KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJA

 

1. SOPIJAPUOLET

 

1.1 Myyjä

 

VR-Yhtymä Oyj (jäljempänä ”Myyjä” tai ”VR”)

Y-tunnus: 1003521-5

PL 488 (Radiokatu 3)

00101 Helsinki

 

1.2 Ostaja

 

Turun kaupunki (jäljempänä ”Ostaja” tai ”Kaupunki”)

Y-tunnus: 0204819-8

PL 355

20100 Turku

 

2. KAUPAN KOHDE

 

Kaupan kohteena on seuraavat määräalat (jäljempänä yhdessä Kiinteistöt”):

 

Pinta-alaltaan noin 74300 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin kylän Konepaja 3:10 tilasta (853-514-3-10) rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen (jäljempänä ”Ratapihakiinteistö”). Kaupan kohteen osoite on Köydenpunojankatu 14 ja määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä 1 olevalla kartalla M125 / 21.4.2022. Ratapihakiinteistö on 11.10.2014 voimaan tulleessa asemakaavassa ”VR Konepaja” 44/2004 osoitettu rautatiealueeksi LR-1. Kiinteistöllä on asemakaavalla suojeltu (sr-2) veturitallirakennus ja muita ratapihatoimintaa palvelevia rakennuksia. Ratapihakiinteistö on 28.8.2020 päivätyssä, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetussa ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksessa osoitettu Liike-, toimistorakennusten korttelialueeksi (KYU-1/RKY), asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL-1/RKY), asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-2/RKY) ja katualueeksi.

Pinta-alaltaan noin 10.111 m2 suuruinen määräala Turun kaupungin kylän Rautatieasema 3:9 (853-514-3-9) tilasta rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen (jäljempänä ”Eteläkiinteistö”). Kaupan kohteena olevan määräalan sijainti ja rajat on osoitettu liitteenä 2 olevalla kartalla M126/21.4.2022. Eteläkiinteistö on voimassa olevissa 3.7.1897 ja 11.10.2014 voimaan tulleissa asemakaavoissa osoitettu rautatiealueeksi ja osin katualueeksi. Eteläkiinteistö on 28.8.2020 päivätyssä, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutetussa ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksessa osoitettu Liike-, toimistorakennusten korttelialueeksi (K-1) 4702 m2, katualueeksi 3572 m2, Asemanaukioksi 1333 m2 ja rautatiealueeksi 504 m2.

 

”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotus on esitetty liitteessä 3 ja se on hyväksytty Turun kaupunginvaltuustossa 17.4.2023, asemakaava ei ole saanut lainvoimaa.

3. KAUPPAHINTA

 

Kiinteistöistä maksettava kiinteä kokonaiskauppahinta on neljäkymmentäkaksimiljoonaa neljäsataakahdeksankymmentäneljätuhatta viisisataakuusikymmentäyksi (42.484.561) euroa (jäljempänä ”Kauppahinta). Kauppahinta jakautuu Kiinteistöjen välillä seuraavasti:

 

Ratapihakiinteistö:    39.680.000,00 euroa

Eteläkiinteistö:    2.804.561,00 euroa.

 

Kauppahinta maksetaan Myyjän tilille [FI17 8000 1300035004] tämän kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

 

4. OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUDEN SIIRTYMINEN, VAARANVASTUU

 

Omistusoikeus Kiinteistöihin siirtyy Myyjältä Ostajalle tämän kauppakirjan allekirjoituksella ja kun kauppahinta on maksettu Myyjälle kokonaisuudessaan.

 

Hallintaoikeus Ratapihakiinteistöön siirtyy Ostajalle kokonaisuudessaan vasta kun kohdassa 6.7 tarkoitetut edellytykset ovat täyttyneet. Eteläkiinteistön osalta hallintaoikeus siirtyy Ostajalle omistusoikeuden siirtymishetkellä.

 

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle samalla kun kiinteistöjen hallinta siirtyy sille. Myyjä vastaa vahingosta, joka Kiinteistöille aiheutuu tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai muun Myyjästä (ja Ostajasta) riippumattoman syyn vuoksi kaupanteon jälkeen mutta ennen kuin hallinta on siirtynyt Ostajalle.

 

5. KAUPAN KOHDETTA KOSKEVAT TIEDOT JA VAKUUTUKSET

 

5.1 Kiinteistöjä koskevat asiakirjat

 

Ostaja on tutustunut seuraaviin Kiinteistöjä koskeviin asiakirjoihin, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän kauppakirjan allekirjoitushetkellä:

 

- kiinteistörekisteriotteet

- lainhuutotodistukset

- rasitustodistukset

- voimassa oleva asemakaava (asemakaavamääräyksineen);

- Maaperän pilaantumiseen liittyvät tutkimukset ja raportit

- Kiinteistöjä koskeva ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotukseen liittyvä 5.4.2023 Osapuolten välillä allekirjoitettu sopimus maa-alueen luovutuksesta ja käytöstä sekä yhdyskuntarakentamisesta (jäljempänä ”Maankäyttösopimus).

- Vuokrasopimukset, sijoitusluvat ja mahdolliset rasitesopimukset

- KUTU-hankkeeseen liittyvät dokumentit ja sopimukset

- muuntamoiden tarkastuspöytäkirjat.

 

5.2 Kiinteistöihin tutustuminen

 

Ostaja on tutustunut Kiinteistöihin. Ostaja on katselmuksiensa ym. tarkastuksien yhteydessä haluamallaan tavalla tarkastanut Kiinteistöt.

Myyjän on toimittanut ennen kauppakirjan allekirjoittamista Ostajalle osittaisen dokumentaation muiden rakennusten sähkökeskusten sähköasennusten asianmukaisuudesta. Ostaja vakuuttaa, että se on tarkastuksissa todennut Kiinteistöjen vastaavan niistä esitettyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja, pois lukien rakennusten sähkökeskusten sähköasennusten asianmukaisuutta koskeva dokumentaatio siltä osin kuin sitä ei ole toimitettu Ostajalle vielä kaupantekohetkellä.

 

Osapuolet sopivat, että Ostaja hankkii muut kuin suojellut rakennukset ja rakennelmat purettaviksi ja että niiden nykyinen kunto ja purkuvelvollisuus on otettu huomioon jo Kauppahinnan määrittelyssä. Ostaja on tietoinen Ratapihakiinteistöllä sijaitsevista suojelluista rakennuksista ja niihin liittyvistä suojelumääräyksistä. Ostaja vastaa rakennusten suojelusta rakennushankkeille tai muutoin aiheutuvista kustannuksista ja vastuista. Ostaja on tietoinen, että suojeltujen rakennusten muuttaminen muuhun kuin nykyiseen käyttötarkoitukseen edellyttävät merkittäviä investointeja mm. talotekniikkaan ja rakenteisiin.

 

Myyjä kuitenkin huolehtii rakennusten nykykäytön edellyttämästä normaalista ylläpidosta ja korjauksista rakennusten hallintaoikeuden siirtymishetkeen asti.

 

Viitaten edellä mainittuun ja maakaaren 2 luvun 9 §:ssä lausuttuun, Osapuolet sopivat erityisesti ja yksilöidysti siitä, että Ostaja ottaa kaupan kohteen rakennuksineen vastaan siinä kunnossa kuin ne viimeksi Ostajalle esiteltäessä olivat.

 

5.3 Myyjän vakuutukset

 

Myyjä vakuuttaa, että Kiinteistöihin ei kohdistu (a) rasitustodistuksista ilmenemättömiä velkakiinnityksiä tai rasituksia, (b) kiinteistörekisteriotteista, asemakaavasta tai rasitesopimuksista ilmenemättömiä rasitteita tai muita kolmansien oikeuksia taikka (c) kohdissa 5.1 ja 5.4 mainituissa asiakirjoista ilmenemättömiä rasitteita tai oikeuksia. Ostaja on lisäksi tietoinen katselmuksen aikana esiin tulleista seuraavista Ratapihankiinteistöön kohdistuvista kirjaamattomista rasitteista ja kolmansien oikeuksista:

 

TKU045 Henkilövaunujen huoltohalli

-Alueen pohjavesipumppaamo sijaitsee rakennuksen vieressä. Tarkalleen ottaen ei ole tiedossa miten laajaa aluetta pumppaamo palvelee, itse konepajakiinteistöä vai myös muuta aluetta.

TKU055 Veturitallirakennus

-Veturitallille ja koko varikkoalueelle nykyinen kulkuyhteys sijaitsee tällä hetkellä osittain kiinteistön Pohjola-29-8 puolella (ns. Tammisen tontti)

-Pohjola-29-8 tontin sähkö tulee Veturitallin kautta.

TKU078 Toimisto- ja varastorakennus

-VSS-tila palvelee myös Logomoa

-Lämpölinja Logomoon ja Pohjola-29-8 tontille kulkee rakennuksen kautta

-Viemärilinjat kulkevat Pohjola-29-8 tontin kautta Ratapihankadulle

Turku Energian omistukseen toteutettava muuntamo Eteläkiinteistölle, jota koskien tullaan perustamaan myöhemmin rasite. Lisäksi KUTU-hankeen edellyttämät muut Kiinteistöille perustettavat rasitteet.

 

Ostaja on tietoinen, että vuoden 2023 Maankäyttösopimuksessa sovitut kiinnitykset (joita koskevat panttikirjat ovat Ostajan hallinnassa) kohdistuvat tämän kaupan jälkeen Maankäyttösopimuksen ehtojen mukaisesti nyt myytävään Ratapihakiinteistöä koskevaan määräalaan ja ne tulee purkaa kaupan jälkeen viipymättä Myyjän omistukseen jäävästä kantakiinteistöstä 853-514-3-10. Aiemmat kiinnitykset jäävät rasittamaan kantakiinteistöä 853-514-3-10, joita koskevat panttikirjat ovat jo Ostajan hallinnassa vakuutena Konepaja-alueesta aiemmin tehdyn maankäyttösopimuksen mukaisen maankäyttömaksun suorittamisen vakuutena.

 

Myyjä vakuuttaa, että sillä on rajoittamaton omistusoikeus Kiinteistöihin, se on tehnyt lain edellyttämät luovutusta koskevat hallinnolliset päätökset ja että sillä on oikeus luovuttaa Kiinteistöt.

 

Myyjä ei anna Ostajalle muita Kiinteistöjä koskevia vakuutuksia.

 

5.4 Vuokrasopimukset, liittymät

 

Siltä osin kuin Ostaja on ennen kauppaa edellyttänyt, Myyjä on irtisanonut Ostajan hallintaan kaupantekohetkellä siirtyviin alueisiin kohdistuvat vuokrasopimukset viimeistään tämän kauppakirjan allekirjoitushetkellä. Kyseiset vuokrasopimukset siirretään Ostajalle kaupantekohetkellä.

 

Kaupantekohetkellä siirtyy Eteläkiinteistöllä ulkopuolisten kanssa tehdyt autopaikkoja koskevat sopimukset Ostajalle. Ratapihakiinteistöä koskevat vuokrasopimukset jäävät Myyjälle hallintaoikeuden siirtymiseen asti. Vuokrasopimukset on yksilöity liitteessä 4 (sisältäen myös tiedon mahdollisista ennen kauppaa irtisanotuista vuokrasopimuksista, joissa irtisanomisaika on edelleen kesken).

 

Kaupunki järjestää kustannuksellaan Kiinteistöillä myöhemmin toteutettavien rakennushankkeiden edellyttämät liitynnät kaupungin vesi-, hulevesi- ja jätevesihuollon verkostoihin sekä mahdolliset muut liittymät.

 

Pohjola-29-8 kiinteistö on liitetty kaukolämpö- ja sähköverkostoon ns. takamittauksella kaupankohteen verkostojen kautta. Mikäli Pohjola-29-8 kaukolämpö- tai sähköverkoston muutostyöt ovat välttämättömiä ja niistä tulee Ostajalle kustannuksia on kaupunki oikeutettu perimään aiheutuneet kustannukset Myyjältä. Myyjä on pidettävä mukana Pohjola-29-8 kiinteistön omistajan kanssa mahdollisesti käytävissä neuvotteluissa ja mahdolliset muutostyöt tulee toteuttaa viimeistään kolmen vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaistumisesta, jonka jälkeen Myyjä ei ole enää vastuussa mahdollisten muutostöiden kustannuksista.

 

6. ERITYISET SITOUMUKSET

 

6.1 Pilaantuminen

Kiinteistöillä on tehty Ostajalle esitettyjen ympäristöraporttien mukaiset selvitykset ja tutkimukset (”Ympäristöraportit”). Ympäristöraporttien mukaan (a) Ratapihakiinteistöllä on todettu Kiinteistön nykykäyttö ja sen suunniteltu tuleva käyttö huomioiden pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia ja tutkituilla alueilla on maaperän kunnostustarvetta, mutta (b) Eteläkiinteistöllä ei ole todettu kiinteistön nykykäyttö huomioiden pilaantuneeksi luokiteltavia maa-aineksia eikä tutkituilla Eteläkiinteistön alueilla ole Myyjän käsityksen mukaan maaperän kunnostustarvetta.

 

Myyjä vastaa Kiinteistöjen maaperän kunnostamisesta, mukaan lukien suojeltujen rakennusten alla oleva maaperä, lainsäädännön ja ympäristönsuojeluviranomaisten edellyttämällä tavalla, jotta Kiinteistöjä voidaan käyttää Turku Ratapiha 2/2018 asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen.

 

Mikäli ”Turku Ratapiha 2/2018” ei saa lainvoimaa tai sitä ei kuuluteta voimaan mistä tahansa syystä, Kaupunki käynnistää uuden kaavoitushankkeen. Myyjä vastaa Kiinteistöjen maaperän kunnostamisesta, mukaan lukien rakennusten alla oleva maaperä, lainsäädännön ja ympäristösuojeluviranomaisten edellyttämällä tavalla siten, että alue on käytettävissä uuden asemakaavan käyttötarkoitukseen.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän kunnostamisvelvoite koskee myös rautatiealueita, joita asemakaavalla muutetaan yleiseksi alueiksi kuten esim. kaduiksi, aukioiksi ja puistoiksi. Myyjän kunnostamisvelvoite ei koske nykyisen asemakaavan mukaisia katualueita.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulla oleva maaperänkunnostamistyö sisältää ratapölkkyjen poistamisen ja jatkokäsittelyn.

 

Maaperän kunnostamisesta aiheutuviksi kustannuksiksi katsotaan ainoastaan tavanomaisiin maanrakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kustannukset (sisältäen puhtaan täyttömaan kohteen palauttamiseksi rakentamisen edellyttämään korkotasoon). Pilaantumisen edellyttämien korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua taloudellisesti edullisimmalla tavalla ja tässä tarkoituksessa Osapuolet sopivat yhdessä puhdistuskustannusten minimoinnista ja viranomaiselle esitettävästä kunnostus- ja riskinhallintasuunnitelmasta. Suojeltujen rakennusten osalta ratkaisut pyritään valitsemaan niin, että lattian alapuoliseen maaperän puhdistamiseen ei jouduta tai pyritään siihen, että mahdolliset maanvaihdot minimoidaan hyödyntäen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Mikäli vaihtoehtoisia keinoja on käytettävissä, Myyjä vastaa näiden toimenpiteiden kustannuksista osana pilaantuneiden maiden puhdistusvelvoitetta

 

Myyjä suorittaa kunnostustoimenpiteet Kiinteistöillä myöhemmin toteutettavien rakennushankkeiden edellyttämien kaivutöiden yhteydessä. Ostaja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että kunnostustoimenpiteet voidaan tilata samalta urakoitsijalta, joka toteuttaa kyseiset maanrakennustyöt. Edellä mainitusta riippumatta Myyjällä on kuitenkin oikeus toteuttaa maaperän kunnostustyöt milloin tahansa sen jälkeen, kun Kiinteistöillä nykyisin sijaitseva ratainfra voidaan poistaa käytöstä KUTU-hankkeen valmistuttua. Puhdistustyöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti Ostajalle 3 kuukautta ennen puhdistustöiden aloittamista.

 

Sopijaosapuolet voivat yhteisesti myöhemmin sopia muusta aikataulusta, mikäli alueen rakentuminen on määräajan päätyttyä olennaisesti toteutumatta.

 

Ostaja ja Myyjä voivat tarvittaessa Ostajan pyynnöstä laatia Pima-maiden puhdistuksesta tämän kauppakirjan ehtoja vastaavan sopimuksen Pima-maden puhdistamisvelvoitteesta, joka voidaan siirtää TRK:lle kiinteistön kaupan yhteydessä.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjä ei vastaa miltään osin mahdollisista Kiinteistöillä sijaitsevissa rakennuksissa tai niiden rakenteissa havaitusta pilaantumisesta (ml. asbesti), vaan niiden puhdistamisesta, kuljettamisesta, käsittelystä yms. aiheutuvista toimenpiteistä ja kustannuksista vastaa kaikilta osin Ostaja.

 

6.2 Verot ja viranomaismaksut

 

Myyjä vastaa kaikista Kiinteistöihin liittyvistä veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista siltä osin kuin niiden peruste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymispäivää, jonka jälkeiseen aikaan perustuvista sanotuista kustannuksista vastaa Ostaja. Kauppakirjan allekirjoittamisvuoden kiinteistöverosta vastaavat Osapuolet omistusaikansa suhteessa.

 

6.3 Tulot ja menot

 

Kohdan 5.4 mukaisiin (liitteessä 4 yksilöityihin) Eteläkiinteistöllä sijaitsevia autopaikkoja koskeviin vuokrasopimuksiin perustuvat tulot ja menot jaetaan Osapuolten välille siten, että aikaan ennen omistusoikeuden siirtymispäivää kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Myyjälle ja omistusoikeuden siirtymispäivään ja sen jälkeiseen aikaan kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Ostajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulle kuuluvat myös sellaiset menot, joiden vastuuperuste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymishetkeä, mutta vaatimus on esitetty vasta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

Ratapihakiinteistöä koskeviin vuokrasopimuksiin perustuvat tulot ja menot jaetaan Osapuolten välille siten, että aikaan ennen hallintaoikeuden siirtymispäivää kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Myyjälle ja hallintaoikeuden siirtymispäivään ja sen jälkeiseen aikaan kohdistuvat tulot ja menot kuuluvat Ostajalle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän vastuulle kuuluvat myös sellaiset menot, joiden vastuuperuste on ajalta ennen omistusoikeuden siirtymishetkeä, mutta vaatimus on esitetty vasta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

 

6.4 Myyjän muut vastuut

 

Myyjä vastaa maaperän kunnostamisen lisäksi myös muista Kiinteistöjen rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuksista mm.:

 

-kaikki ratapihan siirron kustannukset suunnittelukustannuksineen. ”Ratapihan siirrolla” tarkoitetaan käytännössä Ratapihakiinteistöllä kauppakirjan allekirjoitushetkellä olevien raiteiden ja muun ratainfran korvaamista Iso-Heikkilän alueelle toteutettavilla raiteistoilla, jonka jälkeen Kiinteistö vapautuu muuhun käyttötarkoitukseen.

-Konepaja 3:10 tilan alueella olevan junaliikenteen ohjauskeskuksen (asetinlaite) siirtämisen tai kapseloinnin kustannukset.

-Eteläkiinteistöllä autolastauksen muutoksiin liittyvät kustannukset, pois lukien väliaikaisen autolastauksen järjestelyt, joista vastaa Väylävirasto.

 

Edellä mainitut työt sovitaan tehtäväksi osana Väyläviraston johtamaa Kupittaa-Turku kaksoisraide hanketta (”KUTU-hanke”), jonka on määrä valmistua arviolta viimeistään vuonna 2026. Tästä on sovittu erillisellä Väyläviraston ja VR:n välisellä KUTU-Hanketta koskevalla toteutussopimuksella, jolla Väylävirasto ja VR sopivat sitovasti myös kyseisistä töistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta keskenään. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä kauppakirjalla ei muuteta VR:n ja Väyläviraston välillä sovittuja kustannus- ja vastuunjakoja KUTU-hankkeessa eikä näitä kustannuksia voida vyöryttää Ostajan maksettavaksi osana KUTU -hankkeen kustannuksia.

 

Osapuolilla ei ole maaperän kunnostamisen ja tässä kohdassa 6.4 tarkoitettujen kustannusten lisäksi tiedossa muita Kiinteistöjen rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuksia.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjän rakentamiskelpoiseksisaattamisvelvoite ei koske nykyisen asemakaavan mukaisia katualueita.

 

6.5 Lohkominen

 

Ostaja vastaa kustannuksellaan Kiinteistöjen lohkomisesta itsenäiseksi kiinteistöksi.

 

6.6 Maankäyttösopimus

 

Osapuolet ovat 5.4.2023 allekirjoittaneet Kiinteistöjä koskevan Maankäyttösopimuksen. Maankäyttösopimus siirtyy tämän kaupan jälkeen myös maanomistajaosapuolen osalta Ostajalle itselleen [, jonka vuoksi Maankäyttösopimuksen voimassaolo lakkaa tämän kauppakirjan allekirjoituksin]. Myyjällä ei ole tämän kaupan jälkeen mitään vastuita tai velvoitteita Maankäyttösopimukseen liittyen, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjää kohtaan mitään Maankäyttösopimukseen perustuvia vaatimuksia.

 

6.7 Raideliikenteen toimintojen varmistaminen kiinteistökaupan jälkeen

 

Osapuolet sopivat, että riippumatta tästä Kiinteistöjen kaupasta ja Kiinteistöjen omistusoikeuden luovutuksesta, Ratapihakiinteistö ja kaikki Ratapihakiinteistöllä olemassa olevat raiteet ja muu ratainfra niihin liittyvine maa-alueineen ja rakennuksineen pysyvät myös Kiinteistöjen kaupan jälkeen korvauksetta nykyisessä käytössään ja Myyjän hallinnassa niin pitkään kunnes KUTU-hankkeella toteutettavat korvaavat raidejärjestelmät ovat saaneet viranomaisten tarvittavat hyväksynnät ja ne on otettu tosiasiallisesti käyttöön, kuitenkin enintään 31.12.2026 asti. Mikäli korvaavat raiteet eivät vielä tuolloin ole käyttöönotettavissa, Myyjä on velvollinen maksamaan 1.1.2027 lukien hallinnassaan olevista alueesta Ostajalle kohtuullista markkinavuokraa hallinta-ajan loppuun asti (joka vastaa esim. määrältään vastaavan kaltaisessa käytössä olevan alueen käypää vuokraa), ellei KUTU-hankkeen viivästyminen ole seurausta Ostajan omista päätöksistä.

 

Eteläkiinteistön hallinta siirtyy kaupungille omistusoikeuden siirtyessä, kuitenkin niin että VR:llä säilyy oikeus nykyisten ratapihatoimintojen ja junaliikenteen edellyttämiin oman henkilökunnan tarvitsemiin pysäköintipaikkoihin korvauksetta (30 kpl) Ratapihakiinteistön hallintaoikeuden luovuttamiseen saakka. Osapuolet sitoutuvat tekemään autopaikkaoikeuksien osalta tarvittaessa erillisen käyttöoikeus- tms. sopimuksen.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjä pysyy myös Kiinteistön kaupan jälkeen rataverkonhaltijana kyseisten Kiinteistöillä nykyisin sijaitsevien raiteistojen osalta. Kiinteistöillä sijaitseviin raidejärjestelmiin ja rakennuksiin liittyvistä ylläpitokustannuksista, vuokrauksista ja korjauksista yms. vastuista vastaa kaupan jälkeen Myyjä koko hallinta- ja käyttöajaltaan.

 

Myyjä ja Ostaja allekirjoittavat erillisen sopimuksen Ratapihakiinteistön hallintaoikeuden luovuttamisesta 3 kuukauden kuluessa siitä, kun KUTU-hankkeella toteutetut korvaavat raidejärjestelmät ovat saaneet viranomaisten hyväksynnät ja ne on otettu tosiasiallisesti käyttöön. KUTU-hankkeen niin mahdollistaessa, hallintaoikeus Ratapihakiinteistöön voidaan luovuttaa Ostajalle myös osissa ja vaiheittain niin kuin Osapuolet siitä erikseen sopivat.

 

6.8 Rakennusten ja rakenteiden purkaminen ja siirtäminen

 

Ostaja vastaa kustannuksellaan Kiinteistöllä olevien rakennusten purkamisesta ja hävittämisestä siltä osin kuin niihin ei kohdistu suojeluvelvoitteita. Mikäli suojeltavien rakennusten uusiokäyttö edellyttää rakennusten maaperän puhdistamista vastaa puhdistamiskustannuksista Myyjä edellä kohdassa 6.1 tarkemmin yksilöidyllä tavalla.

 

Ostaja vastaa kustannuksellaan myös raiteiden ja siihen liittyvän ratatekniikan (ml. mm. kiskot ja muut rautatielaitteet, poislukien puuratapölkyt) purkamisesta ja hävittämisestä siten, että maaperän puhdistustyöt voidaan tarvittaessa aloittaa kuuden (6) kuukauden kuluttua hallinnan luovutuksesta. Mikäli Ostaja päättää toteuttaa purkutyöt KUTU-hankeorganisaation toimesta Ostaja on velvollinen korvaamaan kustannukset KUTU-hankkeelle, tai Myyjälle jos laskut tulee ensin osoittaa KUTU-hankkeelta Myyjälle.

 

Em. purkutyöt on toteutettava niin, että rautatieliikenteen toiminta ja liikenteen sujuvuus taataan häiriöttömänä koko hankkeen ajan. Osapuolet sitoutuvat kuitenkin siihen, että raidemateriaalia voidaan luovuttaa myös KUTU-hankkeelle, mikäli alueen käyttö sen mahdollistaa. Myyjällä on lisäksi halutessaan oikeus poistaa kustannuksellaan raidemateriaalia (hyödynnettäväksi muissa kohteissa) ilmoittamalla siitä Ostajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa hallinnanluovutuksesta lukien.

 

Mikäli Kiinteistöille jää maanalaisia kaapeleita, johtoja tai putkia, joita KUTU-hanke ei siirrä, Ostaja vastaa niiden siirtämisestä tai poistamisesta.

 

Rakennustöitä tai edellä tarkoitettuja purkutöitä Kiinteistöillä ei saa aloittaa niin pitkään, kun ratainfra maa-alueineen ovat Myyjän hallinnassa yllä mainitulla tavalla. Rakennus- ja purkutyöt on pyrittävä toteuttamaan niin, että rautatieliikenteen toiminta ja liikenteen sujuvuus taataan häiriöttömänä koko hankkeen ajan.

 

7. IRTAIN OMAISUUS

 

Tällä kauppakirjalla ei luovuteta mitään irtainta omaisuutta eikä sellaisen luovuttamisesta ole tämän kaupan yhteydessä tehty eri sopimustakaan.

 

8. VAHINGONKORVAUS JA VIIVÄSTYS

 

Osapuolet vastaavat sopimusrikkomuksesta toiselle Osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä vahingoista. Lisäksi jos kyseessä on törkeä tuottamus tai tahallisuus, Osapuoli vastaa myös välillisten vahinkojen korvaamisesta.

 

Osapuolet vastaavat mahdollisesta viivästyksestä toiselle Osapuolelle aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Lisäksi jos kyseessä on törkeä tuottamus tai tahallisuus, Osapuoli vastaa myös välillisten kustannusten korvaamisesta.

 

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 

Mahdolliset kauppakirjan tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ja riidanalaiset korvaus- ja sopimussakkokysymykset ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

 

 

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA]

 

10. ALLEKIRJOITUKET

 

Tätä kauppakirjaa on laadittu kolme (3) saman sanaista kappaletta, yksi (1) Myyjälle, yksi (1) Ostajalle ja yksi (1) julkiselle kaupanvahvistajalle.

 

[Paikka], [ ]. päivänä kesäkuuta 2023

 

 

VR-YHTYMÄ OYJ

 

   __________________________

   [ ]

valtakirjalla

      

 

TURUN KAUPUNKI

      

 

   __________________________   

   [ ]

 

 

 

KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS

 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että [ ] VR-Yhtymä Oyj:n puolesta Myyjänä sekä [ ] Turun kaupungin puolesta Ostajana ovat allekirjoittaneet tämän kauppakirjan, jolla Kiinteistöt luovutetaan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutussopimus on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

 

Paikka ja aika edellä mainitut.

 

 

 

 

 

 

LIITTEET      

 

1.Karttaliite M: Kaupan kohteena oleva Ratapihakiinteistöä koskeva määräala

2.Karttaliite M: Kaupan kohteena oleva Eteläkiinteistöä koskeva määräala

3.Turku Ratapiha 2/2018 asemakaavaehdotus (28.8.2020 päivätty, 15.9.2021 ja 11.1.2022 lausuntojen ja muistutusten perusteella muutettu)

4.Ostajalle siirtyvät Eteläkiinteistöä koskevat vuokrasopimukset ja Myyjälle Ratapihakiinteistön hallinnanluovutukseen saakka jäävät vuokrasopimukset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1

 

 

LIITE 2