Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta5524.05.20228
Kaupunginhallitus27506.06.202211
Kaupunginvaltuusto14013.06.202222

5119-2022 (00 01 01)

Sidonnaisuusilmoitukset

Tiivistelmä: -

Tarklk § 55

Revisiotoimisto 20.5.2022:

Kuntalain 121 §:ssä (410/2015) säädetään tarkastuslautakunnan tehtävistä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kuntalain 84 § on tullut voimaan 1.6.2017.

Kuntalain 84 §:n ”Sidonnaisuuksien ilmoittaminen” mukaan:

”Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.”

Kuntalain kommentaariteoksessa (Heikki Harjula – Kari Prättälä: Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat, 9. uudistettu painos 2015) todetaan edellä mainitun säännöksen taustasta muun muassa seuraavaa:

”Sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevan sääntelyn tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Lisäksi pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Ilmoitusvelvollisuudella voidaan estää ennakolta tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voi vaarantua. Kysymys on myös yleisesti poliittisen järjestelmän luotettavuudesta.”

”Kunnan luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla. Kuntalain ja hallintolain sääntely velvoittaa jokaisen luottamushenkilön itse ilmoittamaan ja ottamaan huomioon oman esteellisyytensä. Asian käsittelyssä esteellisyyden aiheuttavien sidonnaisuuksien ilmoittaminen on jokaisen omalla vastuulla. Uudella sääntelyllä keskeiset luottamushenkilöt ja viranhaltijat velvoitetaan ilmoittamaan ennen muuta sidonnaisuuksistaan elinkeinotoiminnassa. Tällä tavoin muun muassa esteellisyyden arviointiin saadaan enemmän julkista kontrollia. Sidonnaisuuksista pidetään rekisteriä, joka julkaistaan kunnan internetsivuilla.”

Kuntalain kommentaariteoksen tulkinnan mukaan sidonnaisuusilmoituksessa ilmoitettavia sidonnaisuuksia olisivat seuraavat:

”Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimilla taas tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä eli keskeisimmin yrityksen hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä mutta myös muiden toimielinten jäsenyyksiä. Myös merkittävä varallisuus kuuluu ilmoitettaviin sidonnaisuuksiin. Esimerkiksi kiinteistön tai yrityksen osakkeiden omistukset voivat kuulua ilmoitusvelvollisuuden piiriin.”

”Muilla sidonnaisuuksilla, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa tarkoitetaan esimerkiksi toimintaa yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä. Tällaiset tiedot ovat yhdistyslain 47.2 §:n ja säätiölain 1:6 §:n mukaan julkisia. Näillä tiedoilla voi olla merkitystä, koska kunnissa käsitellään muun muassa aatteellisten yhteisöjen toiminta-avustuksia.”

”Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä tietoja, joilla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus koskee vain sellaisia jäsenyyksiä tai omistuksia, joita asianomaisella luottamushenkilöllä ja viranhaltijalla itsellään on. Ilmoitusvelvollisuus ei koske läheisten henkilöiden sidonnaisuuksia, vaikka niilläkin on merkitystä esimerkiksi esteellisyyden arvioinnissa.”

Kuntalain 84 §:n 2 momentin mukaan ilmoitusvelvollisia ovat:

1.    kunnanhallituksen jäsenet (koskee myös jaostojen jäseniä)

2.    valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

3.    lauta- ja johtokunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (koskee myös jaostojen puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia)

4.    maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet

5.    pormestari ja apulaispormestarit, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja

6.    kunnanhallituksen sekä lauta- ja johtokunnan esittelijät (koskee myös jaostojen esittelijöitä).

Kuntalain 31 §:n mukaan toimielinten varajäseniin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään, joten ilmoitusvelvollisuus koskee myös varajäseniä.

Turun kaupungin osalta maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavia toimielimiä ovat:

-       kaupunkiympäristölautakunta

-       rakennus- ja lupalautakunta.

Edellä mainittujen toimielinten osalta ilmoitusvelvollisuus koskee puheenjohtajiston lisäksi kaikkia jäseniä ja varajäseniä.

Viranhaltijoiden osalta ilmoitusvelvollisuus koskee Turun kaupungissa seuraavia henkilöitä:

-          kaupunginhallituksen ja sen jaostojen esittelijät ja varahenkilöt; kansliapäällikkö ja omistajaohjausjohtaja

-          lautakuntien ja jaostojen esittelijät ja varahenkilöt

Turussa sidonnaisuusilmoitustiedot kerätään Päättäjäpalvelun kautta niin ilmoitusvelvollisilta luottamushenkilöiltä kuin myös virkamiehiltä. Päättäjäpalvelusta sidonnaisuusilmoitustiedot siirtyvät lain edellyttämällä tavalla yleiseen tietoverkkoon kaupungin kotisivuille.

Liite 1Raportti sidonnaisuuksista 24.5.2022 (esitellään kokouksessa)

                                           

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää merkitä sidonnaisuusraportin tiedoksi ja päättää lähettää sidonnaisuusraportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 275

Liite 1Raportti sidonnaisuuksista 24.5.2022

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä liitteenä 1 olevan sidonnaisuusraportin tiedoksi.

PäätösAsia lähetettiin kaupunginvaltuustolle.

Kv § 140

Liite 1Raportti sidonnaisuuksista 24.5.2022

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä liitteenä 1 olevan sidonnaisuusraportin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTarkastuslautakunta


Liitteet:

Tarklk § 55
Liite 1:Raportti sidonnaisuuksista 24.5.2022

Kh § 275
Liite 1:Raportti sidonnaisuuksista 24.5.2022

Kv § 140
Liite 1:Raportti sidonnaisuuksista 24.5.2022 / Rapporten om bindningar 24.5.2022