dessa fall svarar Parten för alla sina egna kostnader och utgifter, som orsakas av att detta avtal upphör och kostnader som uppstår i anknytning till övriga avtalsförhandlingar och beredning, med undantag av eventuella sanktionsliknande avgifter som en domstol bestämt om, som Den som inleder projektet svarar för till 100 % och Den som inleder projektet ska ersätta till Staden genom skadestånd. Den som inleder projektet ska ersätta Staden en kalkylmässig andel ifall den byggplikt om byggande av samhällskonstruktioner som man kommit överens om i fastighetsköpet inte uppfyllts, oberoende om avtalet upphört och därtill ersätta Staden för de skador som eventuellt uppstått, ifall deras summa överskrider ersättningen enligt köpebrevet för fastighetsköpet.

 

23. AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER

 

Eventuella tvister som gäller detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Parterna. Ifall de inte leder till en överenskommelse, löses tvisterna av Egentliga Finlands tingsrätt.

 

24. UNDERSKRIFTER OCH DATUM

 

I Åbo, den X X 202

 

 

Åbo stad      Turun Ratapihan Kehitys Oy

 

 

___________________      __________________

 

 

 

___________________      __________________

 

 

BILAGOR:

Bilaga 1: Karta över Avtalsområdet

Bilaga 2: Green Deal-avtalsvillkor

Bilaga 3: JYSE PALVELUT 2022 (uppdaterad april 2022)