Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus38412.09.20224
Kaupunginvaltuusto19719.09.20227

10407-2022 (11.00, 00 01 02)

Turun kaupungin ilmastosuunnitelman raportointi 2021

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään tiedoksi Ilmastosuunnitelman 2029 raportti vuodelta 2021. Valtuusto päättää suunnitelmasta, seuraa toimeenpanoa vuosittain ja päivittää suunnitelman valtuustokausittain, viimeksi 16.5.2022. Suunnitelman toimeenpano ja tavoitteet etenivät vuoden 2021 aikana hyvin. Vuodelle 2021 asetettu välitavoite - Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta - ylitettiin. Vuoden 1990 tasosta saavutettu päästövähennys oli yli 55 prosenttia. Saavutettu päästöjen taso on muihin kaupunkeihin verrattuna varsin alhainen myös asukaskohtaisesti. Tavoitteiden toteuttamisen edellytyksiä vahvistettiin vuoden 2021 aikana merkittävästi sekä tehdyillä päätöksillä että käynnistämällä useita merkittäviä uusia toimenpiteitä ja vahvistamalla tietopohjaa osana suunnitelman arviointi- ja päivitystyötä. Pääosin vuoden 2021 aikana tehdyn valmistelutyön tuloksena Euroopan Komissio valitsi Turun keväällä 2022 mukaan Euroopan 100 hiilineutraalin kaupungin missioon.

Kh § 384

Ilmastojohtaja Risto Veivo ja erityisasiantuntija Miika Meretoja 30.8.2022:

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmastosuunnitelman 2029 yksimielisesti 11.6.2018 § 142 ja edelleen päivitetyn suunnitelman yksimielisesti 16.5.2022 § 103. Käsitellessään päivitetyn ilmastosuunnitelman 16.5.2022 kaupunginvaltuusto kävi läpi laajan ilmastokokonaisuuden perusteluineen ja päätti ajantasaisen tietopohjan/tilannekuvan perusteella osana suunnitelmaa korottaa maltillisesti vuosien 2025 ja 2029 päästövähennystavoitteita, jotta hiilineutraalius 2029 ja polku vahvistuvaan ilmastopositiivisuuteen kohti vuotta 2035 on paremmin mahdollista toteuttaa. Samalla valtuusto hyväksyi osana ilmastosuunnitelmaa uudistetut tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisuudet sekä hillinnän että sopeutumisen osalta.

Ilmastoraportti 2021 on järjestyksessä neljäs valtuustolle esitettävä vuosittainen ilmastosuunnitelman raportti. Koska valtuusto kävi laajan ilmastokokonaisuuden läpi ja sai kattavan ajantasaisen tilannekuvan sekä edistymisestä että kohdatuista ja ennakoitavista haasteista 16.5. kokouksessaan, painottuu nyt tiedoksi esitettävä ilmastoraportti 2021 pääkohtiin vuoden 2021 aikana saavutetusta edistyksestä ja tehdyistä uusista avauksista. Raportti ei siis kata kaikkia ilmastosuunnitelman osa-alueita yksityiskohtaisesti, vaan keskittyy saavutettuun päästökehitykseen sekä merkittävimpiin uusiin toimenpiteisiin.

Turun ilmastosuunnitelma noudattaa Euroopan Unionin yhteistä mallia (EU SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) ja sisältää toimet ja tavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029. Yhteistä eurooppalaista työmallia käyttää yli 10.000 kaupunkia ja aluetta, joiden ilmastotyöstä muodostuu yhdenmukaista raportointi- ja tietoaineistoa. Ilmastosuunnitelman toteuttamisesta raportoidaan yhteisen työmallin mukaisesti myös Euroopan Komissiolle.

Ilmastosuunnitelmaansa toteuttaessaan Turku edistää Pariisin sopimuksen mukaista ilmastokestävää elämää ja toimintaa yhdessä kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Ilmastosuunnitelma ohjaa sitovasti kaupunkikonsernin toimia ja osallistaa laajasti ympäröivää yhteiskuntaa ilmastotoimiin. Ilmastosuunnitelman tavoitteet toteutuivat vuoden 2021 aikana hyvin. Vuodelle 2021 asetettu välitavoite – päästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta – ylitettiin merkittävästi. Saavutettu kokonaispäästövähennys oli sekä toimien vaikutusta tarkemmin kuvaavalla normeeratulla laskutavalla, että toteutuneita päästöjä tarkasti kuvaavalla suoralla laskutavalla laskettuna yli 55 prosenttia. Asukaskohtaisesti laskettuna vähennys oli vielä suurempi. Luvut perustuvat vuoden 2021 ennakkotietoihin pohjautuvaan laskentaan.

Ilmastotyön avulla parannettiin myös arkielämän olosuhteita sekä vahvistettiin kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Useilla ilmastotoimilla on saavutettu myös taloudellista hyötyä. Esimerkiksi kaukolämmön hinta ja päästöt alenivat Turussa, koska käänne uusiutuvaan energiaan on toteutettu ajoissa. Tällä on laaja merkitys kuntalaisille: kaukolämpö kattaa Turussa 90 prosenttia kotitalouksista. Asukkaita osallistettiin ilmastotoimiin 1,5 asteen elämä –kampanjan avulla ja yrityksiä kannustettiin mukaan kiertotalousliiketoimintaan osana kiertotalouden tiekartan valmistelua ja toteutusta.

Pormestariohjelman linjaukset antoivat vankan pohjan ilmastotyön vahvistamiselle entisestään ja panostuksen ilmastojohtamiseen tukivat samaa päämäärää. Ilmastobudjetointi aloitettiin osana vuoden 2022 talousarvion valmistelua ja siihen koottiin noin 80 miljoonan euron ilmastoinvestoinnit. Useissa ilmastohankkeissa kehitettiin aktiivisesti uusia ilmastoratkaisuja laajassa yhteistyössä Turun korkeakoulujen, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Turun ilmastotyötä kehitettiin avoimena kaikkien osallistumiselle ja uusille ilmastotoimille. Turun vahvaa johtavaa roolia kaupunkien ilmastotyössä vahvistettiin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Pormestari toimi johtavassa roolissa ICLEI:n globaalina varapresidenttinä ja osallistui aktiivisesti YK:n Glasgown ilmastokokoukseen.

Määrällisesti suurin päästövähennysurakka kohti ilmastopositiivista aluetta on Turussa vuoden 2021 tietojen perusteella jo tehty ja saavutettu päästövähennys sekä myös saavutettu päästöjen alhainen asukaskohtainen taso ovat kansainvälisestikin varsin merkittäviä saavutuksia. Näkökulmaa päästöihin laajennettiin myös kulutuksen päästöjen laskennalla, jossa Turku oli yksi Suomen ja maailman ensimmäisistä pilottikaupungeista. Sen tulokset osoittivat, että elämäntapamme ei alueellamme saavutetuista päästövähennyksistä huolimatta ole vielä ilmaston kannalta kestävä. Paljon ilmastotyötä ja haasteita onkin vielä edessä sekä alueellisen hiilineutraaliuden että ilmastopositiivisen elämän ja kaupungin saavuttamiseksi.

Oheismateriaali 1Turun ilmastoraportti 2021            

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee Turun ilmastoraportin 2021 liitteineen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 197

Oheismateriaali 1Turun ilmastoraportti 2021            

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee Turun ilmastoraportin 2021 liitteineen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta