Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25430.05.202216
Kaupunginvaltuusto16113.06.202243

1982-2022 (00 01 02, 10 03 01)

Vastaus valtuutettu Amro el-Khatibin ym. aloitteeseen koskien pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoa

Tiivistelmä: -

Kh § 254

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kunnossapito, katuinsinööri Heidi Jokinen 19.5.2022:

Amro el-Khatib on tehnyt valtuustoaloitteen liittyen pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoon. Selvitystä pyydetään seuraaviin asioihin:

Onko Turun kaupungin vastuulla olevien pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapito talvella 2021-2022 täyttänyt lain edellyttämät vaatimukset?

Kunnossapitolain mukaan kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Edelleen lain mukaan kunnalla on mahdollisuus asettaa vastuullaan olevat kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävät tärkeysjärjestykseen ja kaduittain kiireellisyysjärjestysjärjestykseen. Vastaavasti tontinomistajan on arvioitava vastuullaan olevien jalkakäytävien sijainnin liikenteellistä keskeisyyttä ja käyttöajankohtia ajoittaessaan ja mitoittaessaan toimenpiteitä.

Alueurakkaan sisältyvien tehtävien suorittamisen tarkemmat laatumääreet ja laatuvaatimukset on esitetty alueurakoiden urakka-asiakirjoissa. Näiden laatumääreiden ja laatuvaatimusten mukaisesti urakoitsija suorittaa talvikunnossapitotoimenpiteitä katuverkolla ja näiden laatumääreiden ja laatuvaatimusten toteutumista Kaupunkiympäristön kunnossapidon tilaajat valvovat. Esimerkiksi tyydyttävässä kunnossa olevalla kevyen liikenteen väylällä sallitaan mm. jonkin verran lunta, sohjoa tai uraisuutta polanteessa, jotka saattavat haitata pyöräilijän matkantekoa. Tämä katsotaan kuitenkin kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaiseksi tyydyttäväksi tasoksi. Tämänhetkinen talvikunnossapidon budjetti on mitoitettu edellä mainittujen kunnossapitoluokituksen, urakka-asiakirjojen laatumääreiden ja laatuvaatimusten pohjalta.

Urakoitsijat mitoittavat ja suunnittelevat henkilöstö- ja kalustoresurssinsa normaaleille talvikeleille niin, että laadunalitusta kaupungin antamista kunnossapitoluokituksen mukaisista laatumääreistä ei tapahdu. Poikkeuksellisten lumisateiden aikana ja jälkeen talvihoidolle annetut laatuvaatimukset saavat alittua tilapäisesti joillakin alueilla, mutta alueet ja väylät on saatettava kuntoon kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä heti lumisateen loputtua. Poikkeuksellisen säätilan aikana tyydyttävän kunnossapidon tason tavoittelemisessa voi vastuussa oleva huolehtia ensin liikenteellisesti keskeisistä alueista. Laki ei edellytä kunnossapitokaluston riittävyyden mitoittamista kaikkein poikkeuksellisimpia tilanteita varten. Yksi lain lähtökohdista on myös, että kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja tiedossaan oleviin kadulla tehtäviin töihin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon.

Urakoiden valvontaa tehdään pistokokeilla kaupungin valvojan ja urakoitsijan toimesta. Sen lisäksi apuna omalle valvonnalle toimii kaupungin palautepalvelu, jonka kautta on mahdollista antaa asiakaspalautetta mm. talvihoidosta. Lisäksi konsulttitoimeksiantona ulkopuolinen valvoja tekee talvikaudella viikoittain talvikunnossapidon teknisen laadun mittauksia koko Turun alueella. Teknisen laadun mittauksista laaditaan raportti ja talvikauden jälkeen raportti koko talvikaudesta.

Kulunut talvi on ollut suurien säätilavaihteluiden vuoksi tavallista ongelmallisempi. Säätilanvaihtelut ovat aiheuttaneet talvihoitoon hyvin poikkeukselliset olosuhteet ja sen, että hyvää lopputulosta ei ole saatu kunnossapitotoimenpiteistä huolimatta. Tästä samasta aiheesta ovat uutisoinnet myös mm. Ely-keskus Turun Sanomissa 21.2.2022, Raision ja Kaarinan kaupungit Turun Sanomissa 22.2.2022 ja Liedon kunta Turun Tienoossa 24.2.2022.

Kaupunkiympäristön kunnossapito on teettänyt talven vaativuuden arviointia konsulttityönä ja tämän talven osalta väliaikaraportissa kirjattuna poikkeuksellisista olosuhteista:

Katuverkollamme on myös kohtia, joissa on rakenteellisia ongelmia ja jotka osaltaan vaikeuttavat talvi kunnossapitoa. Näissä kohdissa voidaan joutua tekemään useita talvi kunnossapitotoimenpiteitä päivittäin ja ongelma toistuu silti. Näitä em. kohtia korjataan vuosittain määrärahojen puitteissa.

Turun kaupungin kaupunkiympäristön kunnossapito toteaa vastauksessaan, että poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi useista kunnossapitotoimenpiteistä huolimatta hyvään lopputulokseen ei aina ole päästy ja esteetön kulku ei ole onnistunut joka väylällä. On kuitenkin muistettava, että kadun käyttäjät voivat myös omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon.

Turun kaupunki on panostanut ja panostaa tulevan neljän talvikauden aikana merkittävästi kävely- ja pyöräteiden tehostettuun talvikunnossapitoon. Tehostettua talvikunnossapidon reittiä laajennetaan joka vuosi. Tehostetun reitin pituus on tänä talvikautena 20 km, mutta neljän vuoden kuluttua se on 70 kilometriä. Hoitomenetelmänä reitillä käytetään sekä harjasuolausta että harjahiekoitusta. Harjasuolausreitin pituus on joka vuosi 12 kilometriä. Lumi poistetaan koko kävely- ja pyörätien leveydeltä tai vähintään 3 metrin leveydeltä esim. ajorataosuuksien kohdalla. Liukkautta torjutaan harjasuolareitillä suolaliuoksella ja harjahiekoitusreitillä pestyllä hiekalla. Tehostettu talvikunnossapito on osa kaupungin laatimaa kävelyn- ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia kannustamalla ympärivuotiseen pyöräilyyn. Samalla liikenteen ilmastokuormitus pienenee, jos yksityisautoilun määrä saadaan pienenemään.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Amro el-Khatib ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 161

Oheismateriaali 1Valtuutettu Amro el-Khatib ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX