31.5.2023

 

KIINTEISTÖKAUPAN AIESOPIMUS

 

 

Sisällys

1. Osapuolet   

2. Kiinteistökaupan Aiesopimuksen tausta ja tarkoitus   

3. Kaupan kohteet

4. Kauppahinta   

5. Kaupan ehdot   

6. Kiinteistönkaupan purkautuminen   

7. Vakuus   

8. Määräaika kiinteistönkaupan toteuttamiselle

9. Voimassaolo   

10. Sopimuksen muuttaminen   

11.Sopimuksen siirtäminen   

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu   

 

1. Osapuolet

1.1 Kaupunki

 

Turun kaupunki (myöhemmin Kaupunki tai Myyjä)

Y-tunnus 0204819-8

 

1.2 TRK

Turun Ratapihan Kehitys Oy (myöhemmin Ostaja)

Y-tunnus 2763338-5,

GSP Group Oy Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki

 

 

 

2. Kiinteistökaupan Aiesopimuksen tausta , tarkoitus ja asiakirjojen pätevyysjärjestys

 

Turun Ratapiha-hanketta on valmisteltu Turun Ratapihan Kehitys Oy:n toimesta vuodesta 2016 alkaen. Hanke esiteltiin Turun kaupunginhallitukselle 5.6.2017 ja kumppanuussopimus kaupungin, VR-Yhtymä Oy:n ja Turun Ratapihan Kehitys Oy:n kesken allekirjoitettiin 11.12.2017. Kumppanuussopimuksen jatkosopimus allekirjoitettiin 7.9.2022 kaupunginvaltuuston 13.6.2022 §146 hyväksyttyä kumppanuussopimuksen jatkamisen.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.4.2023 § 72, että kaupunki sijoittaa Areenayhtiöön omaa pääomaa korkeintaan 42.000.000 euroa kuitenkin siten, että kaupungin omistusosuus Areenayhtiöstä voi olla enintään 49,9 % ja kaupunki tulee Areenayhtiöön vähemmistöosakkaaksi,

kaupungilla ei ole velvollisuutta kasvattaa sijoitustaan yli 2.000.000 euron,

oman pääoman sijoituksen lisäksi kaupunki voi antaa Areenayhtiölle enintään 8.000.000euron suuruisen juniorlainan,

kaupunki ja muut sijoittajat (”Osapuolet”) ovat tasaveroisessa asemassa Areenayhtiön sijoittajina ja kaupunki varaa oikeuden hyväksyä muut osakkaat niiden sijoituspäätöksen yhteydessä

kaupunginhallitus hyväksyy lopullisen sijoituksen ja annettavan velkakirjan ehdot,

Turkuhallin jatkokäyttö ratkaistaan käynnistämällä kaupunginhallituksen päätöksellä Artukaisten kehittämishanke, jolle kaupunginhallitus asettaa hankkeen tavoitteet ja

ratapihahankkeen on haettava hankkeelle valtionapua.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 146 tekemää päätöstä tarkistetaan. Kaupunginhallitus päätti, että ratapihahankkeen jatkamisen mahdollistamiseksi kaupunki tekee VR:n kanssa uuden ehdollista kiinteistökauppaa koskevan sopimuksen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle. Neuvottelutuloksen perusteella kaupunki toteuttaisi edelleen kaupunginvaltuuston 13.6.2022 päätöksen mukaisen kiinteistökaupan 30.6.2023 siten muutettuna, että kaksivaiheisen kauppahinnan maksuehdon sijasta kaupunki maksaisi kaupantekohetkellä koko ratapihakiinteistön aiempaa perus- ja lisäkauppahintaa vastaavan 42.484.561 euron kauppahinnan.

Tällä kiinteistökaupan aiesopimuksella Turun Ratapihan Kehitys Oy ja Turun kaupunki sopivat ehdoista, joilla Turun Ratapihan Kehitys Oy sitoutuu ostamaan Turun kaupungilta ja Turun kaupunki myymään Turun Ratapihan Kehitys Oy:lle noin 72950 m2:n suuruisen määräalan Turun kaupungin kylän Konepaja 3:10 (853-514-3-10) tilasta ja noin 4707 m2 suuruisen määräalan Turun kaupungin kylän Rautatieasema 3:9 (853-514-3-9) tilasta.

 

Asiakirjojen etusijajärjestys

 

Tämän sopimuksen kaikki sopimusasiakirjat muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden ja sopimusehto on pätevä riippumatta siitä, missä sopimuskokonaisuuden osassa asiasta on sovittu.

 

Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraavan luettelon mukainen:

1. Kiinteistönkaupan Aiesopimus

2. Sopimus maa-alueen luovutuksesta ja käytöstä sekä yhdyskuntarakentamisesta liitteineen

3. Sopimus Hankkeen yhdyskuntarakentamisesta liitteineen

 

3. Kaupan kohteet

 

Kiinteistökaupan Aiesopimuksen kohteena ovat seuraavat määräalat (jäljempänä myös Sopimusalue) :

Pinta-alaltaan noin 72950 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin kylän Konepaja 3:10 tilasta (853-514-3-10) rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen (jäljempänä ”Ratapihakiinteistö”).

Kaupan kohteen osoite on Köydenpunojankatu 14 ja määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä 18 olevalla kartalla M106/4.5.2023.

Ratapihakiinteistö on 11.10.2014 voimaan tulleessa asemakaavassa ”VR Konepaja” 44/2004 osoitettu rautatiealueeksi LR-1. Kiinteistöllä on asemakaavalla suojeltu (sr-2) veturitallirakennus ja muita ratapihatoimintaa palvelevia rakennuksia.

Ratapihakiinteistö on 28.8.2020 päivätyssä, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetussa ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksessa osoitettu Liike-, toimistorakennusten korttelialueeksi (KYU-1/RKY), asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL-1/RKY), asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-2/RKY) ja katualueeksi.

Pinta-alaltaan noin 4707 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin kylän Rautatieasema 3:9 (853-514-3-9) tilasta rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen. Kaupan kohteena olevan määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä 19 olevalla kartalla M149/30.5.2023.

Myytävä määräala on voimassa olevissa 3.7.1897 ja 11.10.2014 voimaan tulleissa asemakaavoissa osoitettu rautatiealueeksi ja osin katualueeksi.

Myytävä määräala on 28.8.2020 päivätyssä, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetussa ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksessa osoitettu Liike-, toimistorakennusten korttelialueeksi (K-1) 4707 m2.

”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotus on hyväksytty Turun kaupunginvaltuustossa 17.4.2023 §71. Sopimuksen allekirjoitushetkellä asemakaava ei ole saanut lainvoimaa.

 

4. Kauppahinta

 

Kauppahinta on neljäkymmentäkaksimiljoonaa neljäsataakahdeksankymmentäneljätuhatta viisisataakuusikymmentäyksi (42.484.561) euroa. Kauppahinta maksetaan myyjän ilmoittamalle pankkitilille tämän kiinteistökaupan Aiesopimuksen liitteenä 1 olevan kauppakirjan kohdan 1 mukaisesti.

Kauppahinnan lisäksi Ostaja sitoutuu osana kiinteistönkauppaa toteuttamaan liitteen 2 mukaisella yhdyskuntarakentamissopimuksella yhdyskuntarakenteita Sopimusalueella ja siihen välittömästi liittyvillä alueilla ja luovuttamaan ne kaupungille korvauksetta.

Kauppahinnalle lasketaan vuosittaista kolmen (3) %:n korkoa. Korko lasketaan tämän kiinteistökaupan Aiesopimuksen allekirjoittamispäivästä lopullisen kauppahinnan maksupäivään ja korko lisätään lopulliseen kauppahintaan.

 

5. Kaupan ehdot

 

Tällä kiinteistökaupan Aiesopimuksella Turun Ratapihan Kehitys Oy sitoutuu ostamaan liitteen 1 mukaisella kauppakirjalla ja liitteen 2 mukaisella yhdyskuntarakentamissopimuksella Turun kaupungilta ja Turun kaupunki myymään Turun Ratapihan Kehitys Oy:lle noin 72950 m2:n suuruisen määräalan Turun kaupungin kylän Konepaja 3:10 (853-514-3-10) tilasta ja noin 4707 m2 suuruisen määräalan Turun kaupungin kylän Rautatieasema 3:9 (853-514-3-9) tilasta.

Kaupunki ja TRK allekirjoittavat samanaikaisesti kiinteistönkauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa yhdyskuntarakentamissopimuksen (liite 2), missä TRK sitoutuu kustannuksellaan vastaamaan Sopimusalueen ja toteuttamisen kannalta välttämättömän Sopimusalueen ulkopuolisen yhdyskuntarakentamisen toteuttamisen yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisesti Ostajan kustannuksella.

Lopullisen kiinteistökaupan hyväksyminen ja sopimuksen allekirjoitus edellyttävät Turun Ratapiha Oy:n hallituksen hyväksynnän.

 

6. Vakuus

 

Ostaja antaa kaupungille kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä yhdyskuntarakentamissopimuksen ja kauppakirjan (liite 2) mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi 30.000.000 euron suuruisen suomalaisen pankin, luottovakuuttajan tai rahoituslaitoksen myöntämän omavelkaisen takauksen tai muun kaupungin hyväksymän vakuuden.

Tämän sopimuksen liitteenä olevan kauppakirjan ja yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi kaupunki hyväksyy myös seuraavan vakuuden:

Kiinteistönomistaja luovuttaa kaupungille 30.000.000 € suuruisen kiinteistökiinnityksen (joka voi olla jaettuna useampaan pienempään kiinnitykseen), joka kohdistuu Konepaja 3:10 tilaan (853-514-3-10). Kiinteistönomistaja allekirjoittaa ja toimittaa sitovan kiinnityshakemuksen Maanmittauslaitokselle viimeistään kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Turun kaupunki merkitään hakemukseen sähköisten panttikirjojen haltijaksi. Kiinnityksestä sovitaan ja todetaan lisäksi seuraavaa:

Kiinteistöön kohdistuu jo aiempia Turun kaupungin hallussa olevia kiinnityksiä.

Kun tämän sopimuksen mukainen Ratapihakiinteistön mukainen Liitteen 18 (M125/21.4.2022) mukainen määräala luovutetaan kiinteistöstä 853-514-3-10, nyt sovittu kiinteistökiinnitys tulee kohdistumaan vain sopimusalueeseen kuuluvaan luovutettavaan määräalaan. Aiemmat Turun kaupungin kiinnitykset jäävät rasittamaan kantakiinteistöä.

Turun kaupunki hyväksyy, että kysymys on ns. toissijaisesta kiinnityksestä edellytyksellä, että Kiinteistönomistajalla on myöhemmin oikeus perustaa kiinnityksiä ja pantata niitä enintään 40 M€ asti paremmalla etusijalla kuin Turun kaupungin kanssa nyt sovittu kiinnitys.

Kaupunki palauttaa annettua vakuutta samassa aikataulussa ja samassa suhteessa sopimuksen mukaisten velvoitteiden valmistumisen kanssa.

Vakuus on toimitettava Kaupungin nähtäväksi viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kauppakirjan allekirjoitusta.

 

7. Määräaika kiinteistönkauppojen toteuttamiselle

 

Osapuolet sitoutuvat tekemään lopullisen kiinteistökaupan liitteen 1 ja liitteen 2 mukaisin ehdoin viimeistään 31.7.2025. Mikäli ”Turku Ratapiha 2/2018” asemakaava ei ole vielä tehdyistä valituksista johtuen saanut lainvoimaa em. määräaikaan mennessä, siirtyy lopullisen kiinteistökaupan määräpäivä siten, että lopullinen kiinteistönkauppa tulee tehdä viimeistään kuusi (6) kuukautta sen jälkeen, kun kaupunki ilmoittaa Ostajalle, että ”Turku Ratapiha 2/2018” asemakaava on mahdollista kuuluttaa lainvoimaiseksi.

Kaupunki kuuluttaa asemakaavan voimaan, kun Ostaja on maksanut koko kauppahinnan ja omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle.

Mikäli kauppaa ei ole tehty edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä kumpikin osapuoli kantaa omat kulunsa eikä osapuolilla ole oikeutta saada korvausta toisilta osapuolilta sopimuksen päättymisen johdosta.

 

8. Voimassaolo   

 

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksesta ja päättyy, kun Osapuolet ovat allekirjoittaneet Aiesopimuksen liitteenä 1 olevan kauppakirjan ja liitteenä 2 olevan sopimuksen tai, mikäli ”Turku Ratapiha 2/2018” asemakaava ei ole tullut lainvoimaiseksi 31.12.2027 mennessä.

 

9. Sopimuksen muuttaminen

 

Tätä sopimusta koskeva muutokset on tehtävä kirjallisesti ja ne on molempien Osapuolet toimivaltaisten edustajien hyväksyttävä. Sopimusyhteyshenkilön vaihtuminen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle Osapuolelle viipymättä. Muut kuin edellä mainitut sopimusmuutokset ovat pätemättömiä.

 

10. Sopimuksen siirtäminen

 

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ja sen oikeuksia ja velvollisuuksia ilman toisen Osapuolen toimivaltaisen edustajan kirjallista suostumusta.

 

11. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Tätä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riidat ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

Tätä Aiesopimusta on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, yksi TRKlle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle

Turussa . päivänä kuuta 20x

 

TURUN KAUPUNKI

Kaupungin puolesta

 

Tämän Aiesopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sen ehdot täyttämään.

Paikka ja aika edellä mainitut.

XXXX perustettavien yhtiöiden lukuun

Julkisen kaupanvahvistajan todistus

Kaupanvahvistajana todistan, että _______________ luovuttajan edustajana sekä _________________ luovutuksensaajan edustajana ovat allekirjoittaneet tämän kiinteistökaupan Aiesopimuksen ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä Aiesopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että Aiesopimus on tehty maakaaren 2 luvun 7 §:ssä ja sekä 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

 

Aika ja Paikka edellä mainitut

 

Liite 1

 

Osapuolet

 

Turun kaupunki (myöhemmin Kaupunki)

Y-tunnus 0204819-8

 

Turun Ratapihan Kehitys Oy (myöhemmin TRK)

Y-tunnus 2763338-5,

GSP Group Oy Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki

 

Kaupan ehdot:

 

1. Kaupan kohde

 

Pinta-alaltaan noin 72950 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin kylän Konepaja 3:10 tilasta (853-514-3-10) rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen (jäljempänä ”Ratapihakiinteistö”).

 

Kaupan kohteen osoite on Köydenpunojankatu 14 ja määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä 1 olevalla kartalla M106/4.5.2023.

 

Ratapihakiinteistö on 11.10.2014 voimaan tulleessa asemakaavassa ”VR Konepaja” 44/2004 osoitettu rautatiealueeksi LR-1. Kiinteistöllä on asemakaavalla suojeltu (sr-2) veturitallirakennus ja muita ratapihatoimintaa palvelevia rakennuksia.

 

Ratapihakiinteistö on 28.8.2020 päivätyssä, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetussa ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksessa osoitettu Liike-, toimistorakennusten korttelialueeksi (KYU-1/RKY), asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL-1/RKY), asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-2/RKY) ja katualueeksi.

Pinta-alaltaan noin 4707 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin kylän Rautatieasema 3:9 (853-514-3-9) tilasta rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen. Kaupan kohteena olevan määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä 2 olevalla kartalla M149/30.5.2023.

Myytävä määräala on voimassa olevissa 3.7.1897 ja 11.10.2014 voimaan tulleissa asemakaavoissa osoitettu rautatiealueeksi ja osin katualueeksi.

Myytävä määräala on 28.8.2020 päivätyssä, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetussa ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksessa osoitettu Liike-, toimistorakennusten korttelialueeksi (K-1) 4707 m2.

”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotus on hyväksytty Turun kaupunginvaltuustossa 17.4.2023 §71. Sopimuksen allekirjoitushetkellä asemakaava ei ole saanut lainvoimaa.

 

2. Kauppahinta

 

Kauppahinta on neljäkymmentäkaksimiljoonaa neljäsataakahdeksankymmentäneljätuhatta viisisataakuusikymmentäyksi (42.484.561) euroa (Kauppahinta).

 

Kauppahinnan lisäksi Ostaja sitoutuu osana kiinteistönkauppaa toteuttamaan liitteen 2 mukaisella yhdyskuntarakentamissopimuksella yhdyskuntarakenteita Sopimusalueella ja siihen välittömästi liittyvillä alueilla ja luovuttamaan ne kaupungille korvauksetta (Lisäkauppahinta).

 

Kauppahinnalle lasketaan vuosittaista kolmen (3) %:n korkoa. Korko lasketaan tämän kiinteistökaupan Aiesopimuksen allekirjoittamispäivästä lopullisen kauppahinnan maksupäivään ja korko lisätään Kauppahintaan. (Loppukauppahinta)

 

3. Kauppahinnan maksaminen

 

Loppukauppahinta ja mahdollinen kohdan 13 korvaus maksetaan kokonaisuudessaan Kaupungin ilmoittamalle tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista ja kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Lisäkauppahinnasta allekirjoitetaan Yhdyskuntarakentamista koskeva sopimus samanaikaisesti tämän kauppakirjan allekirjoittamistilaisuudessa.

 

4. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen ja vaaranvastuu

 

Omistusoikeus Kiinteistöön siirtyy Myyjältä Ostajalle tämän kauppakirjan allekirjoituksella ja kun Loppukauppahinta ja kohdan 13 mukainen korvaus on kokonaisuudessaan maksettu Myyjälle.

 

Hallintaoikeus Kiinteistöön siirtyy Ostajalle kokonaisuudessaan vasta kun jäljempänä tarkoitetut edellytykset ovat täyttyneet. Eteläkiinteistön hallintaoikeus Kiinteistöön siirtyy Ostajalle omistusoikeuden siirtymishetkellä lukuun ottamatta VR-Yhtymä Oyj:n 30 autopaikkaa.

 

5. Hallintaoikeus

 

Ostaja on tietoinen ja hyväksyy, että VR-Yhtymä Oyj:llä, säilyy kaikki Kiinteistöillä olemassa olevat raiteet ja muu ratainfra niihin liittyvine maa-alueineen ja rakennuksineen korvauksetta nykyisessä käytössään ja VR-Yhtymä Oyj:n hallinnassa niin pitkään kunnes Turun ratapihan kehittämisen ja Kupittaa - Turku kaksoisraiteen rakentamisen vaatimat (KUTU-hankkeella) toteutettavat korvaavat raidejärjestelmät ovat saaneet viranomaisten tarvittavat hyväksynnät ja ne on otettu tosiasiallisesti käyttöön, kuitenkin enintään 31.12.2026 asti. Asetinlaitteen siirto voi tapahtua myös tätä ajankohtaa myöhemmin.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että VR-Yhtymä Oyj pysyy myös Kiinteistön kaupan jälkeen rataverkonhaltijana kyseisten Kiinteistöillä nykyisin sijaitsevien raiteistojen osalta. Kiinteistöillä sijaitseviin raidejärjestelmiin ja rakennuksiin liittyvistä ylläpitokustannuksista, vuokrauksista ja korjauksista yms. vastuista vastaa kaupan jälkeen VR-Yhtymä Oyj koko hallinta- ja käyttöajaltaan.

 

TRK ja VR-Yhtymä Oyj allekirjoittavat erillisen sopimuksen kiinteistöjen hallintaoikeuden luovuttamisesta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun KUTU-hankkeella toteutetut korvaavat raidejärjestelmät ovat saaneet viranomaisten hyväksynnät ja ne on otettu tosiasiallisesti käyttöön.

 

VR-Yhtymä Oyj hallitsee Eteläkiinteistön alueella 30 autopaikkaa korkeintaan Ratapihakiinteistön hallinnanluovutukseen saakka.

 

Vaaranvastuu siirtyy TRK:lle samalla kun kiinteistöjen hallinta siirtyy sille. VR-Yhtymä Oyj vastaa vahingosta, joka Kiinteistöille aiheutuu tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai muun VR-Yhtymä Oyj:stä (ja TRK) riippumattoman syyn vuoksi kaupanteon jälkeen mutta ennen kuin hallinta on siirtynyt TRK:lle. Kaupan kohteet myydään vapaana kiinnityksistä, rasitteista ja muista maksuvelvoitteista kuin mitä tässä kauppakirjassa on mainittu.

 

6. Kohteeseen tutustuminen, asiakirjat ja maankäyttö

 

TRK on tutustunut seuraaviin Kiinteistöjä koskeviin asiakirjoihin, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän kauppakirjan allekirjoitushetkellä:

 

- kiinteistörekisteriotteet

- lainhuutotodistukset

- rasitustodistukset

- voimassa oleva asemakaava (asemakaavamääräyksineen);

- Maaperän pilaantumiseen liittyvät tutkimukset ja raportit

- Vuokrasopimukset, sijoitusluvat ja mahdolliset rasitesopimukset

- muuntamoiden tarkastuspöytäkirjat.

 

TRK on tutustunut Kiinteistöihin. TRK on katselmuksiensa ym. tarkastuksien yhteydessä haluamallaan tavalla tarkastanut Kiinteistöt.

 

Kaupunki on toimittanut ennen kauppakirjan allekirjoittamista TRKlle dokumentaation muiden rakennusten sähkökeskusten sähköasennusten asianmukaisuudesta. TRK vakuuttaa, että se on tarkastuksissa todennut Kiinteistöjen vastaavan niistä esitettyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja.

 

TRK on tietoinen, että rakennusluvassa 853-2010-81 on osa Logomon VSS-tiloista osoitettu Köydenpunojankatu 14 toimistorakennukseen. Mikäli Ostaja purkaa edellä mainitun toimistorakennuksen, jossa sijaitsevat nk. Logomon kiinteistön VSS -tilat, vastaa Ostaja korvaavien VSS-tilojen rakentamisesta Logomon rakennusten välittömään läheisyyteen.

 

Osapuolet sopivat, että TRK hankkii muut kuin suojellut rakennukset ja rakennelmat purettaviksi ja että niiden nykyinen kunto ja purkuvelvollisuus on otettu huomioon jo Kauppahinnan määrittelyssä. TRK on tietoinen Ratapihakiinteistöllä sijaitsevista suojelluista rakennuksista ja niihin liittyvistä suojelumääräyksistä. TRK vastaa rakennusten suojelusta rakennushankkeille tai muutoin aiheutuvista kustannuksista ja vastuista. TRK on tietoinen, että suojeltujen rakennusten muuttaminen muuhun kuin nykyiseen käyttötarkoitukseen edellyttävät merkittäviä investointeja mm. talotekniikkaan ja rakenteisiin.

 

Kaupunki kuitenkin huolehtii rakennusten nykykäytön edellyttämästä normaalista ylläpidosta ja korjauksista rakennusten hallintaoikeuden siirtymishetkeen asti.

 

Viitaten edellä mainittuun ja maakaaren 2 luvun 9 §:ssä lausuttuun, Osapuolet sopivat erityisesti ja yksilöidysti siitä, että TRK ottaa kaupan kohteen rakennuksineen vastaan siinä kunnossa kuin ne viimeksi TRK:lle esiteltäessä olivat.

 

7. Myyjän vakuutukset

 

Kaupunki vakuuttaa, että Kiinteistöihin ei kohdistu (a) rasitustodistuksista ilmenemättömiä velkakiinnityksiä tai rasituksia, (b) kiinteistörekisteriotteista, asemakaavasta tai rasitesopimuksista ilmenemättömiä rasitteita tai muita kolmansien oikeuksia. taikka kohdassa 6 mainituissa asiakirjoista ilmenemättömiä rasitteita tai oikeuksia taikka kohdissa 5 ja 10 mainittuja rasitteita tai oikeuksia. TRK on lisäksi tietoinen katselmuksen aikana esiin tulleista seuraavista Ratapihankiinteistöön kohdistuvista kirjaamattomista rasitteista ja kolmansien oikeuksista:

 

TKU045 Henkilövaunujen huoltohalli

Alueen pohjavesipumppaamo sijaitsee rakennuksen vieressä. Tarkalleen ottaen ei ole tiedossa miten laajaa aluetta pumppaamo palvelee, itse konepajakiinteistöä vai myös muuta aluetta.

TKU055 Veturitallirakennus

Veturitallille ja koko varikkoalueelle nykyinen kulkuyhteys sijaitsee tällä hetkellä osittain kiinteistön Pohjola-29-8 puolella (ns. Tammisen tontti)

Pohjola-29-8 tontin sähkö tulee Veturitallin kautta.

TKU078 Toimisto- ja varastorakennus

VSS-tila palvelee myös Logomoa

Lämpölinja Logomoon ja Pohjola-29-8 tontille kulkee rakennuksen kautta

Viemärilinjat menee Pohjola-29-8 tontin kautta Ratapihankadulle

Kaupunki vakuuttaa, että sillä on rajoittamaton omistusoikeus Kiinteistöihin, se on tehnyt lain edellyttämät luovutusta koskevat hallinnolliset päätökset ja että sillä on oikeus luovuttaa Kiinteistöt.

 

Kaupunki ei anna TRK:lle muita Kiinteistöjä koskevia vakuutuksia.

 

7.1. Vuokrasopimukset, liittymät

 

Siltä osin kuin TRK on ennen kauppaa edellyttänyt, Kaupunki on irtisanonut TRK:n hallintaan kaupantekohetkellä siirtyviin alueisiin kohdistuvat vuokrasopimukset viimeistään tämän kauppakirjan allekirjoitushetkellä. Kyseiset vuokrasopimukset siirretään TRK:lle kaupantekohetkellä.

 

Rautatieinfran käyttäjät jatkavat toimintaansa Kiinteistöillä nykyisillä järjestelyillä kohdan 5 hallintaoikeuden siirtymisen mukaisesti, eli siihen asti, kun korvaava ratainfra on otettu käyttöön.

 

Pohjola-29-8 kiinteistö on liitetty kaukolämpö- ja sähköverkostoon ns. takamittauksella kaupankohteen verkostojen kautta. Mikäli Pohjola-29-8 kaukolämpö- tai sähköverkoston muutostyöt ovat välttämättömiä vastaa muutostöiden kustannuksista TRK.

 

7.2. Käyttöoikeudet, rasitteet ja rasitukset

 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan kaupan kohteen omaisuuteen ei kohdistu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittyjä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.

 

7.3. Verot, maksut ja vastuu vahingoista

 

Kaupunki vastaa kaikista Kiinteistöihin liittyvistä veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista siltä osin kuin niiden peruste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymispäivää, jonka jälkeiseen aikaan perustuvista sanotuista kustannuksista vastaa TRK.

 

Kaupunki vastaa kaupan kohdetta kohdanneista vahingoista siihen saakka, kunnes omistusoikeus siirtyy TRK:lle. TRK vastaa vahingoista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

TRK vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, kohteen lainhuudatuksesta sekä varainsiirtoverosta

 

8. Rakentamiskelpoisuus

 

TRK on vastuullinen kiinteistön perustamistavan valinnasta, rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten ja muiden tutkimusten suorittamisesta, maaperän edellyttämien hankkeiden rakenteellisten ratkaisujen sekä maanalaisten johtojen ja putkien sijainnin selvittämisestä sekä rakentamiskelpoisuuden muusta yksityiskohtaisesta selvittämisestä.

 

Mikäli TRK:n rakennushanke edellyttää maanalaisten johtojen siirtämistä, TRK vastaa kustannuksellaan johtojen siirtämisestä. TRK on velvollinen hyväksyttämään siirtosuunnitelmat johtojen omistajalla sekä sopimaan johtojen omistajan kanssa siirtotoimenpiteiden suorittamisesta.

 

9. Luiskat

 

Mikäli katujen rakentaminen vahvistettujen suunnitelmien mukaan vaatii kadun ja kiinteistön pihatason korkeuserosta johtuen joko penger- ja leikkausluiskan ulottamista kiinteistölle, TRK:n on sallittava tämä korvauksetta.

 

10. Rasiteoikeudet

 

Kaupunki saa korvauksetta seuraavat rasiteoikeudet:

kulkurasiteoikeus Turku Ratapiha 2/2018 asemakaavassa torimaiseksi pihakansialueeksi osoitetulle (KYU/rky) korttelin osalle, jolla on oltava esteetön jalankulun ja pyöräilyn yhteys Köydenpunojankadun ja Turun ratapihan ylittävän jalankulun ja pyöräilyn sillan välillä.

Tori/rasitealueen tulee olla kokonaisuudessaan avoinna kevyelle liikenteelle 24 h vuorokaudessa ja alueen hoidosta- ja kunnossapidosta sekä valaistuksesta vastaa TRK.

kulkurasiteoikeuden alueille (jk-1, jk-2, pp, pp-h pp-1), jotka on asemakaavaehdotuksessa varattu yleiselle jalankululle tai pyöräilylle.

Alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä valaistuksesta vastaa TRK kustannuksellaan. Rasitealueiden rakentamissuunnitelmat tulee hyväksyttää Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialalla.

Kiinteistöomistaja on velvollinen korvauksetta sallimaan kaupungin tai sen osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien johtojen, laitteiden ja kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli tai sillä oleviin rakennuksiin. Kiinteistön omistajalle korvataan em. toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvat suorannaiset vahingot ja haitat. Kaupungilla on oikeus merkitä em. oikeus rasitteena kiinteistörekisteriin TRK:ta enempää kuulematta.

11. Pintavedet

 

TRK:n tulee huolehtia kustannuksellaan tonttiviemäröintinsä yhteydessä kiinteistön rajoittuvilta puistoalueilta tai muilta alueilta ja jalankulkupoluilta, joilla ei ole yleistä viemäriverkkoa, kiinteistölle mahdollisesti valuvien pintavesien poisjohtamisesta.

 

12. Pilaantuminen

 

Kiinteistöillä on tehty Ostajalle esitettyjen ympäristöraporttien mukaiset selvitykset ja tutkimukset (”Ympäristöraportit”). Ympäristöraporttien mukaan (a) Ratapihakiinteistöllä on todettu Kiinteistön nykykäyttö ja sen suunniteltu tuleva käyttö huomioiden pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia ja tutkituilla alueilla on maaperän kunnostustarvetta, mutta (b) Eteläkiinteistöllä ei ole todettu kiinteistön nykykäyttö huomioiden pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia eikä tutkituilla Eteläkiinteistön alueilla ole Myyjän käsityksen mukaan maaperän kunnostustarvetta.

 

Myyjä vastaa Kiinteistöjen maaperän kunnostamisesta, mukaan lukien suojeltujen rakennusten alla oleva maaperä, lainsäädännön ja ympäristönsuojeluviranomaisten edellyttämällä tavalla, jotta Kiinteistöjä voidaan käyttää ”Turku Ratapiha 2/2018” asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän kunnostamisvelvoite koskee myös rautatiealueita, joita asemakaavalla muutetaan yleiseksi alueiksi kuten esim. kaduiksi, aukioiksi ja puistoiksi. Myyjän kunnostamisvelvoite ei koske nykyisen asemakaavan mukaisia katualueita.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulla oleva maaperänkunnostamistyö sisältää puistenratapölkkyjen poistamisen ja jatkokäsittelyn.

 

Maaperän kunnostamisesta aiheutuviksi kustannuksiksi katsotaan ainoastaan tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kustannukset (sisältäen puhtaan täyttömaan kohteen palauttamiseksi rakentamisen edellyttämään korkotasoon). Pilaantumisen edellyttämien korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua taloudellisesti edullisimmalla tavalla ja tässä tarkoituksessa Osapuolet sopivat yhdessä puhdistuskustannusten minimoinnista ja viranomaiselle esitettävästä kunnostus- ja riskinhallintasuunnitelmasta. Suojeltujen rakennusten osalta ratkaisut pyritään valitsemaan niin, että lattian alapuoliseen maaperän puhdistamiseen ei jouduta tai pyritään siihen, että mahdolliset maanvaihdot minimoidaan hyödyntäen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Mikäli vaihtoehtoisia keinoja on käytettävissä, Myyjä vastaa näiden toimenpiteiden kustannuksista osana pilaantuneiden maiden puhdistusvelvoitetta

 

Myyjä suorittaa kunnostustoimenpiteet Kiinteistöillä myöhemmin toteutettavien rakennushankkeiden edellyttämien kaivutöiden yhteydessä. Ostaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että kunnostustoimenpiteet voidaan tilata samalta urakoitsijalta, joka toteuttaa kyseiset maanrakennustyöt. Edellä mainitusta riippumatta Myyjällä on kuitenkin oikeus toteuttaa maaperän kunnostustyöt milloin tahansa sen jälkeen, kun Kiinteistöillä nykyisin sijaitseva ratainfra voidaan poistaa käytöstä KUTU-hankkeen valmistuttua. Puhdistustyöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti Ostajalle 3 kuukautta ennen puhdistustöiden aloittamista.

 

Sopijaosapuolet voivat yhteisesti myöhemmin sopia muusta aikataulusta, mikäli alueen rakentuminen on määräajan päätyttyä olennaisesti toteutumatta.

 

Todettakoon, että Myyjä on sopinut puhdistamisvelvoitteesta VR-Yhtymä Oyj:n kanssa siten, että em. pilaantuneista maista vastaa VR-Yhtymä Oyj tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla. Mikäli kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä Myyjällä on esittää pilaantuneiden maiden puhdistamisesta sopimus VR-Yhtymä Oyj:n kanssa, Myyjä ja Ostaja sopivat tämän sopimuksen allekirjoituksella siitä, että sopimus siirtyy Ostajalle kaupantekotilaisuudessa ja Myyjä vapautuu tässä kohdassa mainituista velvoitteistaan kokonaisuudessaan.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjä ei vastaa miltään osin mahdollisista Kiinteistöillä sijaitsevissa rakennuksissa tai niiden rakenteissa havaitusta pilaantumisesta (ml. asbesti), vaan niiden puhdistamisesta, kuljettamisesta, käsittelystä yms. aiheutuvista toimenpiteistä ja kustannuksista vastaa kaikilta osin Ostaja.

 

13. Rakennusten ja rakenteiden purkaminen ja siirtäminen

 

TRK vastaa kustannuksellaan Kiinteistöllä olevien rakennusten purkamisesta ja hävittämisestä siltä osin kuin niihin ei kohdistu suojeluvelvoitteita.

 

TRK vastaa kustannuksellaan myös raiteiden ja siihen liittyvän ratatekniikan (ml. mm. kiskot ja muut rautatielaitteet) purkamisesta ja hävittämisestä siten, että maaperän puhdistustyöt voidaan tarvittaessa aloittaa kuuden (6) kuukauden kuluttua hallinnan luovutuksesta. Em. purkutyöt on toteutettava niin, että rautatieliikenteen toiminta ja liikenteen sujuvuus taataan häiriöttömänä koko hankkeen ajan. Osapuolet sitoutuvat kuitenkin siihen, että raidemateriaalia voidaan luovuttaa myös KUTU-hankkeelle, mikäli alueen käyttö sen mahdollistaa. VR-Yhtymä Oyj:llä on lisäksi halutessaan oikeus poistaa kustannuksellaan raidemateriaalia (hyödynnettäväksi muissa kohteissa) ilmoittamalla siitä TRK:lle kolmen (3) kuukauden kuluessa hallinnanluovutuksesta lukien. Mikäli Myyjä on toteuttanut em. purkutyöt ennen kauppakirjan allekirjoittamista, Ostaja on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kustannukset Myyjälle tämän esittämän selvityksen mukaisesti. Mikäli Kiinteistöille jää maanalaisia kaapeleita, johtoja tai putkia, joita KUTU-hanke ei siirrä, TRK vastaa niiden siirtämisestä tai poistamisesta

 

Rakennustöitä tai edellä tarkoitettuja purkutöitä Kiinteistöillä ei saa aloittaa niin pitkään, kun ratainfra maa-alueineen ovat kolmannen osapuolen hallinnassa yllä mainitulla tavalla. Rakennus- ja purkutyöt on pyrittävä toteuttamaan niin, että rautatieliikenteen toiminta ja liikenteen sujuvuus taataan häiriöttömänä koko hankkeen ajan.

 

14. Tulot ja menot

 

Kohdan 4 mukaisiin (liitteessä x yksilöityihin) Eteläkiinteistöllä sijaitsevia autopaikkoja koskeviin vuokrasopimuksiin perustuvat tulot ja menot jaetaan Osapuolten välille siten, että aikaan ennen omistusoikeuden siirtymispäivää kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Myyjälle ja omistusoikeuden siirtymispäivään ja sen jälkeiseen aikaan kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Ostajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulle kuuluvat myös sellaiset menot, joiden vastuuperuste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymishetkeä, mutta vaatimus on esitetty vasta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

Ratapihakiinteistöä koskeviin vuokrasopimuksiin perustuvat tulot ja menot jaetaan Osapuolten välille siten, että aikaan ennen hallintaoikeuden siirtymispäivää kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Myyjälle ja hallintaoikeuden siirtymispäivään ja sen jälkeiseen aikaan kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Ostajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulle kuuluvat myös sellaiset menot, joiden vastuuperuste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymishetkeä, mutta vaatimus on esitetty vasta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

15. Lohkominen

 

TRK vastaa kustannuksellaan tonttijaon kustannuksista ja Kiinteistöjen lohkomisesta itsenäiseksi kiinteistöksi.

 

16. Yhdyskuntarakentamissopimus

 

Kaupunki ja TRK allekirjoittavat samanaikaisesti tämän kiinteistökaupan kanssa yhdyskuntarakentamissopimuksen (liite 1) jolla TRK sitoutuu kustannuksellaan vastaamaan ostettavan alueen yhdyskuntarakentamisesta.

 

17. Hulevesi

 

TRK vastaa kustannuksellaan ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. TRK sitoutuu suunnittelemaan ja rakentamaan hulevesijärjestelmän Kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli asemakaavan toteuttamisen johdosta tulee hulevesiverkostoa saneerata asemakaava-alueella, verkoston sijaintia muuttaa tai rakentaa lisää, vastaa TRK verkoston omistajalle verkostoon kohdistuvista muutoskustannuksista.

 

Mikäli asemakaava-alueen hulevesiä johdetaan ratapiha-alueen alitse Ratapihankadulla sijaitsevaan hulevesiviemäriin vastaa TRK ratapihan alittavan hulevesiviemärin rakentamisesta ja kunnossapidosta.

 

Hulevesijärjestelmän rakentamissuunnitelmat tulee hyväksyttää kaupunkiympäristön toteutussuunnittelussa ennen rakentamistöiden aloittamista. Suunnitelmien hyväksyminen ei tarkoita, että kaupunki vastaisi miltään osin suunnitelmista.

 

18. Projektiryhmä

 

Laajan Sopimusalueen pitkäkestoisen uudisrakentamisen kannalta TRK:lle on tärkeää, että infran suunnittelu ja rakentaminen voidaan toteuttaa rakentamisen edellyttämässä aikataulussa ja siten, ettei se viivästytä Sopimusalueen uudisrakentamisen aloitusta ja loppuunsaattamista.

 

Osapuolet perustavat nelijäsenisen projektiryhmän ohjaamaan ja aikatauluttamaan Sopimusalueen sillan, katujen ja muun kunnallistekniikan suunnittelua, rakentamista, sekä yhteensovittamaan niiden rakentamista alueen uudisrakentamisen aikatauluihin. Kaupunki nimeää ryhmään kaksi jäsentä ja TRK kaksi jäsentä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun tämä sopimus on tullut voimaan. Jäsenillä on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita.

 

Projektiryhmä ohjaa kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamisen aikataulua siten, että se sopeutuu alueen laadullisiin tavoitteisiin ja uudisrakentamisen aikatauluihin. Projektiryhmä käsittelee kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät suunnitelmat, kuten katusuunnitelman ennen kuin se pannaan julkisesti nähtäville tai viedään muutoin päätettäväksi.

 

19. Vakuus

 

Ostaja antaa kaupungille kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä yhdyskuntarakentamissopimuksen ja kauppakirjan mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi 30.000.000 euron suuruisen suomalaisen pankin, luottovakuuttajan tai rahoituslaitoksen myöntämän omavelkaisen takauksen tai muun kaupungin hyväksymän vakuuden.

 

Tämän kauppakirjan ja yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi kaupunki hyväksyy myös seuraavan vakuuden:

 

Kiinteistönomistaja luovuttaa kaupungille 30.000.000 € suuruisen kiinteistökiinnityksen (joka voi olla jaettuna useampaan pienempään kiinnitykseen), joka kohdistuu Konepaja 3:10 tilaan (853-514-3-10). Kiinteistönomistaja allekirjoittaa ja toimittaa sitovan kiinnityshakemuksen Maanmittauslaitokselle viimeistään kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Turun kaupunki merkitään hakemukseen sähköisten panttikirjojen haltijaksi. Kiinnityksestä sovitaan ja todetaan lisäksi seuraavaa:

Kiinteistöön kohdistuu jo aiempia Turun kaupungin hallussa olevia kiinnityksiä.

Kun tämän sopimuksen mukainen Ratapihakiinteistön mukainen Liitteen 19 (M125/21.4.2022) mukainen määräala luovutetaan kiinteistöstä 853-514-3-10, nyt sovittu kiinteistökiinnitys tulee kohdistumaan vain sopimusalueeseen kuuluvaan luovutettavaan määräalaan. Aiemmat Turun kaupungin kiinnitykset jäävät rasittamaan kantakiinteistöä.

Turun kaupunki hyväksyy, että kysymys on ns. toissijaisesta kiinnityksestä edellytyksellä, että Kiinteistönomistajalla on myöhemmin oikeus perustaa kiinnityksiä ja pantata niitä enintään 40 M€ asti paremmalla etusijalla kuin Turun kaupungin kanssa nyt sovittu kiinnitys.

Kaupunki palauttaa annettua vakuutta samassa aikataulussa ja samassa suhteessa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden valmistumisen kanssa.

Vakuus on toimitettava Kaupungin nähtäväksi viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kauppakirjan allekirjoitusta.

 

20. Rakentamisvelvollisuus

 

TRK sitoutuu toteuttamaan ostettavan alueen vapaarahoitteisena siten, että 70 % (49000k-m2) koko asemakaava-alueen yhteenlasketusta asuinrakennusoikeudesta (70000 k-m2) on toteutettu yhdeksässä (9) vuodessa Turun Ratapiha 2/2018 asemakaavaehdotuksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

 

Muu asemakaavan mukainen rakentamisvelvoite (areena-, elämyskeskus-, etelä-kiinteistöhanke ja näihin liittyvä yhdyskuntarakentaminen) on täytettävä seitsemän (7) vuodessa Turku Ratapiha 2/2018 asemakaavaehdotuksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

 

Mikäli rakentamisen viivästyminen johtuu TRK:sta riippumattomasta perustellusta syystä Kaupunki voi myöntää lykkäystä edellä mainittuun määräaikaan.

 

Mikäli KUTU-hankeen valmistuminen tai satamaraiteen siirto aiheuttaa rakentamisvelvollisuuden toteuttamisaikataulun viivästymisen verrattuna asemakaavan lainvoimaistumishetkeen, on Hankkeeseen ryhtyvällä oikeus saada vastaava pidennys toteutusaikataulun määräaikaan. Pidennystä myönnetään niiltä osin kuin sopimusalueelle korttelialueittain ei päästä rakentamaan, huomioiden myös KUTU-hankkeen tai satamaraiteen siirron mahdolliset häiriöt sopimusalueella. Toisin sanoen Hankkeeseen ryhtyvälle myönnetään pidennystä em. määräaikoihin aina vähintään sen verran, että Hankkeen toteutukselle jää asuinrakentamisvelvoitteen osalta 9 vuotta ja muun asemakaavan mukaisen rakentamisvelvoitteen osalta 7 vuotta.

 

Rakentamisvelvoitteen täytyttyä suorittavat Osapuolet sopimusalueella katselmuksen, jossa kirjataan rakentamisvelvoitteen täyttyminen ja kirjataan mahdollisesti täyttämättömät sopimusvelvoitteet.

 

Rautatiealueella tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat hankkeet on toteutettava rautatieliikenteen ja radanpidon ehdoilla siten, ettei rautatieliikenteen turvallisuus eikä liikennöinti vaarannu eikä niille aiheudu haittaa tai vahinkoa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on aina ennen hankkeen aloittamista sovittava Väyläviraston kanssa hankkeen toteuttamisesta ja toteuttajalle kuuluvista vastuista mm. työ- junaturvallisuuden sekä työaikaisen kunnossapidon osalta.

 

Kaikessa sopimusalueen rakentamisessa tulee huomioida rautatieliikenteen ja rautatiealueen suunnittelulle, teknisille ratkaisuille ja toteuttamiselle asettamat vaatimukset, kuten kulloinkin voimassa olevat tekniset ohjeet ja suunnitteluperusteet.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että rautatieliikenteen käytössä olevalla alueella työskentely edellyttää radanpitäjän luvan.

 

Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla ja muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki 14 a §). Ilmoituksen tekemisellä tarkoitetaan tässä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin haettavia lupia. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennen töiden aloittamista ajoradalla ja kevyenliikenteenväylällä tehtävästä kaivutyöstä, katujen sulkemisista sekä muista liikenteelle haittaa aiheuttavista töistä Turun kaupunkiseudun liikennekeskukselle.

 

21. Yhdyskuntarakentamiskohteet

 

TRK sitoutuu toteuttamaan kustannuksellaan alustavien yleissuunnitelmien ja suunnitteluperusteiden ja sen jälkeen tarkentuvien suunnitelmien mukaisesti tämän kauppakirjan kohdan 22, 23, 24 asemakaavan toteuttamisen edellyttämät yhdyskuntarakentamiskohteet, purkamaan vanhan kevytliikennesillan (kohta 25) sekä laatimaan kohdan 26 mukaiset yhdyskuntarakentamiskohteiden suunnitelmat.

 

TRK vastaa kustannuksellaan kaikista TRK:lle annetuista tehtävistä, jotka perustuvat yleissuunnitelmiin ja sitä seuraavaan tarkentavaan suunnitteluun sulkematta kuitenkaan pois mitään tehtävää, jota ei nimenomaisesti ole tässä sopimuksessa kuvattu.

 

TRK vastaa kustannuksellaan em. suunnittelun perusteella toteutettavien yhdyskuntarakentamiskohteiden kaikista rakentamiseen ja lupaehtoihin yms. liittyvistä töistä ja tehtävistä, jotka valmiin työsuorituksen tekeminen edellyttää huolimatta siitä, onko niistä tässä erillistä mainintaa.

 

TRK ymmärtää, että suunnitelmat ovat alustavia ja niitä voidaan täsmentää suunnittelun kuluessa ja, että lopulliset kustannukset voivat poiketa tämän sopimuksen solmimisajankohtana tiedossa olevista kustannusarviosta. Mahdollinen kustannusten nousu ei vaikuta osapuolten välisiin tässä sopimuksessa sovittuihin vastuisiin ja velvoitteisiin.

 

22. Katu- ja liikennealueet

 

TRK sitoutuu toteuttamaan kustannuksellaan seuraavat katu- ja liikennealueet:

Naantalin pikatien ja Köydenpunojankadun risteyksen ajoratamuutos

Köydenpunojankadun muutostyö

Pietari Valdinkujan muutostyö

P-rampin rakentaminen Köydenpunojankadulle

Junakadun muutostyö

Liikennevalot Resiinakadun, Pietari Valdinkujan ja Junakadun risteyksiin

Ratapihankadun muutostyö

Asema-aukion

WSP Group on laatinut 11.11.2020 ja 12.11.2020 päivätyt luonnokset TRK:n kustannuksella luonnoksia toteutettavien katujen ja aukion katujen pituus- ja poikkileikkauksista (liitteet 3-6). Laatuvaatimuksista sovitaan erillisellä sopimuksella Osapuolten kesken. Laatuvaatimusten tulee noudattaa kaupungin yleisesti käytössä olevaa laatutasoa. Asema-aukion alue on suojeltua Aseman ympäristöä ja RKY-aluetta, jonka vuoksi ko. alueen osalta tulee säilyttää nykyinen taso (mm. graniittikiveys ja graniittireunakivi).

 

23. Tekniset verkostot

 

TRK sitoutuu toteuttamaan kustannuksellaan seuraavat tekniset verkostot:

Vesihuoltojärjestelmän muutostyöt

Yhdistelmärunkolinjan muutokset

Betonikanaali Köydenpunojankadun ajotunnelin yli

Kaukolämpöverkoston muutostyöt

Kaapeleiden ja muuntamoiden siirrot

Hulevesijärjestelmän muutostyöt

Tekniset verkostot ja niiden siirtoehdotukset on osoitettu WSP Groupin 26.11.2020 laatimissa yleisasemapiirustuksissa 6 kpl (liitteet 7-12).

 

24. Rakenteet

 

TRK sitoutuu toteuttamaan kustannuksellaan seuraavat rakenteet:

Humalistonsillan rakentaminen

Pyörärampin toteuttaminen Humalistonsillalle

Portaiden ja hissin toteuttaminen Humalistonsillalle

Ramppi/tunneli pysäköintilaitokseen Köydenpunojankadun alle (rakenne ja kaivanto)

Tukimuurien toteuttaminen Köydenpunojankadulle

WSP Group Oy on laatinut 13.11.2020 päivätyn yleispiirustuksen Humalistonsillasta (liitteet 13, 14 ja 15). Sillan alustava yleissuunnitelma ja laatumääritykset on osoitettu liitteissä 16 ja 17.

 

25. Kävelysillan purkaminen ja siirtotyöt

 

Yhdyskuntarakenteiden toteuttaminen sisältää myös vanhan sillan purkamisen ja yleisillä alueilla mahdollisesti olevien kiinteiden rakenteiden kuten esimerkiksi pylväiden, kaapeleiden, johtojen yms. siirto- ja purkamistyöt, mahdolliset kuljetuskustannukset ja jätteenkäsittelymaksut.

 

26. Yhdyskuntarakentamiskohteiden suunnitelmat

 

TRK laatii kustannuksellaan Sopimusalueen katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat sekä vesihuoltosuunnitelmat yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisesti. Em. suunnitelmat tulee hyväksyttää kaupungin toimivaltaisella taholla. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toteutussuunnittelu hoitaa suunnitelmien hyväksymisen edellyttämän hallinnollisen käsittelyn ja hyväksyy em. alueiden rakentamissuunnitelmatasoiset suunnitelmat. Turun Vesihuolto Oy hyväksyy vesihuoltoon liittyvät rakentamissuunnitelmatasoiset suunnitelmat (pois lukien huleveden suunnitelmat, jotka kuuluvat kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toteutussuunnittelun hyväksyttäväksi). Suunnitelmien hyväksyttäminen Kaupungilla ei poista TRK:n ja/tai suunnittelijan vastuuta esitetyistä suunnitelmista. TRK vastaa edelleen hankkeeseen ryhtyjänä kaikista suunnitelmista, eikä Kaupunki vastaa esitettyjen suunnitteluratkaisuiden toimivuudesta tai soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen.

 

Jokaisen yhdyskuntarakentamiskohteen suunnittelusta pidetään kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toteutussuunnittelun kanssa suunnittelun aloituskokous, jossa sovitaan suunnittelun periaatteista noudattaen hyväksyttyjä laatuvaatimuksia ja jatkoseurannasta. Vesihuollon osalta (pois lukien hulevesi) suunnittelua seuraa Turun Vesihuolto Oy.

 

Liikenne-, katu-, yleis- sekä puistosuunnitelmat ym. hallinnollisen käsittelyn vaativat yleisten alueiden ja kunnallistekniikan rakentamista koskevat suunnitelmat ovat valituskelpoisia päätöksiä. Mikäli valitusviranomainen katsoo suunnitelmien tason riittämättömäksi, vastaa TRK uusista suunnitelmista ja niiden toteuttamisesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.

 

Muiden suunnitelmien osalta hyväksyttämisestä sovitaan ao. yhtiöiden/laitosten kanssa.

 

27. Katurakenteiden yms. luovutus, kunnossapito ja takuu

 

Kadut ja muut TRK:n yleisille alueille rakentamat rakenteet ja laitteet luovutetaan Kaupungille erillisissä katselmuksissa niiden tultua aiemmin hyväksyttävästi vastaanotetuiksi viranomaisten ja Hankkeeseen ryhtyjän toimesta ja siten, että rakenteisiin liittyvät hoito- ja kunnossapito-ohjeet, lopulliset rakennussuunnitelmat sekä laatuaineisto Yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisesti on luovutettu Kaupungille ennen katselmuksen järjestämistä. Kohteiden vastaanotossa noudatetaan YSE 1998 71 § rakennuskohteen vastaanottotarkastus mukaista menettelyä.

 

Humalistonsillan ja katualueiden huolto ja kunnossapitovastuu vastuu siirtyy Kaupungille kohteiden katselmuspöytäkirjan allekirjoituksin lukuun ottamatta Köydenpunojankadulta kortteliin Pohjola-29 johtavia ajoramppeja, jotka jäävät TRK:n huolto- ja kunnossapito- ja peruskorjausvastuulle. Humalistonsillan kunnossapitorajana on sillan ja korttelin Pohjola-29 rakennettavan kannen välinen liikuntasauma.

 

TRK ja Kaupunki vastaavat kaikista kunnossapito- ja peruskorjausvelvollisuutensa piiriin kuuluvista toimenpiteistä ja mahdollisista laiminlyönneistä aiheutuvista vahingoista.

 

Mikäli Osapuoli on hoitanut edellä mainittua vastuullaan olevaa omaisuuttaan huonosti, on tällainen Osapuoli velvollinen välittömästi korvaamaan tästä toiselle Osapuolelle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon.

 

Osapuolet sitoutuvat tekemään uuden sopimuksen Osapuolten välisistä kunnossapito- ja peruskorjausvelvoitteen rajauksista ja sopimusvelvoitteistaan toisiinsa liittyvien rakenteiden kunnossapidon ja peruskorjausvastuun osalta viipymättä siitä, kun rakenteet on luovutettu Kaupungille. Mikäli Osapuolet eivät pääse ehdoista yksimielisyyteen, tämä sopimus jatkuu, kunnes Osapuolet ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen Osapuolten kunnossapito- ja peruskorvausvastuista edellä kuvattujen rakenteiden osalta.

 

Siltä osin kuin alueen kokonaisuuteen liittyy Osapuolia palveleva yhteinen rakenne, rakennelma tai laite, Osapuolet ja myöhemmän luovutuksensaajat ovat velvollisia hyväksymään näiden rakennelmien ja laitteiden ja niitä koskevien oikeuksien ja velvoitteiden pitämisen voimassa siten, ettei rakenteita saa purkaa tai muuttaa ilman toisen Osapuolen etukäteistä kirjallista suostumista.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Kaupunki neuvottelee radanpitäjän kanssa Yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisen rakenteen kunnossapitovelvoitteisiin yms liittyvistä seikoista erikseen.

 

Mikäli suunnitelmat täsmentyvät muuttaen vastuurajapintaa, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan muutoksen mahdollisesta vaikutuksesta kunnossapitovastuurajojen muutoksiin tässä sopimuksessa noudatettavien periaatteiden mukaisesti. Vastaanoton tulee tapahtua nollavirheluovutuksena.

 

Yhdyskuntarakentamisessa noudatetaan, mitä erillisessä yhdyskuntarakentamissopimuksessa on sovittu.

 

28. Rakentamishankkeen vakuuttaminen

 

Hankkeeseen ryhtyvän tulee vakuuttaa rakentamiskohteensa. Lisäksi Hankkeeseen ryhtyvän tulee vaatia kohteensa urakoitsijalta riittävä rakennus- ja asennustyövakuutus sekä toiminnan vastuuvakuutus ottaen huomioon urakkasuorituksen arvo. Louhintatöitä suorittavalla urakoitsijalla tulee olla kohteeseen riittävä räjäytys- ja louhintatöiden vastuuvakuutus.

 

Hankkeeseen ryhtyvä on velvollinen ottamaan toiminnalleen riittävän vakuutusturvan ottaen huomioon toiminnan luonne. Hankkeeseen ryhtyvä on velvollinen vakuuttamaan kaupungin rakenteisiin olennaisesti liittyvät rakenteet, rakennelmat ja laitteet niiden täydestä arvosta (täysarvovakuutus) ja siten, että vakuutus kattaa Hankkeeseen ryhtyvän vastuun piiriin kuuluvat henkilö- ja esinevahingot. Hankkeeseen ryhtyvän on toimitettava vakuutuskirjoista jäljennökset Kaupungille.

 

29.Vahingonkorvaus ja sopimussakko (rakentamisvelvollisuus)

 

TRK vastaa täysimääräisesti kaikista Sopimusalueella ja siihen välittömästi liittyvästä rakentamisesta aiheutuvista välillisistä ja välittömistä vahingoista, mukaan lukien ympäristövahingot, sekä haitoista, joita rakennustöistä tai mistä tahansa TRK:n toiminnasta tai laiminlyönnistä kaupungille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuu.

 

Mikäli muu kuin asuinrakentamista koskeva rakentamisvelvoite jää kokonaan tai osittain täyttämättä määräaikaan mennessä on TRK velvollinen korvaamaan Kaupungille sopimussakkona 350 € / k-m2 rakentamisvelvollisuuden alittavasta määrästä.

 

Sopimussakkoa korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kaksi (2) prosenttia vuodessa. TRK on velvollinen maksamaan mahdollisen sopimussakon Kaupungin erikseen toimittaman laskun mukaisesti. Kaupunki voi TRK:n anomuksesta jatkaa rakentamisvelvoiteaikaa, mikäli yleinen taloudellinen tilanne maassa tms. syy sitä puoltaa.

 

Mikäli Osapuoli rikkoo muuta kuin edellä mainittua rakentamisvelvoitetta koskevaa ehtoa, on Osapuoli velvollinen suorittamaan toiselle Osapuolelle sopimussakkoa 200.000 euroa/ sopimusrikkomus. Lisäksi Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle vahingon sopimussakon ylittävältä osalta.

 

Yhdyskuntarakentamissopimuksen mukaisen työn valmistumisen viivästyessä sopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on 2.000 euroa/ sopimusrikkomus. Poiketen YSE 1998 yleisistä sopimusehdoista, viivästyssakkoa peritään kultakin viivästyneeltä työpäivältä, kuitenkin enintään 200.000 euroon asti/ sopimusrikkomus. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Kaupunki joutuu teettämään urakat loppuun jollakin toisella urakoisijalla, Kaupunki on oikeutettu perimään tästä aiheutuneet kustannukset Hankkeeseen ryhtyvältä siltä osin, kun kyse on Hankkeeseen ryhtyjän täyttämättä jääneestä suoritusvelvollisuudesta ja kaupungille aiheutuneista muista vahingoista. Lisäksi jos kyseessä on törkeä tuottamus tai tahallisuus, Osapuoli vastaa myös viivästyksestä johtuvien välillisten kustannusten korvaamisesta.

 

30. Maan tai sen osan edelleen luovutus

 

Jos TRK luovuttaa maansa tai osan siitä kolmannelle, TRK vastaa velvoitteiden suorittamisesta ja muista sopimusehdoista niin kauan, kunnes luovutuksensaaja on toimittanut Kaupungille tämän kauppakirjan perään tehdyn merkinnän siitä, että luovutuksensaaja vastaa tämän kauppakirjan mukaisten ehtojen ja velvoitteiden suorittamisesta ja antaa kohdassa 19 edellytetyn vakuuden.

 

31. Irtain omaisuus

 

Tällä kauppakirjalla ei luovuteta mitään irtainta omaisuutta eikä sellaisen luovuttamisesta ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri sopimustakaan.

 

32. Vahingonkorvaus ja viivästys

 

Osapuolet vastaavat sopimusrikkomuksesta toiselle Osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä vahingoista. Lisäksi jos kyseessä on törkeä tuottamus tai tahallisuus, Osapuoli vastaa myös välillisten vahinkojen korvaamisesta.

Osapuolet vastaavat mahdollisesta viivästyksestä toiselle Osapuolelle aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Lisäksi jos kyseessä on törkeä tuottamus tai tahallisuus, Osapuoli vastaa myös välillisten kustannusten korvaamisesta.

 

33. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Mahdolliset kauppakirjan tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ja riidanalaiset korvaus- ja sopimussakkokysymykset ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.