Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27606.06.202212
Kaupunginvaltuusto16013.06.202242

1983-2022 (00 01 02, 10 03 01, 12 04 02)

Vastaus valtuutettu Mari-Elina Koivusalo ym. aloitteeseen koskien luistelukenttien säänmukaista jäädytystä ja kunnossapitoa

Tiivistelmä: -

Kh § 276

Liikuntasuunnittelija Nea Fagerlund ja liikuntapaikkamestari Tommi Virtanen:

Valtuutettu Mari-Elina Koivusalo ym. ovat tehneet aloitteen 14.2.2022 koskien luistelukenttien säänmukaista jäädytystä ja kunnossapitoa. Aloitteessa esitetään, että kaupungin tulee jatkossa kilpailuttaa jääkenttien kunnossapito säänmukaisin sopimuksin, jolloin vähintään koulujen välittömässä läheisyydessä olevat kentät ovat marraskuun ja maaliskuun välillä käytössä aina sään salliessa. Aloitetta perustellaan sillä, että turkulaisten liikkumisen mahdollisuuksista on pidettävä huolta ja talvikuukausina tähän tarvitaan uudenlaisia, joustavia ja säänmukaisia ratkaisuja.

Luistelu on suosittu talviliikuntaharrastus kaupunkilaisten keskuudessa. Koulut ja päiväkodit käyttävät luistelukenttiä paljon, joten ne liikuttavat erityisesti lapsia ja nuoria. Vaihtelevat sääolot tuovat kuitenkin haasteita luonnonjääkenttien jäädyttämiseen ja ylläpitoon, minkä lisäksi jääkenttien jäädyttäminen on varsin kallista ylläpitotyötä. Kaupunki on sisällyttänyt luistelukenttien jäädytyksen ja kunnossapidon alueurakoihin. Tällä hetkellä alueurakkasopimuksissa luonnonjäiden jäädytykseen kuuluu 6 viikon yhtäjaksoinen jäädytys- ja ylläpitojakso. Tämä kulu on kiinteä ja on laskettu vuotuiseen ulkoliikuntapaikkojen alueurakkabudjettiin myös sellaisina talvina, kun luistelukenttiä ei päästä säiden takia jäädyttämään lainkaan.  

Sopimuksessa on olemassa erikseen yksikköhinta lisäjäädytysviikoille. Koko Turun alueelle tilattavan luonnonjäiden yhden lisäviikon hinta on tällä hetkellä noin 19 000 euroa (alv 0). Aloitteen laatijoiden toiveena on saada jäädytys- ja ylläpitovalmius marraskuusta aina maaliskuulle asti eli 23 viikon ajaksi, joista tällä hetkellä 6 viikkoa sisältyy sopimuksiin. Loput lisätöinä tehtävät viikot kustantaisivat noin 323 000 euroa (alv0) vuodessa. Alueurakkasopimuksissa valmius jäädytyksiin on tällä hetkellä viikkojen 51–8 välisenä aikana, joten mikäli urakoitsijan valmiusaikaa pidennetään, on myös sopimus jäädytyksen osalta neuvoteltava uudestaan. Haasteena tämänkaltaisessa kilpailutuksessa on, että urakoitsijalta odotetaan niin henkilö- kuin kalustoresurssia sidottavaksi jäädytys- ja ylläpitotöihin pitkäksi ajaksi. Ajanjakson pituus ja suureen työmäärään varautuminen tulee suurella todennäköisyydellä nostamaan kustannuksia entisestään. Tämänkaltaiseen muutokseen liittyen myös luonnonjääkenttien laadunvalvonnan osalta tulisi tarve lisähenkilöresurssille, koska suuren luonnonjääverkoston valvonta ei tämänhetkisten henkilömäärien osalta ole mahdollista.  Leutojen talvien ja vaihtelevien sääolosuhteiden takia luonnonjääkenttien jäädyttämisen kustannushyötysuhde on alhainen ja aloitteessa esitetty jäädyttäminen marras-maaliskuussa vaatisi liikuntapalveluille lisämäärähän. Liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksissa on päätetty (kv 11.4.2022 § 67) tekojääkenttien määrän lisäämisestä, joka omalta osaltaan varmistaa luistelumahdollisuuksien lisääntymisen leudompinakin talvina Turussa.

Pienemmissä lähikunnissa jääkenttien ylläpidosta vastaavat kunnan omat liikuntapaikkatyöntekijät, joten heidän työtehtävien aikatauluttaminen on joustavampaa. Liikuntapalveluiden kunnossapitoyksikön toimesta jäädytetään Urheilupuiston yläkenttä ja Kupittaan 3 kenttä, jotka saadaan selkeästi aikaisemmin auki, koska emme ole sidottuja sopimusten valmiusaikoihin. Tämänhetkinen henkilöstö- ja kalustoresurssi ei mahdollista kenttämäärän kasvattamista liikuntapalveluiden osalta.  Yksi keino kuntalaisten luistelumahdollisuuksien edistämiseksi on kenttien jäädyttäminen talkoilla esimerkiksi asukasyhdistyksen tai naapuruston voimin. Turussa on noin 15 kenttää, joita asukkaat voivat halutessaan jäädyttää talkoilla.

Nykyisestä toimintatavasta poikkeavat jäädytysvaihtoehdot on kartoitettava ja erikseen alueurakoitsijoiden kanssa neuvoteltava, jotta realistisia arvioita lisäviikkojen joustavammasta käytöstä pystytään antamaan. Tällaiset neuvottelut tullaan alueurakoitsijoiden kanssa käymään niin, että joustavampi käytäntö voitaisiin ottaa käyttöön talvikaudella 2022/2023, mikäli tämä on hyväksytyn talousarvion puitteissa mahdollista.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Mari-Elina Koivusalo, ym. aloite: Luistelukenttien säänmukainen jäädytys ja kunnossapito

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 160

Oheismateriaali 1Valtuutettu Mari-Elina Koivusalo, ym. aloite: Luistelukenttien säänmukainen jäädytys ja kunnossapito

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX