Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus38312.09.20223
Kaupunginvaltuusto19519.09.20225

3490-2022 (02 02 02)

Vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kh § 383

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen 7.9.2022:

Valtioneuvoston viime lokakuun alussa vahvistamalla asetuksella STM/2021/194 säädettiin, että pandemian hoitoon liittyvä korvaustaso kattaa kokonaisuudessaan kunnille ja kuntayhtymille kustannukset valtakunnan tasolla täysimääräisesti ajalla 11.10.2021 - 31.12.2022.  Uusi luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin vuonna 2022 oli lausunnolla kunnissa 2.9.2022 asti. Asetusluonnoksen mukaan kunnille korvattaisiin vain osa koronasta aiheutuneista kustannuksista. Valtiolta tullaan saamaan myös Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden palvelujen kustannuksiin korvauksia.

Tilikauden tulosennuste

Kuluvan vuoden toisen talousennusteen mukaan vuosikatetta toteutuisi 35,3 miljoonaa euroa. Ennuste alittaa talousarvion vajaalla 0,8 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen ja verorahoituksen ennustettu kertymä ei riitä kattamaan toimintakuluja ja suunnitelman mukaisia poistoja ennusteen mukaan. Toisin sanoen vuosikate ei riittäisi ennusteen mukaisiin 60,9 miljoonan euron suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tilikauden alijäämäksi muodostuisi 24,3 miljoonaa euroa, joka toteutuisi 0,9 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion. Muutetussa talousarviossa on hyväksytty alijäämäksi 25,2 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen yli-/alijäämä (+37,4 milj. euroa) toteutuisi 61,7 miljoonaa euroa heikommin, kun otetaan huomioon 1.1.2022 yhtiöitetyn Turun Työterveystalon vaikutus.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisennuste

Ennusteen mukaan nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate -1 233,1 miljoonaa euroa kertyisi 52,7 miljoonaa euroa (4,5 %) muutettua talousarviota heikommin.  Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen toimintakate heikkenisi 101,0 miljoonaa euroa (8,9 %).

Toimintatuottojen koko vuoden ennuste on 467,4 miljoonaa euroa, mikä on 40,2 miljoonaa euroa (7,9 %) vähemmän kuin vuoden 2021 tilinpäätöksen toteutuma. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyisi 14,2 miljoonaa euroa (3,1 %).

Toimintakulut oikaistuna valmistuksella omaan käyttöön ovat ennusteen mukaan 1 700,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen on 60,6 miljoonaa euroa (3,7 %). Talousarvio ylittyisi 67,0 miljoonaa euroa (4,1 %).

Toimintakatteen (nettokäyttömenojen) suurimmat poikkeamat toimielimittäin (talousarvio/ennuste 2/2022):

 
Toteutumisennuste
miljoonaa euroa
Nettopoikkeama
miljoonaa euroa
Sosiaali- ja terveyslautakunta-719,9-30,5
Kasvatus- ja opetuslautakunta-335,8 -13,3
Turun kaupunkiseudun joukko-
liikennelautakunta
-25,7 -3,0
Kaupunginhallitus, kaupungin
yhteiset toiminnot
-5,0- 8,2

Palvelukokonaisuuksien selvitykset talousarviopoikkeamiin löytyy raportin kohdasta 7 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, jonka alkuosassa on tilivelvollisen viranhaltijan arvio toteutumista.

Henkilötyövoiman käyttö ja henkilöstökulujen toteutuminen

Koko vuoden kaikkien palvelussuhteiden henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 563,1 miljoonaa euroa sekä palkat ja palkkiot 454,9 miljoonaa euroa ja oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä yhteensä 446,4 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut nousisivat talousarvioon nähden yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Työvoiman käytön ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita ennustetaan olevan vuoden lopussa 10.376,0 henkilötyövuotta. Vertailukelpoinen muutos edelliseen vuoteen olisi -28,6 henkilötyövuotta. Kunta-alan sopimusneuvottelut ja keväällä 2022 toteutuneet kunta-alan lakot sekä työvoiman saatavuushaasteet näkyvät työvoiman käytön luvuissa.

Kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020–28.2.2022 kustannusvaikutus vuodelle 2022 on +0,43 % verrattuna vuoteen 2021. Uusi sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022–30.4.2025, jonka kustannusvaikutus vuodelle 2022 on +1,76 % eli 7,9 milj. euroa ja henkilösivukuluineen yhteensä 9,6 milj. euroa.

Vero- ja valtionosuustulojen ennuste

Vero- ja valtionosuustulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu 1 237,2 miljoonaa euroa, mikä on 49,9 miljoonaa euroa (4,2 %) talousarvioon asetettua tavoitetta parempi. Verotulot ylittävät talousarvion 47,5 miljoonalla eurolla, mikä johtuu yhteisöverotulojen positiivisesta kertymäodotuksesta. Kunnan tuloveroa ja kiinteistöveroja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti.

Valtionosuustuloja toteutunee 319,2 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 miljoonaa euroa (0,8 %) talousarviota parempi.

Toiminnan ja investointien rahoitus

Toiminnan ja investointien rahavirta on ennusteen mukaan 87,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Ennuste on 33,0 miljoonaa euroa talousarviota parempi, mikä johtuu investointien toteutumisesta alle talousarvion.

Kaupungin investointimenojen toteutumisennuste on 143,4 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan investointimenojen muutettu talousarvio 176,3 miljoonaa euroa alittuisi 32,9 miljoonalla eurolla, kun investointikohteiden suunnitellut ajoitukset siirtyvät eteenpäin. Luovutustulot 38,4 miljoonaa euroa toteutuisi muutetun talousarvion mukaisesti.

Antolainakanta olisi vuoden lopussa enintään noin 620 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen olisi noin 50 miljoonaa euroa. Vuoden aikana uusia antolainoja on varauduttu myöntämään enintään 75,5 miljoonaa euroa. Antolainoja lyhennetään suunnitelman mukaan 25,3 miljoonaa euroa velkakirjaehtojen mukaisesti.

Lainakannan eli korollisen kokonaisvelan arvioidaan olevan enintään 922 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli 796 miljoonaa euroa.  Noin 126 miljoonan euron kasvu edelliseen vuoteen johtuu kaupungin ja tytäryhtiöiden investointien rahoittamisesta. Pitkäaikaisia lainoja saadaan nostaa vuoden aikana enintään 220 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen 20.12.2021 § 581 hyväksymän lainannostosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Lyhytaikaisen rahoituksen kasvusta johtuen pitkäaikaista rahoitusta arvioidaan tarvittavan 50 miljoonaa euroa vähemmän eli enintään 170,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään suunnitelman mukaisesti noin 124 miljoonaa euroa.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  

Sopeuttamisohjelman ja talousarviolausekkeiden raportoinnin yhdistämistä on käsitelty kaupunginhallituksessa 28.3.2022 § 129. Kuluvan vuoden raportoinnissa seurantaan on yhdistetty sopeuttamisohjelma, jota aiemmin on seurattu erikseen.

Kaupunginhallitus ja Konsernihallinto

Pormestariohjelman tavoitteiden toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä olevista kärkihankkeista osa on viivästynyt, mutta uusien kärkihankkeiden valmistelu ja toimeenpano on kuitenkin edennyt hyvin. Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamissopimus allekirjoitettiin vuoden alussa, mutta toiminnan liikkeelle saamiseen valtiolta saadaan rahoitusta vasta ensi vuodelle. Konsernihallinnon perustoiminnan osalta merkittävä työpanos on kohdentunut hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen ensi vuoden alusta.

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Vuoden 2022 toiminnan tavoitteiden saavuttaminen on edelleen haasteellista Covid-19 pandemian jatkumisen ja maailmanpoliittisen tilanteen aiheuttaman kustannusten kasvun johdosta. Terveysasemien hoitoon pääsyn parantamisen toimenpideohjelma on  edennyt tavoitteiden mukaisesti. 

Kuluvan vuoden toimintaa haastaa lisäksi tulevan hyvinvointialueen valmistelu.

Terveyspalveluissa Covid-19 pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti toimintaan. Tartuntatautilain mukaiset koronarokotukset sekä infektioiden ehkäisy, hoito ja seuranta ovat etusijalla terveyspalveluiden toimenpiteissä. Covid-19 pandemia aiheuttaa lisäksi henkilöstön poissaoloja, suojautuminen hidastaa hoitotapahtumia ja lisää sairaalahoidon tarvetta. Covid-pandemian lisäksi henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat vaikuttaneet toimintaan erityisesti terveysasemilla ja sairaaloissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on koronapandemian vaikutus näkynyt neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilashuollon tarkastus- ja hoitovelkana, jota on purettu vuoden 2022 aikana. Työ on osittain kesken erityisesti neuvolatyössä.

Vanhus- ja vammaispalveluissa vuoden alussa voimaan tullut hoitohenkilöstön lakisääteinen 0,6:n hoitajan mitoitusvaade on hankaloittanut toimintaa merkittävästi ja kiristänyt henkilöstötilannetta entisestään koko alkuvuoden. Rekrytointi jopa vakituisiin työsuhteisiin on vaikeutunut kaikissa palvelualueen toiminnoissa. Ongelma kohdistuu sekä julkiseen palvelutuotantoon että yksityisten toimijoiden tuottamaan palveluun siten, että hoitopaikkoja on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi. Strateginen tavoite on ollut keventää palvelurakennetta vähentämällä pitkäaikaissairaanhoidon ja vanhainkotien paikkoja. Paikkoja on korvattu tehostetun palveluasumisen ja tilapäisen hoidon paikoilla. Tilapäishoidon paikoilla pyritään tukemaan kotona asumista, mutta ostopalvelujen saatavuuden heikennyttyä tavoite ei ole toteutunut.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Kasvatuksen ja opetuksen toiminnallisten tavoitteiden toimeenpanossa ei raportoida poikkeamia toisessa osavuosikatsauksessa. Pormestariohjelma toteutuu kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa suunnitellulla tavalla.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Ennusteen mukaan sopeuttamisohjelman, talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimeenpanossa ei ole mainittavia poikkeamia vuoden 2022 lopussa.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Toiminnalliset tavoitteet saavutetaan pääosin. Talousarviolausekkeiden, sopeuttamisohjelman tai pormestariohjelman tavoitteiden saavuttamisessa ei ole raportoitu poikkeamia. Joissakin käynti- ja kävijämäärissä tullaan vuoden lopun ennusteen mukaan jäämään tavoitteista koronapandemian vuoksi.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa tavoitteiden mukaisesti.

Palvelukokonaisuuksien johtajien selvitykset keskeisistä muutostekijöistä talousarvion laatimisen jälkeen sekä selvitykset olennaisista poikkeamista vuoden 2022 talousarvioon sekä selvitykset toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sisältyvät osavuosikatsauksen raportin kohtaan 7. Keskeisimpien strategisten yhteisöjen kaupunginvaltuustoon nähden sitovien talousarviotavoitteiden toteutuminen sisältyy myös raportin kohtaan 7 Kaupunkikonsernin toiminta. Kaupungin kärkihankkeiden seurantaraportti on lisäksi esityslistan liitteenä 3.

Kaupunginhallitukselle esitettävät määrärahamuutokset ja -siirrot

Toimitila- ja infrainvestointien vuositason rahoituksen ylitykset

Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi tarvittavat infrainvestointi- ja toimitilainvestointihankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen. Samalla tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan ja tilapalvelujohtajan päättämät investointiohjelmaan lisätyt tai poistetut alle miljoonan euron investointihankkeet. Kaupunkiympäristölautakunta 30.8.2022 § 311 esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden 1 ja 2 mukaiset kohdekohtaiset kustannusarvio-, hanke ja aikataulumuutokset sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset perusteluineen.

Edelleen kaupunkiympäristölautakunta 30.8.2022 § 311 esittää kaupunginhallitukselle, että

Kaupunginvaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.4.2022 § 178 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kustannuspaikalle 16020 KH/Maaomaisuus lisättäväksi 0,5 milj. euroa Topinojan ympäristövastuuvarausta varten ja kustannuspaikalle 16040 KH/Infraomaisuus lisättäväksi 0,5 milj. euroa yleisten alueiden (kadut ja puistot) pilaantuneiden maiden puhdistuskuluihin.

Kaupunkiympäristölautakunta on 30.8.2022 § 311 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 17.8.2022 § 114 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden sisäisten vuokrien ylitys 1,45 milj. euroa saadaan katettua lisätalousarviomäärärahalla.

Konsernihallinnon strateginen talousohjausyksikkö lähettää vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06/2022

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06/2022

Liite 3Kärkihankkeiden seurantaraportti

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 2 2022 raportti

Oheismateriaali 2Linkkikirjasto niiden lautakuntien päätöksiin, jotka ovat esittäneet talousarviomuutoksia

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 2 2022 tiedoksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin seuraavat muutokset:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä talousjohtaja Valtteri Mikkola ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Kv § 195

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 2 2022 raportti

Oheismateriaali 2Linkkikirjasto niiden lautakuntien päätöksiin, jotka ovat esittäneet talousarviomuutoksia

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 2 2022 tiedoksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2022 talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin seuraavat muutokset:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointi
tiedKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta


Liitteet:

Kh § 383
Liite 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06/2022
Liite 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06/2022
Liite 3:Kärkihankkeiden seurantaraportti