Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24930.05.202211
Kaupunginvaltuusto15913.06.202241

12433-2021 (00 01 02, 09 05 00, 10 03 01)

Vastaus valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloitteeseen kouluteiden turvallisuuden parantamisesta

Tiivistelmä: -

Kh § 249

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, liikenneinsinööri Jaana Mäkinen 24.5.2022:

Turussa parhaillaan tekeillä oleva liikenneturvallisuusohjelma on strategisen tason suunnitelma, jossa käsitellään kaupungin kaikkien palvelukokonaisuuksien roolia ja tehtäviä liikenneturvallisuustyössä sekä tämän kokonaisuuden koordinointia.  Fyysisen liikenneympäristön parantamiskohteiden määrittely on yksi toimenpiteistä, joka tullaan kirjaamaan liikenneturvallisuusohjelmaan. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden aikomus on ollut kirjata nimenomaan koulujen liikenneympäristön parantaminen yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Liikenneturvallisuusohjelmassa on myös hyvä ottaa kantaa siihen, minkälaisia yhteistyötapoja kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ja kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuksien välillä käytetään esimerkiksi liikenteen vaaranpaikkojen kartoituksessa.

Esimerkiksi Liikenneturvan toimintamallissa koulureittien vaaranpaikkakartoitus on ”liikennekasvatuksen suunnittelun väline, jolla liikennekasvatus voidaan liittää oppilaiden jokapäiväiseen liikkumisympäristöön. Kartoittamalla koulureitin vaaranpaikat, mahdolliset fyysiset puutteet ja ongelmakohdat löydetään liikenneopetukseen olennaiset sisällöt. Samalla saadaan parannusehdotuksia tienpitäjälle”. Tällainen kartoitustapa yhdessä oppilaiden kanssa vaatii huomattavaa panostusta myös koulun henkilökunnalta. Tällainen toimintamalli olisi toisaalta juuri sellaista kokonaisvaltaista liikenneturvallisuustyötä, jota kaupungissa tarvitaan, koska tutkitusti fyysisen liikenneympäristön parantaminen ei yksin riitä onnettomuuksien vähentämiseen.

Vähemmän opettajia kuormittava tapa on teettää Espoon tapaan konsultilla kysely, jota jaetaan Wilman kautta jokaisen oppilaan huoltajille. Espoossa tehdyn työn lopputuloksena oli toimenpidekohdekortteja, joissa kuvattiin tilannetta ja määriteltiin mahdollinen korjaustoimenpide. Toimenpiteiden kirjo ulottui yhden liikennemerkin siirrosta esimerkiksi liittymän uudelleenmuotoiluun tai pyörätien rakentamiseen. Kyseessä on siis ollut tarveselvityksen luonteinen työ, jossa ei otettu vielä kantaa toteutuksen vaatimiin resursseihin. Osa toimenpiteistä on helposti heti toteutettavia ja osa vaatii tarkempaa liikenne- ja katusuunnittelua. Turun toimintamallissa suurimmista kohteista olisi ensin laadittava hankesuunnitelma, jonka perusteella vasta kukin kohde voisi päästä investointiohjelmaan ja sen jälkeen toteutussuunnitteluun.

Yllämainittujen tapojen lisäksi on muunkinlaisia tapoja kehittää koulujen liikenneympäristöä. Yhtä tällaista uutta toimintamallia ollaan jo kokeilemassa Smart and Wise Turku -kokonaisuuteen kuuluvassa Scale Up-projektissa yhteistyössä koulujen ja liikennesuunnittelun kanssa.  Ajatus on ollut, että muutaman koulun pilottitapausten tutkimisen jälkeen voidaan paremmin hahmottaa, miten ja millä aikataululla muiden koulujen toimipisteiden liikenneturvallisuuden kehittämisessä on tarpeen edetä.

Espoon tapaisen koulureittikyselyn kustannus konsulttityönä olisi luultavasti noin 20 000 euron luokkaa. Suunnittelu- tai selvitystyön teettäminen konsultilla ei poista kaupungin omien henkilöresurssien tarvetta ko. työssä. Työn tilaaminen, lähtötietoaineistojen kerääminen ja toimittaminen sekä työn ohjaaminen vaatii aina omaakin työpanosta. Työn luonteesta ja konsultin työn laadusta riippuu, kuinka suuri oman työn osuus on. Merkittävämpää on kuitenkin, että kyselyn tuloksena esitettävien toimenpiteiden jatkosuunnittelu ja rakennuttaminen vaativat huomattavan määrän omia henkilöresursseja. Jos henkilöresursseja ei pystytä lisäämään tai suuntaamaan enemmän nykyisen liikenneympäristön kohentamiseen, on varauduttava siihen, että monien toimenpiteiden toteuttaminen venyy pitkälle tulevaisuuteen. Kyselyyn osallistujille se olisi varmasti pettymys.

Koulureittikysely otetaan yhdeksi tekeillä olevan liikenneturvallisuusohjelman toimenpiteeksi. Toteutustavan vaihtoehdot selvitetään ja käsitellään meneillään olevan liikenneturvallisuusohjelman ohjausryhmässä, jossa on sekä kaupunkiympäristön että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuksien edustus. Lopullisen kannan kyselyn toteutustapaan ottaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy liikenneturvallisuusohjelman loppuvuodesta 2022.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 159

Oheismateriaali 1Valtuutettu Timo Furuholmin ym. aloite

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX