Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta4323.05.20236
Kaupunginhallitus25912.06.202330
Kaupunginvaltuusto12519.06.202319

2250-2022 (02 02 01)

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2022, vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022

Tiivistelmä: -

Tarklk § 43

Revisiotoimisto 19.5.2023:

​Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.3.2023 § 122 päättänyt allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi (diaari 2256-2023).

​Kuntalain (410/2015) 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:

​1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

​2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

​3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

​4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

​Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivat ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

​Havaitsemistaan olennaista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Kuntalain (410/2015) 125 §: Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely

”Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.”

Turun kaupungin tilintarkastusta koskevan sopimuksen perusteella tilintarkastaja antaa Turun kaupunginvaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastuskertomusta ei tarkastuskohteesta johtuvista syistä voida antaa em. ajankohtaan mennessä, on kertomus annettava joka tapauksessa viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

​Turun kaupungin tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala on antanut tilintarkastuskertomuksen 2022 ja esitellyt tilintarkastuskertomuksen sisältöä tarkastuslautakunnan kokouksessa 27.4.2023.

​Kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaan:

”Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

​Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.”

Tarkastuslautakunta päätti 27.4.2023 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 ja todeta, että tilintarkastuskertomus ei tilintarkastajan mukaan sisällä sellaisia kuntalain 125 §:ssä tarkoitettuja muistutuksia, joista tarkastuslautakunnan on lain mukaan hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

Tarkastuslautakunta päätti antaa revisiotoimistolle tehtäväksi valmistella asiassa kaupunginvaltuustolle tehtävä esitys.

Liite 1​KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 27.4.2023: Tilintarkastuskertomus 2022

Tarkastuksen tulokset tilintarkastuskertomuksen mukaan:

​”Vuoden 2022 talousarvion sitovien määrärahojen ylityksiä on tapahtunut eräiden tehtäväalueiden kohdalla. Seuraavat poikkeamat on katsottava olennaisiksi:

Toimielin

Määrärahan ylitys

%

Tilivelvollinen

Kaupunginhallitus

4,9 milj. euroa

1,7 %

Kaupunginhallitus ja kansliapäällikkö

Kasvatus- ja opetuslautakunta

6,7 milj. euroa

1,9 %

Kasvatus- ja opetuslautakunta ja toimialajohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

11,7 milj. euroa

1,5 %

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja toimialajohtaja

Muilta osin kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

​Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

​Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.”

Tilintarkastuskertomuksessa on esitetty lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä:

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastuskertomuksen mukaan:

​”Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat.”

Tarkastuslautakunnan valmistelu kaupunginvaltuustolle

​Tarkastuslautakunta päätti 27.4.2023 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 ja todeta, että tilintarkastuskertomus ei tilintarkastajan mukaan​ sisällä sellaisia kuntalain 125 §:ssä tarkoitettuja muistutuksia, joista tarkastuslautakunnan on lain mukaan hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Tarkastuslautakunnan valmistelua varten on kuitenkin pyydetty selvitystä tilintarkastuskertomuksessa mainituista määrärahaylityksistä tehtäväalueiden johtavilta viranhaltijoilta.

Oheismateriaali 1​Konsernihallinto, talouspalvelut, Valtteri Mikkola 15.5.2023: Vastaus kaupunginreviisorin selvityspyyntöön

Oheismateriaali 2​Sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa 11.5.2023: Vastaus selvityspyyntöön koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 talousarvion määrärahaylitystä

Kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 258: Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaehdotus

​Kaupunginvaltuusto on 15.11.2021 § 258 päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisena hyväksyä toimielinten vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi valtuusto on päättänyt valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään mahdolliset tarkistukset alustaviin pormestariohjelman toimenpiteisiin joulukuussa osana talousarvion toimeenpanoa.

​Kaupunginvaltuusto on 14.6.2021 § 152 päättänyt taloussuunnitelmakauden 2022-2025 suunnittelulukujen hyväksymisestä. Asian esittelyssä todetaan, että käyttötalouden toimielinkohtaisten suunnittelulukujen määrittäminen on ollut haastavaa. Hyvinvointipalvelujen osalta esittelyssä on todettu, että koronapandemia on vaikuttanut voimakkaimmin hyvinvointipalveluihin. Vallitsevan häiriötilan seurauksena palvelujen järjestämisen suunnittelu on erityisen vaikeaa.

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset

Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymän Turun kaupungin toimintasuunnitelman (vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma) osana liitteenä 2 on ”talousarvion noudattamista koskevat määräykset”.

Oheismateriaali 3​Kv 15.11.2021 § 258: Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaehdotus; Talousarvion noudattamista koskevat määräykset

Talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä määrätään seuraavista asioista:

1.​ ​ ​ ​ Talousarvion sitovuus

”Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 68 §:n mukaan kaupunginvaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupungin viranomaisia. Kaupunginhallitus antaa määräykset siitä, miten toimintasuunnitelmiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia.”

”Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä toimielimille käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot bruttositoviksi (poikkeuksena aluepelastuslautakunta).”

2.​ ​ ​ ​ Muutokset talousarvioon ilman kaupunginvaltuuston päätöstä

3.​ ​ ​ ​ Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

”Toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.”

4.​ ​ ​ ​ Toiminnan ja talouden seuranta

4.1​ Osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset

”Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.”

4.2​ Pormestariohjelman seuranta

4.3​ Kuukausiraportointi toiminnan ja talouden kehittymisestä

”Palvelukokonaisuuksista vastaavat johtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen.

Palvelukokonaisuudesta vastaavan johtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toiminnasta ja taloudesta kansliapäällikölle sekä huolehtia siitä, että kansliapäälliköllä on valvontaa varten riittävät tiedot toiminnasta.”

5.​ ​ ​ ​ Projektit ja hankkeet

Kaupunginhallituksen antamat toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Kaupunginhallitus on 20.12.2021 § 580 päättänyt hyväksyä toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset liitteen 2 mukaan.

Oheismateriaali 4​Kh 20.12.2021 § 580 Liite 2: Toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Kaupunginhallitus – määrärahan ylitys 4,9 milj. euroa (1,7 %)

​Tarkastuslautakunnan valmistelua varten pyydetyn selvityksen vastauksessa kaupunginhallituksen määrärahan ylityksen osalta viitataan Turun kaupungin tilinpäätös 2022 -asiakirjan sivuilla 62-63 (kh 27.3.2023 § 122) esitettyyn ”toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat” (kaupunginhallitus, konsernihallinto, työllisyyden palvelukokonaisuus).

​Lisäksi kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen on selvityksessä esittänyt, että toimintakulujen ylitystä 4,9 milj. euroa selittävät erityisesti:

Kansliapäällikkö Heikkisen mukaan ”Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tavoitteiden toteutumista on raportoitu osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallitukselle on esitetty määrärahamuutoksia vuoden 2022 aikana toisen ja kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi viimeisimmät muutokset kolmannen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä 14.11.2022 § 231.

Joulukuussa kaupunginhallitukselle raportoitiin vuoden 2022 tarkennettu talousennuste. Marras-joulukuussa tietoon tulleiden tekijöiden osalta ei esitetty määrärahamuutoksia ja tiedossa olevia poikkeamia ei tuotu enää kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Lopullinen määrärahojen ylitys oli selvillä vasta helmikuun puolivälissä vuonna 2023.”

​Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 231; Vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus: Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset:

​”Konsernihallinnon vuoden 2022 talousarviossa kaupungin yhteisiin toimintoihin sisältyi kohdentamaton 7 miljoonan euron säästötavoite, jota oli tarkoitus kohdentaa osavuosikatsauksien yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Säästötavoitteen kohdentamiseen sosiaali- ja terveyslautakunnalle ei löydetty mahdollisuuksia, mutta Konsernihallinnon toimesta pyrittiin löytämään säästökohteita, johon talousarvioon budjetoitu säästötavoite saadaan osittain kohdennettua. Konsernihallinnon sisällä säästötavoitetta saadaan kohdennettua yhteensä 2,8 milj. euroa ennakoitua pienempien palvelutarpeiden, tiukan tarveharkinnan ja rekrytointien viivästymisten ansiosta. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 päättänyt seuraavasta muutoksesta vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin:

​​

Kasvatus- ja opetuslautakunta - määrärahan ylitys 6,7 milj. euroa (1,9 %)

Tarkastuslautakunnan valmistelua varten pyydetyn selvityksen vastauksessa kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahan ylityksen osalta viitataan kasvatus- ja opetuslautakunnan 7.3.2023 § 28 asiaan ”Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportit 2022” ja asian esittelyyn taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

​Lisäksi kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen on selvityksessä esittänyt seuraavaa:

”Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on raportoitu talouden toteutumisesta kuukausittain. Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tavoitteiden toteutumista on raportoitu osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksessä.

​Kaupunginvaltuusto teki vuoden 2022 aikana kaksi korjaavaa toimenpidettä kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon

osavuosikatsaus 2 ja 3 käsittelyjen yhteydessä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 17.8.2022 § 114 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden sisäisten vuokrien ylitys 1,45 milj. euroa saadaan katettua lisätalousarviomäärärahalla. Valtuusto hyväksyi tämän osavuosikatsaus 2 käsittelyn yhteydessä 19.9.2022 § 195.

​Kasvatus- ja opetuslautakunta on 27.10.2022 § 139 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuuston tekemien linjausten mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualueelle osoitetaan menojen kattamiseksi yhteensä 11.350.000 euroa seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 231 (Vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus: Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset) päättänyt seuraavasta muutoksesta vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin: ”Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden talousarvion määrärahoja korotetaan esitetyn mukaisesti yhteensä 11.350.000 euroa.”

​Kasvatus- ja opetusjohtaja Jalosen mukaan myöhempiä tiedossa olevia poikkeamia ei tuotu enää kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja lopullinen määrärahojen ylitys oli selvillä vasta helmikuun puolivälissä tänä vuonna.

Sosiaali- ja terveyslautakunta - määrärahan ylitys 11,7 milj. euroa (1,5 %)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta vastauksia selvityspyyntöön saatiin sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksalta että konsernihallinnon talouspalveluiden kautta Valtteri Mikkolan lähettäminä.

Tarkastuslautakunnan valmistelua varten pyydetyn selvityksen vastauksessa (konsernihallinto, talouspalvelut, Valtteri Mikkola 15.5.2023) sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahan ylityksen osalta viitataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan 1.3.2023 § 29 asiaan ”Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 talouden ja toiminnan vuosiraportti” ja asian esittelyyn keskeisistä talouteen vaikuttaneista tekijöistä ja talousarviopoikkeamista.

Lisäksi kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen on selvityksessä esittänyt, että toimintakulujen ylitystä 11,7 milj. euroa selittävät muun muassa:

​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​

​Kansliapäällikkö Heikkisen mukaan: ”Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on raportoitu talouden toteutumisesta kuukausittain. Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tavoitteiden toteutumista on raportoitu osavuosikatsauksissa sekä tilinpäätöksessä.

Kaupunginhallitukselle esitettiin määrärahamuutoksia vuoden 2022 aikana kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset kolmannen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä 14.11.2022 § 231.

​Joulukuussa kaupunginhallitukselle raportoitiin vuoden 2022 tarkennettu talousennuste, jossa arvioitiin sosiaali- ja terveyslautakunnan tilikauden toteutuvan muutetun talousarvion mukaan. Lopullinen määrärahojen ylitys oli selvillä vasta helmikuun puolivälissä vuonna 2023.”

Sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksan antamassa selvityksessä määrärahan ylitykseen liittyen tuodaan esiin muun muassa seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Liuksa on esittänyt lisäksi seuraavaa:

”Koko hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden osalta merkittävimmät poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden ovat kootusti:

Vaikka hyvinvoinnin palvelukokonaisuus on seurannut vuoden 2022 talouden ja toiminnan toteutumaa kuukausittain, liittyy ennustettavuuteen aina suuria riskitekijöitä, jotka realisoituivat lopullisessa tilinpäätöksessä suurempina kustannuksina kasvavan asiakastarpeen tyydyttämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vuoksi. Hoito- ja palveluvelka alkoi realisoitua pandemiauhan väistyessä taka-alalle loppuvuonna 2022.”

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 231 Vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus:

Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset:

”Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.10.2022 413 § esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että palvelukokonaisuuden tuloerää korotetaan 8,176 miljoonaa euroa ja menoerää kasvatetaan 39,809​ miljoonaa euroa eli nettomääräisesti 31,633 miljoonaa euroa.” ​ ​ ​

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 päättänyt seuraavasta muutoksesta vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin:

”Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden tuloerää korotetaan 8,176 miljoonaa euroa ja menoerää kasvatetaan 39,809 miljoonaa euroa eli nettomääräisesti 31,633 miljoonaa euroa.”

Määrärahan ylitysten perusteet

​Kaupunginhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta on tilintarkastuskertomuksessa esitetyn mukaan tapahtunut sitovien määrärahojen ylityksiä. Poikkeamia on tilintarkastuskertomuksen mukaan pidettävä olennaisina.

​Tarkastuslautakunnan valmistelussa on selvitetty muun muassa talousarvion noudattamista koskevien määräysten noudattamista. Tarkastuslautakunnan valmistelua varten on pyydetty selvitystä tilintarkastuskertomuksessa mainituista määrärahaylityksistä tehtäväalueiden johtavilta viranhaltijoilta.

​Selvityksissä esitetyn mukaisesti lautakunnille ja kaupunginhallitukselle on raportoitu toiminnan ja talouden kehityksestä. Kaupunginvaltuustolle on tehty talousarviomuutosesityksiä muun muassa kolmannen osavuosikatsauksen käsittelyn yhteyteen 14.11.2022. Selvitysten mukaan nyt esillä olevat tilintarkastuskertomuksessa mainitut ylitykset johtuvat loppuvuoden 2022 kustannuskehityksestä, mitä on ollut vaikeata ennustaa. Lopulliset määrärahan ylitykset ovat selvitysten mukaan olleet selvillä vasta helmikuun puolivälissä vuonna 2023.

​Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

​Kuntalain 125 §:n mukaan valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus​Tarkastuslautakunta päättää lähettää tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja päättää hyväksyä kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta vuonna 2022 hoitaneille toimielinjäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.​

Päätös​Tarkastuslautakunta päätti lähettää tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja päättää hyväksyä kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta vuonna 2022 hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kh § 259

Liite 1​KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 27.4.2023: Tilintarkastuskertomus 2022

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

Päätös​Asia siirrettiin kaupunginvaltuustolle.​

Kv § 125

Liite 1​KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 27.4.2023: Tilintarkastuskertomus 2022

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedTarkastuslautakunta


Liitteet:

Tarklk § 43
Liite 1:KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 27.4.2023: Tilintarkastuskertomus 2022

Kh § 259
Liite 1:KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 27.4.2023: Tilintarkastuskertomus 2022

Kv § 125
Liite 1:KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 27.4.2023: Tilintarkastuskertomus 2022 / KPMG Oy Ab, revisionssammanslutning, OFR, CGR Jorma Nurkkala 27.4.2023: Revisionsberättelse 2022