Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus45707.11.20223
Kaupunginvaltuusto23114.11.20226

3490-2022 (02 02 02)

Vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kh § 457

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen 2.11.2022:

Valtioneuvoston viime lokakuun alussa vahvistamalla asetuksella STM/2021/194 säädettiin, että pandemian hoitoon liittyvä korvaustaso kattaa kokonaisuudessaan kunnille ja kuntayhtymille kustannukset valtakunnan tasolla täysimääräisesti ajalla 11.10.2021 - 31.12.2022. Valtioneuvosto on päättänyt asetuksella 6.10.2022, että kunnille koronan aiheuttamat kulut koko vuoden 2022 osalta korvataan yhdellä valtionavustushaulla, joka on 7.10. – 4.11.2022. Avustus noudattaa pääpiirteissään viime vuoden 2021 korvausperiaatteita. Avustus testaukseen, hoidon kustannuksiin ja muihin välittömiin kustannuksiin tarkoitettuihin 1 päivänä syyskuuta ja 31 päivänä joulukuuta 2022 välisenä aikana aiheutuviin kustannuksiin määritetään valtionapuviranomaisen arvioon perustuen. Turun osalta Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus arvioi, että tämän hetkisen tilanteen perusteella korvaukset tulevat jäämään noin 1,3 miljoonaa euroa alle kirjanpidossa toteutuvien menojen.

Valtiolta saadaan myös Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden palvelujen kustannuksiin korvauksia, kuten varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, työllisyyspalveluihin ja asumiseen liittyviä kustannuksia.

Tilikauden tulosennuste

Kuntatalouteen kohdistuu poikkeuksellista epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt epävarmuutta talouden kehittymisestä ja kääntänyt energian, raaka-aineiden sekä ruuan hinnat jyrkkään nousuun. Myös kunta-alan uudet työehtosopimukset ovat nostaneet henkilöstökustannuksia. Negatiivista tulosvaikutusta kompensoi kuluvan vuoden kolmannessa ennusteessa verotulojen yllättävän hyvä kehitys.

Koronan ja palkankorotusten vaikutukset eivät sisältyneet vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon.

Ennusteen mukaan vuosikatetta toteutuisi 55,5 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion noin 23,0 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen ja verorahoituksen ennustettu kertymä ei riitä kattamaan toimintakuluja ja suunnitelman mukaisia poistoja ennusteen mukaan. Toisin sanoen vuosikate ei riitä ennusteen mukaisiin 60,2 miljoonan euron suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tilikauden alijäämäksi muodostuisi 3,5 miljoonaa euroa, joka toteutuisi 25,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin. Muutetussa talousarviossa on hyväksytty alijäämäksi 28,9 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen yli-/alijäämä toteutuisi noin 41,0 miljoonaa euroa paremmin, kun otetaan huomioon 1.1.2022 yhtiöitetyn Turun Työterveystalon vaikutus.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisennuste

Ennusteen mukaan nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate -1 233,0 miljoonaa euroa kertyisi noin 49,0 miljoonaa euroa (4,1 %) muutettua talousarviota huonommin. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen toimintakate heikkenisi noin 101,0 miljoonaa euroa (8,9 %).

Toimintatuottojen koko vuoden ennuste on 466,3 miljoonaa euroa, mikä on 41,3 miljoonaa euroa (8,1 %) vähemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksen toteutuma. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyisi 13,1 miljoonaa euroa (2,9 %).

Toimintakulut oikaistuna valmistuksella omaan käyttöön ovat ennusteen mukaan 1 699,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen on 59,6 miljoonaa euroa (3,6 %). Talousarvio ylittyisi 62,0 miljoonaa euroa (3,8 %).

Toimintakatteen (nettokäyttömenojen) suurimmat poikkeamat toimielimittäin (talousarvio/ennuste 3/2022):

 
Toteutumisennuste
miljoonaa euroa
Nettopoikkeama
miljoonaa euroa
Sosiaali- ja terveyslautakunta-721,0-31,6
Kasvatus- ja opetuslautakunta-337,3 -13,4
Konsernihallinto, kh-23,3 5,0
Kaupungin yhteiset toiminnot, kh -7,8-10,0

Palvelukokonaisuuksien selvitykset talousarviopoikkeamiin löytyvät diaraportin kohdasta Palvelukokonaisuuksien nostot.

Henkilötyövoiman käyttö ja henkilöstökulujen toteutuminen

Koko vuoden kaikkien palvelussuhteiden henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 565,5 miljoonaa euroa sekä palkat ja palkkiot 455,6 miljoonaa euroa ja oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä yhteensä 448,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut nousisivat talousarvioon nähden yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa.

Työvoiman käytön ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita ennustetaan olevan vuoden lopussa 10.379,5 henkilötyövuotta. Vertailukelpoinen muutos edelliseen vuoteen on -25,1 henkilötyövuotta. Henkilöstön saatavuushaasteet vaikuttavat vähentävästi hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden työvoiman käyttöön. Muiden palvelukokonaisuuksien osalta työvoiman käytössä näkyy kuitenkin toiminnan palaaminen normaaliin palvelutasoon sekä kysynnän kasvu.

Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020–28.2.2022 kustannusvaikutus vuodelle 2022 on +0,43 % verrattuna vuoteen 2021. Uusi sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022–30.4.2025, jonka kustannusvaikutus vuodelle 2022 on +1,76 % eli 7,9 milj. euroa ja henkilösivukuluineen yhteensä 9,6 milj. euroa.

Vero- ja valtionosuustulojen ennuste

Vero- ja valtionosuustulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu 1 260,0 miljoonaa euroa, mikä on 72,6 miljoonaa euroa (6,1 %) talousarvioon asetettua tavoitetta parempi. Verotulot ylittävät talousarvion 71,4 miljoonalla eurolla, mikä johtuu pääosin yhteisöverotulojen positiivisesta kertymäodotuksesta. Kunnan tuloveroa ja kiinteistöveroja ennustetaan kertyvän yhteensä 7,1 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Verovuoden kunnallisveron ennakkoverojen kehitys on ollut vahvaa työllisyyden hyvän kehityksen myötä. Kehitys kuitenkin hidastuu jo ensi vuodesta alkaen.

Yhteisövero jatkaa vahvaa kehitystään. Valmistuvan verotuksen ennakkotietojen mukaan kunnille maksuunpantava yhteisövero kasvaisi yli 40 % vuodesta 2020.

Valtionosuustuloja toteutunee 318,0 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa (0,4 %) talousarviota parempi.

Toiminnan ja investointien rahoitus

Toiminnan ja investointien rahavirta on ennusteen mukaan 54,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Ennuste on 69,4 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mikä johtuu investointien toteutumisesta alle talousarvion ja vuosikatteen talousarviota paremmasta kehityksestä.

Kaupungin investointimenojen toteutumisennuste on 131,5 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan investointimenojen muutettu talousarvio 176,0 miljoonaa euroa alittuisi 44,5 miljoonalla eurolla, kun investointikohteiden suunnitellut ajoitukset siirtyvät eteenpäin. Luovutustulot 38,4 miljoonaa euroa toteutuisi lähes muutetun talousarvion mukaisesti.

Antolainakannan vuoden lopun ennuste 561 miljoonaa euroa vähenisi edellisvuodesta 8,3 miljoonaa euroa. Antolainoja lisätään suunniteltua vähemmän, yhteensä 24,0 miljoonaa euroa ja lyhennetään suunniteltua enemmän, yhteensä 32,3 miljoonaa euroa.

Lainakannan eli korollisen kokonaisvelan arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 832 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli 796 miljoonaa euroa.  Kasvu edelliseen vuoteen johtuu kaupungin ja tytäryhtiöiden investointien rahoittamisesta. Lyhytaikaisen rahoituksen kasvusta johtuen pitkäaikaista rahoitusta arvioidaan tarvittavan 90 miljoonaa euroa vähemmän eli enintään 130,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään suunnitelman mukaisesti noin 124 miljoonaa euroa.

Talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman eteneminen sekä pormestariohjelman seuranta

Sopeuttamisohjelman ja talousarviolausekkeiden raportoinnin yhdistämistä käsiteltiin kaupunginhallituksessa 28.3.2022 § 129. Kuluvan vuoden seurannassa lausekkeiden kanssa samaan raporttiin on yhdistetty myös sopeuttamisohjelma, jota aiemmin seurattiin erillisessä dokumentissa.

Palvelukokonaisuuksien talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman sekä pormestariohjelman toimenpiteiden seurantaraportit ovat oheismateriaalina 2.

Kaupunginhallitukselle esitettävät määrärahamuutokset ja -siirrot

Toimitila- ja infrainvestointien vuositason rahoituksen ylitykset

Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi tarvittavat infrainvestointi- ja toimitilainvestointihankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen. Samalla tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan ja tilapalvelujohtajan päättämät investointiohjelmaan lisätyt tai poistetut alle miljoonan euron investointihankkeet. Kaupunkiympäristölautakunta 25.10.2022 § 398 esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaiset kohdekohtaiset kustannusarvio-, hanke ja aikataulumuutokset sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset perusteluineen.

Edelleen kaupunkiympäristölautakunta 25.10.2022 § 398 esittää kaupunginhallitukselle, että

Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset

Keskusvaalilautakunta on 24.10.2022 § 85 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan talousarvion määrärahaa korotetaan 62.483 euroa ja tuloarviota korotetaan 10.024 euroa eli yhteensä nettona 52.459 euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.10.2022 413 § esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että palvelukokonaisuuden tuloerää korotetaan 8,176 miljoonaa euroa ja menoerää kasvatetaan 39,809 miljoonaa euroa eli nettomääräisesti 31,633 miljoonaa euroa.    

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.10.2022 § 398 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että maankäyttösopimuskorvausten tuloarviota alennetaan 2.430.243 euroa.

Turun seudun joukkoliikennelautakunta on 23.8.2022 § 97 esittänyt, että Sirkkalan koulun väistötilakuljetusten kustannukset 150.000 euroa siirretään joukkoliikenteelle. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 24.3.2021 § 51 päättänyt järjestää Turun Sirkkalan koulun väistötiloihin koululaiskuljetukset koulun remontin ajaksi eli kahdeksi vuodeksi. Syksyä 2021 koskeva 68.000 euron määrärahaan tehtiin korotus vuoden 2021 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Vuodelle 2022 tarvitaan 150.000 euron (135.000 euroa + indeksikasvu 10,8 %) erillismääräraha Sirkkalan koulun kuljetusten hoitamiseen, ja keväälle 2023 jälleen 77.000 euron erillismääräraha (68.000 euroa + indeksikasvuarvio 13 %). Vuoden 2022 määräraha ei sisälly joukkoliikenteen vuoden 2022 talousarvioon eikä se sisälly myöskään kolmannen osavuosikatsauksen loppuvuoden talousennusteeseen, jossa menojen on arvioitu ylittävän talousarvion vain 14.459 eurolla.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 27.10.2022 § 139 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuuston tekemien linjausten mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan vastuualueelle osoitetaan menojen kattamiseksi yhteensä 11.350.000 euroa seuraavasti:

Konsernihallinnon vuoden 2022 talousarviossa kaupungin yhteisiin toimintoihin sisältyi kohdentamaton 7 miljoonan euron säästötavoite, jota oli tarkoitus kohdentaa osavuosikatsauksien yhteydessä sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Säästötavoitteen kohdentamiseen sosiaali- ja terveyslautakunnalle ei löydetty mahdollisuuksia, mutta Konsernihallinnon toimesta pyrittiin löytämään säästökohteita, johon talousarvioon budjetoitu säästötavoite saadaan osittain kohdennettua. Konsernihallinnon sisällä säästötavoitetta saadaan kohdennettua yhteensä 2,8 milj. euroa ennakoitua pienempien palvelutarpeiden, tiukan tarveharkinnan ja rekrytointien viivästymisten ansiosta. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään

Konsernihallinnon strateginen talousohjausyksikkö lähettää vuoden 2022 kolmannen osavuosikatsauksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09/2022

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09/2022

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 3 2022 raportti

Oheismateriaali 2Talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman sekä pormestariohjelman seurantaraportit

Oheismateriaali 3Linkkikirjasto niiden lautakuntien päätöksiin, jotka ovat esittäneet talousarviomuutoksia

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 3 2022 tiedoksi ja kehottaa tilivelvollisia seuraamaan aktiivisesti loppuvuoden talousarvion toteutumista ja pidättäytymään valtuustoon nähden sitovassa muutetussa talousarviossa.

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin seuraavat muutokset:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 231

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 3 2022 raportti

Oheismateriaali 2Talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman sekä pormestariohjelman seurantaraportit

Oheismateriaali 3Linkkikirjasto niiden lautakuntien päätöksiin, jotka ovat esittäneet talousarviomuutoksia

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 3 2022 tiedoksi ja kehottaa tilivelvollisia seuraamaan aktiivisesti loppuvuoden talousarvion toteutumista ja pidättäytymään valtuustoon nähden sitovassa muutetussa talousarviossa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin seuraavat muutokset:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Mika Maaskola ilmoitti hallintosäännön 151 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta


Liitteet:

Kh § 457
Liite 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09/2022
Liite 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09/2022