Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta10321.03.20236
Kaupunginhallitus18309.05.20236
Kaupunginvaltuusto10315.05.202311

14639-2020 (10 02 03)

Asemakaavanmuutosehdotus; Aninkaistenkatu 8, (VI) 6 kaupunginosa (os. Aninkaistenkatu 8) (3/2021)

Tiivistelmä:

Asemakaavanmuutos mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen nykyiselle liikerakennusten korttelialueelle. Tontilla sijaitseva toimistorakennus on tarkoitus purkaa ja korvata 9-kerroksisella asuin- ja liikerakennuksella. Tontin rakennusoikeus pysyy ennallaan ja on 7400 k-m2.

Kylk § 103

Kaupunkiympäristö, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Anna Hyyppä 9.3.2023:

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueen kaavoitus on laatinut yhdessä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa 21.11.2022 päivätyn ja 3.3.2023 lausuntojen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen VI kaupunginosan korttelin 7 tontille 2004.

Nykytilanne

Kaavamuutosalue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa noin 300 m päässä Kauppatorilta. Alueen pinta-ala on 2560 m2. Tontilla sijaitsee 1977 rakennettu toimistorakennus pysäköintikansineen. Matintalona tunnettu rakennus on ollut useita vuosia tyhjillään.

Asemakaavan kuvaus

Tontti osoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Vanha toimistorakennus on tarkoitus purkaa ja korvata yhdeksänkerroksisella uudisrakennuksella. Uudisrakennuksen korkeus tulee olemaan suunnilleen sama kuin purettavan rakennuksen. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 7400 k-m2, joka on sama kuin voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus.

Katutasoon tulee sijoittaa liike-, palvelu- tai toimistotilaa kahteen kerrokseen ja Aninkaistenkadun varsi varataan yleiselle jalankululle. Pysäköinti sijoitetaan tontin pihakannen alle kahteen tasoon. Pihakansi tulee rakentaa vehreäksi ja viihtyisäksi oleskelupihaksi. Rakennuksen Aninkaistenkadun puoleiselle sivulle on osoitettu määräyksiä asuntojen suojaamiseksi liikenteen melulta.

Muinaismuistolailla rauhoitetut kiinteät muinaismuistot on rajattu kaavakartalle. Kaavaratkaisussa on huomioitu muuntamoon, maanalaisiin johtoihin sekä naapuritontin pelastustiehen liittyvät rasitteet. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muokkausta.

Kaavaehdotuksen pohjana on käytetty Rakennusliike Lapti Oy:n ja Sigge Arkkitehdit Oy:n laatimaa luonnosta.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavanmuutos laaditaan tontin omistajan Kiinteistö Oy Turun Matintalon aloitteesta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavan tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 31.8.2021 § 320. Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella 11.9.2021. Ilmoitus vireille tulosta sekä 10.8.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin siinä mainituille osallisille kirjeitse. Osallisilta pyydettiin alkuvaiheen mielipiteitä 6.10.2021 mennessä. Näitä saatiin 3 kappaletta.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla 28.11.2022–2.1.2023.

Lausunnon lähettivät Turku Energia Lämpö Oy, Turku Energia Sähköverkot Oy, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Turun museokeskus ja Turun Vesihuolto Oy.​ Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto ilmoittivat, etteivät lausu.

​Turku Energia Oy Lämpö Oy totesi, että mikäli nykyinen kaukolämpöliittymä poistuu käytöstä, täytyy tästä tehdä ilmoitus ajoissa. Turku Energia Sähköverkot Oy esitti tarkennusta muuntamoa koskevaan kaavamääräykseen sekä täydennyksiä kaavaselostukseen mm. nykyisen muuntamon korvaamisesta. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos otti kantaa paloturvallisuuteen ja kiinteistöjen välisten rasitteiden säilyvyyteen sekä toivoi kaava-aineiston tueksi esitystä palo- ja poistumisturvallisuudesta. Turun museokeskuksen mukaan uudisrakentamisen korkeus on sovitettu ympäröivän rakennuskannan mittakaavaan ja arkeologisen kulttuuriperinnön merkinnät ja määräykset ovat kunnossa, joten sillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Turun Vesihuolto Oy:llä ei ole huomautettavaa.

Lausuntojen johdosta muuntamoa koskevaa kaavamääräystä täydennettiin. Kaavaselostukseen täydennettiin teknisen huollon ja muuntamon kuvausta. Palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittiin suunnitelma, jota kuvataan myös kaavaselostuksessa ja jota käytiin läpi pelastuslaitoksen kanssa. Lisäksi Kiinteistönmuodostuksen kanssa käydyn keskustelun perusteella tontin omistaja laati naapurin kanssa sopimuksen tonttia koskevasta pysyvästä johtorasitteesta. Rasitteen kuvausta tarkennettiin kaavaselostukseen.

Nähtävillä olon jälkeen saatiin yksi muistutus. Toispual jokke ry:n mukaan nykyisen rakennuksen korvaaminen on toivottavaa ja toteutuessaan hanke parantaa kaupunkikuvaa. Julkisivuvärityksen toivotaan olevan muu kuin valkoinen.

Palautteet vastineineen on kuvattu tarkemmin selostuksen kohdassa 4.4. Suunnittelun vaiheet, vaihtoehdot ja vuorovaikutus.

Lausuntojen perusteella tehtyjen vähäisten muutosten johdosta ei ole tarpeen asettaa kaavaehdotusta uudelleen nähtäville.

Seuraava vaihe

Kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn, kun tarvittava maankäyttösopimus kaupungin ja yksityisen maanomistajan välillä on allekirjoitettu.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 50 §, 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1​Kartta Aninkaistenkatu 8

Oheismateriaali 1​Selostus Aninkaistenkatu 8

Oheismateriaali 2​Tilastolomake Aninkaistenkatu 8

Oheismateriaali 3​OAS-vaiheen mielipiteet

Oheismateriaali 4​Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Oheismateriaali 5​Kaavaehdotuksesta nähtävillä olon jälkeen annettu muistutus​

​Laaditut selvitykset ja raportit, www.turku.fi/kaavahaku

​Maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi:

Ehdotus​Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 21.11.2022 päivätty ja 3.3.2023 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus Aninkaistenkatu 8 esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 183

Kaupunginsihteeri Pia Bergström 4.5.2023:

Asemakaavanmuutosehdotus "Aninkaistenkatu 8" on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 21.32023 § 103 ja Aninkaistenkatu 8 maankäyttösopimus on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 21.3.2023 § 104.

Maankäyttösopimus osapuolten välillä on allekirjoitettu 3.5.2023.

Liite 1​Kartta Aninkaistenkatu 8

Oheismateriaali 1Selostus Aninkaistenkatu 8

Oheismateriaali 2Tilastolomake Aninkaistenkatu 8

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 21.11.2022 päivätyn ja 3.3.2023 lausuntojen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Aninkaistenkatu 8.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 103

Liite 1​Kartta Aninkaistenkatu 8

Oheismateriaali 1Selostus Aninkaistenkatu 8

Oheismateriaali 2Tilastolomake Aninkaistenkatu 8

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 21.11.2022 päivätyn ja 3.3.2023 lausuntojen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Aninkaistenkatu 8.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tpvKaupunkiympäristö, kaavoitus keskusta-alue
tiedKaupunkiympäristö, kaavoitus keskustan ulkopuolinen alue
tpvKaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus
tiedKaupunkiympäristö, tonttipalvelut


Liitteet:

Kylk § 103
Liite 1:Kartta Aninkaistenkatu 8

Kh § 183
Liite 1:Kartta Aninkaistenkatu 8

Kv § 103
Liite 1:Kartta Aninkaistenkatu 8 / Karta Aningaisgatan 8