Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus14303.04.20238
Kaupunginvaltuusto8117.04.202313

14678-2022 (00 01 02)

Vastaus valtuutettu Sara Koirasen ym. aloitteeseen koskien nanny-palvelun perustamista Turkuun

Tiivistelmä: -

Kh § 143

Vt. integraatiojohtaja Minna Sartes, palvelualuejohtaja Vesa Kulmala, aluepäällikkö Virpi Kariluoma ja järjestämispäällikkö Heini Parkkunen 29.3.2023:

Aloitteentekijät kuvaavat Ruskon kunnassa vuonna 2021 käyttöönotettua nanny-palvelua, jossa kuntalaiset voivat lainata lastenkasvatuksen ammattilaisten apua perheitä askarruttavissa tai vaivaavissa kasvatuskysymyksissä. Palvelu on suunnattu alle kouluikäisten lasten perheille. Tavoitteena on madaltaa kynnystä pyytää apua ja tukea perheitä oikea-aikaisesti.

Nanny-palvelua kuvataan matalankynnyksen toimintamallina, joka vastaa nuorten kuntalaisten tarpeeseen joustavista palveluista lakisääteisten palvelujen rinnalla. Palvelu on Ruskolla myös hyvin tunnettu ja käyttäjien keskuudessa pidetty.

Aloitteessa esitetään, että Turku selvittää mahdollisuutta perustaa oma nanny-palvelu, joka mukailee Ruskon toimintamallia.

Aloitteentekijät kiinnittävät huomiota tärkeään asiaan kuntalaisten tarpeisiin perustuvasta palvelutarjonnasta ja lapsiperhepalvelujen riittävästä uusiutumisesta vastaamaan näitä tarpeita sekä palvelujen monipuolisesta viestinnästä.

Turun kaupungissa on laajat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut kaupungin itse järjestämänä ja yksityisten toimijoiden tuottamina palveluina. Turun varhaiskasvatuspalvelut tekee laajaa yhteistyötä järjestöjen kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry:n ym. kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden kolmannen sektorin, kuten seurakunnan kanssa, lapsiperheiden palveluja itsenäisesti ja yhteistyössä tuottaen ja kehittäen. Perheillä on lisäksi mahdollisuus saada tilapäistä yksityistä lasten hoitoapua mm. Mannerheimin lastensuojeluliitolta ja Pilke päiväkodeilta.

Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelee kuusi alueellista sosionomia. Näiden varhaiskasvatuksen aluesosionomien työ on hyvin samankaltaista, kun Ruskon kunnan nanny-palvelu. Käytännössä työ on huoltajien ja henkilöstön rinnalla kulkemista ja ennalta ehkäisevää työtä muiden asiantuntijoiden kanssa. Huoltajat ja työntekijät saavat ongelmallisissa tilanteissa oikeanlaista ja oikea-aikaista, varhaista tukea matalalla kynnyksellä ja nopealla reagoinnilla.

Aluesosionomiemme työ on jatkuvaa, eikä rajoitu hankeaikaan tai -rahoitukseen. Aluesosionomit tarjoavat perheille keskusteluapua, palveluohjausta, rinnalla kulkevaa tukea arjen haasteissa ja perhe-elämän tilanteissa. Palvelu on huoltajille ja henkilöstölle vapaaehtoista ja maksutonta. Yhteydenotto voi tulla joko huoltajalta tai henkilöstöltä. Huoltajan pyynnöstä myös sosionomi voi ottaa yhteyttä ja tehdä tarvittaessa kotikäyntejä. Alueosionomin työ vahvistaa nanny-palvelun tapaan huoltajien vanhemmuutta ja voimavaroja ja parantaa perheen vuorovaikutusta. Tällainen ennaltaehkäisevä työ on edullisempaa kuin korjaava työ. Sosionomi työskentelee moniammatillisesti ja monialaisesti eri yhteistyötahojen kanssa. Palvelu on käytössä kaikissa varhaiskasvatusmuodoissa sekä kaupungin omassa toiminnassa että yksityisen palvelutuottajien palveluissa.

Lisäksi Turun neuvolapalveluilta löytyy neuvolan perheohjausyksikkö, jonka tarjoaa maksutonta, ennaltaehkäisevää tukea turkulaisille lasta odottaville perheille,​ sekä perheille, joissa​ on neuvolaikäisiä lapsia. Perheohjaaja tekee kotikäyntejä. Perheohjaus on lyhytkestoista, noin 1–6 kuukauden mittaista tukipalvelua. Perheohjaus tarjoaa apua, ohjausta ja neuvontaa lasten kasvatuksessa, tukee ja auttaa perheen jaksamisessa sekä antaa apua arkirutiinien löytymiseen.

Turun kaupungin varhaiskasvatuspalvelulla on runsaasti myös monipuolisia, laadukkaita ja perheille maksuttomia avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Avoimia päiväkoteja ja perhekerhoja lapsille ja heidän vanhemmilleen ja huoltajille. Kerhotoimintaa sisällä ja ulkona osapäiväisesti 2-5 vuotiaille lapsille ja ohjattua leikkipuistotoimintaa n. 1,5-5 vuotiaille lapsille.

Avoin varhaiskasvatus on vaihtoehtoinen toimintamuoto kokopäivähoidolle. Palvelujen tavoitteena on tarjota kotihoidossa ja vähäistä hoitoa tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen monipuolista varhaiskasvatusta yhdessä samassa elämäntilanteessa olevien lapsiperheiden kanssa. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa myös matalan kynnyksen kasvatuksellista tukea perheille. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja Turun kaupunki tuottaa itse ja yhdessä järjestöjen ja seurakunnan kanssa moniammatillisella työotteella.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa oli käytössä Pyydä apua -nappi, joka on nyt siirtynyt Varhan toiminnaksi ja on edelleen turkulaisten käytettävänä. Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka kautta lapsiperhe saa tukea ja ohjausta oikeanlaisen avun piiriin. Apua voi pyytää nimettömänä eikä apua pyydettäessä tarvitse tietää, mihin palveluun tai kehen ammattilaiseen tulee olla yhteydessä. Pyydä apua -napin kautta tulleet kysymykset ohjataan eteenpäin sellaiselle hyvinvointialueella työskentelevälle sosiaalihuollon taikka terveydenhuollon henkilölle, joka parhaiten osaa vastata. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen myötä yhdyspintoja Varhan kanssa pitää vahvistaa ja lapsiperhepalveluja kehittää yhteistyössä heidän kanssaan.

Ruskon kunnan nanny-hankkeessa tärkeiksi havaittuja elementtejä eli viestintää, käyttäjien tarpeeseen perustuvaa palvelutuotantoa sekä kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa kehitetään edelleen myös Turussa.

Aloitteessa kiinnitetään huomioita palveluiden tunnettavuuteen ja näkyvyyteen. Palveluiden tunnettavuus onkin keskeistä, ja siihen tullaan yhteistyössä Turun kaupungin viestinnän kanssa tekemään selkeitä parannuksia, jotta lapsiperheet löytävät matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän tuen piiriin sitä tarvitessaan. Kaupungin palveluviestinnässä tähän tullaan välittömästi kiinnittämään huomioita kaikkien lapsiperhepalvelujen tunnettavuuden lisäämiseksi. Varhaiskasvatuspalvelujen sivustojen rakennetta selkiytetään edelleen ja tunnettavuutta parannetaan viestimällä palveluista kaupungin eri viestintäkanavissa. Lisäksi verkkosivustoille lisätään tietoa aluesosionomin tehtävästä ja aluesosionomien yhteystiedot. Tiedotusyhteistyötä mm. kirjastojen ja neuvolan kanssa on hyvä lisätä edelleen.

Nykyisiä lapsiperheiden tuen malleja tulee tietoisesti tehdä tunnettavammaksi. Nanny-palvelulle ei ole välitöntä tarvetta, koska Turun varhaiskasvatuspalveluilla ja neuvolapalveluilla on tarjota perheille vastaavan kaltaista apua. Lapsiperheiden tarpeita ja palvelumuotoja tulee arvioida ja kehittää säännöllisesti edelleenkin.

Lasten varhaiskasvatuspalveluista löytyy tietoa Turun kaupungin Kasvatuksen ja opetuksen verkkosivulta Päivähoito ja Koulutus/Varhaiskasvatus. Tietoa palveluista on saatavilla kasvokkain, puhelimitse, chat palvelulla ja verkkopalvelimilta.

Keskitetty varhaiskasvatuksen palveluohjaus opastaa perheitä varhaiskasvatuspalveluiden piiriin, ja neuvoo oikean palvelun löytämiseen. Palveluohjauksesta saa arkisin neuvoa seuraavissa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa: tietoa ja ohjausta kunnallisesta ja yksityisestä varhaiskasvatuksesta, ohjatusta leikkipuistotoiminnasta sekä varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta ja perhekerhoista/ avoimista päiväkodeista, sekä ohjausta tarvittaessa muiden asiantuntijoiden piiriin. Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ovat tavoitettavissa arkipäivisin puhelimitse 02 262 5610 tai sähköpostitse:​ varhaiskasvatus@turku.fi.

Neuvolan perheohjauksesta on saatavilla ohjausta ja neuvontaa lasten kasvatuksessa, tukea ja apua perheen jaksamisessa ja apua arkirutiinien löytymiseen. Perheohjausta voi saada lapsen pitkäkestoiseen päivittäiseen hoitoon, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseen, pelkkään siivoukseen tai kaupassakäyntiin, vanhemman työssäkäynnin, kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen mahdollistamiseen sekä henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen.

Perheohjaajan tavoittaa numerosta​ 040 480 2247.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Sara Koirasen ym. aloite: Perustetaan Turkuun nanny-palvelu

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 81

Oheismateriaali 1Valtuutettu Sara Koirasen ym. aloite: Perustetaan Turkuun nanny-palvelu

Kaupunginhallituksen ehdotus​​

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX