Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24530.05.20227
Kaupunginvaltuusto14213.06.202224

5255-2021 (02 02 00)

Kesäkuussa 2022 sidottavat vuoden 2023 infran investointikohteet

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se vahvistaisi keväällä päätettävät infrainvestointihankkeet vuoden 2023 kohteista, joiden toteutussuunnittelun voi aloittaa investointimäärärahojen puitteissa jo vuoden 2022 aikana. Infrainvestointiohjelman sidottaviksi määrärahoiksi esitetään 34,75 milj. euroa.

Kh § 245

Talousjohtaja Valtteri Mikkola, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää, vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto ja vs. talouspäällikkö Johanna Korpikoski 25.5.2022:

Investointiohjelmien lähtökohdat ja priorisointi

Investointiohjelmien laadinnassa on huomioitu Turun pormestariohjelma ja kaupungin strategiset linjaukset ja strategiset lähtökohdat, kuten Turun kärkihankkeet.

Seuraavat periaatteet ovat ohjanneet valmistelua (pormestariohjelma):

Investointiohjelmien laadinnan muita lähtökohtia ovat ensisijaisesti turvallisuuden ja terveyden kannalta välttämättömät ja ylläpitokustannuksia pienentävät, energiatehokkuutta parantavat peruskorjaushankkeet, joiden pitkäaikainen tarve palveluverkossa on varmistettu. Kaikessa rakentamisessa huomioidaan energiatehokkuus ja muut kestävät ratkaisut.   Hankkeiden tärkeysjärjestyksessä etusijalla ovat kohteet, joiden toteuttamiseen kaupunki on sitoutunut sopimuksin. Lisäksi hankkeiden tärkeysjärjestyksessä otetaan huomioon investointien välttämättömyys ja vaikuttavuus.

Tilahankkeiden ja infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelun ohjeistus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018. Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.9.2019 § 139. Infraohjeen päivittämisen myötä mahdollistetaan asemakaavan ja katu- ja kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun samanaikainen laatiminen, jolla nopeutetaan oleellisesti hankkeiden toteutusvaihetta ja parannetaan suunnitelmien yhteensovittamista ja laatua. Tila- ja infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje päivitetään syksyn 2022 aikana.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus toteuttaa kaupungin investointiohjelmaa ja käyttää määrärahoja siten, kuin kaupungin ohjausmalliin on kirjattu. Kaupunginhallituksen palvelutilaus investointiohjelmista tehdään toimintasuunnitelman yhteydessä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankintoja ja hankintasopimuksia koskevat yleiset linjaukset liittyen Ukrainan sodan aiheuttamaan häiriötilanteeseen. Kaupunginhallitus on lisäksi hyväksynyt toimintatapaohjeen koskien urakoita ja toimintatapaohjeen koskien tavara- ja palveluhankintoja liittyen Ukrainan sodan aiheuttaman häiriötilanteen vaikutuksiin hankinnoissa ja hankintasopimuksissa. Toimintatapaohjeet ovat voimassa toistaiseksi (Kh 4.4.2022 § 166).

Nykyisistä investointitasoista pyritään pitämään kiinni, vaikka riskit aiheuttaisivat ylimääräisiä kustannuksia​. Investointiohjelmat arvioidaan hankekohtaisesti eri näkökulmista​:

Riskeihin varaudutaan keskitetysti​. Kaupungin taloudellinen kantokyky varmistetaan osana talousarvion valmistelua.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 34 §:n mukaisesti investointiohjelmien lähtökohdista ja kohteiden priorisoinnista.

Investointitasot voimassa olevassa taloussuunnitelmassa vuosina 2022 - 2025 ja investointitarpeet 2023 - 2026

Rakennuttamisen investointimenot jakautuvat kaupunkiympäristön infrainvestointeihin ja tilainvestointeihin. Esityksessä on lisäksi mukana tontti- ja raakamaan hankinta. Talousarviossa investointitasot perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin taloussuunnitelmakauden suunnittelulukuihin. Vuoden 2023 investointimenojen suunnitteluluvut hyväksytään kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Lopulliset investointiohjelmat tuodaan päätöksentekoon syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Turku emon oman taseen infra- ja tilahankkeiden sekä kiinteän omaisuuden tasot voimassa olevassa taloussuunnitelmassa vuosina 2022 - 2025 on yhteensä 800,5 milj. euroa. Esitetty investointitarpeiden taso suunnitelmakaudelle 2023 - 2026 on yhteensä 681,0 milj. euroa.

Yhtiömuotoisina hankkeina on oman taseen toteutusten lisäksi esitetty toteutettavan suunnitelmakaudella infrahankkeita 98,2 milj. eurolla ja tilahankkeita 68,5 milj. eurolla.

Infrainvestointien suunnittelu TA2023 ja TS2024 - 2026 ja kesäkuussa 2022 sidottavat hankkeet vuodelle 2023

Infrainvestointien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksessä vuosille 2023 - 2026 on tehty joitain muutoksia verrattuna taloussuunnitelmaan 2022 - 2025. Suunnitelmassa taseen ulkopuolella toteutettava Raitiotie on omana kohteena ja omassa taulukossaan suunnitelman alussa. Suunnitelmaan on myös päivitetty joitain investointihankkeita hankesuunnitelmien valmistuttua kärkihankkeiden ja maankäytön hankkeiden osalta sekä tehty ajoitusmuutoksia ja täsmennetty investointitasoja. Korjausvelkahankkeista on siirretty käyttötalousmenoksi katsotut hankkeet kaupunkiympäristön kunnossapitoon.

Merkittävimmät infran investointiohjelman muutokset verrattuna vuosien 2022 - 2025 ohjelmaan strategisten hankkeiden osalta:

Merkittävimmät infran investointiohjelman muutokset verrattuna vuosien 2022 - 2025 ohjelmaan maankäytön hankkeiden osalta:

Merkittävimmät infran investointiohjelman muutokset verrattuna vuosien 2022 - 2025 ohjelmaan toimintoja tukevat hankkeiden osalta:

Lisäksi asukasviihtyisyyttä parantavien hankkeisiin lisätään Kupittaan jalkapallostadion 1,3 M€.

Korjausvelkaa alentavien kohteiden kohteelle liikuntalautakunnan kohteet on lisätty 2023 vuodelle 0,4 M€ Runosmäen urheilukentän saneerausta varten ja kohteen hulevesijärjestelmän saneeraus vuositasoa on nostettu 0,4 M€.

Korjausvelkaa alentavien hankkeiden osalta investointiosasta siirretään käyttötalouteen seuraavat kohteet (rivit):

Investointiosasta siirretään pieniä kunnossapitoluonteisia kohteita edellä kuvatun mukaisesti käyttötalouteen infran kunnossapidon kustannuspaikalle yhteensä 1,9 M€.

Infrainvestointiohjelmasta esitetään sidottaviksi määrärahoista osa (34,75 M€) vuoden 2022 kohteista jo kesäkuussa, koska:

Liitteessä 4 on esitetty kesäkuussa 2022 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sidottaviksi esitettävät vuoden 2023 infrakohteet perusteluineen.

Tilainvestointien suunnittelu TA2023 ja TS2024 – 2026

Vuoden 2022 aikana valmistuu Kallelankadun päiväkodin peruskorjaushankkeen viimeinen osuus, Veritas-stadionin uusi päätykatsomo ja Kärsämäen paloaseman peruskorjaus.

Toimitilainvestointiesityksen laadinta vuosille 2023–2026 pohjautuu vuoden 2022 talousarviossa hyväksyttyjen investointikohteiden päivitykseen. Esityksessä (liite 2) on huomioitu hyväksyttyjen hankkeiden toteutuksessa tapahtuneet muutokset sekä toteutusvuosille kohdistuvat käyttöarviot.

Tilainvestointiohjelmaan voidaan ottaa mukaan Turun kaupungin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen (kv 26.2.2018 § 37) mukaisesti sellaiset hankkeet, joista on hyväksytty tarveselvitys tai hankesuunnitelma.

Yllä mainittujen hankkeiden lisäksi käynnissä olevat hankkeet, joiden hankesuunnitelma on hyväksytty, ovat:

Tilainvestointiohjelmassa on myös useita hankkeita, jotka ovat hankesuunnitteluvaiheessa, jonka jälkeen kohteiden osalta voidaan tehdä investointipäätös tai muu etenemispäätös. Näiden osalta tilanne on seuraava:

Tilainvestointiehdotukseen vuosille 2023 - 2026 on valmisteilla tarveselvitykset tai hankekuvaukset seuraavista hankkeista:

Nimikkeen ”Pienet hankkeet <1 M€” toteuttamiseen esitetään vuosien 2023 - 2026 talousarviossa varauduttavan 9 milj. eurolla vuosittain.

Energiatehokkuusinvestoinneille esitetään vuosien 2023 - 2026 talousarviossa varauduttavan 1 milj. eurolla vuosittain.

Esitettävät hankkeet muodostavat vuositasolla noin 59 - 111 milj. euron investointitasot ja keskimäärin taloussuunnittelukaudella toteutettaisiin hankkeita vuositasolla 87 milj. eurolla. Summa ei pidä sisällään vuokrakohteita.

Kaupungin tilainvestointitarpeet taloussuunnitelmakaudella ovat suuret ja niiden hallitsemiseksi kaupunki käyttää oman taseen toteutusten ohella eri hallinta- ja omistusmuotoja. Tilahankkeissa tulee harkita tarkoituksenmukaisimmat omistamisen ja hallinnan muodot (emo, konserni, ulkoinen) huomioiden mm. emokaupungin ja konsernin investointikyky, emokaupungin investointien ajallinen tasaaminen, konserniyhtiöiden hyödyntämisen edut, tilankäytön ajallinen kesto (jäännösarvoriski), vuokramarkkinoiden hyödyntäminen.

Päiväkotien hallintamallin uudistaminen eli uudisrakentamisen myötä kohteiden jakaminen elinkaarimallilla toteutettaviin yhtiömuotoisiin hankkeisiin sekä vuokrahankkeisiin on tästä esimerkki. Ammatti-instituutin Taito-kampus tullaan toteuttamaan yhtiömuotoisena hankkeena, ei oman taseen hankkeena.

Päätös hallintamuodoista tehdään yleensä hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Esitetyllä tavalla muodostettu tilainvestointiohjelma tarkoittaa, että oman taseen toteutusten määrä olisi suunnitelmakaudella noin 279 milj. euroa (noin 70 M€/vuosi) ja konsernihankkeiden (KOy) noin 68,5 milj. euroa (noin 17 M€/vuosi).

Liite 1Kesäkuussa 2022 sidottavat infrakohteet

Liite 2Infran investointiohjelma

Liite 3Toimitilojen investointiohjelma

Liite 4Kiinteän omaisuuden hankinnat

Oheismateriaali 1Kohdekohtainen infran investointiohjelma

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä esitetyt lähtökohdat taloussuunnitelmakauden 2023 - 2026 investointiohjelmien (liite 2 – 4) laatimista varten. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kohdekohtaisen infrainvestointiohjelman (oheismateriaali 1).

Edelleen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää infrainvestointihankkeet (liite 1), jotka esitetään hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa jo kesäkuussa 2022 talousarviossa vuodelle 2023, ja joiden toteutussuunnittelun voi aloittaa investointimäärärahojen puitteissa vuoden 2022 aikana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 142

Liite 1Kesäkuussa 2022 sidottavat infrakohteet

Kaupunginhallituksen ehdotus              

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2022 infran investointiohjelmasta vahvistetaan kohteet toteutettavaksi liitteen 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 245
Liite 1:Kesäkuussa 2022 sidottavat infrakohteet
Liite 2:Infran investointiohjelma
Liite 3:Toimitilojen investointiohjelma
Liite 4:Kiinteän omaisuuden hankinnat

Kv § 142
Liite 1:Kesäkuussa 2022 sidottavat infrakohteet / Infrastrukturobjekten som föreslås som bindande i juni 2022