Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25630.05.202218
Kaupunginvaltuusto16213.06.202244

1977-2022 (00 01 02, 03.00)

Vastaus valtuutettu Sara Koirasen ym. aloitteeseen koskien lainsäädäntöaloitetta huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistamisesta

Tiivistelmä: -

Kh § 256

Konsernihallinto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, projektipäällikkö Sari Kailio ja kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa 18.5.2022:

Valtuutettu Sara Koiranen ym. tekivät 14.2.2022 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Turun kaupunki tekisi Helsingin kaupungin tavoin lainsäädäntöaloitteen huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistavasta erillislaista valtioneuvostolle. Nykyinen Suomen lainsäädäntö ei mahdollista huumeiden käyttöhuoneiden kokeilua.

Aloitteessa todetaan, että päihderiippuvuuden yleistyminen näkyy huumekuolemien nousuna Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tammikuussa 2022 uusia suosituksia huumekuolemien ehkäisemiseksi Suomessa. Yksi suosituksista koskee määräaikaisen erillislain säätämistä, jolla mahdollistettaisiin valvottujen huumeiden käyttötilojen kokeilu. THL:n mukaan “valvotut tilat ovat paikkoja, joissa huumeita ongelmallisesti käyttävät voisivat käyttää niitä turvallisemmin ja hygieenisesti terveydenhuollon työntekijän valvonnassa”. Tilat eivät ole pelkästään tiloja, vaan niiden yhteydessä toimivat ammattilaiset tukevat päihteidenkäyttäjiä tarjoamalla sosiaali- ja terveydenhoidollista apua sekä ohjaamalla halukkaat vieroitukseen. Helsingin kaupungin asettaman työryhmän mukaan “oikein sijoitetut käyttötilat vähentäisivät huumehaittoja sekä parantaisivat yleistä järjestystä ja turvallisuudentunnetta”.

Vastaus aloitteeseen:

Turun seudulla huumeita haitallisesti käyttävien määrä on viime vuosina ollut kasvussa, samoin kuin asiointimäärät ilmiöön kytkeytyvissä palveluissa. Muita terveydenhuollon palveluita kehitettäessä olisi samanaikaisesti tarpeen kehittää laajemmin myös laadukkaita ja vaikuttavia haittoja vähentäviä palveluita, joiden piiriin ihmisten on matalalla kynnyksellä mahdollista tulla, ja joihin he myös kiinnittyvät.

Valvotun huumeiden käyttötilan perustamisesta ja käyttöönotosta on tehty vuoden 2022 alussa kansalaisaloite, mutta huumeiden käyttötilan kokeilun mahdollistaminen edellyttäisi erillislakia.

Huomioiden huumeiden käyttöhuoneiden kokeilusta koituvat hyödyt, on perusteltua, että Turun kaupunki tekee lainsäädäntöaloitteen huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistavasta erillislaista valtioneuvostolle. Lainsäädäntöaloitteen valmistelussa tulee hyödyntää päihdetyön asiantuntijoiden tuntemusta. Mikäli kokeilut mahdollistava laki tulee voimaan, on huomioitava, että jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat hyvinvointialueen vastuulla ja kokeilujen mahdollisesta käynnistämisestä päättää hyvinvointialue.

Huumeidenkäytön haittojen vähentämisen lisäksi kaupungin sekä tulevien hyvinvointialueiden tulee jatkaa vahvaa päihteidenkäyttöä ehkäisevää työtä. Esimerkiksi nuorten päihteidenkäytössä on tapahtunut positiivista kehitystä viimeisen vuosikymmenen aikana. Käsittelyvaiheessa on hallituksen esitys eduskunnalle, jonka mukaan sekä kunnilla että hyvinvointialueilla on sote-uudistuksen jälkeen vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Sara Koirasen ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 162

Oheismateriaali 1Valtuutettu Sara Koirasen ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX