Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta26121.06.20224
Kaupunginhallitus33615.08.20228
Kaupunginvaltuusto17822.08.20228

6874-2022 (10 03 02)

Kupittaan 3 tekojääkentän hankesuunnitelman hyväksyminen

Tiivistelmä:

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus on valmistellut hankesuunnitelman Kupittaa 3 tekojääkentän toteuttamiseksi. Hankesuunnitelmassa esitetään Kupittaan 3 kivituhkapintaisen kentän korvaamista asvalttipintaisella monitoimikentällä. Monitoimikentällä on kesällä mahdollisuus harrastaa erilaisia kenttälajeja, talvella kenttä toimii tekojääkenttänä. Aidatulla monitoimikentällä on myös mahdollisuus järjestää erilaisia tapahtumia tai käyttää aluetta pysäköinnin tarpeisiin suurtapahtumien aikana. Kentän huoltorakennukseen sijoittuu kenttätekniikan vaatimat toiminnot sekä esteettömät WC tilat. Rakennuksen yhteyteen sijoittuu myös ulkopuolinen katettu varusteidenvaihto- ja säilytystila. Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi Kupittaa 3 tekojääkentän hankesuunnitelma ja kustannusarvio 3,813 milj. euroa.

Kylk § 261

Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, suunnitteluinsinööri Mika Laine ja kaupunkiympäristön toimitilojen rakennuttaminen, rakennuttajainsinööri Matti Toivonen 15.6.2022:

Kupittaa 3 tekojääkenttä toimii Parkin tekojääkentän väistötilana kaupunginvaltuuston 14.2.2022 § 22 hyväksymän Parkinkenttä -nimisen asemakaavan toteuttamisen ajan, jonka jälkeen kohde jää pysyvään käyttöön ja se täydentää kaupungin talviulkoliikunnan palveluverkkoa. Parkin kentän peruskorjaus on liitetty Parkinkentän asemakaavaan. Em. asemakaavan hyväksymispäätöksestä on haettu muutosta hallinto-oikeudelta, valituksen käsittely on edelleen kesken. Mikäli asemakaava ei tule voimaan, Parkin kentällä on edelleen peruskorjaustarve.

Kupittaalle suunniteltu Turun toinen tekojääkenttä on osa Turku liikuttaa kaikkia - tulevaisuuden linjaukset Turun liikuntapaikkaverkon ja liikuntakulttuurin kehittämiseksi -kokonaisuutta, joka on päätetty kaupunginvaltuustossa 11.4.2022 § 67.

Kupittaa 3 tekojääkentän hankesuunnitelma on hankkeen luonteesta johtuen laadittu soveltuvin osin infra- ja tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden mukaisesti. Hanke on ns. hybridihanke (sisältää sekä infra- että tilahankkeen), jonka vuoksi hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä ja se tuodaan päätöksentekoon yhtenä kokonaisuutena, vaikka investointikustannukset jakaantuvat kaupunkiympäristön investointiohjelman ja tilainvestointiohjelman kesken. Hankesuunnitelmassa on esitetty rakennuspaikan erityispiirteet, infran tavoitteet ja rakennuspaikalle soveltuva ratkaisu.

Hankesuunnitelmassa esitetty kenttätyyppi soveltuu tietyin edellytyksin ympärivuotiseen käyttöön. Ympärivuotista käyttöä rajoittaa huolto- ja kelirikon ajankohdat. Kupittaa 3 kenttä suunnitellaan monitoimikäyttöä varten asvalttipintaisena. Asvalttipintainen kenttä soveltuu monitoimikäyttöön huomattavasti paremmin kuin muilla päällystemateriaaleilla pinnoitetut kentät. Kentän koko on optimoitu käytettävän tilan ja pääkäyttötarkoituksen mukaan. Jäädytettävälle alueelle voidaan sijoittaa kaukalo ja vapaaluistelualue. Alueen kehittämistarpeet ja kiertotalouden näkökulmat on otettu huomioon hankesuunnitelmaa laadittaessa. Tekojään jäähdytyslaitteiston tuottama hukkalämpö on suunniteltu otettavaksi talteen ja käytettäväksi mahdollisesti Kupittaan maauimalan tarpeisiin. Rakentamisen ja ylläpidon kustannusrakenteeseen on pyritty löytämään kestävän kehityksen arvojen mukainen ratkaisuvaihtoehto. 

Tekojääkentän reunalle rakennetaan huoltorakennus, johon sijoitetaan toiminnan vaatimat tekniset laitteet, jäänhoitokoneen vaatimat tilat, käyttäjien WC-tilat sekä varastotiloja jääradan välineille. Jääradan käyttö tulee olemaan maksullista, joten alue aidataan kiinteästi perustettavalla aitarakennelmalla. Aitaan asennetaan käynti-, pyörö- ja huoltoportteja.

Huoltorakennukseen rakennetaan LVI- sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmät jäädytysjärjestelmää sekä rakennuksen ja kentän muita toimintoja ja järjestelmiä varten. Yleisötilat suunnitellaan esteettömäksi Turun kaupungin es-teettömyysohjeistuksen mukaisesti. Rakennus on paikallarakennettava (jäähdytyskonttia lukuun ottamatta) paaluperusteinen rakennus.

Hankesuunnitelmassa on esitetty, että:

- nykyisen kentän pinnan korottaminen noin 30 sentillä nykyisestä tasosta,

- kentän kantavana pohjarakenteena käytetään vaahtolasimurskaa, joka samalla toimii eristeenä ja pohjarakenteen keventäjänä,

- pintarakenteena 2-kerrosasvalttia, johon on upotettu noin 50 kilometriä jäähdytysputkea,

- kentän jäähdytysliuoksena käytetään myrkytöntä kaliumformiaattia,

- sähköliittymänä toimii 1 300 kVA keskijänniteliittymä,

- kenttä jaetaan puoliksi kahteen jäähdytysvyöhykkeeseen, mahdollista keskittää jäähdytystehoa pienemmälle pinta-alalle,

- kylmätekniikkakontti suojataan ja maisemoidaan aidalla rakennuksen yhteyteen,

- infran urakointivaiheen aikatauluksi hankesuunnitelmassa esitetty 6 kuukautta, ajoittuen kesäkuukausiin,

- rakennuksen huonetilaohjelma yhteensä 176 m2,

- esteettömän rakennuksen yhteydessä asiakkaiden käyttöön WC ja lastenhoitotila, loput tiloista kenttätekniikan käytössä,

- hankesuunnitelmassa esitetty Infran kustannusarvio 2,595 miljoonaa euroa (sis. hankevaraus 20 %), infran indeksiluku 112,3 ja

- hankesuunnitelmassa esitetty rakennuksen tavoitehinta 1,218 miljoonaa euroa (sis. hankevaraus 15 %)

Liikuntalautakunta on käsitellyt 7.6.2022 § 57 hankesuunnitelmaa. Lausunto on kokonaisuudessaan tämän päätöksen oheismateriaalina 1. Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu liitteenä 1 olevassa hankesuunnitelmassa.

Hankesuunnitelman mukainen hankkeen hankeosalaskennan mukainen kustannusarvio on 3,813 milj. euroa (alv 0 %). Tästä infran osuus on 2,595 milj. euroa (alv 0 %). Infran kustannusarviossa käytetty maanrakennuskustannusindeksin pisteluku on 112,3 (2015=100, lokakuu 2021). Infran k ustannusarvio sisältää infran tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti 20 % hankevarauksen.

Huoltorakennuksen Haahtelan Taku-tavoitehintalaskelma mukainen tavoitehinta Haahtela indeksi 105,0/1.2022 tasossa laskettuna ilman kylmäkonttia on 1,218 milj. euroa (alv 0 %). Huoltorakennuksen tavoitehinta sisältää 15 % hankevarauksen.

Hallintosäännön 33 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväksyy yli 3 miljoonan euron suuruiset infra- ja tilahankkeiden hankesuunnitelmat.

Karttalinkki

Liite 1Kupittaa 3 tekojääkenttä, hankesuunnitelma pvm. 12.5.2022 liitteineen

Oheismateriaali 1Liikuntalautakunnan lausunto 7.6.2022 § 57

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että liitteen 1 mukainen Kupittaa 3 tekojääkentän hankesuunnitelma ja hankkeen kustannusarvio 3,813 milj. euroa hyväksytään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä suunnitteluinsinööri Mika Laine.

Kh § 336

Karttalinkki

Liite 1Kupittaa 3 tekojääkenttä, hankesuunnitelma pvm. 12.5.2022 liitteineen                  

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteen 1 mukainen Kupittaa 3 tekojääkentän hankesuunnitelma ja hankkeen kustannusarvio 3,813 milj. euroa hyväksytään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli pormestari Minna Arve.

Kv § 178

Karttalinkki

Liite 1Kupittaa 3 tekojääkenttä, hankesuunnitelma pvm. 12.5.2022 liitteineen                  

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteen 1 mukainen Kupittaa 3 tekojääkentän hankesuunnitelma ja hankkeen kustannusarvio 3,813 milj. euroa hyväksytään.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö


Liitteet:

Kylk § 261
Liite 1:Kupittaa 3 tekojääkenttä, hankesuunnitelma pvm. 12.5.2022 liitteineen

Kh § 336
Liite 1:Kupittaa 3 tekojääkenttä, hankesuunnitelma pvm. 12.5.2022 liitteineen

Kv § 178
Liite 1:Kupittaa 3 tekojääkenttä, hankesuunnitelma pvm. 12.5.2022 liitteineen / Konstisplan Kuppis 3, projektplanen daterad 1.6.2022 med bilagor