Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus49228.11.20227
Kaupunginvaltuusto25012.12.20226

13779-2022 (00 01 01)

Hallintosäännön muutokset 1.1.2023 alkaen

Tiivistelmä: -

Kh § 492

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami ja kaupunginsihteeri Antti Perälä:

Hallintosääntö on kunnan toimintaa ohjaava sääntö, joka on pakollinen ja jonka vähimmäissisältö on määritelty kuntalain (410/2015) 90 §:ssä. Hallintosäännöllä valtuusto delegoi toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille ja valtuusto päättää hallintosäännön muuttamisesta.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2021 § 103 uuden päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän mukaisen hallintosäännön noudatettavaksi 1.6.2021 lukien sekä pormestarimallin mukaisen hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.8.2021. Kaupunginvaltuusto on 22.08.2022 § 181 tehnyt hallintosääntöön joitakin muutoksia vahingonkorvauksen myöntämisperiaatteisiin sekä toimivaltoihin.

Turun kaupungin hallintosääntöön on tarpeen tehdä muutoksia, jotka johtuvat erityisesti sote-uudistuksesta. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Sote-uudistuksesta johtuvat muutokset hallintosääntöön ovat sosiaali- ja terveyslautakuntaa, hyvinvoinnin palvelukokonaisuutta ja aluepelastuslaitosta koskevien kohtien poistaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:n mukaan kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. Hallintosääntöehdotuksessa esitetään, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ja sille määritellään erikseen tehtävät ja toimivalta.

Kaupungin johtamisjärjestelmään on hallintosääntötasolla tarpeen tehdä muutoksia yhteisvaikuttavan johtamisen osalta. Integraatiojohtaminen sovittaa yhteen kaupunkitasolla hyvinvoinnin, elinvoiman ja rakennetun ympäristön näkökulmat. Integraatio tukee palvelukokonaisuuksia huomioimaan oman palvelutuotannon lisäksi myös kaupungin ulkopuolisten palveluntuottajien (yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat sekä yritykset) arvon asukkaille. Integraatiojohtaminen on yhteisvaikuttavaa ja horisontaalista johtamista, jossa voidaan linjaorganisaation rinnalla johtaa ja ohjata poikkihallinnollisia ilmiöitä ja kokonaisuuksia kuten ikäkaaren tai teeman (esim. segregaatio) mukaisia kokonaisuuksia.

Samalla hallintosääntöön on tehty eräitä täsmennyksiä, jotka ilmenevät oheismateriaalista.

Muutettu hallintosääntö on liitteenä 1 ja muutosehdotukset on esitetty oheismateriaalissa 1.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt hallintosäännön muuttamista kokouksessaan 24.11.2022.

Liite 1Hallintosääntö 1.1.2023

Oheismateriaali 1Hallintosääntö muutosmerkinnöin

Oheismateriaali 2Power point -esitys keskeisistä muutoksista

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 oleva hallintosääntö hyväksytään ja hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023. Samalla kumotaan kaupunginvaltuuston 22.8.2022 § 181 hyväksymä hallintosääntö.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 250

Liite 1Hallintosääntö 1.1.2023

Oheismateriaali 1Hallintosääntö muutosmerkinnöin

Oheismateriaali 2Power point -esitys keskeisistä muutoksista

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteenä 1 oleva hallintosääntö hyväksytään ja hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023. Samalla kumotaan kaupunginvaltuuston 22.8.2022 § 181 hyväksymä hallintosääntö.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 492
Liite 1:Hallintosääntö 1.1.2023

Kv § 250
Liite 1:Hallintosääntö 1.1.2023 / Förvaltningsstadga 1.1.2023