KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

 

1. SOPIJAPUOLET

 

1.1 Myyjä

 

VR-Yhtymä Oyj (jäljempänä ”Myyjä” tai ”VR”)

Y-tunnus: 1003521-5

PL 488 (Radiokatu 3)

00101 Helsinki

 

1.2 Ostaja

 

Turun kaupunki (jäljempänä ”Ostaja” tai ”Kaupunki”)

Y-tunnus: 0204819-8

PL 355

20100 Turku

 

2. KAUPAN KOHDE

 

Kaupan kohteena on seuraavat määräalat (jäljempänä yhdessä Kiinteistöt”):

 

Pinta-alaltaan noin 74300 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin kylän Konepaja 3:10 tilasta (853-514-3-10) rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen (jäljempänä ”Ratapihakiinteistö”). Kaupan kohteen osoite on Köydenpunojankatu 14 ja määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä 1 olevalla kartalla M125 / 21.4.2022. Ratapihakiinteistö on 11.10.2014 voimaan tulleessa asemakaavassa ”VR Konepaja” 44/2004 osoitettu rautatiealueeksi LR-1. Kiinteistöllä on asemakaavalla suojeltu (sr-2) veturitallirakennus ja muita ratapihatoimintaa palvelevia rakennuksia. Ratapihakiinteistö on 28.8.2020 päivätyssä, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetussa ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksessa osoitettu Liike-, toimistorakennusten korttelialueeksi (KYU-1/RKY), asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL-1/RKY), asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-2/RKY) ja katualueeksi.

Pinta-alaltaan noin 10.111 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin kylän Rautatieasema 3:9 (853-514-3-9) tilasta rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen (jäljempänä ”Eteläkiinteistö”). Kaupan kohteena olevan määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä 2 olevalla kartalla M126/21.4.2022. Eteläkiinteistö on voimassa olevissa 3.7.1897 ja 11.10.2014 voimaan tulleissa asemakaavoissa osoitettu rautatiealueeksi ja osin katualueeksi. Eteläkiinteistö on 28.8.2020 päivätyssä, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetussa ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksessa osoitettu Liike-, toimistorakennusten korttelialueeksi (K-1) 4702 m2, katualueeksi 3572 m2, Asemanaukioksi 1333 m2 ja rautatiealueeksi 504 m2.

 

”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotus on esitetty liitteessä 3 ja se on hyväksytty Turun kaupunginvaltuustossa 17.4.2023, asemakaava ei ole saanut lainvoimaa.

3. KAUPPAHINTA

 

Kiinteistöistä maksettava kiinteä kokonaiskauppahinta on neljäkymmentäkaksimiljoonaa neljäsataakahdeksankymmentäneljätuhatta viisisataakuusikymmentäyksi (42.484.561) euroa (jäljempänä ”Kauppahinta). Kauppahinta jakautuu Kiinteistöjen välillä seuraavasti:

 

Ratapihakiinteistö:    39.680.000,00 euroa

Eteläkiinteistö:    2.804.561,00 euroa.

 

Kauppahinta maksetaan Myyjän tilille [FI17 8000 1300035004] tämän kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

4. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUDEN SIIRTYMINEN, VAARANVASTUU

 

Omistusoikeus Kiinteistöihin siirtyy Myyjältä Ostajalle tämän kauppakirjan allekirjoituksella ja kun kauppahinta on maksettu Myyjälle kokonaisuudessaan.

 

Hallintaoikeus Ratapihakiinteistöön siirtyy Ostajalle kokonaisuudessaan vasta kun kohdassa 6.7 tarkoitetut edellytykset ovat täyttyneet. Eteläkiinteistön osalta hallintaoikeus siirtyy Ostajalle omistusoikeuden siirtymishetkellä.

 

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle samalla kun kiinteistöjen hallinta siirtyy sille. Myyjä vastaa vahingosta, joka Kiinteistöille aiheutuu tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai muun Myyjästä (ja Ostajasta) riippumattoman syyn vuoksi kaupanteon jälkeen mutta ennen kuin hallinta on siirtynyt Ostajalle.

 

5. KAUPAN KOHDETTA KOSKEVAT TIEDOT JA VAKUUTUKSET

 

5.1 Kiinteistöjä koskevat asiakirjat

 

Ostaja on tutustunut seuraaviin Kiinteistöjä koskeviin asiakirjoihin, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän kauppakirjan allekirjoitushetkellä:

 

- kiinteistörekisteriotteet

- lainhuutotodistukset

- rasitustodistukset

- voimassa oleva asemakaava (asemakaavamääräyksineen);

- Maaperän pilaantumiseen liittyvät tutkimukset ja raportit

- Kiinteistöjä koskeva ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotukseen liittyvä 5.4.2023 Osapuolten välillä allekirjoitettu sopimus maa-alueen luovutuksesta ja käytöstä sekä yhdyskuntarakentamisesta (jäljempänä ”Maankäyttösopimus).

- Vuokrasopimukset, sijoitusluvat ja mahdolliset rasitesopimukset

- KUTU-hankkeeseen liittyvät dokumentit ja sopimukset

- muuntamoiden tarkastuspöytäkirjat.

 

5.2 Kiinteistöihin tutustuminen

 

Ostaja on tutustunut Kiinteistöihin. Ostaja on katselmuksiensa ym. tarkastuksien yhteydessä haluamallaan tavalla tarkastanut Kiinteistöt.

Myyjän on toimittanut ennen kauppakirjan allekirjoittamista Ostajalle osittaisen dokumentaation muiden rakennusten sähkökeskusten sähköasennusten asianmukaisuudesta. Ostaja vakuuttaa, että se on tarkastuksissa todennut Kiinteistöjen vastaavan niistä esitettyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja, pois lukien rakennusten sähkökeskusten sähköasennusten asianmukaisuutta koskeva dokumentaatio siltä osin kuin sitä ei ole toimitettu Ostajalle vielä kaupantekohetkellä.

 

Osapuolet sopivat, että Ostaja hankkii muut kuin suojellut rakennukset ja rakennelmat purettaviksi ja että niiden nykyinen kunto ja purkuvelvollisuus on otettu huomioon jo Kauppahinnan määrittelyssä. Ostaja on tietoinen Ratapihakiinteistöllä sijaitsevista suojelluista rakennuksista ja niihin liittyvistä suojelumääräyksistä. Ostaja vastaa rakennusten suojelusta rakennushankkeille tai muutoin aiheutuvista kustannuksista ja vastuista. Ostaja on tietoinen, että suojeltujen rakennusten muuttaminen muuhun kuin nykyiseen käyttötarkoitukseen edellyttävät merkittäviä investointeja mm. talotekniikkaan ja rakenteisiin.

 

Myyjä kuitenkin huolehtii rakennusten nykykäytön edellyttämästä normaalista ylläpidosta ja korjauksista rakennusten hallintaoikeuden siirtymishetkeen asti.

 

Viitaten edellä mainittuun ja maakaaren 2 luvun 9 §:ssä lausuttuun, Osapuolet sopivat erityisesti ja yksilöidysti siitä, että Ostaja ottaa kaupan kohteen rakennuksineen vastaan siinä kunnossa kuin ne viimeksi Ostajalle esiteltäessä olivat.

 

5.3 Myyjän vakuutukset

 

Myyjä vakuuttaa, että Kiinteistöihin ei kohdistu (a) rasitustodistuksista ilmenemättömiä velkakiinnityksiä tai rasituksia, (b) kiinteistörekisteriotteista, asemakaavasta tai rasitesopimuksista ilmenemättömiä rasitteita tai muita kolmansien oikeuksia taikka (c) kohdissa 5.1 ja 5.4 mainituissa asiakirjoista ilmenemättömiä rasitteita tai oikeuksia. Ostaja on lisäksi tietoinen katselmuksen aikana esiin tulleista seuraavista Ratapihankiinteistöön kohdistuvista kirjaamattomista rasitteista ja kolmansien oikeuksista:

 

TKU045 Henkilövaunujen huoltohalli

-Alueen pohjavesipumppaamo sijaitsee rakennuksen vieressä. Tarkalleen ottaen ei ole tiedossa miten laajaa aluetta pumppaamo palvelee, itse konepajakiinteistöä vai myös muuta aluetta.

TKU055 Veturitallirakennus

-Veturitallille ja koko varikkoalueelle nykyinen kulkuyhteys sijaitsee tällä hetkellä osittain kiinteistön Pohjola-29-8 puolella (ns. Tammisen tontti)

-Pohjola-29-8 tontin sähkö tulee Veturitallin kautta.

TKU078 Toimisto- ja varastorakennus

-VSS-tila palvelee myös Logomoa

-Lämpölinja Logomoon ja Pohjola-29-8 tontille kulkee rakennuksen kautta

-Viemärilinjat kulkevat Pohjola-29-8 tontin kautta Ratapihankadulle

Turku Energian omistukseen toteutettava muuntamo Eteläkiinteistölle, jota koskien tullaan perustamaan myöhemmin rasite. Lisäksi KUTU-hankeen edellyttämät muut Kiinteistöille perustettavat rasitteet.

 

Ostaja on tietoinen, että vuoden 2023 Maankäyttösopimuksessa sovitut kiinnitykset (joita koskevat panttikirjat ovat Ostajan hallinnassa) kohdistuvat tämän kaupan jälkeen Maankäyttösopimuksen ehtojen mukaisesti nyt myytävään Ratapihakiinteistöä koskevaan määräalaan ja ne tulee purkaa kaupan jälkeen viipymättä Myyjän omistukseen jäävästä kantakiinteistöstä 853-514-3-10. Aiemmat kiinnitykset jäävät rasittamaan kantakiinteistöä 853-514-3-10, joita koskevat panttikirjat ovat jo Ostajan hallinnassa vakuutena Konepaja-alueesta aiemmin tehdyn maankäyttösopimuksen mukaisen maankäyttömaksun suorittamisen vakuutena.

 

Myyjä vakuuttaa, että sillä on rajoittamaton omistusoikeus Kiinteistöihin, se on tehnyt lain edellyttämät luovutusta koskevat hallinnolliset päätökset ja että sillä on oikeus luovuttaa Kiinteistöt.

 

Myyjä ei anna Ostajalle muita Kiinteistöjä koskevia vakuutuksia.

 

5.4 Vuokrasopimukset, liittymät

 

Siltä osin kuin Ostaja on ennen kauppaa edellyttänyt, Myyjä on irtisanonut Ostajan hallintaan kaupantekohetkellä siirtyviin alueisiin kohdistuvat vuokrasopimukset viimeistään tämän kauppakirjan allekirjoitushetkellä. Kyseiset vuokrasopimukset siirretään Ostajalle kaupantekohetkellä.

 

Kaupantekohetkellä siirtyy Eteläkiinteistöllä ulkopuolisten kanssa tehdyt autopaikkoja koskevat sopimukset Ostajalle. Ratapihakiinteistöä koskevat vuokrasopimukset jäävät Myyjälle hallintaoikeuden siirtymiseen asti. Vuokrasopimukset on yksilöity liitteessä 4 (sisältäen myös tiedon mahdollisista ennen kauppaa irtisanotuista vuokrasopimuksista, joissa irtisanomisaika on edelleen kesken).

 

Kaupunki järjestää kustannuksellaan Kiinteistöillä myöhemmin toteutettavien rakennushankkeiden edellyttämät liitynnät kaupungin vesi-, hulevesi- ja jätevesihuollon verkostoihin sekä mahdolliset muut liittymät.

 

Pohjola-29-8 kiinteistö on liitetty kaukolämpö- ja sähköverkostoon ns. takamittauksella kaupankohteen verkostojen kautta. Mikäli Pohjola-29-8 kaukolämpö- tai sähköverkoston muutostyöt ovat välttämättömiä ja niistä tulee Ostajalle kustannuksia on kaupunki oikeutettu perimään aiheutuneet kustannukset Myyjältä. Myyjä on pidettävä mukana Pohjola-29-8 kiinteistön omistajan kanssa mahdollisesti käytävissä neuvotteluissa ja mahdolliset muutostyöt tulee toteuttaa viimeistään kolmen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta, jonka jälkeen Myyjä ei ole enää vastuussa mahdollisten muutostöiden kustannuksista.

 

6. ERITYISET SITOUMUKSET

 

6.1 Pilaantuminen

Kiinteistöillä on tehty Ostajalle esitettyjen ympäristöraporttien mukaiset selvitykset ja tutkimukset (”Ympäristöraportit”). Ympäristöraporttien mukaan (a) Ratapihakiinteistöllä on todettu Kiinteistön nykykäyttö ja sen suunniteltu tuleva käyttö huomioiden pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia ja tutkituilla alueilla on maaperän kunnostustarvetta, mutta (b) Eteläkiinteistöllä ei ole todettu kiinteistön nykykäyttö huomioiden pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia eikä tutkituilla Eteläkiinteistön alueilla ole Myyjän käsityksen mukaan maaperän kunnostustarvetta.

 

Myyjä vastaa Kiinteistöjen maaperän kunnostamisesta, mukaan lukien suojeltujen rakennusten alla oleva maaperä, lainsäädännön ja ympäristönsuojeluviranomaisten edellyttämällä tavalla, jotta Kiinteistöjä voidaan käyttää Turku Ratapiha 2/2018 asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen.

 

Mikäli ”Turku Ratapiha 2/2018” ei saa lainvoimaa tai sitä ei kuuluteta voimaan mistä tahansa syystä, Kaupunki käynnistää uuden kaavoitushankkeen. Myyjä vastaa Kiinteistöjen maaperän kunnostamisesta, mukaan lukien rakennusten alla oleva maaperä, lainsäädännön ja ympäristösuojeluviranomaisten edellyttämällä tavalla siten, että alue on käytettävissä uuden asemakaavan käyttötarkoitukseen.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän kunnostamisvelvoite koskee myös rautatiealueita, joita asemakaavalla muutetaan yleiseksi alueiksi kuten esim. kaduiksi, aukioiksi ja puistoiksi. Myyjän kunnostamisvelvoite ei koske nykyisen asemakaavan mukaisia katualueita.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulla oleva maaperänkunnostamistyö sisältää ratapölkkyjen poistamisen ja jatkokäsittelyn.

 

Maaperän kunnostamisesta aiheutuviksi kustannuksiksi katsotaan ainoastaan tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kustannukset (sisältäen puhtaan täyttömaan kohteen palauttamiseksi rakentamisen edellyttämään korkotasoon). Pilaantumisen edellyttämien korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua taloudellisesti edullisimmalla tavalla ja tässä tarkoituksessa Osapuolet sopivat yhdessä puhdistuskustannusten minimoinnista ja viranomaiselle esitettävästä kunnostus- ja riskinhallintasuunnitelmasta. Suojeltujen rakennusten osalta ratkaisut pyritään valitsemaan niin, että lattian alapuoliseen maaperän puhdistamiseen ei jouduta tai pyritään siihen, että mahdolliset maanvaihdot minimoidaan hyödyntäen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Mikäli vaihtoehtoisia keinoja on käytettävissä, Myyjä vastaa näiden toimenpiteiden kustannuksista osana pilaantuneiden maiden puhdistusvelvoitetta

 

Myyjä suorittaa kunnostustoimenpiteet Kiinteistöillä myöhemmin toteutettavien rakennushankkeiden edellyttämien kaivutöiden yhteydessä. Ostaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että kunnostustoimenpiteet voidaan tilata samalta urakoitsijalta, joka toteuttaa kyseiset maanrakennustyöt. Edellä mainitusta riippumatta Myyjällä on kuitenkin oikeus toteuttaa maaperän kunnostustyöt milloin tahansa sen jälkeen, kun Kiinteistöillä nykyisin sijaitseva ratainfra voidaan poistaa käytöstä KUTU-hankkeen valmistuttua. Puhdistustyöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti Ostajalle 3 kuukautta ennen puhdistustöiden aloittamista.

 

Sopijaosapuolet voivat yhteisesti myöhemmin sopia muusta aikataulusta, mikäli alueen rakentuminen on määräajan päätyttyä olennaisesti toteutumatta.

 

Ostaja ja Myyjä voivat tarvittaessa Ostajan pyynnöstä laatia Pima-maiden puhdistuksesta tämän kauppakirjan ehtoja vastaavan sopimuksen Pima-maden puhdistamisvelvoitteesta, joka voidaan siirtää TRK:lle kiinteistön kaupan yhteydessä.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjä ei vastaa miltään osin mahdollisista Kiinteistöillä sijaitsevissa rakennuksissa tai niiden rakenteissa havaitusta pilaantumisesta (ml. asbesti), vaan niiden puhdistamisesta, kuljettamisesta, käsittelystä yms. aiheutuvista toimenpiteistä ja kustannuksista vastaa kaikilta osin Ostaja.

 

6.2 Verot ja viranomaismaksut

 

Myyjä vastaa kaikista Kiinteistöihin liittyvistä veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista siltä osin kuin niiden peruste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymispäivää, jonka jälkeiseen aikaan perustuvista sanotuista kustannuksista vastaa Ostaja. Kauppakirjan allekirjoittamisvuoden kiinteistöverosta vastaavat Osapuolet omistusaikansa suhteessa.

 

6.3 Tulot ja menot

 

Kohdan 5.4 mukaisiin (liitteessä 4 yksilöityihin) Eteläkiinteistöllä sijaitsevia autopaikkoja koskeviin vuokrasopimuksiin perustuvat tulot ja menot jaetaan Osapuolten välille siten, että aikaan ennen omistusoikeuden siirtymispäivää kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Myyjälle ja omistusoikeuden siirtymispäivään ja sen jälkeiseen aikaan kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Ostajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulle kuuluvat myös sellaiset menot, joiden vastuuperuste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymishetkeä, mutta vaatimus on esitetty vasta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

Ratapihakiinteistöä koskeviin vuokrasopimuksiin perustuvat tulot ja menot jaetaan Osapuolten välille siten, että aikaan ennen hallintaoikeuden siirtymispäivää kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Myyjälle ja hallintaoikeuden siirtymispäivään ja sen jälkeiseen aikaan kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Ostajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulle kuuluvat myös sellaiset menot, joiden vastuuperuste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymishetkeä, mutta vaatimus on esitetty vasta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

6.4 Myyjän muut vastuut

 

Myyjä vastaa maaperän kunnostamisen lisäksi myös muista Kiinteistöjen rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuksista mm.:

 

-kaikki ratapihan siirron kustannukset suunnittelukustannuksineen. ”Ratapihan siirrolla” tarkoitetaan käytännössä Ratapihakiinteistöllä kauppakirjan allekirjoitushetkellä olevien raiteiden ja muun ratainfran korvaamista Iso-Heikkilän alueelle toteutettavilla raiteistoilla, jonka jälkeen Kiinteistö vapautuu muuhun käyttötarkoitukseen.

-Konepaja 3:10 tilan alueella olevan junaliikenteen ohjauskeskuksen (asetinlaite) siirtämisen tai kapseloinnin kustannukset.

-Eteläkiinteistöllä autolastauksen muutoksiin liittyvät kustannukset, pois lukien väliaikaisen autolastauksen järjestelyt, joista vastaa Väylävirasto.

 

Edellä mainitut työt sovitaan tehtäväksi osana Väyläviraston johtamaa Kupittaa-Turku kaksoisraide hanketta (”KUTU-hanke”), jonka on määrä valmistua arviolta viimeistään vuonna 2026. Tästä on sovittu erillisellä Väyläviraston ja VR:n välisellä KUTU-Hanketta koskevalla toteutussopimuksella, jolla Väylävirasto ja VR sopivat sitovasti myös kyseisistä töistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta keskenään. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä kauppakirjalla ei muuteta VR:n ja Väyläviraston välillä sovittuja kustannus- ja vastuunjakoja KUTU-hankkeessa eikä näitä kustannuksia voida vyöryttää Ostajan maksettavaksi osana KUTU -hankkeen kustannuksia.

 

Osapuolilla ei ole maaperän kunnostamisen ja tässä kohdassa 6.4 tarkoitettujen kustannusten lisäksi tiedossa muita Kiinteistöjen rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuksia.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän rakentamiskelpoiseksisaattamisvelvoite ei koske nykyisen asemakaavan mukaisia katualueita.

 

6.5 Lohkominen

 

Ostaja vastaa kustannuksellaan Kiinteistöjen lohkomisesta itsenäiseksi kiinteistöksi.

 

6.6 Maankäyttösopimus

 

Osapuolet ovat 5.4.2023 allekirjoittaneet Kiinteistöjä koskevan Maankäyttösopimuksen. Maankäyttösopimus siirtyy tämän kaupan jälkeen myös maanomistajaosapuolen osalta Ostajalle itselleen [, jonka vuoksi Maankäyttösopimuksen voimassaolo lakkaa tämän kauppakirjan allekirjoituksin]. Myyjällä ei ole tämän kaupan jälkeen mitään vastuita tai velvoitteita Maankäyttösopimukseen liittyen, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjää kohtaan mitään Maankäyttösopimukseen perustuvia vaatimuksia.

 

6.7 Raideliikenteen toimintojen varmistaminen kiinteistökaupan jälkeen

 

Osapuolet sopivat, että riippumatta tästä Kiinteistöjen kaupasta ja Kiinteistöjen omistusoikeuden luovutuksesta, Ratapihakiinteistö ja kaikki Ratapihakiinteistöllä olemassa olevat raiteet ja muu ratainfra niihin liittyvine maa-alueineen ja rakennuksineen pysyvät myös Kiinteistöjen kaupan jälkeen korvauksetta nykyisessä käytössään ja Myyjän hallinnassa niin pitkään kunnes KUTU-hankkeella toteutettavat korvaavat raidejärjestelmät ovat saaneet viranomaisten tarvittavat hyväksynnät ja ne on otettu tosiasiallisesti käyttöön, kuitenkin enintään 31.12.2026 asti. Mikäli korvaavat raiteet eivät vielä tuolloin ole käyttöönotettavissa, Myyjä on velvollinen maksamaan 1.1.2027 lukien hallinnassaan olevista alueesta Ostajalle kohtuullista markkinavuokraa hallinta-ajan loppuun asti (joka vastaa esim. määrältään vastaavan kaltaisessa käytössä olevan alueen käypää vuokraa), ellei KUTU-hankkeen viivästyminen ole seurausta Ostajan omista päätöksistä.

 

Eteläkiinteistön hallinta siirtyy kaupungille omistusoikeuden siirtyessä, kuitenkin niin että VR:llä säilyy oikeus nykyisten ratapihatoimintojen ja junaliikenteen edellyttämiin oman henkilökunnan tarvitsemiin pysäköintipaikkoihin korvauksetta (30 kpl) Ratapihakiinteistön hallintaoikeuden luovuttamiseen saakka. Osapuolet sitoutuvat tekemään autopaikkaoikeuksien osalta tarvittaessa erillisen käyttöoikeus- tms. sopimuksen.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjä pysyy myös Kiinteistön kaupan jälkeen rataverkonhaltijana kyseisten Kiinteistöillä nykyisin sijaitsevien raiteistojen osalta. Kiinteistöillä sijaitseviin raidejärjestelmiin ja rakennuksiin liittyvistä ylläpitokustannuksista, vuokrauksista ja korjauksista yms. vastuista vastaa kaupan jälkeen Myyjä koko hallinta- ja käyttöajaltaan.

 

Myyjä ja Ostaja allekirjoittavat erillisen sopimuksen Ratapihakiinteistön hallintaoikeuden luovuttamisesta 3 kuukauden kuluessa siitä, kun KUTU-hankkeella toteutetut korvaavat raidejärjestelmät ovat saaneet viranomaisten hyväksynnät ja ne on otettu tosiasiallisesti käyttöön. KUTU-hankkeen niin mahdollistaessa, hallintaoikeus Ratapihakiinteistöön voidaan luovuttaa Ostajalle myös osissa ja vaiheittain niin kuin Osapuolet siitä erikseen sopivat.

 

6.8 Rakennusten ja rakenteiden purkaminen ja siirtäminen

 

Ostaja vastaa kustannuksellaan Kiinteistöllä olevien rakennusten purkamisesta ja hävittämisestä siltä osin kuin niihin ei kohdistu suojeluvelvoitteita. Mikäli suojeltavien rakennusten uusiokäyttö edellyttää rakennusten maaperän puhdistamista vastaa puhdistamiskustannuksista Myyjä edellä kohdassa 6.1 tarkemmin yksilöidyllä tavalla.

 

Ostaja vastaa kustannuksellaan myös raiteiden ja siihen liittyvän ratatekniikan (ml. mm. kiskot ja muut rautatielaitteet, poislukien puuratapölkyt) purkamisesta ja hävittämisestä siten, että maaperän puhdistustyöt voidaan tarvittaessa aloittaa kuuden (6) kuukauden kuluttua hallinnan luovutuksesta. Mikäli Ostaja päättää toteuttaa purkutyöt KUTU-hankeorganisaation toimesta Ostaja on velvollinen korvaamaan kustannukset KUTU-hankkeelle, tai Myyjälle jos laskut tulee ensin osoittaa KUTU-hankkeelta Myyjälle.

 

Em. purkutyöt on toteutettava niin, että rautatieliikenteen toiminta ja liikenteen sujuvuus taataan häiriöttömänä koko hankkeen ajan. Osapuolet sitoutuvat kuitenkin siihen, että raidemateriaalia voidaan luovuttaa myös KUTU-hankkeelle, mikäli alueen käyttö sen mahdollistaa. Myyjällä on lisäksi halutessaan oikeus poistaa kustannuksellaan raidemateriaalia (hyödynnettäväksi muissa kohteissa) ilmoittamalla siitä Ostajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa hallinnanluovutuksesta lukien.

 

Mikäli Kiinteistöille jää maanalaisia kaapeleita, johtoja tai putkia, joita KUTU-hanke ei siirrä, Ostaja vastaa niiden siirtämisestä tai poistamisesta.

 

Rakennustöitä tai edellä tarkoitettuja purkutöitä Kiinteistöillä ei saa aloittaa niin pitkään, kun ratainfra maa-alueineen ovat Myyjän hallinnassa yllä mainitulla tavalla. Rakennus- ja purkutyöt on pyrittävä toteuttamaan niin, että rautatieliikenteen toiminta ja liikenteen sujuvuus taataan häiriöttömänä koko hankkeen ajan.

 

7. IRTAIN OMAISUUS

 

Tällä kauppakirjalla ei luovuteta mitään irtainta omaisuutta eikä sellaisen luovuttamisesta ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri sopimustakaan.

 

8. VAHINGONKORVAUS JA VIIVÄSTYS

 

Osapuolet vastaavat sopimusrikkomuksesta toiselle Osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä vahingoista. Lisäksi jos kyseessä on törkeä tuottamus tai tahallisuus, Osapuoli vastaa myös välillisten vahinkojen korvaamisesta.

 

Osapuolet vastaavat mahdollisesta viivästyksestä toiselle Osapuolelle aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Lisäksi jos kyseessä on törkeä tuottamus tai tahallisuus, Osapuoli vastaa myös välillisten kustannusten korvaamisesta.

 

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 

Mahdolliset kauppakirjan tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ja riidanalaiset korvaus- ja sopimussakkokysymykset ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

 

 

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA]

 

10. ALLEKIRJOITUKET

 

Tätä kauppakirjaa on laadittu kolme (3) saman sanaista kappaletta, yksi (1) Myyjälle, yksi (1) Ostajalle ja yksi (1) julkiselle kaupanvahvistajalle.

 

[Paikka], [ ]. päivänä kesäkuuta 2023

 

 

VR-YHTYMÄ OYJ

 

   __________________________

   [ ]

valtakirjalla

      

 

TURUN KAUPUNKI

      

 

   __________________________   

   [ ]

 

 

 

KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS

 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että [ ] VR-Yhtymä Oyj:n puolesta Myyjänä sekä [ ] Turun kaupungin puolesta Ostajana ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan, jolla Kiinteistöt luovutetaan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutussopimus on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

 

Paikka ja aika edellä mainitut.

 

 

 

 

 

 

LIITTEET      

 

1.Karttaliite M: Kaupan kohteena oleva Ratapihakiinteistöä koskeva määräala

2.Karttaliite M: Kaupan kohteena oleva Eteläkiinteistöä koskeva määräala

3.Turku Ratapiha 2/2018 asemakaavaehdotus (28.8.2020 päivätty, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutettu)

4.Ostajalle siirtyvät Eteläkiinteistöä koskevat vuokrasopimukset ja Myyjälle Ratapihakiinteistön hallinnanluovutukseen saakka jäävät vuokrasopimukset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1

 

 

LIITE 2

 

KÖPEBREV FÖR FASTIGHETER

 

1 AVTALSPARTER

 

1.1 Säljare

 

VR-Group Abp (nedan ”Säljaren” eller ”VR”)

FO-nummer: 1003521-5

PB 488 (Radiogatan 3)

00101 Helsingfors

 

1.2 Köpare

 

Åbo stad (nedan ”Köparen” eller ”’Staden”)

FO-nummer: 0204819-8

PB 355

20100 Åbo

 

2 KÖPEOBJEKT

 

Köpeobjekt är följande outbrutna områden (nedan tillsammans ”Fastigheter”):

 

Ett outbrutet område på cirka 74 300 m2 av fastighet Konepaja 3:10 (853-514-3-10) med byggnader, konstruktioner och anordningar i Åbo stad (nedan ”Bangårdsfastigheten”). Adressen för köpeobjektet är Hampspinnaregatan 14 och läget för det outbrutna området och dess gränser har anvisats på kartan M125 / 21.4.2022 i bilaga 1. Bangårdsfastigheten har beteckningen järnvägsområde LR-1 i detaljplanen ”VR Konepaja” 44/2004 som trädde i kraft 11.10.2014. På fastigheten finns en lokstallsbyggnad som skyddats i detaljplanen (sr-2) och andra byggnader som betjänar bangårdsverksamhet. I förslaget till detaljplan ”Åbo bangård” 2/2018, daterat 28.8.2020 och ändrat 15.9.2021 och 11.1.2022 på basis av utlåtanden och anmärkningar, har bangårdsfastigheten beteckningen kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (KYU-1/RKY), kvartersområde för bostads- och affärsbyggnader (AL-1/RKY), kvartersområde för flervåningshus (AK-2/RKY) och gatuområde.

Ett outbrutet område på cirka 10.111 m2 av fastigheten Rautatieasema 3:9 (853-514-3-9) i Åbo stad, inklusive byggnader, konstruktioner och anordningar (nedan ”Södra fastigheten”). Läget för det outbrutna området och dess gränser har anvisats på kartan M126/21.4.2022 i bilaga 2. Enligt detaljplanerna som trädde i kraft 3.7.1897 och 11.10.2014 har Södra fastigheten beteckningen järnvägsområde och delvis gatuområde. I förslaget till detaljplan ”Åbo bangård” 2/2018, daterat 28.8.2020 och ändrat 15.9.2021 och 11.1.2022 på basis av utlåtanden och anmärkningar, har Södra fastigheten beteckningen kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K-1) 4702 m2, gatuområde 3572 m2, Stationsplan 1333 m2 och järnvägsområde 504 m2.

 

Förslaget till detaljplan för ”Åbo Bangård” 2/2018 finns i bilaga 3. Åbo fullmäktige godkände planförslaget 17.4.2023, detaljplanen har inte vunnit laga kraft.

3. KÖPESUMMA

 

Den totala fasta köpesumman för fastigheterna är fyrahundratvå miljoner fyrahundraåttiofyra tusen femhundrasextioen (42.484.561) euro (nedan ”Köpesumman”). Köpesumman fördelas mellan Fastigheterna enligt följande:

 

Bangårdsfastigheten:    39.680.000,00 euro

Södra fastigheten:    2.804.561,00 euro.

 

Köpesumman betalas på Säljarens konto [FI17 8000 1300035004] i samband med att detta köpebrev undertecknas.

 

4 ÄGANDE- OCH BESITTNINGSRÄTTENS ÖVERGÅNG, RISKÖVERGÅNG

 

Äganderätten till Fastigheterna övergår från Säljaren till Köparen vid tidpunkten för undertecknandet av detta köpebrev och då köpesumman har i sin helhet betalats till Säljaren.

 

Besittningsrätten till Bangårdsfastigheten övergår i sin helhet till Köparen först efter att förutsättningarna som avses i punkt 6.7 är uppfyllda. Gällande Södra fastigheten övergår besittningsrätten till Köparen vid den tidpunkt då äganderätten övergår.

 

Riskerna övergår till Köparen samtidigt med besittningsrätten till fastigheterna. Säljaren svarar för skador som uppstår på Fastigheterna på grund av eldsvåda, storm, ofog eller annan orsak som inte beror på Säljaren (och Köparen) efter köpslutet men innan besittningen övergått till Köparen.

 

5. UPPGIFTER OCH FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE KÖPEOBJEKTET

 

5.1 Handlingar gällande Fastigheterna

 

Köparen har tagit del av följande handlingar gällande Fastigheterna i den lydelse som gäller vid tidpunkten för köpebrevets undertecknande:

 

- utdrag ur fastighetsregistret

- lagfartsbevis

- gravationsbevis

- gällande detaljplan (med detaljplanebestämmelser)

- Undersökningar och rapporter om markens förorening

- Avtal om marköverlåtelse och markanvändning samt samhällsbyggande som Parterna undertecknat 5.4.2023 i anslutning till förslaget till detaljplan för ”Åbo Bangård" 2/2018 som gäller Fastigheterna (nedan ”Markanvändningsavtalet”).

- Hyresavtal, placeringstillstånd och eventuella servitutsavtal

- Handlingar och avtal gällande KUTU-projektet

- protokoll från transformatorinspektioner.

 

5.2 Granskning av Fastigheterna

 

Köparen har bekantat sig med Fastigheterna. Köparen har i samband med syner m.fl. granskat Fastigheterna på det sätt Köparen önskat.

Innan köpebrevet undertecknas har Säljaren lämnat till Köparen en delvis dokumentation om att de andra byggnadernas elcentraler är ändamålsenliga. Köparen försäkrar att hen i samband med synerna konstaterat att Fastigheterna motsvarar de handlingar och uppgifter som lämnats, med undantag av handlingarna om byggnadernas elcentralers ändamålsenlighet till den del som handlingarna ännu inte lämnats till Köparen vid köpslutet.

 

Parterna kommer överens om att Köparen anskaffar andra än de skyddade byggnaderna och konstruktionerna för att rivas och att deras nuvarande skick och rivningsskyldigheten gällande dem har beaktats redan när Köpesumman fastställdes. Köparen är medveten om de skyddsmärkta byggnaderna på Bangårdsfastigheten och om skyddsbestämmelserna i anslutning till dessa. Köparen svarar för kostnaderna och ansvaren som skyddandet av byggnaderna förorsakar för byggprojekten. Köparen är medveten om att en ändring av de skyddade byggnadernas användningsändamål förutsätter betydande investeringar bl.a. i husteknik och konstruktioner.

 

Säljaren sköter dock normalt underhåll och reparationer som byggnaderna kräver i nuläget tills byggnadernas besittningsrätt övergår till Köparen.

 

Med hänvisning till det som konstateras ovan och i 2 kap. 9 § i jordabalken kommer Parterna särskilt och specifikt överens om att Köparen tar emot köpeobjektet och dess byggnader i det skick som de var i då Köparen senast bekantade sig med dem.

 

5.3 Säljarens försäkringar

 

Säljaren försäkrar att Fastigheterna inte belastas av (a) fordringsinteckningar eller gravationer som inte framgår av gravationsbeviset, (b) servitut eller andra tredje parters rättigheter som inte framgår av utdragen ur fastighetsregistret, detaljplanen eller servitutsavtal eller (c) servitut eller rättigheter som inte framgår av handlingarna som anges i punkt 5.1 och 5.4. Köparen är dessutom medveten om följande oantecknade servitut och tredje parters rättigheter gällande Bangårdsfastigheten som framkommit under synen:

 

TKU045 Servicehall för personvagnar

-Områdets grundvattenpumpstationer finns bredvid byggnaden. Det finns inte exakt information om hur omfattande området som pumpstationen betjänar är, huruvida det endast handlar om själva verkstadsfastigheten eller ett större område.

TKU055 Lokstallsbyggnaden

-Den nuvarande gångförbindelsen till lokstallet och hela depåområdet går för tillfället delvis på fastighet Pohjola-29-8 (den s.k. Tammisen tontti).

-Elförsörjningen till tomten Pohjola-29-8 sker via Lokstallet.

TKU078 Kontors- och lagerbyggnad

-Skyddsrummet betjänar också Logomo.

-Värmelinjen till Logomo och tomten Pohjola-29-8 går via byggnaden

-Avloppslinjerna går via tomt Pohjola-29-8 till Bangårdsgatan

Åbo Energis transformator som ska byggas på Södra fastigheten, gällande vilken ett servitut kommer att stiftas senare. Utöver det övriga servitut som förutsätts av KUTU-projektet och som stiftas på Fastigheterna.

 

Köparen är medveten om att inteckningarna som överenskommits i Markanvändningsavtalet för 2023 (pantbreven gällande dessa förvaltas av Köparen) hänför sig efter detta fastighetsköp till det outbrutna området som gäller Bangårdsfastigheten och som nu säljs enligt villkoren i Markanvändningsavtalet, och dessa inteckningar ska upplösas utan dröjsmål efter köpet gällande restfastighet 853-514-3-10 som förblir i Säljarens ägo. Tidigare inteckningar blir kvar för att belasta restfastighet 853-514-3-10, gällande vilken pantbreven redan förvaltas av Köparen som säkerhet för betalningen av markanvändningsavgiften för området Konepaja i enlighet med markanvändningsavtalet.

 

Säljaren försäkrar att hen har obegränsad äganderätt till Fastigheterna, att hen har fattat de administrativa beslut om överlåtelsen som krävs i lagen och att hen har rätt att överlåta Fastigheterna.

 

Säljaren ger inga andra försäkringar gällande Fastigheterna till Köparen.

 

5.4 Hyresavtal, anslutningar

 

Till den del Köparen har förutsatt innan köpet har Säljaren sagt upp arrendeavtal gällande områdena som övergår i Köparens ägo vid köpslutet senast vid den tidpunkt då detta köpebrev undertecknas. Dessa arrendeavtal övergår till Köparen vid köpslutet.

 

Vid köpslutet överförs avtal som ingåtts med utomstående om bilplatserna på Södra fastigheten till Köparen. Säljaren behåller hyresavtalen gällande Bangårdsfastigheten fram till besittningsrättens övergång. Hyresavtalen har specificerats i bilaga 4 (innehåller även uppgifter om eventuella hyresavtal som sagts upp före fastighetsköpet, men för vilka uppsägningstiden inte ännu har gått ut).

 

Staden ordnar på egen bekostnad de anslutningar till stadens vatten-, dagvatten- och avloppsvattennätverk samt andra eventuella anslutningar som förutsätts av byggprojekt som senare genomförs på Fastigheterna.

 

Fastighet Pohjola-29-8 har anslutits till fjärrvärme- och elnätverket genom s.k. bakmätning via köpeobjektets nätverk. Om ändringarna i fjärrvärme- eller elnätverket i Pohjola-29-8 är nödvändiga och förorsakar Köparen kostnader har staden rätt att uppbära dessa kostnader av säljaren. Säljaren ska delta i förhandlingar som eventuellt förs med ägaren till fastighet Pohjola-29-8 och eventuella ändringsarbeten ska genomföras senast tre år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, varefter Säljaren inte längre ansvarar för kostnaderna för eventuella ändringsarbeten.

 

6. SÄRSKILDA FÖRBINDELSER

 

6.1 Förorening

På fastigheterna har gjorts de utredningar och undersökningar som framgår av miljörapporterna som lagts fram för Köparen (”Miljörapporter”). Enligt Miljörapporterna har (a) på Bangårdsfastigheten konstaterats sådana marksubstanser som med beaktande av Fastighetens nuvarande användning och dess planerade användning klassificeras som förorenade och de undersökta områdena har behov av iståndsättning av marken, men (b) på Södra fastigheten har sådana marksubstanser som med beaktande av fastighetens nuvarande användning klassificeras som förorenade inte konstaterats och de undersökta områdena har enligt Säljarens uppfattning inget behov av iståndsättning av marken.

 

Säljaren svarar för iståndsättningen av Fastigheternas mark, inklusive marken under de skyddade byggnaderna, på det sätt som förutsätts i lagen och av miljöskyddsmyndigheten, så att Fastigheterna kan användas enligt det syfte som avses i detaljplanen ”Åbo Bangård 2/2018”.

 

Om ”Åbo Bangård 2/2018” inte vinner laga kraft eller inte kungörs att träda i kraft av vilken orsak som helst, inleder Staden ett nytt planläggningsprojekt. Säljaren svarar för iståndsättningen av Fastigheternas mark, inklusive marken under de skyddade byggnaderna, på det sätt som förutsätts i lagen och av miljöskyddsmyndigheten, så att området kan användas enligt det syfte som avses i den nya detaljplanen.

 

För tydlighetens skull konstateras att Säljarens inståndsättningsskyldighet också gäller järnvägsområden som i detaljplanen omvandlas till allmänna områden, t.ex. gator, öppna platser och parker. Säljarens iståndsättningsskyldighet gäller inte gatuområdena i den nuvarande detaljplanen.

 

För tydlighetens skull konstateras att iståndsättningen av marken som Säljaren ansvarar för inbegriper avlägsnande och vidarebehandling av sliprarna.

 

Som kostnader för iståndsättning av marken anses endast kostnader som uppstår utöver de normala markbyggnadskostnaderna (inklusive ren fyllnadsjord för att återställa objektet till den nivå som byggandet förutsätter). Reparationsåtgärderna som föroreningen förutsätter ska vidtas på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt och i detta syfte kommer Partena tillsammans överens om minimeringen av saneringskostnader och om iståndsättnings- och riskhanteringsplanen som lämnas till myndigheten. För de skyddade byggnadernas del strävar man efter att välja sådana lösningar som inte tvingar till sanering av marken under golvet, eller man strävar efter att minimera eventuella markbyten genom att utnyttja alternativa iståndsättningsmetoder. Om alternativa sätt finns till hands svarar Säljaren för kostnaderna för dessa åtgärder inom ramen för skyldigheten att sanera förorenad mark.

 

Säljaren vidtar iståndsättningsåtgärderna på Fastigheterna i samband med grävningarna som förutsätts av de byggprojekt som senare genomförs. Köparen förbinder sig att bidra till att iståndsättningsåtgärderna kan beställas av samma entreprenör som genomför jordbyggnadsarbetena. Trots det som nämns ovan har Säljaren dock rätt att iståndsätta marken när som helst efter att den nuvarande baninfrastrukturen på Fastigheterna kan avlägsnas efter att KUTU-projektet färdigställts. Köparen ska meddelas skriftlig om saneringen 3 månader innan arbetet inleds.

 

Avtalsparterna kan gemensamt avtala om en annan tidtabell senare om inte byggandet av området väsentligt genomförts efter att tidsfristen upphört.

 

Köparen och Säljaren kan vid behov på begäran av Köparen utarbeta ett avtal om skyldighet att sanera Pima-mark som motsvarar villkoren i detta köpebrev och som kan överlåtas till TRK i samband med fastighetsköpet.

 

För tydlighetens skull konstateras att Säljaren inte på något sätt är ansvarig för skador på Fastigheternas byggnader eller deras konstruktioner (inkl. asbest), utan Köparen svarar för åtgärder och kostnader som föranleds av rengöring, transport, behandling mm.

 

6.2 Skatter och myndighetsavgifter

 

Säljaren svarar för alla skatter och andra offentligrättsliga avgifter för Fastigheterna till den del som de härrör från tiden före äganderättens övergång, varefter Köparen svarar för de kostnader som härrör från tiden efter övergången. För fastighetsskatten som uppbärs det år då köpebrevet undertecknas svarar Parterna i förhållande till sina ägartider.

 

6.3 Inkomster och utgifter

 

Inkomster och utgifter som grundar sig på hyresavtalen gällande bilplatser på Södra fastigheten (specificerade i bilaga 4) enligt punkt 5.4 delas mellan Parterna så att Säljaren svarar för inkomster och utgifter som härrör från tiden före äganderättens övergång och Köparen för inkomster och utgifter som härrör från dagen då äganderätten övergick och tiden efter det. För tydlighetens skull konstateras att Säljaren också ansvarar för utgifter som härrör från tiden före äganderättens övergång men gällande vilka ett krav har lagts fram först efter äganderättens övergång.

 

Inkomster och utgifter som grundar sig på hyresavtalen gällande Bangårdsfastigheten delas mellan Parterna så att Säljaren svarar för inkomster och utgifter som härrör från tiden före äganderättens övergång och Köparen för inkomster och utgifter som härrör från dagen då äganderätten övergick och tiden efter det. För tydlighetens skull konstateras att Säljaren också ansvarar för utgifter som härrör från tiden före äganderättens övergång men gällande vilka ett krav har lagts fram först efter äganderättens övergång.

 

6.4 Säljarens övriga ansvar

 

Säljaren svarar för iståndsättning av marken, men också för andra kostnader för att göra Fastigheterna byggbar, bl.a.:

 

-alla kostnader för flyttning av bangården inklusive planeringskostnader. Med ”flyttning av bangården” avses i praktiken att ersätta spår och övrig baninfrastruktur, som vid tidpunkten då köpebrevet undertecknas finns på Bangårdsfastigheten, med spår som byggs i Storheikkiläs område, varefter Fastigheten frigörs för annat användningsändamål.

-Kostnaderna för flyttning eller inkapsling av styrcentralen för tågtrafik (ställapparaten) på fastighet Konepaja 3:10.

-Kostnaderna i anslutning till ändringarna i billastningen på Södra fastigheten, bortsett från arrangemangen kring tillfällig billastning, som Trafikledsverket står för.

 

Parterna kommer överens om att ovannämnda arbeten genomförs som en del av projektet för ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo (”KUTU-projektet”) som leds av Trafikledsverket och är avsett att bli klart senast 2026. Om detta har överenskommits genom ett separat genomförandeavtal gällande KUTU-projektet mellan Trafikledsverket och VR, med vilket Trafikledsverket och VR kommer bindande överens om att dela på kostnaderna också för dessa arbeten. För tydlighetens skull konstateras att kostnads- och ansvarsfördelningarna i KUTU-projektet som överenskommits mellan VR och Trafikledsverket inte ändras genom detta köpebrev och att dessa kostnader inte kan överföras till Köparen som en del av kostnaderna för KUTU-projektet.

 

Förutom iståndsättningen av marken samt kostnaderna som avses i punkt 6.4 har Parterna inte kännedom om andra kostnader för att göra Fastigheterna byggbar.

 

För tydlighetens skull konstateras att Säljarens skyldighet att göra området byggbart inte gäller inte gatuområdena i den nuvarande detaljplanen.

 

6.5 Styckning

 

Köparen svarar på egen bekostnad för styckning av Fastigheterna till en självständig fastighet.

 

6.6 Markanvändningsavtal

 

Parterna har undertecknat Markanvändningsavtalet gällande Fastigheterna 5.4.2023. Markanvändningsavtalet överförs efter detta fastighetsköp också för markägarpartens del till Köparen själv [, varför Markanvändningsavtalet upphör att gälla genom undertecknandet av detta köpebrev]. Efter detta fastighetsköp har Säljaren inga ansvar eller skyldigheter gällande Markanvändningsavtalet och Köparen har inte rätt att ställa krav som grundar sig på Markanvändningsavtalet på Säljaren

 

6.7 Säkerställande av spårtrafikens funktion efter fastighetsköpet

 

Parterna kommer överens om att, oberoende av detta Fastighetsköp och övergången av äganderätten till Fastigheterna, används Bangårdsfastigheten och alla befintliga spår och övrig baninfrastruktur med därtill anslutande markområden och byggnader på Bangårdsfastigheten också efter Fastighetsköpet för samma ändamål och blir kvar i Säljarens besittning tills de ersättande spårsystemen som genomförs genom KUTU-projektet har godkänts av myndigheterna och tagits i verkligt bruk, dock senast fram till 31.12.2026. Om de ersättande spåren inte ännu kan tas i bruk vid denna tidpunkt är Säljaren skyldig att från och med 1.1.2027 betala ett skäligt marknadsarrende för området den besitter till Köparen fram till slutet av besittningstiden (som motsvarar t.ex. det gängse arrende för ett område som används för motsvarande ändamål) så länge KUTU-projektet inte försenas på grund av Köparens egna beslut.

 

Besittningen av Södra fastigheten övergår till staden i och med besittningsrättens övergång, dock så att VR även i fortsättningen har rätt till parkeringsplatser som personalen behöver och som förutsätts av de nuvarande bangårdsfunktionerna och tågtrafiken (30 st.) fram till det övergången av besittningsrätten gällande Bangårdsfastigheten. Parterna förbinder sig att ingå ett separat avtal om nyttjanderätt e.d. gällande rätten till bilplatser.

 

För tydlighetens skull konstateras att Säljaren också efter Fastighetsköpet kommer att besitta järnvägsnätet vad gäller de spår som i nuläget finns på Fastigheterna. Säljaren svarar efter köpet för underhållskostnader, hyrning och reparationer mm. gällande spårsystemen och byggnaderna på Fastigheterna för hela sin besittnings- och användningstid.

 

Säljaren och Köparen undertecknar ett separat avtal för övergången av besittningsrätten till Bangårdsfastigheten inom 3 månader efter att de ersättande spårsystemen som byggts genom KUTU-projektet godkänts av myndigheterna och tagits i verkligt bruk. Om KUTU-projektet tillåter det kan besittningsrätten till Bangårdsfastigheten överlåtas till Köparen också i mindre delar och stegvis så som Parterna separat kommer överens.

 

6.8 Rivning och flyttning av byggnader och konstruktioner

 

Köparen svarar på egen bekostnad för rivning och förstörning av byggnaderna på Fastigheten till den del som dessa inte berörs av skyddsplikt. Om nyanvändningen av de skyddade byggnaderna förutsätter sanering av marken svarar Säljaren för saneringskostnaderna på det sätt som noggrannare anges i punkt 6.1.

 

Köparen svarar på egen bekostnad också för rivning och förstörning av spår och därtill hörande banteknik (inkl. bl.a. rälser och andra järnvägsanordningar, med undantag av träsliprarna) så att saneringen av marken vid behov kan inledas inom sex (6) månader efter besittningens övergång. Om Köparen beslutar att rivningen genomförs av KUTU-projektorganisationen är Köparen skyldig att betala ersättning till KUTU-projektet för kostnaderna, eller till Säljaren om fakturorna först ska hänvisas från KUTU-projektet till Säljaren.

 

Ovannämnda rivning ska genomföras så att järnvägstrafikens funktion och trafikens smidighet garanteras utan störningar under hela projektets gång. Parterna förbinder sig dock till att överlämna spårmaterial också för KUTU-projektets bruk, om användningen av området tillåter det. Säljaren har dessutom rätt att på egen bekostnad avlägsna spårmaterial om hen vill (för att utnyttjas i andra objekt) genom att meddela om saken till Köparen inom tre (3) månader efter besittningsövergången.

 

Om underjordiska kablar, ledningar eller rör, som inte flyttas inom KUTU-projektet, blir kvar på fastigheterna, svarar Köparen för att flytta eller avlägsna dem.

 

Byggarbeten eller ovannämnda rivningar får inte påbörjas på Fastigheterna så länge som Säljaren besitter baninfrastrukturen med markområden på det sätt som anges ovan. Ovannämnda bygg- och rivningsarbeten ska genomföras så att järnvägstrafiken och trafikens smidighet garanteras utan störningar under hela projektets gång.

 

7. LÖSÖRE

 

Genom detta köpebrev överlåts inget lösöre och inget separat avtal har ingåtts om överlåtelse av lösöre i samband med detta köp.

 

8. SKADEERSÄTTNING OCH FÖRDRÖJNING

 

Parterna svarar för direkta skador som deras avtalsbrott eventuellt förorsakat den andra Parten. Om det handlar om grov vårdslöshet eller uppsåt svarar Parten också för ersättning av indirekta skador.

 

Parterna svarar för direkta kostnader som förorsakats den andra Parten på grund av eventuell fördröjning. Om det handlar om grov vårdslöshet eller uppsåt svarar Parten också för ersättning av indirekta kostnader.

 

9. AVGÖRANDE AV MENINGSSKILJAKTIGHETER

 

Eventuella meningsskiljaktigheter om tolkningen av köpebrevet och omtvistade frågor kring ersättning och avtalsvite, avgörs av Egentliga Finlands tingsrätt som första rättsinstans.

 

 

[UNDERSKRIFTER PÅ FÖLJANDE SIDA]

 

10 UNDERSKRIFTER

 

Det här köpebrevet har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, ett (1) för Säljaren, ett (1) för Köparen och ett (1) för det offentliga köpvittnet.

 

[Plats], [ ] juni 2023

 

 

VR-GROUP ABP

 

   __________________________

   [ ]

med fullmakt

      

 

ÅBO STAD

      

 

   __________________________

   [ ]

 

 

 

INTYG AV DET OFFENTLIGA KÖPVITTNET

 

I min egenskap av köpvittne intygar jag att [ ] som Säljare på VR-Group Abp:s vägnar och [ ] som Köpare på Åbo stads vägnar har undertecknat detta köpebrev genom vilket Fastigheterna överlåts, och att bägge har varit samtidigt närvarande då överlåtelsen styrkts. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelseavtalet har upprättats enligt 2 kap. 1 § i jordabalken.

 

Tid och plats enligt ovan.

 

 

 

 

 

 

BILAGOR      

 

1.Kartbilaga M: Det outbrutna området gällande Bangårdsfastigheten som utgör köpeobjektet

2.Kartbilaga M: Det outbrutna området gällande Södra fastigheten som utgör köpeobjektet

3.Förslaget till detaljplan för Åbo Bangård 2/2018 (daterat 28.8.2020, ändrat 15.9.2021 och 11.1.2022 på basis av utlåtanden och anmärkningar)

4.Hyresavtal gällande Södra fastigheten som överförs till Köparen och hyresavtal som blir kvar hos Säljaren fram till överlåtelsen av besittningen av Bangårdsfastigheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1

 

 

BILAGA 2