Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus45907.11.20225
Kaupunginvaltuusto23314.11.20228

3797-2020 (10 03 02, 02 08 02, 10 02 03, 02 08 00)

Turun musiikkitalon hankesuunnitelman hyväksyminen

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään Turun Musiikkitalon hankesuunnitelman hyväksymistä, siirtymistä toteutussuunnitteluvaiheeseen, ja että tilataan allianssisopimuksen mukaisina laajuuden muutoksina kattomaailman rakentaminen, varavoimakoneen ja näyttämömekaniikan hankinta sekä muuntamon siirtotyöt, joiden alustava kustannusarvio on 6.267.000 euroa. Lisäksi kaupunginvaltuustolle esitetään hankkeen kokonaiskustannusarvion 89.014.550 euroa (rakennuskustannusindeksi 8/2022) hyväksymistä.

Kh § 459

Kaupunkirakentamisjohtaja, Turun musiikkitalon allianssin johtoryhmän puheenjohtaja Kimmo Suonpää, kaupunginlakimies Pauliina Ahlas ja johtava kaupunginlakimies Laura Klami:

Tausta

Tarveselvitys

Kaupunginhallitus päätti 27.5.2019 § 228 hyväksyä Turun konserttitalon peruskorjauksesta sekä uudisrakentamisesta laaditut tilatarveselvitykset. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Turun konserttitalon hankesuunnitteluvaiheeseen siirrytään uudisrakennusvaihtoehdon mukaisella mallilla. Kaupunginhallitus päätti, että Turun konserttitalon korvaavan uudisrakennuksen sijaintipaikkojen vaihtoehdot tuodaan kaupunginhallituksen ratkaistavaksi hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä ja Aninkaistenkatu 7-9 kiinteistön osalta käynnistetään neuvottelumenettelyyn perustuvaa tontinluovutuskilpailu siten, että luovutuksen seurauksena muodostuva uuden konserttitalon nettokustannus on tiedossa viimeistään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Sijaintipaikka

Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 § 142, että Turun uuden konserttitalon sijaintipaikaksi valitaan Aurajoen itärannan Itsenäisyydenaukio, ja että kohdetta koskeva asemakaavanmuutos käynnistetään välittömästi, uuden konserttitalon hankintamenettelynä käytetään allianssimallia, ja että hankinnan kriteerit, hankintaprosessi sekä tilaajan tavoitteet ja budjetti valmistellaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Allianssin hankinta

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 § 249 käynnistää Turun konserttitalon allianssihankinnan. Kaupunginhallitus asetti allianssin muodostamista ja jatkosuunnittelua ohjaavat tilaajan tavoitteet sekä vahvisti allianssikumppanin soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet sekä lopullisten tarjousten vertailuperusteet. Kaupunginhallitus hyväksyi hankinnan valmisteluvaiheen budjetiksi 160.000 € sisältäen palkkiot ehdotuksista 75.000 € ja konsultointi- yms. kustannukset 85 000 €. Edelleen kaupunginhallitus totesi, että lopullinen hankesuunnitelma ja siihen liittyvä tavoitekustannus saatetaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi hankesuunnitelman hyväksymisvaiheessa siten, että investointipäätös ja toteutusvaiheeseen siirtyminen tapahtuu asemakaavan saatua lainvoiman.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen kaupunginjohtaja on 11.11.2020 § 271 päättänyt, että Turun konserttitalon uudisrakennushankkeen valmisteluvaiheen budjettia korotetaan 165.000 eurolla siten, että korotus ei vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin eikä tavoitehintaa koroteta.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.10.2021 § 234, että Turun konserttitaloa koskevan tarjouskilpailun voittajaksi valitaan tarjouksestaan parhaat pisteet saanut ryhmittymä Harmonia (Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy ‒ nimettynä alihankkijana Laidun-design Oy). Kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla Turun konserttitaloa koskevan allianssisopimuksen ja päätti, että konserttitaloa koskeva hankesuunnitteluvaihe käynnistetään.

Asemakaavanmuutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.3.2022 § 45. Kaavaehdotuksesta on jätetty neljä valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on ilmoittanut, että asemakaavamuutosta ”Uusi konserttitalo” koskeva päätös valitusasiassa arvioidaan annettavan marraskuussa 2022.

Turun uudesta konserttitalosta jatkossa käytettävä nimitys on Turun musiikkitalo.

Allianssin muodostaminen

Turun kaupunki ja Harmonia-ryhmittymän jäsenyritykset allekirjoittivat allianssisopimuksen ja sen yhtenä liitteenä olevan hankesuunnitteluvaiheen tilauksen 10.1.2022.

Hankesuunnitteluvaiheen tilauksella on tilattu Turun musiikkitalon hankesuunnittelu. Hankesuunnitteluvaiheen tilauksen mukaan Harmonian kilpailutusvaiheessa laatima ehdotussuunnitelma kehitetään hankesuunnitteluvaiheessa toteutuskelpoiseksi hankesuunnitelmaksi huomioiden lähtökohtana muun ohella hankintailmoituksen liitteenä olleet tilaajan tavoitteet. Hankesuunnittelu kohdistuu musiikkitalon ja sen arkkitehtuurin ja tilojen suunnitteluun, musiikkitalon yhteyksiin kaupunginteatteriin ja synergiaetujen hyödyntämiseen sen toimintojen kanssa sekä toimintojen sijoittumisen alueelle. Hankesuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja. Perusratkaisu tehdään tilaajan asettamaan tavoitekustannusarvioon 62,2 milj. euroa. Vaihtoehtoratkaisut eivät saa ylittää 69 milj. euroa (=Tilaajan tavoitekustannusarvio + tilaajan riskivaraus). Palveluntuottaja on käyttänyt lopullisessa tarjouksessaan ehdotussuunnitelman laadinnassa Haahtela-indeksin pistelukua 94 5/2021 hintatasossa.

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen allianssin seuraava vaihe on toteutussuunnitteluvaihe, jonka aikana laaditaan toteutussuunnitelma. Jos tilaaja hyväksyy toteutussuunnitelman, hankkeessa siirrytään toteutusvaiheeseen, jossa osapuolet toteuttavat projektin toteutussuunnitelman mukaisesti. Toteutusvaihe käsittää rakentamisen, käyttöönoton ja näitä seuraavan jälkivastuuajan. Toteutussuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on valmistunut 30.9.2022 (liite 1). Hankesuunnitelmassa on esitetty hankkeen organisaatio sekä rakennuspaikkaa, hankkeen toteutusta, hankkeen tavoitteita, tiloja ja toiminnallisuuksia, riskejä ja mahdollisuuksia sekä viestintää ja kustannuksia koskevat tiedot.

Hanke toteutetaan projektiallianssina. Projektin työskentely tapahtuu kehitysvaiheessa Big Room -tiloissa tai yhteistoiminnassa Teamsin välityksellä. Suunnitteluprosessi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä talon käyttäjäryhmien kanssa. Hankkeen toteutusmuotoon liittyy olennaisesti suunnittelun ja rakentamisen kumppaneiden varhainen integroiminen hankkeeseen. Hankkeen aikataulu on kuvattu hankesuunnitelman liitteessä. Nyt käynnistettäväksi esitettävän toteutussuunnitteluvaiheen on arvioitu päättyvän kesäkuussa 2023. Jos toteuttamissuunnitelma hyväksytään, rakentaminen olisi mahdollista aloittaa kesällä 2023. Rakentamisen arvioitu kesto on 27 kuukautta, ja rakennuksen käyttöönoton on arvioitu tapahtuvan alkuvuonna 2026.

Hankkeen avaintavoitteiksi on päätetty seuraavat:

Monipuolinen konserttitalo

Huipputason akustiikka

Korkealaatuinen arkkitehtuuri

Ensiluokkainen asiakaskokemus ja inspiroiva työympäristö

Turvalliset ja terveelliset tilat sekä edulliset käyttökustannukset

Vähähiilinen ja energiatehokas

Rakennuksen elinkaari 100 vuotta

Turvallinen toteutus ja kosteuden hallinta

Konserttitalon käyttöönotto aikataulussa

Tavoitekustannuksen saavuttaminen

Hankkeen tavoitteiden huomioiminen hankesuunnitteluvaiheessa on kuvattu hankesuunnitelman liitteessä 11, TVD – tilaajan tavoitteisiin suunnittelu.

Hankesuunnitteluvaiheessa on lisäksi tutkittu hanketta riskienhallinnan näkökulmasta.  Merkittävimmäksi riskiksi on tunnistettu kustannusten nousu.

Konserttitalon katsomo on mitoitettu noin 1.300 hengen yleisölle. Portaittain säädettävä esiintymislava mitoitetaan vähintään 95 soittajalle. Saliin suunnitellaan alaslaskettava osa, joka toimii orkesterisyvennyksenä ja lavan laajennuksena. Konserttisalitekniikka on monipuolista ja korkealaatuista.

Lisäksi konserttitalon on suunniteltu tasalattiainen, noin 315 katsojalle mitoitettu monitoimisali, joka soveltuu monipuoliseen musiikkitoimintaan ja toimii myös orkesterin harjoitussalina.

Tilaohjelmassa on huomioitu myös harjoitus-, yleisö- ja henkilökunnan tiloilta tarvittavat ominaisuudet, aulapalvelut ja myymälä, kahvila/ravintola sekä logistiikan ja varastoinnin tarpeet.

Allianssi esittää tarveselvitykseen perustuvaan suunnitelmaan sekä tarjouskilpailussa esitettyyn ehdotussuunnitelmaan nähden lisäsuunnitelmana/muutoksena rakennuksen katolle rakennettavaa ravintolaa ja kattopuutarhaa. Suunnitelma tarkentuisi toiminnallisesti ja rakennusosiltaan ravintolatoimijan kanssa käytävän prosessin myötä. Kattopuutarha ravintoloineen olisi allianssisopimuksen tarkoittama allianssin laajuuden muutos.

Allianssisopimuksen mukaan toteutussuunnitelman muutos on laajuuden muutos, jos sitä ei ole mahdollista toteuttaa ilman, että se vaikuttaa tavoitekustannukseen tai avaintulostavoitteiden muuttumiseen. Laajuuden muutoksesta päättää aina tilaaja.

Lisäksi allianssin johtoryhmä esittää, että allianssin laajuuden muutoksina käsitellään myös seuraavat hankinnat:

TILAOHJELMA hym2 

Hankesuunnitelma 

Tarveselvitys 

KONSERTTISALIN TILAT 

1708 

1716 

MONITOIMISALIN TILAT 

367 

382 

ESIINTYJIEN TILAT (SISÄLTÄÄ SOITINVARASTOT) 

1312 

1312 

YLEISÖTILAT 

2665 

2750 

NUOTISTO 

56 

50 

HALLINTO- JA TAUSTAHKLÖK. TOIMISTOTILAT 

205 

178 

AULAPALVELUT JA MYYMÄLÄ 

96 

95 

VARASTOINTI JA LOGISTIIKKA 

537 

499 

NÄYTTÄMÖTEKNIIKAN TILAT 

427 

421 

HUOLTOTILAT 

100 

115 

KAHVILA/RAVINTOLA (ei kattoravintola) 

447 

406 

  

7918 

7924 

TILAOHJELMAN ULKOPUOLISET TILAT (LIIKENNETILAT, TEKNISET TILAT) 

4515 

  

KATTORAVINTOLA  

357 

  

  

  

  

KOKONAISLAAJUUS (huoneala) 

 12789 

  

 

Kustannusarvio

Rakennuskohteeseen liittyvät suurimmat taloudelliset haasteet ovat kohteen monimuotoiset ja erikoisratkaisuja vaativat runkorakenteet, huipputason akustiikan vaatimat ratkaisut, julkisivuratkaisut, esitystekniikan monipuolisuus ja pienen rakennusalueen asettamat rajoitteet. Kustannusten kehittämisessä nojataan tällä hetkellä suunnitelmien tarkentamiseen ja rakenteellisiin innovaatioihin. Suunnitteluratkaisujen ohjaus tulee olemaan toteutussuunnitteluvaiheen keskeisimpiä tehtäviä. Hankkeen laajuutta ei ole leikattu, vaan tilaohjelman toteutuminen on muutaman prosentin tarkkuudella kilpailuvaiheen laajuudessa. Mikäli kustannusta tulee merkittävästi karsia, se edellyttää toiminnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat tilaajan tavoitteiden toteutumiseen.

Itse rakennuskohteeseen liittyvien haasteiden lisäksi merkittävä riski on yleinen kustannustason nousu. Hankkeen kilpailutusvaiheessa laaditun ehdotussuunnitelman laatimisen sekä 18.10.2021 tehdyn hankintapäätöksen jälkeen rakentamisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan johdosta. Rakennusmateriaalien kustannukset ovat heitelleet arvaamattomalla tavalla ja niiden saatavuudessa on ollut ongelmia. Kustannusten nousuun varautuminen tilaajan asettaman tavoitekustannusarvion 62,2 milj. euroa puitteissa edellyttäisi niin suurta allianssin riskivarausta, että se johtaisi käytännössä hankkeen merkittävään karsimiseen ja vaikuttaisi tätä kautta merkittävästi muiden tilaajan asettamien tavoitteiden toteutumiseen.

Palveluntuottaja on käyttänyt hankintamenettelyssä antamansa lopullisen tarjouksen ehdotussuunnitelman laadinnassa Haahtela-indeksin pistelukua 94 5/2021 hintatasossa. Haahtela-indeksin muutos tämän jälkeen on ollut 17 %.

Kun tilaajan tavoitekustannusarviota 62,2 milj. euroa tarkistetaan Haahtela-indeksillä 5/2022, indeksikorjattu tavoitekustannus on 72,774 milj. euroa. Tavoitekustannus sisältää allianssin riskivarauksen, joka on noin 5 % rakennuskustannuksista. Indeksikorjatun tavoitehinnan 72,774 milj. euroa lisäksi hankkeen kokonaiskustannuksiin (tilaajan budjetti) kuuluvat bonuspooli 1,8 milj. euroa (pysynyt samana) ja hankintavaiheen toteutuneet menot 200.000 euroa. Tilaajan indeksikorjattu riskivaraus hankkeessa on 7,973 milj. euroa. Yhteensä hankkeen indeksikorjattu tavoitekustannus olisi siis 82.747.550 euroa ilman laajuuden muutoksia (Haahtela-indeksi 5/22).

Haahtelan indeksi 5/22, indeksimuutos

17 %

 

 

 

 

 

30.9.2022

 

 

Alkuperäinen
kustannus

Indeksikorjattu

alkuperäinen

kustannus

Erotus

Ennuste

 

 

 

 

 

 

 

3 800 927 €

4 447 085 €

336 478 €

4 783 563 €

Hankesuunnitteluvaihe

1 900 464 €

2 223 542 €

62 087 €

2 285 629 €

Toteutussuunnitteluvaihe

1 900 464 €

2 223 542 €

274 392 €

2 497 934 €

Toteutusvaiheen kustannukset

49 545 641 €

57 968 400 €

1 460 008 €

59 428 408 €

Rakentamiskustannukset

38 848 772 €

45 453 063 €

3 098 573 €

48 551 636 € *

Muut kustannukset (Suunnittelu, Bigroom, päätotetut.)

4 317 388 €

5 051 344 €

-1 873 642 €

3 177 702 €

Palkkiot

6 379 481 €

7 463 993 €

235 078 €

7 699 071 €

Allianssin riskivaraus

1 133 432 €

1 326 115 €

1 101 914 €

2 428 029 €

Tilaajan hankinnat

4 120 000 €

4 820 400 €

-838 882 €

3 981 518 €

Irtaimisto ja esitystekniikka

3 520 000 €

4 118 400 €

 

-756 882 €

3 361 518 €

Taidehankinta

600 000 €

702 000 €

-82 000 €

620 000 €

Tilaajan rakennuttamis- ja valvontakustannukset

3 600 000 €

4 212 000 €

-2 059 518 €

2 152 482 €

TAVOITEHINTA

62 200 000 €

72 774 000 €

0 €

72 774 000 €

 

 

 

 

 

Hankkeen bonuspoolit

1 800 000 €

1 800 000 €

 

1 800 000 €

*Bonuspooli allianssia varten Bonuspoolin alkupääoma

1 200 000 €

1 200 000 €

 

1 200 000 €

*Bonuspooli integroinnin laajentamista varten

600 000 €

600 000 €

 

600 000 €

 

 

 

 

 

Hankinnat (hankintamenettelyn ohjaus)

200 000 €

200 000 €

 

200 000 €

*Ehdotussuunnitelmien palkkiot

75 000 €

75 000 €

 

75 000 €

*Muut hankintamenot

125 000 €

125 000 €

 

125 000 €

 

 

 

 

 

Indeksik. tilaajan budjetti = Arvio tavoitekustannusta + bonusbooli + hankinnat

64 200 000 €

74 774 000 €

 

74 774 000 €

Tilaajan riskivaraus hankkeessa

6 815 000 €

7 973 550 €

 

7 973 550 €

YHTEENSÄ

71 015 000 €

82 747 550 €

0 €

82 747 550 €

 

*Toteutusvaiheen rakentamiskustannukset 48.551.636 € sisältävät hankekehitysvaiheen aikana tunnistetut kehityskohteiden säästöpotentiaalit 4.300.000 €.

Allianssin johtoryhmän esittämät allianssin laajuusmuutosten kustannusarviot ovat seuraavat:

TURUN MUSIIKKITALO LAAJUUSMUUTOKSET

arvio

Näyttämömekaniikan hankinta, arvio

Varavoimakone, arvio

Muuntamon siirto, arvio

Kattoravintola + kattoalueen laajempi yleisöalue, arvio

2 050 000

662 000 €

350 000 €

3 205 000 €

Laajuusmuutokset yhteensä

6 267 000

 

Allianssin johtoryhmä esittää lisäksi, että jatkossa kustannusarvion indeksimuutoksia käsitellään rakennuskustannusindeksillä. Allianssin johtoryhmä toteaa, että tämän hetken kustannukset vastaavat rakentamiskustannusindeksin tasoa 08/2022.

Allianssin johtoryhmä on päätynyt esittämään tulevien kustannusten sitomista juuri rakennuskustannusindeksiin, sillä sen muutokset vastaavat todellisia kustannustason muutoksia. Haahtela-indeksi taas perustuu ennusteisiin tulevaisuuden tarjoushinnoista ja sisältää näin ollen myös toimijoiden arvioita riskeistä, ja sen soveltaminen vallitsevassa poikkeuksellisessa maailmantilanteessa saattaisi johtaa kustannusarvion arvaamattoman suuriin heilahteluihin.

Sisäinen vuokra

Sisäinen vuokra on laskettu hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan ja laskelma tulee tarkentumaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

m2

7917,5

 

 

Kustannusarvio

74 285 671 alv 0 %

 

 

Pääomavuokra

 

54,73

€/m2/kk

Maanvuokra

 

1,53

€/m2/kk

Siivous

 

1,20

€/m2/kk

Hoitovuokra

 

2,00

€/m2/kk

Hallinnointipalkkio

 

0,33

€/m2/kk

Rakennusaikainen maanvuokra

 

0,38 €/m2/kk 8v

 

Rakennusaikainen korko

 

0,19 €/m2/kk 8v

 

Vuokra

 

60,37 €/m2/kk

477 941 €/kk

7 735 298 €/v

 

 

m2

356,5

 

 

Kustannusarvio

3 205 000 alv 0 %

 

 

Pääomavuokra

 

52,44

€/m2/kk

Maanvuokra

 

1,53

€/m2/kk

Siivous

 

1,20

€/m2/kk

Hoitovuokra

 

2,00

€/m2/kk

Hallinnointipalkkio

 

0,33

€/m2/kk

Rakennusaikainen korko

 

0,18 €/m2/kk 8v

 

Vuokra

 

57,69 €/m2/kk

50 565 €/kk

246 782 €/v

 

 

Hoitovuokra sisältää kohteen lämmityksen, käytön ja huollon, ulkoalueiden huollon ja jätehuollon. Hoitovuokran taso on arvioitu verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittävä hoitovuokra ja siivouskorvaus määräytyvät kohteen käyttöönottovaiheessa solmittaviin palvelusopimuksiin perustuen. Sisäisen vuokran lisäksi toimialan tulevat kustannukset vedestä, jätevedestä ja sähköstä.

Pyydetyt lausunnot

Allianssin johtoryhmä on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta ja kulttuuri- ja nuorisolautakunnalta lausuntoa Turun musiikkitalon hankesuunnitelmasta. Lausunto on pyydetty siitä, hyväksyykö toimielin osaltaan laaditun hankesuunnitelman ja sitoutuuko toimielin osaltaan hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 25.10.2022 § 389 päättänyt antaa Turun musiikkitalon allianssin johtoryhmälle oheismateriaali 2 mukaisen lausunnon ja hyväksyä osaltaan musiikkitalon hankesuunnitelman.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta on kokouksessaan 13.10.2022 § 117 päättänyt antaa Turun musiikkitalon allianssin johtoryhmälle oheismateriaali 3 mukaisen lausunnon sekä hyväksyä omalta osaltaan Turun musiikkitalon hankesuunnitelman. Lisäksi lautakunta sitoutuu varautumaan hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 3.11.2022:

Kaupunginhallitus on 31.10.2022 § 448 tehnyt asiassa ”Turun musiikkitalon hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv)” esityksen kaupunginvaltuustolle. Koska kyseisen asian esittely kaupunginhallituksessa on osin ollut epäselvä, on asia tarkoituksenmukaista käsitellä kaupunginhallituksessa uudelleen siten, että kaupunginhallitus tekee uuden esityksen kaupunginvaltuustolle. Nyt kaupunginhallitukselle tehtävä esitys tulee korvaamaan kaupunginhallituksen 31.10.2022 § 448 kohdalla tekemän esityksen.

Liite 1Musiikkitalon hankesuunnitelma 30.9.2022

Oheismateriaali 1Hankesuunnitelman liitteet

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 25.10.2022 § 389

Oheismateriaali 3Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan lausunto 13.10.2022 § 117

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että jatkosuunnittelun aikana varmistetaan musiikkitoiminnan monimuotoisuudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, ja että hankkeen kokonaiskustannusarvio sidotaan rakennuskustannusindeksiin allianssin johtoryhmän esityksen mukaisesti.

PäätösKaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavalla lisäyksellä:

"Laajennus hyväksytään sillä ehdolla, että se ei nosta taloussuunnitelmakauden kokonaisinvestointibudjettia ja laajennuksen kattomaailma on avoin kaikille kuntalaisille myös Musiikkitalon tilaisuuksien ulkopuolisina aikoina.”

Päätös asiassa tehtiin Koivusalon Rosenlöfin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kv § 233

Liite 1Musiikkitalon hankesuunnitelma 30.9.2022

Oheismateriaali 1Hankesuunnitelman liitteet

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 25.10.2022 § 389

Oheismateriaali 3Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan lausunto 13.10.2022 § 117

Kaupunginhallituksen ehdotus        

Kaupunginvaltuusto päättää

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että jatkosuunnittelun aikana varmistetaan musiikkitoiminnan monimuotoisuudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, ja että hankkeen kokonaiskustannusarvio sidotaan rakennuskustannusindeksiin allianssin johtoryhmän esityksen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi keskustelun aikana Karjalaisen Helinin kannattamana tekemä ponsi päätettiin saattaa hallintosäännön 157 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen tietoon.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Mika Maaskola ilmoitti hallintosäännön 151 §:n nojalla rajoittavansa tässä asiassa pidettävien puheenvuorojen pituuden enintään 5 minuuttiin.

Tehty hylkyehdotus ja sen käsittely

Yrttiaho Sandelinin kannattamana teki seuraavansisältöisen hylkyehdotuksen:

”Hankesuunnitelma ja kokonaiskustannusarvio hylätään.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Yrttiahon tekemä hylkyehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 64 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 2 valtuutettua kannatti Yrttiahon tekemää hylkyehdotusta, 1 tyhjä, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista

Rauennut palautusehdotus

Kossilan seuraavansisältöinen palautusehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

”Esitän, että konserttitalon hankesuunnitelmaa ei hyväksytä vaan asia palautetaan ja sitä lykätään vallitsevien suhdanteiden ja maailmantilanteen vuoksi kahdella vuodella, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudestaan."

Esitetty ponsi

Karjalainen Helinin kannattamana esitti seuraavan ponnen:

"Keskustan valtuustoryhmän lähtökohtana on ollut, että ennen siirtymistä Turun musiikkitalon toteuttamisvaiheeseen on saatava varmuus päästäänkö eroon vanhasta konserttitalosta. Tähän olemme saaneet vastakaikua ja nyt se asia näyttää varmistuvan.

Toinen lähtökohtamme on ollut, että myös enemmistön valitsemalle paikalle ( jota emme kannattaneet) saadaan lainvoimainen kaava ennen kuin siirrytään toteuttamisvaiheeseen.

Nyt esitetty päätös ei ole vielä päätös rakentamisesta, joka tuodaan erikseen päätettäväksi. Nyt esitetään siirtymistä toteutuksen suunnitteluvaiheeseen, jonka kustannukset ovat noin 2,5 milj.

Keskustan valtuustoryhmä esittää ponnen kaupunginhallitukselle

On syytä edelleen selvittää, onko kaava tarpeeksi vahva, jos siitä tulee valituksia ja meneekö siinä tapauksessa tuo suunnitelmavaiheen varaus n. 2,5 miljoonaa hukkaan, jos tehty kaava, josta on valitettu ei saa lainvoimaa."

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 459
Liite 1:Musiikkitalon hankesuunnitelma 30.9.2022

Kv § 233
Liite 1:Musiikkitalon hankesuunnitelma 30.9.2022 / Projektplan för musikhuset 30.9.2022
Liite 2:Äänestyslista / Omröstningsförteckning