Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25112.06.202322
Kaupunginvaltuusto14119.06.202335

2531-2023 (10 00 02)

Asuinkerrostalojen tontin (Mäntymäki) myyminen sen vuokramiehelle

Tiivistelmä:

TVT Asunnot Oy on anonut saada ostaa vuokraamansa asuinkerrostalojen tontin 853-31-17-10 alaltaan noin 8097 m2. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki myy tontin osoitteessa Toivolankatu 10 kauppahintaan 3.540.276,00 euroa.

Kh § 251

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi ja maankäyttöinsinööri Hannu Kirjonen 30.5.2023:

TVT Asunnot Oy on anonut saada ostaa 30.11.2022 päivätyllä anomuksella vuokraamansa asuinkerrostalojen tontin 853-31-17-10 (Mäntymäki, Toivolankatu 10) alaltaan noin 8097 m2.

Anoja hallitsee ko. tonttia 29.11.2018 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokrakausi käsittää 1.1.2019 – 31.12.2068 välisen ajan. Tontille on myönnetty 5.1.2023 rakennuslupa 853-2022-1803 asuinkerrostaloja ja pysäköintirakennuksia varten.

Anoja perustelee tontin ostamista sillä, että korttelin 17 tonttien vaiheittaisesta myymisestä on neuvoteltu kaupungin kanssa vuodesta 2020 alkaen. Nyt kyseessä olevan tontin 10 ostosta on käyty neuvottelut vuoden 2022 aikana eli ennen kaupunginvaltuuston hyväksymiä tarkistuksia asunto- ja maapolitiikan periaatteisiin (13.2.2023 § 29). Tontin 10 ostamisesta TVT on hakenut ja saanut ARA:n osapäätöksen, jota kaupunki on puoltanut. TVT:n hallitus on hyväksynyt hankkeen käynnistyksen, urakkasopimus on allekirjoitettu ja hankkeen rakentaminen on jo käynnistynyt. Hanke on kooltaan merkittävä ja maksuerät ovat suuria, joita TVT joutuu tällä hetkellä välirahoittamaan, kunnes päätös tontin ostosta saadaan tehtyä. Edellä kuvatuista syistä kaupunginvaltuustolle esitetään tontin myyntiä.

Tontti 31.3.2018 voimaan tulleen asemakaavan 11/2015 mukaan asuinkerrostalojen korttelialuetta. Korttelissa 17 tulee sallia sähkönjakelun muuntamon sijoittaminen (AK). Tontin rakennusoikeus on kaavassa 12050 k-m2.

Alueen asemakaava on tullut voimaan 31.3.2018, jonka vuoksi alueen kaavatilanne ei anna aihetta olettaa alueen käyttötarkoituksen oleellisesti muuttuvan eikä tontin myymiselle asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen siten ole estettä.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että tontti 853-31-17-10 myydään kauppahintaan 3.540.276 euroa (13722 k-m2 * 258 €/k-m2).

Kauppahintana käytetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 23.2.2023 antaman päätöksen mukaista tontin kerrosneliömetrihintaa 258 €/k-m2.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää muun muassa kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, mikäli kauppahinta on yli kolme miljoonaa euroa.

Tuomas Heikkinen 8.6.2023:

Kaupunkikonsernitasoisen talouden kokonaisarvioinnin seurauksena myynti on tarkoituksenmukaista toteuttaa aikaisintaan 1.1.2024. Kaupasta kaupunkiemolle kohdentuvat positiiviset tulosvaikutukset tulee kohdentaa vuodelle 2024.

Kaupunki turvaa TVT Asunnot Oy:n maksukyvyn kaikissa tilanteissa ja tämän varmistamiseksi yhteisölle myönnettyä tililimiittiä voidaan kaupungin toimesta korottaa.

Karttalinkki

Liite 1Kauppakirja

Oheismateriaali 1ARAn päätös 23.2.2023

Oheismateriaali 2Ostoanomus

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

​Koivusalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Koivusalon tilalla asian käsittelyyn osallistui Pätäri.

Kv § 141

Karttalinkki

Liite 1Kauppakirja

Oheismateriaali 1ARAn päätös 23.2.2023

Oheismateriaali 2Ostoanomus

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTVT Asunnot Oy
tpvKaupunkiympäristö
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 251
Liite 1:Kauppakirja

Kv § 141
Liite 1:Kauppakirja / Köpebrevet