Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus37805.09.20227
Kaupunginvaltuusto20519.09.202215

7453-2022 (00 01 02, 11 03 05)

Vastaus valtuutettu Mirka Muukkosen ym. aloitteeseen koskien Kupittaan siirtolapuutarhan biodiversiteetin selvittämistä

Tiivistelmä: -

Kh § 378

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki ja yleiskaavainsinööri Andrei Panschin 26.8.2022:

Valtuustoaloitteen mukaan Turun kaupungin tulisi selvittää esimerkiksi yhteistyössä Turun Yliopiston tai AMK:n kanssa Kupittaan siirtolapuutarhan biodiversiteetin laajuuden päätöksenteon tueksi. Kasvien ohella myös alueen eläin- ja eliöstökanta olisi syytä selvittää. Turun Yliopisto on järjestänyt BioBlitz tapahtumia mm kampusalueella. Valtuustoaloitteen mukaan sellainen olisi syytä järjestää ennen Kupittaan siirtolapuutarhan tulemista päätöksentekoon.

Yleiskaava 2029 on valmisteilla ja siirtolapuutarhan alue on mukana kaava-alueessa, koska yleiskaavan kaava-alue kattaa lähes koko kaupungin. Yleiskaavan sisältö tulee tarkentumaan myöhemmin tehtävässä asemakaavoituksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Yleiskaavaehdotuksessa siirtolapuutarha on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-3) ja yleiskaavaehdotuksen kaavamerkintä mahdollistaa myös alueen nykyisen toiminnan. C-3 merkintään liittyvän määräyksen mukaan ”Osa Kupittaan siirtolapuutarhan alueesta tulee säilyttää rakentamattomana ja muuttaa virkistysalueeksi. Säilytettävän osan jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että kulttuurihistorialliset, puutarhataiteelliset ja maisemalliset arvot sekä luonnon monimuotoisuus tulevat riittävässä määrin huomioiduiksi.”

Kupittaan siirtolapuutarhan alueelta ei ole tarpeen tehdä kaupungin toimesta vielä yleiskaavoitusvaiheessa yksityiskohtaisia luontoselvityksiä. Kun alueen jatkosuunnittelu tulee etenemään asemakaavoitusvaiheeseen, on alueelta syytä tehdä luontoselvitys.

Ympäristönsuojelun vastaus

Siirtolapuutarhan alueelta on Laji.fi:ssä ilmoitettu joitain alueelta tehtyjä lajihavaintoja. Laji.fi on Lajitietokeskuksen portaali, josta voi hakea kaikkea sitä tietoa, jota suomalaisista lajeista on digitaalisesti saatavilla, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistaan. Lisäksi kaupungin ympäristönsuojelulla on tiedossa, että alueelta on vuonna 2015 tehty kasvikartoitus, jossa on listattu erityisesti alueen koristekasveja, puita ja pensaita sekä ravintokasveja.

Kasvillisuuden osalta merkittävintä alueella lienee melkein lähes satavuotiaan historian aikana paikallisiin olosuhteisiin domestikoituneet koriste- ja hyötykasvikannat.

BioBlitz –tapahtuma on 24 tuntia kestävä lajikartoitusralli, jonka aikana eri lajiryhmien asiantuntijat kartoittavat vapaaehtoistyönä jonkun alueen lajistoa. Koska tapahtuma on kestoltaan rajattu ja perustuu lukuisien asiantuntijoiden vapaaehtoistyöhön, ei menetelmä sovellu kattavan luontoselvityksen tekemiseen.

Riittävän ja luotettavan luontoselvityksen tekeminen edellyttää käytännössä maastokäyntejä keväällä ja kesällä. Kasvillisuuden osalta selvityksen maastotyöt pitäisi toteuttaa ainakin kolmena eri ajankohtana, joten siinä vaiheessa, kun valtuustoaloite tehtiin, oli jo esimerkiksi liian myöhäistä vuoden 2022 aikana tehdä kattavaa luontoselvitystä. Luontoselvityksessä on tarpeen selvittää ainakin alueen kasvillisuus, linnusto sekä hyönteiset. Luontoselvityksen teettäminen tulisi tehdä maankäytön suunnittelun toimesta hyödyntäen tilaamisessa ympäristönsuojelun asiantuntemusta.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Mirka Muukkonen ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 205

Oheismateriaali 1Valtuutettu Mirka Muukkonen ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX