Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta5324.05.20226
Kaupunginhallitus27406.06.202210
Kaupunginvaltuusto12513.06.20227

10979-2021 (02 02 01)

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2021, vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021

Tiivistelmä: -

Tarklk § 53

Revisiotoimisto 20.5.2022:

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.3.2022 § 129 päättänyt allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi (diaari 1739-2022).

Kuntalain (410/2015) 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivat ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. Havaitsemistaan olennaista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Kuntalain (410/2015) 125 §: Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely

”Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.”

Turun kaupungin tilintarkastusta koskevan sopimuksen perusteella tilintarkastaja antaa Turun kaupunginvaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastuskertomusta ei tarkastuskohteesta johtuvista syistä voida antaa em. ajankohtaan mennessä, on kertomus annettava joka tapauksessa viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Turun kaupungin tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala on antanut tilintarkastuskertomuksen 2021 ja esitellyt tilintarkastuskertomuksen sisältöä tarkastuslautakunnan kokouksessa 28.4.2022.

Kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaan, ”j os tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.”

Tarkastuslautakunta päätti 28.4.2022 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 ja todeta, että tilintarkastuskertomus ei tilintarkastajan mukaan sisällä sellaisia kuntalain 125 §:ssä tarkoitettuja muistutuksia, joista tarkastuslautakunnan on lain mukaan hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Tarkastuslautakunta päätti antaa revisiotoimistolle tehtäväksi valmistella asiassa kaupunginvaltuustolle tehtävä esitys.

Liite 1KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 28.4.2022: Tilintarkastuskertomus 2021

 

Tarkastuksen tulokset tilintarkastuskertomuksen mukaan:

Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.”

Tilintarkastuskertomuksessa on esitetty lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä:

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastuskertomuksen mukaan:

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.”

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Kuntalain 125 §:n mukaan valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää lähettää tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä
esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja päättää hyväksyä kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä
myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta vuonna 2021 hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

PäätösTarkastuslautakunta päätti lähettää tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja päättää hyväksyä kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta vuonna 2021 hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kh § 274

Liite 1KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 28.4.2022: Tilintarkastuskertomus 2021

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

PäätösAsia lähetettiin kaupunginvaltuustolle.

Kv § 125

Liite 1KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 28.4.2022: Tilintarkastuskertomus 2021

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedTarkastuslautakunta


Liitteet:

Tarklk § 53
Liite 1:KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 28.4.2022: Tilintarkastuskertomus 2021

Kh § 274
Liite 1:KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 28.4.2022: Tilintarkastuskertomus 2021

Kv § 125
Liite 1:KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, JHT, KHT Jorma Nurkkala 28.4.2022: Tilintarkastuskertomus 2021 / KPMG Oy Ab, revisionssammanslutning, OFR, CGR Jorma Nurkkala 29.4.2022: Revisionsberättelse 2021